(HBĐT) - (HBDT) – Năm 2019, tí lḙ̂ tốt ngiḙ̂p THFT kwuốc za kuố tính ha la̒ 86,46%, zám 9,57% xo vởi năm 2018. Hwa̒ Bi̒nh la̒ diḙ̂ fương kỏ diếm thi tlung bi̒nh THFT kwuốc za thấp thử 3 to̒n kwuốc va̒ chăng nă̒m tloong zanh xách nhửng diḙ̂ fương kỏ nhê̒w diếm kaw. Twi nhiên xo vởi năm 2018, kết kwá thi năm năi kỏ 8/9 môn thi kỏ diếm tlung bi̒nh kaw hơn. Bức chanh diếm thi THFT kwuốc za năm 2019 kâ̒n ản ngỏ môô̭ch kách kheéch kwan, to̒n ziḙ̂n dớ ká xa̭ hô̭i ku̒ng chung thăi vởi nga̒nh Zảw zṷc nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác ră̭i va̒ hoo̭c


Thỉ xinh diếm thi tlươ̒ng THFT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ tha khói foo̒ng thi vởi tâm tla̭ng bui bé, fẩn khới

Nhă̒m foo̒ng chôổng zan lâ̭ thi kứ, tố chứ ki̒ thi ngiêm túc, kôông bă̒ng, ki̒ thi THFT kwuốc za năm 2019 da̒ kỏ xư̭ baw kuô̭c meḙnh, tích kư̭c kuố kác kơ kwan, ban, nga̒nh diḙ̂ fương liên kwan tlênh di̭e ba̒n to̒n tính. Tloong 3 ngă̒i thi bớ 25 – 27/6 da̒ ziḙ̂n tha an twa̒n, dủng kwi chẻ. Dă̭c biḙ̂t khâw chẩm thi năm năi ki ản ỉ zả kaw ka̒ khwa hoo̭c, kôông bă̒ng, chỉnh xác. Tlaw dối wê̒l vấn dê̒ ni̒, dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Kim Twiển, Fỏ Zảm dốc Xớ ZZ&DT, Fỏ tlươ̒ng Ban chí da̭w ki̒ thi kuốc za năm 2019 khắng di̭nh: Kôông tác chẩm thi da̒ ziḙ̂n tha dám báw tốt. Wiḙ̂c chẩm 26.024 ba̒i thi chác ngiḙ̂m zo Da̭i hoo̭c Ha̒ Nô̭i chú chi̒ vởi 21 kản bô̭, nhân viên viên, chẩm thi tư̭ lwâ̭n kỏ tôống 112 kản bô̭ nhân viên tham za. Tloong kwả chi̒nh chẩm thi, kôông tác an ninh an ninh ản tố chức kách li 3 woo̒ng; kác thiết bi̭ mẳi moóc, vâ̭t zṷng, mo̭l tham za Ban la̒ fách tlước khi khu vư̭c kách li dê̒w ản kiếm tla kwa kướ an ninh diḙ̂n tứ, lắp da̭ch thiết bi̭ fả xoỏng...

Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, tloong tôống xổ 8.749 thỉ xinh zư̭ thi xét tốt ngiḙ̂p thi̒ kỏ 86,46% da̒ dô̭ tốt ngiḙ̂p. Tloong rỉ tí lḙ̂ dô̭ tốt ngiḙ̂p dổi vởi hoo̭c xinh THFT la̒ 88,43%, dổi vởi ZZTX la̒ 75,92% va̒ dổi vởi thỉ xinh tư̭ zo la̒ 26,67%. Diếm tlung bi̒nh kác môn thi kuố tính da̭t 4,71 diếm, thấp thử 3 xo ku̒ng to̒n kwuốc, twi nhiên kaw hơn năm 2018 (4,37 diếm). Dảng mư̒ng la̒ la̒ 8/9 môn thi dê̒w kỏ diếm tlung bi̒nh tăng xo vởi năm 2018, tloong rỉ kỏ mô̭ch xổ môn tăng diếm tlung bi̒nh khả dảng kế như: Vâ̭t lỉ tăng bớ 3,97 năm 2018 lêênh 4,99; Hwả hoo̭c tăng bớ 4,06 năm 2018 lêênh 4,75.... Như vâ̭i, twi diếm tlung bi̒nh kuố to̒n tính chươ kỏ xư̭ bứt fả meḙnh dớ vươ̭t tha khói tốp kuổi, xong như thể ku̒ng rất dảng gi nhâ̭n.

Kết kwá ki̒ thi THFT kwuốc za năm năi kuố tính ku̒ng môô̭ch diếm tlảng, dỏ la̒ kỏ 36 thỉ xinh da̭t diếm 9 tlớ lêênh môn Twản, xếp thử 22 ká nước wê̒l xổ thỉ xinh da̭t diếm zói môn Twản; kỏ 4 thỉ xinh da̭t diếm 9 tlớ lêênh môn Vâ̭t lỉ, xếp thử 34 ká nước.

Fân tíh diém thi THFT kwuốc za năm 2019 cho thẩi, kỏ 2 môn hoo̭c rất dảng lưw tâm, dỏ thiểng Anh va̒ Ngư̭ văn. Môn Ngư̭ văn kỏ diếm tlung bi̒nh thấp thử 4 ká nước vởi 4,64 diếm, chăng kỏ diếm 10, chí kỏ môô̭ch ba̒i thi da̭t diếm 9. Môn thiểng Anh năm 2019 diếm tlung bi̒nh chí da̭t 3,15, năm năi nhích lêênh chút ít, nă̒m tloong nhỏm 3 tính kỏ diếm tlung bi̒nh môn thiểng Anh thấp nhất nước. To̒n tính kỏ 54 thỉ xinh bi̭ diếm liḙ̂t, tloong rỉ môn Ngư̭ văn kỏ 3 thỉ xinh bi̭ diếm 0. Ni la̒ nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể ma̒ nga̒nh Zảw zṷc kâ̒n kỏ nhửng zái fáp hiḙ̂w kwá, kwiết liḙ̂t, rốt rảw dớ khác fṷc tloong thơ̒i zan dêểnh.


Zương Liḙ̂w

 

 


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kim Bôi dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em

(HBDT) – Bớ dâ̒w năm 2019 dêểnh chi̒ ni̒, hwiḙ̂n Kim Bôi tố chức 3 dêm ziḙ̂n kấp hwiḙ̂n va̒ 18 ziḙ̂n da̒n tlé em kấp xa̭. Kim Bôi la̒ môô̭ch tloong như̭ng hwiḙ̂n zwi chi̒ va̒ tố chức tốt ziḙ̂n da̒n tlé em kúo tính. Wiḙ̂c tố chức ziḙ̂n da̒n tlé em kác kấp nhă̒m dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em, chắch nhiḙ̂m lẳng nge kuố kác kấp chỉnh kwiê̒n, dwa̒n thế tloong kwả chi̒nh xâi zư̭ng chỉnh xắch liên kean dêểnh tlé em.

Dấi meḙnh foong tla̒w thi duô “Thuối kaw kương tlảng”

(HBDT) - Deẻnh zả kết kwá hwa̭t dôô̭ng kuố kôông tác Hô̭i va̒ foong tla̒w "Thuối kaw kương tlảng” 6 khảng dâ̒w năm năi. Tlươ̒ng Ban da̭i ziḙ̂n Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) TF Hwa̒ Bi̒nh Châ̒n Văn Kươ̒ng cho mắt: "chanh thú xư̭ kwan tâm chí da̭w, fổi kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, MTTQ, kác tố chức dwa̒n thế va̒ bảm xát chương chi̒nh kôông tác Hô̭i NKT tính, TƯ Hô̭i. Hô̭i NKT kác kấp kuố tha̒nh fổ da̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng wê̒l vi̭ chỉ, vai tlo̒, chiê̒n thôổng kuố Hô̭i va̒ chỉnh xách, fáp lwâ̭t kuố Dáng va̒ Nha̒ nước dỏi vởi HKT. Kác hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc, fát hwi NKT kỏ nhê̒w dối mởi, nê̒ nếp, da̭t chất lươ̭ng kaw”

Hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da za̭ng hi̒nh thức tiên chiê̒n fáp lwâ̭t

(HBDT) – Nhửng ngă̒i kuổi khảng 5, kôông wiḙ̂c kuố dô̭i ngṷ kản bô̭ Foo̒ng Tư fáp, Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n Ki̒ Xơn bâ̭n nhô̭n hơn, fái kứ mo̭l thuổng kơ xớ hưởng zâ̭n, tố chức Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói kấp xa̭.

Za tăng ti̒nh tla̭ng dé kon thử 3 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Tí lḙ dé kon thử 3 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính dang kỏ xu hưởng tăng. Tloong 6 khảng dâ̒w năm 2019, to̒n tính kỏ 5.066 rét kon mởi dé, tloong rỉ kỏ 511 tlươ̒ng hơ̭p khinh kon thử 3, chiểm 10,1%, tăng 2,5% xo ku̒ng ki̒ năm 2018. Ka̭ ni̒, nhửng za di̒nh kỏ diê̒w kiḙ̂n kinh tể khả zá kỏ xu hưởng khinh kon thử 3. Ni la̒ môô̭ch thắch thức lởn dổi vởi ngă̒nh Zân xổ kuố tính.