(HBDT) – Thew thôông tin kuố Bô̭ I tể ngă̒i 26/3 cho mắt: Thử tlướng Bô I tể Ngwiḙ̂n Chươ̒ng Xơn, Tlướng Tiếw ban diê̒w tli̭, Ban Chí da̭w Kwuốc za foo̒ng chôổng zi̭ch COVID-19 da̒ kỉ Kwiết di̭nh 1344/QĐ-BYT ban hă̒nh Hưởng zâ̭n chấn dản va̒ diê̒w tli̭ viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus SARS-CoV2 (zi̭ch COVID-19)

Hwiḙ̂n Kim Bôi: Kắch li tâ̭p chung 5 kôông zân bớ Ma-lai-xia tlớ wê̒l

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 19/3, BCD foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 hwiḙ̂n Kim Bôi (viết tắt la̒ BCD) ho̭p deẻnh zả kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Hwiḙ̂n Lương Xơm xâi zư̭ng văn hwả ửng xứ tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – Ba̭w lư̭c hoo̭c dươ̒ng za tăng; thẩi fô̭ zươ̭ thâ̒i va̒ tlo̒, mỏi kwan hḙ̂ ba̭n be̒ dôi khi chươ chấn mư̭c. Dỏ la̒ nhửng vẩn dê̒ dang dă̭ch tha cho ngă̒nh zảw tloong xư̭ ngiḙ̂p "tlôông mo̭l” ka̭ ni̒. Thew tinh thâ̒n "Tlước hoo̭c lḙ̂”, nhửng năm khânh ni, hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ kỏ nhửng zái fáp dớ xâi zư̭ng văn hwả ửng xứ tloong tlươ̒ng hoo̭c, nhă̒m ta̭w xư̭ chiến biển tloong văn hwả kuố kản bô̭ kwán lỉ, zảw viên, nhân viên, hoo̭c xinh. Kwa rỉ hwa̒n thiḙ̂n nhân kắch, lổi khôổng văn hwả, xâi zư̭ng văn hwả tlươ̒ng hoo̭c lee̒nh meḙnh.

Xin dư̒ng la̒ ngươ̒i zân hwang mang
Dươ thôông tin xẩw, dôô̭c wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 lêênh internet va̒ ma̭ng xa̭ hô̭i:

(HBDT) – Tloong khi kác kơ kwan chức năng, kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác kấp, kác diḙ̂ fương tloong to̒n tính thế hiḙ̂n ro̭ kwiết tâm kaw nhất dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 thi̒ nhê̒w ké vấn lơ̭i zṷng ti̒nh hi̒nh dớ dăng tái th tin xai lâ̭ch, xẩw dôô̭c lêênh internet va̒ ma̭ng xa̭ hô̭i gâi hwang mang, bức xúc tloong zư lwâ̭n

Tiếp tṷc cho hoo̭c xinh to̒n tính ngí hoo̭c bớ 14h ngă̒i 9/3

(HBDT) – Ngă̒i 9/3, Xớ ZZ&DT da̒ kỏ kôông văn xổ 395/SZZ-CTTT wê̒l wiḙ̂c cho hoo̭c xinh, xinh viên, hoo̭c viên tiếp tṷc ngí hoo̭c dớ thư̭c hiḙ̂n foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

Thú tưởng chí thi̭ dấi meḙnh foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 tloong ti̒nh hi̒nh mởi

Thhú tưởng Chỉnh fú vươ̒ kỏ Chí thi xổ 13/CT-TTg ngă̒i 11/3/2020 wê̒l wiḙ̂c tiếp tṷc dấi meḙnh foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 tloong ti̒nh hi̒nh mởi

Zô̒n khức ngăn chă̭n zi̭ch kủm A/H5N6 lâi lan

(HBDT) – Zi̭ch kủm za kâ̒m A/H5N6 vươ̒ xwất hiḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn). Kỏ tôốc dô̭ lâi lan leenh, la̒ chết ha̒ng lwa̭t za kâ̒m ớ nhê̒w lo̭i nhơ ka, wi̭t, ngan, chim kút... tính dang dổi mă̭t vởi ngwi kơ thiḙ̂t ha̭i kinh tể ngiêm tloo̭ng nểw ó ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n, khôổng chế zi̭ch.

Xa̭ Hưng Thi fát hwi hiḙ̂w kwá nguô̒n vổn chỉnh xắch

(HBDT) – Hưng Thi la̒ môô̭ch tloong nhửng xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn kuố hwiḙ̂n La̭c Thwí. Zo diê̒w kiḙ̂n zaw thôông chiê kắch, dơ̒i khôổng kinh tể chú iểw xán xwất nôông, lâm ngiḙ̂p cho rêênh tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw. Vởi mṷc tiêw hổ chơ̭ ngươ̒i nge̒w va̒ kác dổi tươ̭ng chỉnh xắch fát chiến kinh tể, dám báw an xinh xa̭ hô̭i. Nhửng năm kwa, nguô̒n ưw da̭i kúô Chỉnh fú thôông kwa Ngân ha̒ng CXXH doỏng vai tlo̒ kwan tloo̭ng la̒ luôn di ku̒ng ngươ̒i zân tloong xa̭. Ku̒ng vởi xư̭ chí da̭w kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n, hô̭i, dwa̒n thế, xư̭ nổ lư̭c kuố ngươ̒i zân, nguô̒n ưw da̭i kóp fâ̒n zám tí lḙ̂ hô̭ nge̒w bớ 2 – 3% mối năm

Tiếp tṷc cho hoo̭c xinh to̒n tính ngí hoo̭c bớ ngă̒i 17/2 – 1/3

(HBDT) – Ngă̒i 15/2, UBNZ tính da̒ kỏ Kôông văn xổ 189/UBND-KGVX wê̒l wiḙ̂c "tiếp tṷc cho hoo̭c xinh, xinh viên ngí hoo̭c dớ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch COVID-19”

Tính ha kỏ 12 thỉ xinh da̭t zái tloong ki̒ thi hoo̭c xinh zói kwuốc zan bơơ̭c THFT năm 2020.

(HBDT) – Tham zư̭ ki̒ thi cho̭n hoo̭c xinh zói kwuốc za bơơ̭c THFT năm 2020, tính ha kỏ 62 thỉ xinh tham zư̭ 12 bô̭ môn văn hwả. Ká 62 thí xinh dê̒w la̒ hoo̭c xinh tlươ̒ng chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ.

Xwân ẩm áp tloong kăn nha̒ “Ngiḙ̂ ti̒nh dôô̒ng dô̭i”

(HBDT) – Tha kwân năm 1982, kư̭w chiển binh (KCB) Bu̒i Văn Vỉnh, xỏm Be Wa̒i, xa̭ Chỉ Da̭w (La̭c Xơn) tlớ wê̒l diḙ̂ fương. Kinh tể za di̒nh ôông khỏ khăn, chú iểw zươ̭ baw xán xwất nôông ngiḙ̂p. Nhê̒w năm liê̒n, za di̒nh ôông Vỉnh thuô̭c ziḙ̂n hô̭ nge̒w. Ká za di̒nh khinh khôổng tloong ngôi nha̒ xa̒n ziḙ̂n tích 15m2 da̒ thuổng kấp châ̒m tloo̭ng, fái xứ zṷng ba̭t che mươ, chẳn xỏ, ngăn xỏ leḙnh muô̒ chả.

Xổ ngươ̒i tứ voong zo virus corona ta̭i Tlung Kwuốc da̒ lêênh dêểnh 212 ngươ̒i

(HBDT) – Zởi chức tính Hô̒ Bắc (Tlung Kwuốc) thôông bảw, xổ ngươ̒i tứ voong zo virus corona ta̭i Tlung Kwuốc da̒ lêênh dêểnh 212 ngươ̒i va̒ WHO da̒ ban bổ ti̒nh tla̭ng khấn kấp tlêênh to̒n kâ̒w dổi vởi zi̭ch bêḙ̂nh ni̒.