(HBDT) – Ngă̒i 01/3 Bô̭ CHQS tính da̒ tố chức Lḙ̂ tha kwân hwẩn liḙ̂n năm 2019 va̒ fát dôô̭ng dơ̭t thi duô kaw diếm kỏ chú dê̒ "Tiếp bước chiển xi̭ Diḙ̂n Biên – Thi duô ză̒nh 3 nhất”Lẳnh da̭w Bô̭ CHQS tính kiếm tla mô hi̒nh hoo̭c kṷ kôông tác hwẩn liḙ̂n kuố LLVC tính

Chấp hă̒nh mêḙ̂nh lêḙ̂nh va̒ kể hwă̭ch hwẩn liḙ̂n chiển dẩw năm 2019, LLVC tính tâ̭p chung baw wiḙ̂c kwản chiḙ̂t, thư̭c hiḙ̂n tốt ngi̭ kwiết kuố Kwân wí tlung ương va̒ kác kấp tlênh wê̒l nơng kaw chất lươ̭g hwẩn liḙ̂n zai dwa̭n 2013 – 2020. Zi chi̒ ngiḙ̂m chể dô̭ chư̭c xă̭n xa̒ng chiển dẩw (XXCD) ớ kác kấp, chú dôô̭ng foo̒ng chổng thiên tai, thi̒m kiểm kửw hô̭ va̒ Foo̒ng chôổng chẳl rố – chẳl rư̒ng. Nơng kaw chất lươ̭ng fổi hơ̭p zươ̭ Quân dô̭i, Kôông an tloong kôông tác zư̭ zi̒n, dám báw ANCT – CTATXH, tham mưw cho Tính wí, UBND tính chiến khai thư̭c hiḙ̂n tốt Dê̒ ản Dám báw Kuốc foo̒ng thew lô̭ chi̒nh da̒ xác di̭nh. Thư̭c hiḙ̂n tốt, kỏ hiḙ̂w kwá nhiḙ̂m vṷ FTKV ớ kác kấp... Tố chức zảw zṷc, bô̒i zươ̭ng kiển thức Kuốc foo̒ng - an ninh cho kác dổi tươ̭ng thew kwi di̭nh. Nẳm vưng xổ lươ̭ng, chất lươ̭ng lư̭c lươ̭ng kwân nhân zư̭ bi̭, tố chưc skiếm tla xă̭n xa̒ng cdôô̭ng viên, hwẩn liḙ̂n XXCD kwân nhân zư̭ bi̭ va̒ fương tiḙ̂n ki̭ thwâ̭t kuố nê̒n kinh tể kuốc zân, hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ chí tiêw zaw kwân.

Nhân zịp nì Bộ CHQS tính dà fát dôngqj dợt thi duô kă diếm kỏ chú dề "Tiếp bước chiển xi̭ Diḙ̂n Biên – Thi duô ză̒nh 3 nhất” tloong to̒n thế KBCX LLVC tính. Thew rỉ, foong tla̒w thi duô tâ̭p chung baw xâi zư̭ng 100% kơ kwan, dơn vi̭ vưng meḙnh wê̒l chỉnh tli̭, tư tướng va̒ tố chức. 100% KBCX kỏ bán li̭nh chỉnh tli̭ vưng va̒ng, tư tướng, dôô̭ng kơ kwiết tâm thi duô dủng dẳn, chắch nhiḙ̂m kaw nhất. Luôn xă̭n xa̒ng nhâ̭n va̒ hwa̒n thă̒nh mo̭i nhiḙ̂m vṷ ản zaw. Luôn nêw kaw tinh thâ̒n XXCD kaw, ó dớ bi̭ dôô̭ng, bất ngơ̒, fổi hơ̭p ku̒ng kác lư̭c lươ̭ng báw vḙ̂ vưng chắc ANCT – TTANXH ớ diḙ̂ fương. Ó ngư̒ng nơng kaw chất lươ̭ng hwẩn liḙ̂n kết hơ̭p ku̒ng xâi zư̭ng chỉnh kwi, re̒n liḙ̂n kí lwâ̭t ngiêm nhất. Thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá 3 khâw dô̭t fả, zmá dêểnh mức thấp nhất kác vṷ wiḙ̂c vi fa̭m kí lwâ̭t thôông thươ̒ng, ó dớ xăi tha kác vṷ wiḙ̂c vi fa̭m kí lwâ̭t ngiêm tloo̭ng hwă̭c vất an twa̒n zaw thôông zo lô̭i chsu kwan. Xâi zư̭ng ản nhê̒w diến hi̒nh tiên tiển wê̒l re̒n liḙ̂n kí lwâ̭t, xâi zư̭ng nê̒ nếp chỉnh kwi. Thơ̒i zan thi duô tỉnh dểnh hết ngă̒i 07/5. Ngăi khâw fát dôô̭ng, kác dơn vi̭ da̒ kỉ kết zaw ước bắt thăi thi duô.

Cũng trong ngày 01/3, cùng với Bộ CHQS tỉnh, LLVT 11 huyện, thành phố cũng đã đồng loạt tổ chức Lế ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Thi đua giành 3 nhất”.

Ku̒ng ngă̒i 1/3, ki̒nh Bô̭ CHQS tính, LLVC 11 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ dê̒w da̒ dôô̒ng lwa̭t tố chức Lḙ̂ tha kwân hwẩn liḙ̂n năm 2019 va̒ fát dôô̭ng thi duô kaw diếm "Tiếp bước chiển xi̭ Diḙ̂n Biên – Thi duô ză̒nh 3 nhất”


KÁC TIN KHÁC


Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Fả chwiên ản deẻnh ba̭c lởn zưở hi̒nh thức ka dả ka

(HBDT) – Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ fả chwiên ản mang biḙ̂t hiḙ̂w 120H wê̒l hi̒nh thức dả ka ăn thiê̒n.

Chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho 100 ngươ̒i ta̭i Da̒ Bắc

(HBDT) – Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Chi kṷc Foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i (Xớ LD-TB&XH) vươ̒ tố chức Hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chổng tḙ̂ nan ma twỉ, mai zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em cho 100 da̭i biếw da̭i ziḙ̂n chi hô̭i fṷ nư̭, chi dwa̒n thanh niên thôn, xỏm thuô̭c 5 xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n


12 khảng tu̒ cho chú “bướ” kỏ 2 fu wa̒ng tứ na̭n tloong hang

(HBDT) – Ngă̒i 3/6, TANZ tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi bi̭ kảw Ba̭ch Xwân Hưng, khinh năm 1968, chủ ta̭i thôn Vôi, xa̭ Thanh Nông, hwiḙ̂n La̭c Thwí wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.

Xa̭ Mông Hwả zư̭ vưng an ninh châ̭t tư̭ ta̭i kơ xớ

(HBDT) – Xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 1.284 hô̭ , khânh 5.400 nhân khấw, khinh khôổng ta̭i 8 xỏm, fổ, tất ká kác xỏm dê̒w kỏ tlêênh 100 hô̭. Xa̭ kỏ 3 tiển zaw thôông di kwa, kỏ chơ̭ da̒ww mổl va̒ khu kôông ngiḙ̂p. Ni ản koi la̒ nhửng iểw tổ tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Twi nhiên, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, thươ̒ng xwiên nẳm bắt kơ xớ, fát hwi vai tlo̒ kuố nhân zân tloong foong tla̒w Twa̒n zân tham za báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ản zư̭ vưng.

Khới tố 01 bi̭ kan vṷ “Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

Vớ rôô̭ng vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/5/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla – Bô̭ Kôông an da̒ tha Kiwết di̭nh khới tổ bi̭ kan. Lêḙ̂nh bắt bi̭ kan dớ ta̭m zam, Lêḙ̂nh khảm xét dổi vởi Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên, Fỏ Tlươ̒ng foo̒ng kháw thỉ & Kwán lỉ chất lươ̭ng, Fỏ Tlướng Ban chẩm thi, fṷ chắch chẩm ba̒i tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i dê̒w 356 – Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭.

Twâ̒n tla zaw thôông, bắt kwá tang hal dỏi tươ̭ng vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin

(HBDT) – Baw khi̒ 11h, ngă̒i 17/4, tố kôông tác gô̒m: Foo̒ng Kắnh xát zaw thôông, Foo̒ng Kắnh xát ma twỉ, Foo̒ng Kắnh xát kơ dôô̭ng, Foo̒ng Ki̭ thwâ̭t hi̒nh xư̭ va̒ Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c la̒ nhiḙ̂m vṷ ta̭i khu vư̭c km 104+400, kuốc lo̭ 6 thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Twân Lô̭ (Tân La̭c) da̒ bắt kwá tang Ngwiḙ̂n Dức Thwâ̭n, 46 thuối va̒ Ngô Zương Thanh, 47 thuối ớ thă̒nh fổ Thải Ngwiên, tính Thải Ngwiên vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin.