(HBDT) – Kỏ 2 diếm noỏng thươ̒ng xwiên vi fa̭m hă̒nh lang an twa̒n zaw thôông (ZTZT) dang ản thi̭ chẩn Mươ̒ng Khển (Tân La̭c) tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp xứ lỉ, nhă̒m thiết lâ̭p châ̭t tư̭ hă̒nh lang ATZT la̒ diếm chơ̭ tlung tâm thi̭ chẩn tlêênh tlṷc kwuốc lô̭ 12B va̒ diếm chơ̭ khu 6 nă̒m tlêênh kwuốc lô̭ 6.


Hwa̭t dôô̭ng kuố khu chơ̭ 6 ko̒n hôốc la̒ chơ̭ Bóp, tlêênh kwuốc lô̭ 6 khả nhô̭n nhi̭p baw kác buối tlươ va̒ khuông hôm mổi ngă̒i. Kác haa̒ng thâw, hwa tlải baảnh tla̒n tha lê̒ ảng khả. Lưw thôông tlêênh fương tiḙ̂n xe mẳi, kheéch kwa ảng khả kỏ thỏi kwen tấp xe mẳi baw muô haa̒ng. Eenh Ngwiḙ̂n Văn Bi̒nh, môô̭ch ngươ̒i zân khinh khôổng ớ khânh khu chơ̭ cho mắt: Kắnh ho̭p chơ̭ lẩn chiểm ảng khả zaw thôông ziḙ̂n tha da̒ khả lô. Mă̭c zủ nhê̒w bâ̭n lư̭c lươ̭ng dám báw châ̭t tư̭ zaw thôông kuố hwiḙ̂n, thi̭ chẩn dêểnh zḙp chí ản va̒i ngă̒i de̒ tẳi ziḙ̂n nhơ ku.

Wiḙ̂c ho̭p chơ̭ lẩn chiểm ảng khả zaw thôông i ziḙ̂n tha ta̭i khu vư̭c chơ̭ tlung tâm thi̭ chẩn tlêênh tiển dươ̒ng12B. Môô̭ch tloong nhửng ngwiên nhân chú iểw zẩn dêểnh ti̒nh tlaa̭ng ni̒ chính la̒ chươ kỏ chơ̭ mởi. Zo dă̭c thu̒ la̒ tlung tâm hwiḙ̂n, thwâ̭n tiḙ̂n zaw thôông, diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n ko̒n xwất hiḙ̂n môô̭ch xổ hô̭ kinh zwanh, buôn baảnh lưw dôô̭ng tlêênh xe mẳo, xe da̭p. Wiḙ̂c kwán lỉ, nhắc nhớ kác hô̭ ni̒ ko̒n khỏ khăn zo ngươ̒i diḙ̂ fương kkhác dêểnh, thẩy lư̭c lươ̭ng tha kwân de̒ chiến di dươ̭c khác.


Kôông an thi̭ chẩn Mươ̒ng Khển (Tân La̭c) tiên chiê̒n, nhắc nhớ tiếw thương khu 6 chăng cho bă̒i haa̒ng hwả tha wa̒i wă̭ch khơn dớ ó vi fa̭m hă̒nh lang zaw thôông.

Tlước ni mối kwỉ 1 lâ̒n, lư̭c lươ̭ng chức năng tiển hă̒nh kác dơ̭t tha kwân thiết lâ̭p châ̭t tư̭ hă̒nh lang ATZT. Tloong khảng 8 – 9/2019, fổi hơ̭p ku̒ng Ban ATZT hwiḙ̂n, thi̭ chẩn Mươ̒ng Khểnt ố chức liên tiếp 2 dơ̭t tha kwân dám báw châ̭t tư̭ hă̒nh lang ATZT, tâ̭p chung zái kwiết 2 diếm noỏng wê̒l ho̭p chơ̭ tlêênh tiển kwuốc lô̭ 12B va̒ kwuốc lô̭ 6.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẩw, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ thi̭ chẩn Mươ̒ng Khển cho mắt: Ti̒nh tlaa̭ng ho̭p chơ̭ tlêênh dươ̒ng kwuốc lô̭ luôn tiê̒m ấn ngwi kơ xắi tha tai na̭n zaw thôông, ánh hướng dêểnh châ̭t tư̭ dô thi̭. Twi nhiên ti̒nh tlaa̭ng tlêênh dang ản kiếm xwát hiḙ̂w kwá hơn. Tloong dơ̭t kaw diếm tha kwân dám báw châ̭t tư̭ dô thi̭ zi̭p Kwuốc khẳnh 2/9, khai záng năm hoo̭c mởi, lư̭c lươ̭ng dám báw ATZT hwiḙ̂n va̒ thi̭ chẩn la̒ lâ̭p biên bán, xứ lỉ ha̒ng chṷc vi fa̭m lẩn chiểm hă̒nh lang ATZT, thu zư̭ kác biến kwáng kảw, ô che vi fa̭m. Ta̭i kác diếm noỏng, kôông chức diḙ̂ chỉnh fổi hơ̭p kôô̒ng Kôông an thi̭ chẩn, tăng kươ̒ng tiên chiê̒n, nhắc nhớ hô̭ kinh zwanh ó bă̒i haa̒ng hwả vi fa̭m.

 

Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


10 ngă̒i tôống kiếm xwát fương tiên kơ zởi: Xứ fa̭t 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

(HBDT)- Thew Foo̒ng KXZT, Kôông an tính, tloong 10 ngă̒i bớ 15-25/5, tôống kiếm wát fương tiḙ̂n kơ zởi dươ̒ng bô̭, lư̭c lươ̭ng KXZT kÔÔNg AN tính da̒ xứ lỉ 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

Chiến khai lâ̭p chốt kiếm xwát kác tiển dươ̒ng dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl