(HBĐT) - Vượt qua nhiều khó khăn, các mốc 6 tháng, 9 tháng năm 2022, công tác phát triển đảng viên (PTĐV) chưa đạt được như kỳ vọng. Nhờ các giải pháp quyết liệt, "bứt tốc” trong quý IV, kết thúc năm 2022, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.638 đảng viên, đạt 102,38% chỉ tiêu kế hoạch của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đề ra là kết nạp 1.600 đảng viên. Một số địa phương có tỷ lệ đảng viên mới kết nạp cao so với kế hoạch được giao như: Đảng bộ huyện Yên Thủy đạt 113,33%, huyện Lạc Thủy đạt 110%, huyện Kim Bôi đạt 108%, huyện Tân Lạc đạt 105%, huyện Cao Phong đạt 104,55%, huyện Lạc Sơn và TP Hòa Bình đều đạt 102,94%.


Năm qua, Đoàn Thanh niên phát động nhiều phong trào xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tạo cơ hội cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành để được kết nạp Đảng.(Ảnh: Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện ngày Chủ nhật đỏ năm 2023).  Ảnh: P.V

Sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đối với vấn đề phát triển đảng viên

Tính đến ngày 31/12/2022, Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc với 510 tổ chức cơ sở đảng, 69.190 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 13/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, BTV Tỉnh ủy ban hành kế hoạch về công tác PTĐV năm 2022. 

Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp xác định công tác PTĐV là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, trọng tâm nhằm kịp thời bổ sung số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, tạo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Từ đó, nhận thức và hành động của cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PTĐV ngày càng được nâng lên, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Nhiều cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu. Nhiều quần chúng ưu tú xác định được mục tiêu, lý tưởng, luôn tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

Ngoài ra, BTV các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai và ban hành kế hoạch PTĐV cụ thể đến từng chi, đảng bộ cơ sở phù hợp với đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo cấp uỷ cơ sở thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên sát hợp với từng chi bộ, báo cáo tiến độ phát triển Đảng từng tháng; đưa tiêu chí phát triển Đảng vào đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, chi bộ của năm. Coi trọng kết nạp đảng viên có chất lượng, không chạy theo số lượng, chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục kết nạp Đảng. Nâng cao tiêu chuẩn kết nạp đảng viên; gắn công tác kết nạp đảng viên với xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đảng bộ, chi bộ và đội ngũ đảng viên. Ban Tổ chức, BTV các Huyện ủy, Thành ủy ban hành nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở vấn đề PTĐV.

Tuy nhiên, công tác này địa bàn tỉnh cũng đối diện với không ít khó khăn. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lương Sơn cho biết: Số lượng quần chúng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trẻ được tuyển dụng mới không nhiều. Nhiều quần chúng có triển vọng phát triển nhưng phải đi làm ăn xa, công việc không ổn định. Cơ hội tìm việc làm, tạo việc làm cho lao động trong tỉnh nhìn chung còn hạn chế. Vấn đề phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn. Một số bộ phận đoàn viên, hội viên, người lao động thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chưa xác định động cơ vào Đảng. Đó là những khó khăn lớn nhất trong công tác PTĐV hiện nay. 

Tập trung giải quyết vấn đề tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú

Xác định vấn đề tạo nguồn quần chúng ưu tú là yếu tố tiên quyết trong PTĐV, BTV các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thường xuyên rà soát nguồn quần chúng làm cơ sở theo dõi, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp. Kết quả, năm 2022 đã có 2.004 quần chúng được cấp chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Trên cơ sở nguồn quần chúng, cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo, phân công chi bộ, đảng viên theo dõi, bồi dưỡng; lãnh đạo chính quyền, các tổ chức CT - XH nơi quần chúng công tác, học tập, cư trú phân công công tác cho quần chúng để rèn luyện, thử thách nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị. Việc phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng được chi bộ theo dõi, đánh giá thường xuyên kết quả rèn luyện, phấn đấu, từ đó kịp thời định hướng cho quần chúng cũng như đề nghị cấp ủy cấp trên tạo điều kiện để quần chúng được tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp, làm cơ sở đề nghị kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Đồng thời tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng quần chúng hoặc rà soát đưa ra khỏi danh sách dự kiến kết nạp, danh sách đối tượng cảm tình Đảng đối với những người không đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cảm tình Đảng. 

Công tác kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức được cấp ủy các cấp thực hiện đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Vì vậy, không xảy ra việc kết nạp vào Đảng không bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.  Năm 2022, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.638 đảng viên, đạt 102,38% chỉ tiêu. Trong đó, nữ chiếm 55,87%; dân tộc thiểu số chiếm 66,38%, tôn giáo chiếm 0,31%, chủ doanh nghiệp tư nhân chiếm 0,18%. Chất lượng đội ngũ đảng viên mới kết nạp được nâng lên rõ rệt với trình độ từ THPT trở lên chiếm 90,89%; trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 68,27%. 

Nhìn lại công tác PTĐV năm 2022, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Công tác kết nạp đảng viên được cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhiều tổ chức đảng đã chủ động khảo sát, phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn và thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mục tiêu, lý tưởng của Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, làm gương cho quần chúng tự nguyện và tích cực phấn đấu vào Đảng. Các tổ chức CT – XH các cấp quan tâm bồi dưỡng đoàn viên, hội viên; tổ chức và phát động nhiều phong trào thi đua, các chương trình hành động, qua đó phát hiện, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu bổ sung vào nguồn PTĐV để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Một số đảng bộ cũng chú trọng kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, người theo tôn giáo và học sinh, sinh viên. Vượt qua nhiều khó khăn, công tác PTĐV năm 2022 đã hoàn thành vượt chỉ tiêu là rất đáng ghi nhận.

Dương Liễu


Các tin khác


20.144 lượt ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(HBĐT) - Thực hiện kế hoạch của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành văn bản, kế hoạch và tổ chức triển khai lấy ý kiến góp ý. Việc lấy ý kiến linh hoạt thông qua các hình thức: Hội thảo đối thoại, góp ý; phiếu xin ý kiến; hội nghị lấy ý kiến Nhân dân; góp ý bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử và fangage của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đoàn Thanh niên cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số

Sáng 21/3, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tới thăm, làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế giữa Việt Nam với các địa phương của Nam Phi

Thực hiện chương trình ngoại giao kinh tế năm 2023, từ ngày 16-20/3/2023, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Văn Lợi đã dẫn đầu đoàn công tác của Đại sứ quán thăm làm việc tại tỉnh KwaZulu-Natal (KZN).

Bưu điện tỉnh và Tỉnh Đoàn ký kết thoả thuận hợp tác đồng hành, phối hợp giai đoạn 2023-2026

(HBĐT) - Ngày 20/3, Bưu điện tỉnh và Tỉnh Đoàn đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2026.

Đề nghị khai trừ Đảng đồng chí Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 20/3, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên đối với đồng chí Nguyễn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hội nghị trực tuyến chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 21, ngày 20/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ QH tổ chức hội nghị trực tuyến chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Các Phó Chủ tịch QH: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải điều hành phiên chất vấn. Tham dự tại điểm cầu Nhà QH có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang… Tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các ĐBQH tỉnh công tác tại địa phương và các ban, sở, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục