(HBĐT) - "Ngày 27/3/2017, BTV Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh ban hành Nghị quyết số 08-NQ/ĐU về việc đổi mới công tác tư tưởng, ngăn chặn biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) nghiêm túc thực hiện. Qua đó tạo chuyển biến trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, thái độ ứng xử, trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV" - đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh cho biết.


Những năm qua, các tổ chức Đảng khối ngân hàng đã chú trọng lãnh đạo đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người dân. (Ảnh tại Ngân hàng BIDV Hòa Bình).

Tính đến tháng 8/2022, Đảng bộ Khối có 73 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 46 đảng bộ và 27 chi bộ) với 4.240 ĐV. Sau khi ban hành Nghị quyết số 08-NQ/ĐU, Đảng ủy Khối và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết gắn với quán triệt, triển khai các văn bản của T.Ư, Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời kiểm tra, đôn đốc thực hiện. 100% cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt đến CB, ĐV, ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đã có 478 cấp ủy viên đăng ký cam kết thực hiện (đạt 100%), 414 cấp ủy viên (đạt 86,6%) hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nội dung đăng ký thực hiện theo Nghị quyết T.Ư 4 và các quy định của T.Ư, của tỉnh. 73/73 TCĐ tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc; 4.220 ĐV đăng ký, thực hiện cam kết theo các chuyên đề hàng năm.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đưa nội dung học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ, sát với thực tế, có sự thống nhất cao trong chi uỷ trước khi tổ chức sinh hoạt; đưa nội dung đánh giá công tác chính trị, tư tưởng là một trong những nội dung sinh hoạt chính. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy và chi bộ; nắm, xử lý kịp thời, dứt điểm những vấn đề tư tưởng phát sinh trong cơ quan, đơn vị. 100% chi bộ duy trì sinh hoạt chi bộ ít nhất 12 kỳ thường xuyên và 4 kỳ chuyên đề trong năm.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở lãnh đạo CB, ĐV thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở”; thực hiện nghiêm túc quy định về kỷ luật phát ngôn của CB, ĐV, nhất là CB lãnh đạo, quản lý. Cấp ủy các cấp chủ động lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ trong cơ quan, đơn vị theo hướng thể hiện rõ hơn trách nhiệm của cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia vào các nội dung của công tác tổ chức, CB; xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Các tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng ĐV mới kết nạp; kiên quyết loại khỏi danh sách kết nạp Đảng những trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. 

Việc kiểm tra, giám sát CB, ĐV trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được tăng cường. Từ năm 2017 đến nay, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra 441 TCĐ, 470 ĐV; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, chú trọng giám sát thường xuyên, thực hiện giám sát chuyên đề 450 TCĐ, 556 ĐV, đồng thời xử lý nghiêm TCĐ, ĐV vi phạm pháp luật, giữ vững tính nghiêm minh kỷ luật Đảng. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng ĐV cuối năm được thực hiện nghiêm túc từ chi bộ trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại chuyên môn và kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU, hoạt động của các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngày càng đổi mới, hiệu lực, hiệu quả. Các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV được tăng cường, trình độ lý luận chính trị nâng lên, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong công tác và thái độ ứng xử. Những nhân tố mới, điển hình xuất sắc qua các phong trào thi đua phát triển sâu rộng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Lê Chung

Các tin khác


Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngay từ khi ra đời, Ðảng ta đã lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản. Nguyên tắc này luôn được Ðảng coi trọng và kiên định, làm tiền đề thực hiện các nguyên tắc khác. Giữ vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ là điều kiện tiên quyết để xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh.

Quyết chống "giặc nội xâm"

Người xưa có câu: "Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi tiên”, nghĩa là: Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu. Nói cho dễ hiểu là nhân dân quan trọng như gốc của cây, cây không thể không có gốc, nếu gốc không vững chắc thì cây không thể phát triển tốt và tồn tại vững bền. Được nhân dân đồng lòng, đồng sức ủng hộ thì nước mới mạnh và muốn nhân dân đồng thuận ủng hộ thì phải chăm lo cho cuộc sống của nhân dân.

Ánh sáng Cách mạng Tháng Mười Nga luôn soi đường cho Cách mạng Việt Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định giá trị lịch sử to lớn, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga và lãnh tụ V.I. Lênin đối với thế giới nói chung, cho dân tộc Việt Nam nói riêng.

Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 28/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái

(HBĐT) - Cuối tháng 8 vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc, đối thoại (TX, ĐT) với Nhân dân huyện Lương Sơn và TP Hòa Bình. Đây là những địa bàn phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh, tuy nhiên đang tồn tại một số vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm. Cụ thể như việc giải quyết đơn, thư còn chậm, gây bức xúc trong Nhân dân; môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng... Đặc biệt là một số cán bộ trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp còn gây phiền hà, nhũng nhiễu, lợi dụng vị trí việc làm cố tình làm phức tạp vấn đề trong thi hành công vụ. Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân về các vấn đề: Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thu gom, xử lý rác thải; việc thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính…

Cội nguồn sức mạnh vô địch của Đảng

Thực tiễn lịch sử dân tộc ta, thực tiễn cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới đã chứng minh một chân lý: Có dân là có tất cả; mất dân cũng có nghĩa là mất tất cả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục