(HBĐT) - "Ngày 27/3/2017, BTV Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh ban hành Nghị quyết số 08-NQ/ĐU về việc đổi mới công tác tư tưởng, ngăn chặn biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) nghiêm túc thực hiện. Qua đó tạo chuyển biến trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, thái độ ứng xử, trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV" - đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh cho biết.


Những năm qua, các tổ chức Đảng khối ngân hàng đã chú trọng lãnh đạo đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người dân. (Ảnh tại Ngân hàng BIDV Hòa Bình).

Tính đến tháng 8/2022, Đảng bộ Khối có 73 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 46 đảng bộ và 27 chi bộ) với 4.240 ĐV. Sau khi ban hành Nghị quyết số 08-NQ/ĐU, Đảng ủy Khối và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết gắn với quán triệt, triển khai các văn bản của T.Ư, Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời kiểm tra, đôn đốc thực hiện. 100% cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt đến CB, ĐV, ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đã có 478 cấp ủy viên đăng ký cam kết thực hiện (đạt 100%), 414 cấp ủy viên (đạt 86,6%) hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nội dung đăng ký thực hiện theo Nghị quyết T.Ư 4 và các quy định của T.Ư, của tỉnh. 73/73 TCĐ tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc; 4.220 ĐV đăng ký, thực hiện cam kết theo các chuyên đề hàng năm.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đưa nội dung học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ, sát với thực tế, có sự thống nhất cao trong chi uỷ trước khi tổ chức sinh hoạt; đưa nội dung đánh giá công tác chính trị, tư tưởng là một trong những nội dung sinh hoạt chính. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy và chi bộ; nắm, xử lý kịp thời, dứt điểm những vấn đề tư tưởng phát sinh trong cơ quan, đơn vị. 100% chi bộ duy trì sinh hoạt chi bộ ít nhất 12 kỳ thường xuyên và 4 kỳ chuyên đề trong năm.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở lãnh đạo CB, ĐV thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở”; thực hiện nghiêm túc quy định về kỷ luật phát ngôn của CB, ĐV, nhất là CB lãnh đạo, quản lý. Cấp ủy các cấp chủ động lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ trong cơ quan, đơn vị theo hướng thể hiện rõ hơn trách nhiệm của cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia vào các nội dung của công tác tổ chức, CB; xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Các tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng ĐV mới kết nạp; kiên quyết loại khỏi danh sách kết nạp Đảng những trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. 

Việc kiểm tra, giám sát CB, ĐV trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được tăng cường. Từ năm 2017 đến nay, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra 441 TCĐ, 470 ĐV; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, chú trọng giám sát thường xuyên, thực hiện giám sát chuyên đề 450 TCĐ, 556 ĐV, đồng thời xử lý nghiêm TCĐ, ĐV vi phạm pháp luật, giữ vững tính nghiêm minh kỷ luật Đảng. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng ĐV cuối năm được thực hiện nghiêm túc từ chi bộ trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại chuyên môn và kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU, hoạt động của các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngày càng đổi mới, hiệu lực, hiệu quả. Các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV được tăng cường, trình độ lý luận chính trị nâng lên, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong công tác và thái độ ứng xử. Những nhân tố mới, điển hình xuất sắc qua các phong trào thi đua phát triển sâu rộng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Lê Chung

Các tin khác


Nhận diện, đấu tranh với biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân - từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân của Đảng ta hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nói riêng; Người đã đưa ra nhiều chỉ dẫn quan trọng về chống chủ nghĩa cá nhân. Trong bối cảnh mới, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống chủ nghĩa cá nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao của quần chúng nhân dân.

Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp yêu cầu của lịch sử.

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng "thế trận lòng dân” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu cái gì làm trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

Phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, chống quan điểm sai trái để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Trong cuộc đấu tranh để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh-hệ thống tư tưởng mang ý nghĩa và giá trị thời đại, thì việc đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Vấn đề này luôn là cốt yếu nhằm thống nhất những nhận thức chưa đúng, đồng thời phản bác sự xuyên tạc nhằm hạ thấp, phủ nhận những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế là chính sách nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Những thành tựu to lớn trong hội nhập quốc tế nói riêng, trong công cuộc đổi mới của Việt Nam nói chung chính là những luận cứ xác đáng, hữu hiệu để bác bỏ luận điệu "Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho học sinh, sinh viên

(HBĐT) - Bước qua tháng 7 tri ân với hàng loạt hoạt động đền ơn - đáp nghĩa diễn ra khắp toàn tỉnh. Màu áo xanh tình nguyện học sinh, sinh viên (HSSV) ghi dấu trong nhiều hoạt động ý nghĩa như: tu sửa, dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân, giúp đỡ gia đình người có công, thăm hỏi thương bệnh binh… Những việc làm thiết thực này chính là cách làm sinh động, hiệu quả để giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho HSSV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục