Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thủy: Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt trên 86%

Thứ năm, 18/8/2022 | 11:45:15 Sáng

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, huyện Lạc Thuỷ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phát triển chính quyền điện tử. Tổng số văn bản đến 32.133 văn bản, trong đó: Văn bản đến từ trục liên thông đạt 4,91%, văn bản đến qua hệ thống phần mềm đạt 85,85%, văn bản đến nội bộ đạt 7,6%, văn bản đến bộ phận văn thư nhập 1,64%. Tổng số văn bản đi 5.766 văn bản trong đó, văn bản đi qua hệ thống phần mềm 5.607 văn bản, đạt 97,24%, văn bản đi chỉ được chấp nhận đã chuyển có 159 văn bản, đạt 2,76%; văn bản đi ký số 5.754 văn bản, đạt 99,79%.Người dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa xã Khoan Dụ (Lạc Thuỷ).

Bên cạnh đó, huyện nâng cao chất lượng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tích cực tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Kết quả: Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 86,18%, vượt 31,18% so chỉ tiêu tỉnh giao. Trong 6 tháng, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận và bàn giao cho các cơ quan chuyên môn giải quyết 714 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 672 hồ sơ, đạt 94,1% (trong đó trả kết quả trước hạn và đúng hạn 658 hồ sơ, chiếm 97,9%; quá hạn 14 hồ sơ, tỉ lệ 2,1%); đang giải quyết 42 hồ sơ, đạt 5,9%, chưa đến hạn 41 hồ sơ, hồ sơ đang giải quyết quá hạn 1 hồ sơ, chiếm 2,4%; chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 30 hồ sơ; tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 534 hồ sơ, đạt tỷ lệ 74,7%.

Đ.T