Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thủy: Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt trên 99% dự toán

Thứ ba, 20/9/2022 | 8:56:36 Sáng

(HBĐT) - Bám sát các chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện giao, ngay từ đầu năm, UBND huyện Lạc Thuỷ đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách, các ngành, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện nhiều biện pháp tăng cường nguồn thu, chống thất thu ngân sách. Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội.Cơ sở may tư nhân trên địa bàn xã An Bình (Lạc Thủy) làm tốt công tác giải quyết việc làm cho lao động và nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện 9 tháng năm 2022 ước đạt 166.789 triệu đồng, đạt 99,16% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 66,99% dự toán HĐND huyện giao. Tổng thu ngân sách huyện 9 tháng ước đạt 491.560 triệu đồng, đạt 95,41% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 77,41% dự toán HĐND huyện giao. Tổng chi ngân sách huyện 9 tháng ước thực hiện 488.255 triệu đồng, đạt 94,7% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 76,89% dự toán HĐND huyện giao.

Trong 3 tháng cuối năm, UBND huyện chỉ đạo tập trung triển khai nhiệm vụ thu ngân sách đảm bảo tiến độ, đạt và vượt kế hoạch giao. Rà soát thu các khoản nợ đọng thuế, phí, các khoản thuế. Đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ tài chính trên lĩnh vực đất đai thông qua công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất. Rà soát các khoản chi, chủ động điều hành ngân sách, đảm bảo chế độ, chính sách cho con người và các nhiệm vụ cấp thiết của địa phương; thực hiện các nhiệm vụ chi đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.


Đ.T