(HBDT) – Teẻnh zả chí xổ năng lư̭c kă̭nh tlănh kấp xớ, ngă̒nh kôô̒ng kác diḙ̂ fương năm 2021, hwiḙ̂n Iên Thwí ản kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p (ZN) teẻnh zả la̒ hwiḙ̂n ti dâ̒w kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ pơ̭i thaang diếm 89/100 diếm. Kết kwá ni̒ thế hiḙ̂n ta̒n nô̭ lư̭c kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n tloong chwiến dối, nôông kaw hiḙ̂w kwá chí da̭w, diê̒w hă̒nh thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh, thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw xâi zư̭ng chỉnh kwiê̒n dôô̒ng hă̒nh, hô̭ tlơ̭ ZN pơ̭i ngươ̒i zân kuố hwiḙ̂n Iên Thwí.Bô̭ fâ̭n tiếp nhâ̭n, tlá kết kwá WBNZ hwiḙ̂n Iên Thwí zái kwiết thú tṷc hă̒nh chỉnh cho ngươ̒i zân.

Zu̒ la̒ hwiḙ̂n buu̒ng xa kuố tính, khỉ hâ̭w khắc ngiḙ̂t, chuô mươ ta̒ ủng, chuô dẳng ta̒ ha̭n, ắnh hướng têểnh xán xwất, xinh hwa̭t kuố ngươ̒i zân, tloong kải khỏ la̒ di̭ diḙ̂ fương i tả kỏ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i tí fát chiến khi tiếp záp pơ̭i kác diḙ̂ fương taang fát chiến mă̭nh nhơ Ninh Bi̒nh, Thănh Hwả. Hwiḙ̂n kỏ twiển taa̭ng khả Hô̒ Chỉ Minh chă̭l kwa, tư̒ xa̭ buu̒ng khu, buu̒ng xa nhơ La̭c Hưng, Báw Hiḙ̂w tlớ thă̒nh buu̒ng thwâ̭n lơ̭i. Kôô̒ng pơ̭i di̭ la̒ hḙ̂ thôổng kuốc lô̭ kết nổl bớ tha kơ hô̭i thúc tấi zaw thương, fát chiến kinh tể; kỏ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i tí fát chiến kôông ngiḙ̂p, xâi zư̭ng dô thi̭, zu li̭ch. Hiḙ̂n kỏ khu kôông ngiḙ̂p La̭c Thi̭nh taang ản thảw gơ̭ khỏ khăn tí khă̭n khaa̒ng thu hút dâ̒w tư thew kwi hwă̭ch.

Tư̒ năm tlước têểnh năi, Iên Thwí kỏ tư̒ nô̭ lư̭c thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw KT-XH, kỏ chwiê̒n thôổng tloong zô̒n diê̒n, dối thướ gản pơ̭i xâi zư̭ng nôông thôn mởi, tư̒ nhiḙ̂m bṷ kwan tloo̭ng nhơ thu ngân xắch Nha̒ nước, zái foỏng mă̭t bă̒ng (ZFMB), kái kắch hă̒nh chỉnh (KKHC) kỏ chwiến biến ro̭ rḙ̂t.. Bảm xát chí da̭w kuố Tính wí, Ban Thươ̒ng bṷ Hwiḙ̂n wí fân kôông kác dôô̒ng chỉ Thươ̒ng tlư̭c, lă̭nh da̭w kác foo̒ng, ban fṷ tlắch, dôn dôốc kác nhiḙ̂m bṷ tloo̭ng tâm, dô̭t fả wê̒l KKHC, hô̭ tlơ̭ ZN pơ̭i ngươ̒i zân thảw gơ̭ khỏ khăn fát chiến xán xwất, kinh zwănh. Tloong kwả tli̒nh lă̭nh da̭w, chí da̭w xác di̭nh môốc thơ̒i zan kṷ thế, kỏ kiếm tla, dôn dôốc tí zái kwiết zứt diếm khỏ khăn, bưởng mắc. Chí da̭w chẩn chính la̒ ngiêm túc kí lwâ̭t, kí kương hă̒nh chỉnh, thư̭c hiḙ̂n văn hwả kôông xớ. Kiếm tla thư̭c hiḙ̂n KKHC, kôông chức, kôông bṷ. 

Haa̒ng năm, Ban Thươ̒ng bṷ Hwiḙ̂n wí kôô̒ng 11/11 Dáng wí xa̭, thi̭ tlẩn tố chức dổi thwa̭i kôô̒ng Nhân zân, chủ tloo̭ng paw ta̒n li̭nh bư̭c: Kôông tác xâi zư̭ng Dáng, chỉnh kwiê̒n, hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, ZFMB. Xâi zư̭ng, kwán lỉ tất dai, thwể, diḙ̂ zởi hă̒nh chỉnh…kwa di̭ tiếp nhâ̭n thôông tin, tlẳng iểng, xứ lỉ, dê̒ xwất xứ lỉ ta̒n fán ẳnh, kiển ngi̭ kuố Nhân zân. Thew di̭, thu ản môô̭ch xổ kết kwá tích kư̭c, nhơ chí da̭w ZFMB taa̭ng khả kết nổl taa̭ng khả Hô̒ Chỉ Minh, kuốc lô̭ 12B ti kuốc lô̭ 1; tâ̭p tluung zái kwiết kác twiển diḙ̂ zởi hă̒nh chỉnh khươ̭ xỏm Hôô̒ng, xa̭ Báw Hiḙ̂w pơ̭i xỏm Lôô̭c Thă̒nh, xa̭ An La̭c - măi la̒ xa̭ Thôổng Nhất (La̭c Thwí); xỏm Ba Kâ̒w, xa̭ Ngoo̭c Lương pơ̭i hwiḙ̂n Nho Kwan (Ninh Bi̒nh) kôô̒ng kác bẩn dê̒ tô̒n doo̭ng, bức xúc tloong Nhân zân.

Kác nô̭i zuung KKHC, kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư kinh zwănh ản thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc, Kwa ra̒ xwát cho dố chăng kỏ tlươ̒ng hơ̭p tư̭ ỉ tă̭ch kác thú tṷc hă̒nh chỉnh (TTHC), hô̒ xơ, thú tṷc rươ̒m ra̒, gâi fiê̒n ha̒ cho kôông zân; chăng tư̭ ỉ thu xai, thu chăng dủng mṷc dích kác lwa̭i fỉ, lḙ̂ fỉ. WBNZ hwiḙ̂n ta̒ kôông khai diḙ̂ chí kơ kwan thư diḙ̂n tứ, xổ diḙ̂n thwa̭i chwiên zuu̒ng kuố kơ kwan kỏ thấm kwiê̒n tiếp nhâ̭n fán ẳnh, kiển ngi̭ ta̭i bô̭ fâ̭n tiếp nhâ̭n pơ̭i tlá kết kwá kuố hwiḙ̂n tí ngươ̒i zân thew zo̭i thwâ̭n tiḙ̂n tloong wiḙ̂c fán ẳnh, kiển nghi̭; zwi tli̒ thư̭c hiḙ̂n zái kwiết TTHC thew kơ chể "4 ta̭i chô̭” (Tiếp nhâ̭n, thấm di̭nh, fê zwiḙ̂t pơ̭i tlá kết kwá ta̭i chô̭), nhă̒m ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho tố chức, kôông zân têểnh zái kwiết TTHC tloong thơ̒i zan nhănh choỏng, thwâ̭n tiḙ̂n. Tí lḙ̂ hô̒ xơ zái kwiết tlước pơ̭i dủng ha̭n da̭t 99,4%.

Wiḙ̂c ra̒ xwát, xắp xếp la̭i bi̭ tlỉ wiḙ̂c la̒ dổi vởi kôông chức kấp hwiḙ̂n dám báw thew iêw kâ̒w dê̒ tha. Hwiḙ̂n chủ tloo̭ng dâ̒w tư ửng zṷng khwa hoo̭c kôông ngḙ̂ tí nôông kaw hiḙ̂w kwá zái kwiết TTHC, Zwi tli̒ 12/12 foo̒ng chwiên môn thư̭c hiḙ̂n kwi tli̒nh zái kwiết TTHC thew tiêw chwấn ISO, ra̒ xwát, teẻnh zả, kâ̭p nhâ̭t thư̭c hiḙ̂n kwi tli̒nh di̭nh ki̒, thươ̒ng xwiên haa̒ng năm. 100% xa̭, thi̭ tlẩn áp zṷng ISO, chí da̭w kwiết liḙ̂t nhiḙ̂m bṷ ZFMB, thu hút dâ̒w tư, kác zư̭ ản tlêênh diḙ̂ ba̒n kơ bán dáp ửng iêw kâ̒w wê̒l tiển dô̭, kôông khai, minh bă̭ch. Năm 2021 ta̒ tố chức thư̭c hiḙ̂n 19 zư̭ ản, gô̒m 7 zư̭ ản chwiến tiếp pớ năm 2020 kôô̒ng 12 zư̭ ản thư̭c hiḙ̂n pớ năm 2021. Hwiḙ̂n i fổi hơ̭p chă̭t chḙ pơ̭i kác xớ, ngă̒nh chức năng hô̭ tlơ̭ kác ZN, nha̒ dâ̒w tư ngiên kửw, xem xét diḙ̂ diếm, zư̭ ản dâ̒w tư paw diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Dôô̒ng thơ̒i thươ̒ng xwiên nẳm pắt ti̒nh hi̒nh xán xwất, kinh zwănh kuố kác kơ xớ, ZN tlêênh diḙ̂ ba̒n, lâ̭p dê̒ xwất kác zái fáp thảw gơ̭ khỏ khăn, ta̭w diê̒w kiḙ̂n, khwiển khích kác kơ xớ, ZN fát chiến, bớ rôô̭ng kwi mô.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Hwiên, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ hwiḙ̂n cho hăi: Wiḙ̂c kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh la̒ nhiḙ̂m bṷ kwan tloo̭ng, lô za̒i, xwiên xuốt, gẳn pơ̭i kác mṷc tiêw ngi̭ kwiết da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n. Ngă̒i măi, hwiḙ̂n tăng kươ̒ng fổi hơ̭p pơ̭i kác xớ, ngă̒nh, dơn bi̭ kỏ liên kwan zái kwiết kác wiḙ̂c wê̒l môi tlương dâ̒w tư, hwa̭t dôô̭ng dâ̒w tư; kuung kấp thôông tin cho nha̒ dâ̒w tư ngiên kửw, xem xét ngỏ diḙ̂ diếm, dê̒ xwất thu hút kác zư̭ ản dâ̒w tư paw diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Thư̭c hiḙ̂n kôông tác ZFMB kác zư̭ ản thew dủng kwi di̭nh, báw dám tiển dô̭ khi kỏ thôông bảw thu hô̒i tất; thew dủng tli̒nh tư̭ thú tṷc kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, kôông khai, minh bă̭ch. Kêw go̭i kác nha̒ dâ̒w tư xâi zư̭ng hḙ̂ thôổng ha̭ tâ̒ng ki̭ thwâ̭t kác khu bư̭c ta̒ ản kwi hwă̭ch (Khu Kôông ngiḙ̂p La̭c Thi̭nh, chơ̭ tluung tâm hwiḙ̂n…). Tâ̭p tluung tấi nhănh tiển dô̭ thư̭c hiḙ̂n kác zư̭ ản dâ̒w tư kôông; lâ̭p nẳm pắt, thảw gơ̭ khỏ khăn, bưởng mắc tloong kôông tác zái ngân; kiên kwiết xứ lỉ hă̒nh bi tiêw kư̭c tloong kwán lỉ dâ̒w tư. Fẩn dẩw têểnh ngă̒i 30/6, tí lḙ̂ zái ngân da̭t 50%, têểnh ngă̒i 30/9 da̭t 70%, hết năm 2022 da̭t 100%. Dổi thwa̭I, zái kwiết bướng mắc kuố ZN, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i tốt nhất cho kác ZN, HTX, nha̒ dâ̒w tư chiến khai zư̭ ản xán xwất, kinh zwănh da̭t hiḙ̂w kwá, xâi zư̭ng chỉnh kwiê̒n dôô̒ng hă̒nh, hô̭ tlơ̭ ZN pơ̭i ngươ̒i zân.

KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Ưw tiên nguô̒n lư̭c xâi zưư̭ng kết kẩw ha̭ thơơ̒ng dôô̒ng bô̭, tư̒ng bước hiḙ̂n da̭i

(HBDT) - Dỏ la̒ mṷc tiêw kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn fẩn dẩw nhă̒m thúc dấi KT-XH, dáp ưửng nhu kâ̒w vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân. Wêl ngwiḙ̂n nhân hḙ̂ thôổng ha̭ thơơ̒ng kuố hwiḙ̂n ko̒n iểw kẻm, la̭c hâ̭w, dôô̒n chỉ Bu̒i Thănh Tuu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: Die̒w kiḙ̂n diḙ̂ fương ko̒n khỏ khăn, tloong khi wiḙ̂c dâ̒w tư ha thơơ̒ng do̒i hói nguô̒n kinh fỉ lởn va̒ thư̭c hiḙ̂n tloong suốt thơ̒i zan za̒i.

Hwa̭t dôô̭ng thương ma̭i, zi̭ch bṷ fṷc hô̒i, tăng tlướng

(HBDT) - Zi̭ch Covid-19 ản kiếm xwát, hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh, zu li̭ch, nha̒ haa̒ng, khắch xa̭n fṷc hô̒i, tư̒ chương tli̒nh kết nổl kuung kâ̒w, zaw thương ản tố chức tác dôô̭ng tích kư̭c têểnh ngă̒nh zi̭ch bṷ, thương ma̭i. Hwa̭t dôô̭ng lưw chwiến haa̒ng hwả pơ̭i xwất khấw kỏ mức tăng tlướng khả. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chăng xắi tha ti̒nh tlaa̭ng thiểw haa̒ng, xốt zả; hḙ̂ thôổng chơ̭, tluung tâm muô xẳm hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá.

Nô̭ lư̭c fṷc hô̒i xán xwất kôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Nhơ kác ngă̒nh kinh tể khác, xwất thơ̒i zan za̒i, ngă̒nh kôông ngiḙ̂p kuố tính chi̭w tác dôô̭ng tiêw kư̭c kuố zi̭ch Covid-19. Dă̭c biḙ̂t la̒ tloong năm 2021, kác dơn haa̒ng xṷt zám, ngwiên liḙ̂w dâ̒w paw khỏ khăn, thiểw law dôô̭ng, thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ kỏ thơ̒i diếm di̒nh tlḙ̂…la̒ ta̒n ngwiên nhân chỉnh khiển cho chí tiêw tăng tlướng kuố ngă̒nh chăng da̭t kể hwă̭ch dê̒ tha. Thew kôông bổ xổ liḙ̂w mởi ni nhất kuố HDNZ tính, twi zả tli̭ xán xwất kôông ngiḙ̂p năm tlước da̭t 41.529 tí dôô̒ng, tăng 10,2% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm 2020 kon xổ ni̒ tăng 979 tí dôô̒ng xo pơ̭i xổ ước paw kuổi năm tlước. Xoong, tôốc dô̭ tăng tlướng kuố ngă̒nh la̭i zám 2,49%, éw hơn 15,49 diếm % xo pơ̭i kể hwă̭ch (kể hwă̭ch la̒ 13%).

Hơ̭p tác xa̭ zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng kuố HTX ngă̒i ka̭ng năng dôô̭ng va̒ dối mởi, hưởng baw zi̭ch vṷ hổ chơ̭ thă̒nh viên, nhê̒w mô hi̒nh liên kết zươ̭ HTX kôô̒ng zănh ngiḙ̂p, hô̭ thănhg viên tloong xán xwất, tiêw thṷ xán fấm. Kwa rỉ kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương.