Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Thứ năm, 11/4/2024 | 9:23:12 Sáng

Thời gian qua, huyện Cao Phong đã triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH.


Cán bộ Phòng Nội vụ huyện Cao Phong trao đổi về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Đồng chí Khương Xuân Lịch, Chủ tịch UBND xã Bắc Phong cho biết: Những năm gần đây, tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của huyện, xã đã quy hoạch, rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm bố trí sắp xếp CBCC theo vị trí việc làm. Đến nay, đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xã có 20 CBCC, trong đó, 19 người có trình độ đại học, 1 người trình độ cao đẳng, tới đây sẽ chuẩn hóa 100% trình độ đại học. Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Xã cơ bản chuyển đổi diện tích đất trồng lúa không hiệu quả sang trồng mía, đất vườn đồi sang trồng cây có múi; phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa, nhà ở dân cư được xây dựng khá đồng bộ theo quy hoạch. Năm 2023, thu nhập bình quân của xã đạt 51 triệu đồng/người. Xã đang thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Đồng chí Vũ Đức Hồng, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Cao Phong cho biết: Đội ngũ CBCCVC cấp huyện hiện có 76 người, công chức cấp xã 205 người. Thời gian qua, công tác quản lý CBCCVC được các cấp, ngành trong huyện đặc biệt quan tâm. Việc xây dựng kế hoạch biên chế, thực hiện các quy trình tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động, đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, công khai, dân chủ, đảm bảo đúng quy định pháp luật trên cơ sở nhu cầu, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; việc quản lý hồ sơ CBCCVC tiếp tục được duy trì tốt, thường xuyên cập nhật trên phần mềm cơ sở dữ liệu của tỉnh.

Trong năm 2023, huyện ban hành quyết định bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng đối với 7 vị trí; chuyển đổi vị trí công tác 2 kế toán cấp huyện; 2 công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường cấp xã; điều động 2 công chức cấp huyện; 7 công chức cấp xã; 6 nhân viên kế toán các đơn vị, trường học; bổ nhiệm lại 13 vị trí lãnh đạo, kéo dài thời gian giữ chức vụ 2 lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT. Tinh giản 2 công chức cấp xã; 6 viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện.

Quý I/2024, công tác tổ chức bộ máy, biên chế của huyện được quan tâm, thực hiện theo đúng quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Sắp xếp ổn định bộ máy các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện hoạt động có hiệu quả. UBND huyện đã điều động 12 công chức cấp xã, chuyển đổi 3 vị trí công chức cấp xã, điều động và bổ nhiệm 1 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã; điều động và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý trường học, 4 công chức cấp huyện thực hiện luân chuyển và điều động, bổ nhiệm mới. Huyện đã xây dựng Đề án vị trí việc làm năm 2024 đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trình Sở Nội vụ thẩm định. Ban hành các quyết định nâng bậc lương trước thời hạn, hưởng phụ cấp thâm niên nghề cho CBCCVC theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tiếp tục được thực hiện, bảo đảm nguyện vọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CBCC. Huyện đã tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn có nhu cầu bồi dưỡng CBCC năm 2024; ban hành thông báo khóa bồi dưỡng thi đua, khen thưởng cho CBCCVC năm 2024. Rà soát, tổng hợp báo cáo thống kê nhu cầu tham gia khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương năm 2024.

Với các giải pháp đồng bộ, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, công vụ của đội ngũ CBCCVC trên địa bàn huyện Cao Phong đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đa số CBCCVC có tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp nhịp nhàng trong công tác, ứng xử, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. CBCCVC thực hiện tốt phương châm "thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật” và "biết chào hỏi, biết lắng nghe, biết giải thích, biết xin lỗi, biết cảm ơn”. Thời gian tới, huyện tiếp tục phối hợp các cơ quan chuyên môn liên quan thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm bộ máy của huyện hoạt động hiệu quả. Thực hiện các quy trình công tác cán bộ, xây dựng cơ cấu tuyển dụng công chức, viên chức theo chỉ tiêu được UBND tỉnh và Sở Nội vụ giao năm 2024. Tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong huyện theo vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó quan tâm phối hợp với ngành GD&ĐT bố trí, sắp xếp ổn định đội ngũ giáo viên, nhân viên tại các đơn vị trường học đảm bảo cho hoạt động dạy học năm học 2023 - 2024.

Hương Lan