Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Tạo chuyển biến trong học tập và làm theo lời Bác ở huyện Cao Phong

Thứ năm, 13/6/2024 | 9:37:36 Sáng

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã, đang tạo chuyển biến trong tư duy, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) và nhân dân huyện Cao Phong với những điển hình lan tỏa ngày càng sâu rộng, góp phần quan trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.


Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Phong nâng cao chất lượng tham mưu cho huyện về công tác tổ chức cán bộ.

Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Phong đã quán triệt các văn bản chỉ đạo về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề, các cuộc họp Ban, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng CB,ĐV, xác định rõ khung thời gian gắn với thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu chung, chỉ tiêu cụ thể đã đưa ra hàng năm, lấy đó là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Từ năm 2021 đến nay, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, ban hành 34 kế hoạch, 75 báo cáo, 506 kết luận, 49 thông báo, 517 quyết định, 129 công văn, 4 quy định, 20 tờ trình, 1 đề án. Tham mưu tổ chức các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm công tác quy hoạch cán bộ; tổ chức họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng lấy phiếu biểu quyết đề xuất mức xếp loại chất lượng hàng năm và đề xuất khen thưởng định kỳ, đột xuất đối với tập thể, cá nhân;  tham mưu tổ chức hội nghị thi đua, khen thưởng Huyện ủy; hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng và triển khai một số văn bản mới về nghiệp vụ công tác đảng viên, công tác quy hoạch cán bộ; các hội nghị liên quan đến công tác CB,ĐV. Chất lượng tham mưu và tiến độ thời gian đảm bảo theo yêu cầu của cấp ủy tỉnh và cơ quan ngành dọc cấp trên, góp phần hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung của huyện. 

Chi bộ khu 4, Đảng bộ thị trấn Cao Phong là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác của Đảng bộ huyện. Hàng năm chi bộ có nghị quyết phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên, đến nay chi bộ đã giới thiệu 8 đảng viên để các tổ chức chính trị - xã hội, hội đặc thù bầu làm chi hội trưởng, 7/10 đồng chí được bầu làm tổ trưởng dân cư. Chi bộ đã tổ chức tốt việc học tập các chuyên toàn khóa và hàng năm, 98% CB,ĐV tham gia viết cam kết thực hiện Chỉ thị số 05. CB,ĐV tiên phong, gương mẫu tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, định hướng phát triển KT-XH. Cán bộ, nhân dân tích cực đóng góp ngày công, hiến đất làm đường, nhà văn hoá, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, tạo thu nhập cao cho hộ gia đình, chung tay xóa đói, giảm nghèo, xây dựng khu dân cư văn minh, phát triển, trong 3 năm qua khu không có tai, tệ nạn xã hội. 

Từ việc học tập và làm theo lời Bác dạy, đồng chí Khương Thị Thanh Nguyệt, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Sáng, thị trấn Cao Phong tích cực học hỏi nâng cao kỹ năng quản lý, triển khai các biện pháp "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, giúp giáo viên khai thác, sử dụng đa dạng các loại đồ dùng, đồ chơi, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, cải tiến được một số hoạt động của nhà trường; chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ngày một nâng cao; huy động được các nguồn lực xây dựng nhà trường, thu hút nhiều lực lượng quan tâm đến giáo dục mầm non. Môi trường học tập phong phú, đa dạng, giúp trẻ có cơ hội lựa chọn hoạt động phù hợp khả năng và ý thích, từ đó trẻ mạnh dạn, tự tin, sáng tạo, thích đi học. Cá nhân đồng chí Nguyệt được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. 

Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, tổ chức Đảng thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Có trên 96% CB,ĐV, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc xây dựng cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều mô hình tiêu biểu như: "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Đồng hành cùng em đến trường", "Gương người tốt việc tốt, lá lành đùm lá rách”, "Camera giám sát tình hình an ninh trật tự và hoạt động giao thông”, "Hiến máu tình nguyện”, "Hũ gạo tiết kiệm”, "Đoạn đường nở hoa, đoạn đường tự quản", "5 không, 3 sạch”… tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều mặt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, cải cách hành chính chuyển biến rõ nét, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. 


Lê Chung