(HBDT) - Vươ̭t lêênh tư̒ thắch thức zo ắnh hướng kuố da̭i zi̭ch Covid -19, xư̭ nô̭ lư̭c tloong chí da̭w xán xwất, kết nổl, tiêw thṷ nôông xán kuố ngă̒nh nôông ngiḙ̂p tính ta̒n năm khêênh ni ta̒ da̭t ản kết kwá tích kư̭c. Tí tiếp tṷc zoong nê̒n ngiḙ̂p fát chiến tương xửng pơ̭i tiê̒m năng, lơ̭i thể khă̭n kỏ kuố diḙ̂ fương, zúp nôông tâ̒m thương hiḙ̂w xán fấm, zoong la̭i thu nhâ̭p kaw hơn cho ngươ̒i zân, zwănh ngiḙ̂p (ZN), ngă̒nh nôông ngiḙ̂p tính tích kư̭c paw kuô̭c, fổi hơ̭p kác kấp, ngă̒nh tơ̒ng pước hi̒nh thă̒nh buu̒ng ngwiên liḙ̂w pê̒n bư̭ng, bớ keẻnh kướ mởi cho hă̒nh tli̒nh "xwất ngwa̭i” ta̒n nôông xán thể mă̭nh kuố tính tloong tương lai.


Kôông ti TNHH Pacific chwiên xán xwất pơ̭i xwất khấw nôông xán la̭I thi̭ tlươ̒ng Nhâ̭t Bán, ta̭w wiḙ̂c la̒ ốn di̭nh cho tư̒ law dôô̭ng diḙ̂ fương

Tỉn hiḙ̂w tích kư̭c 

Kỏ thế pô̭, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tí ta̭w dêênh ziḙ̂n ma̭w mởi cho nê̒n kinh tể kuố tính chăng thế chăng kế têểnh ta̒n nô̭ lư̭c fát chiến nôông ngiḙ̂p, xâi zư̭ng nôông thôn mởi. Pớ khăw tải lâ̭p tính têểnh măi, nôông ngiḙ̂p, nôông thôn kuố tính kỏ ta̒n pước fát chiến, pớ wiḙ̂c hi̒nh thă̒nh buu̒ng xán xwất chwiên kănh têểnh nôông bi̭ thể tư̒ nôông xán tlêênh thi̭ tlươ̒ng… Chí tỉnh pớ năm 2015 têểnh măi, thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố tính, kác diḙ̂ fương tâ̭p tluung chiến khai dôô̒ng bô̭ kác zái fáp thư̭c hiḙ̂n chwiến dối kơ kẩw kâl lôông, nhân rôô̭ng mô hi̒nh xán xwất mởi gẳn pơ̭i fát hwi hiḙ̂w kwá kác kôông tli̒nh thwí lơ̭i, thúc tấi xán xwất nôông ngiḙ̂p fát chiến. 

Pớ xư̭ paw kuô̭c kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, dă̭c biḙ̂t la̒ ngă̒nh nôông ngiḙ̂p kôô̒ng nôông zân, kác ZN, HTX, năm 2021, mă̭c zu̒ chi̭w ắnh hướng kuố zi̭ch Covid-19, zả tli̭ xwất khấw nôông xán i tăng tlướng bă̒ng hwă̭c kaw hơn kôô̒ng ki̒ năm tlước, kóp fâ̒n tăng zả tli̭ xán xwất twa̒n ngă̒nh, Zả tli̭ xán xwất nôông, lâm, thwí xán ước da̭t 20.521 tí dôô̒ng, tăng 1,9% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm tlước; zả tli̭ xán xwất twa̒n ngă̒nh da̭t 11,97 ngi̒n tí dôô̒ng. Têểnh khaảng 4/2022, tính ta̒ kấp ản 14 ma̭ xổ buu̒ng lôông (MXBL) kôô̒ng tlêênh 168ha kănh tác cho kác lwa̭i kâl lôông nhơ: Chuổi, thănh loong, za̭n, pưới pơ̭i 10 ma̭ xổ kơ xớ toỏng kỏi (MXKXTK) tăng 5 MXBL kôô̒ng 92,43ha pơ̭i 4 MXKXTK xo pơ̭i năm 2020. Têểnh măi, zả tli̭ xán xwất tlêênh 1ha tất kănh tác da̭t tlêênh 128 tliḙ̂w dôô̒ng/năm. Ta̭i kác diḙ̂ fương tloong tính dâ̒n hi̒nh thă̒nh buu̒ng xán xwất haa̒ng hwả, chuô̭i liên kết tiêw thṷ fṷc bṷ kôông ngiḙ̂p chể biển thew hưởng xán xwất datj tiêw chwấn VietGAP, kác tiêw chwấn wê̒l an twa̒n thư̭c fấm (ATTF) nhơ: chuô̭i tắc an twa̒n kuố HTX nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Thă̒nh An (Lương Xơn)…

Kơ hô̭i taanh xen thắch thức

Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n dê̒ ản tải kơ kẩw ngă̒nh nôông ngiḙ̂p ta̒n năm kwa ta̒ xác di̭nh ản kác buu̒ng xán xwất tâ̭p tluung, hwa̒n thiḙ̂n tiêw chwấn, kwi chwấn xán xwất, các di̭nh kâl lôông, bâ̭t nuôi chú lư̭c tí dâ̒w tư xâi zư̭ng chuô̭i zả tli̭. La̒ ản nhơ̒ng di̭, wa̒i kỏ thêm ta̒n kơ hô̭i mởi cho xán xwất nôông xán, ngă̒nh nôông ngiḙ̂p tính ko̒n fái dổi mă̭t pơ̭i tư̒ thắch thức. 

Kôông ti TNHH Pacific (TF Hwa̒ Bi̒nh) la̒ ZN 100% bổn dâ̒w tư nước wa̒i dâ̒w tiên hwa̭t dôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Pớ năm 2013 têểnh măi, kôông ti hwa̭t dôô̭ng tương dổi ốn di̭nh, ta̭w wiḙ̂c la̒ cho tư̒ law dôô̭ng, 2 năm tlớ la̭i ni, zo ắnh hướng kuố zi̭ch Covid-19, zả ngwiên liḙ̂w kôô̒ng môô̭ch xổ chi fỉ thươ̒ng xwiên kỏ biển dôô̭ng tăng cho dêênh hiḙ̂w kwá xán xwất kinh zwănh (XXKZ) zám, Fỏ Zảm dôốc kôông ti TNHH Pacific Lưw Xwân Nam cho hăi: Hiḙ̂n ta̭i, mô̭i năm kôông ti thu muô ản kác lwa̭I nôông xán nhơ zươ chuô̭t, kơơng, ớt xán xwất ta̭i tính, twi nhiên, chí chiểm fâ̒n nhó tloong tôống xổ xán lươ̭ng kâ̒n tí xwất khấw. Kôông ti fái nhâ̭p ngwiên liḙ̂w ớ môô̭ch xổ nơi nhơ: Kwáng Nam, Kaw Bă̒ng, Bắc Ka̭n, Thănh Hwả… tí kỏ thế dáp ửng tú xổ lươ̭ng dơn ha̒ng kuố pên muô. Cho dêênh chăng thế zám pớch chi fỉ bâ̭n chwiến, ắnh hướng têểnh lơ̭i nhwâ̭n kuố kôông ti pơ̭i thu nhâ̭p kuố mo̭l law dôô̭ng. Kôông ti i luôn chăn tlớ, moong hảw xâi zư̭ng buu̒ng ngwiên liḙ̂w dáp ửng kác tiêw chỉ fṷc bṷ xwất khấw tí kóp fâ̒n nôông tâ̒m thương hiḙ̂w nôông xán kuố tính; ta̭w thu nhâ̭p ốn di̭nh, gẳn kết lô za̒i khươ̭ mo̭l law dôô̭ng pơ̭i ZN. 

Ko̒n ta̭i chi nhẳnh Kôông ti CF Tâ̭p dwa̒n Minh Chuung Viḙ̂t Nam ta̭i Hwa̒ Bi̒nh (Lương Xơn), ni i la̒ zwănh ngiḙ̂p chể biển kác nôông xán toỏng tlêênh diḙ̂ ba̒n tư̒ năm mé chuô kỏ buu̒ng ngwiên liḙ̂w ta̭i tính. Pa̒ Ngwiḙ̂n Thi̭ Thwí, Fỏ Zảm dôốc chi nhẳnh cho hăi: Tất ká ngwiên liḙ̂w ta̭i tính hiện têừ ản thu muô ta̭i buu̒ng ngwiên liḙ̂w ớ kác tính, thă̒nh fổ khác pơ̭i nhâ̭p khấw pớ nước wa̒i. Bới bi̒ ta̒n iêw kâ̒w xwất khấw rất khắt khe, năng lư̭c tiếp kâ̭n pơ̭i buu̒ng xán xwất nôông xán tâ̭p tluung tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kuố kôông ti ko̒n ha̭n chể. 

Thư̭c tể hiḙ̂n năi, chăng ít buu̒ng ngwiên liḙ̂w tlêênh diḙ̂ ba̒n tính dâ̒n hi̒nh thă̒nh mé chuô ản tố chức ba̒i bán, ha̭ tâ̒ng xán xwất chuô dáp ửng ản iêw kâ̒w xwất khấw. Wiḙ̂c xâi zư̭ng MXBL i mởi ản kwan tâm ba̒i năm tlớ la̭i ni. Xán xwất nôông ngiḙ̂p chú iểw ớ kwi mô nhó lé dêênh khỏ áp zṷng kôông ngḙ̂ kaw pơ̭i kiếm xwát ATTF, tỉnh kă̭nh tlănh kuố nôông xán, hiḙ̂w kwá xán xwất chuô kaw; laa̭ng fỉ xán xwất kôô̒ng tốn thất khăw thu hwă̭ch ko̒n tô̒n ta̭i. Mă̭t khác, zả dâ̒w paw nôông ngiḙ̂p nhơ: fân pỏn, thuốc BBTB… liên tṷc tăng, tôốc dô̭ tăng kaw hơn tôốc dô̭ tăng zả kuố nôông xán ắnh hướng têểnh thu nhâ̭p kuố nôông zân cho zu̒ la̒ ản muô̒. Wiḙ̂c chuô hi̒nh thă̒nh ản buu̒ng ngwiên liḙ̂w gẳn pơ̭i liên kết fṷc bṷ chể biến, tiêw thṷ kuố ZN i ắnh hướng têểnh môô̭ch xổ chỉnh xắch chuô ản la̒ dôô̒ng bô̭, nhất la̒ ta̒n chỉnh xắch tỉn zṷng, báw hiếm nôông ngiḙ̂p, kwán lỉ chất lươ̭ng buu̒ng lôông gẳn pơ̭i liên kết thew chuô̭i zả tli̭… 

Kâ̒n thiết xâi zư̭ng buu̒ng ngwiên liḙ̂w tâ̭p tluung tí fṷc bṷ kôông ngiḙ̂p chể biển 

Nhiḙ̂m ki̒ 2020-2025. Tính wí dê̒ tha fương châm fát chiến kinh tể tính nhănh, pê̒n bư̭ng; xeenh - xeenh hơn pơ̭i xeenh hơn nươ, fát chiến tlêênh 4 tlṷ kô̭t, tloong di̭, nông ngiḙ̂p ản xác di̭nh la̒ nê̒n táng nhă̒m fát hwi tiê̒m năng, thể mă̭nh kuố tính pơ̭i kác lwa̭i kâl, kon bán diḙ̂ tí kuung kấp lương thư̭c, thư̭c fấm cho thi̭ tlươ̒ng kác tính, thă̒nh fổ, nhất la̒ buu̒ng Thú dô pơ̭i bươn têểnh xwất khấw. Tí da̭t ản kác mṷc tiêw, nhiḙ̂m bṷ dê̒ tha, tư̒ zái fáp ta̒ la̒, taang la̒ ản kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương chiến khai thư̭c hiḙ̂n. Tloong di̭, tloo̭ng tâm la̒ khởm hi̒nh thă̒nh buu̒ng ngwiên liḙ̂w tâ̭p tluung, dám báw kác tiêw chwấn tí fṷc bṷ kôông ngiḙ̂p chể biển pơ̭i xwất khấw nôông xán tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. 

Mởi ni, khăw hô̭i tháw xâi zư̭ng, fát chiến buu̒ng ngwiên liḙ̂w xán fấm kâl lôông fṷc bṷ kôông ngiḙ̂p chể biển, Kôông ti CF Tâ̭p dwa̒n Minh Chuung Viḙ̂t Nam ta̒ thôổng nhất pơ̭i hwiḙ̂n Iên Thwí tâ̭p tluung liên kết xán xwất - tiêw thṷ xán fấm chỉnh la̒ la̭c pơ̭i lế dếp. Thew di̭, kôông ti ta̭m muô 50 tẩn la̭c kú kuố HTX Iên Tli̭; khăw khi xơ chể xán fấm (10-15 ngă̒i) xḙ kỏ thôông bảw chỉnh thức kwi kắch pơ̭i xổ lươ̭ng, dơn zả kôô̒ng diḙ̂ fương. Ni la̒ pước dâ̒w tloong wiḙ̂c hi̒nh thă̒nh buu̒ng ngwiên liḙ̂w xán xwất kuố ká kôông ti pô̭ riêng pơ̭i ká hwiḙ̂n Iên Thwí, kuố tính pô̭ chuung. WBNZ hwiḙ̂n Iên Thwí dê̒ ngi̭ kôông ti khởm kỏ văn bán dăng kỉ ziḙ̂n tích, xán lươ̭ng 2 xán fấm kỏ nhu kâ̒w thu muô tloong bṷ he̒ thu, dôông năm 2022 kới hwiḙ̂n tí tố chức xán xwất. Zư̭ kiển kuổi năm năi, 2 pên xḙ tố chức hô̭i ngi̭ teẻnh zả kết kwá pước dâ̒w pơ̭i xâi zư̭ng kể hwă̭ch kṷ thế fát chiến buu̒ng ngwiên liḙ̂w chwiên keenh 3 bṷ (lế, la̭c bṷ xwân, lo̭ dếp, lế, la̭c bṷ he̒ thu; lế, la̭c bṷ dôông). 

Dôô̒ng chỉ Vương Dắc Huu̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ NN&FCNT cho hăi: Kôô̒ng lơ̭i thể wê̒l tất dai, nguô̒n law dôô̭ng nôông xán foong fủ, da zaa̭ng, chất lươ̭ng tốt… Hwa̒ Bi̒nh kỏ tú khá năng tí xâi zư̭ng buu̒ng ngwiên liḙ̂w lôông kâl fṷc bṷ kôông ngiḙ̂p chể biển thew môô̭ch lô̭ tli̒nh tú tể. Tí fát chiến ản buu̒ng ngwiên liḙ̂w, kác ZN kâ̒n kân dổi, ra̒ xwát la̭i tloong tất ká kác khâw xán xwất; dôô̒ng thơ̒i fân kôông bô̭ fâ̭n dâ̒w mổi fṷ tlắch wiḙ̂c kết nổl pơ̭i ngă̒nh, dơn bi̭ chwiên môn tí kháw xát buu̒ng ngwiên liḙ̂w, kắch thức tố chức, baw tiêw, tiêw thṷ xán fấm; chủ tloo̭ng têểnh dám báw kác tiêw chỉ ATTF, liên kết chă̭t chḙ pơ̭i HTX… Ngă̒nh nôông ngiḙ̂p tính ta̒ tiển hă̒nh kháw xát ti̒nh hi̒nh XXKZ ta̭i môô̭ch xổ ZN xán xwất, chể biển pơ̭i xwất khấw nôông xán tlêênh diḙ̂ ba̒n. Khăw di̭, tôổng hơ̭p ỉ kiển, dê̒ xwất tí kỏ zái fáp dôô̒ng hă̒nh, hô̭ tlơ̭ ZN tố chức la̭i xán xwất, xâi zư̭ng buu̒ng ngwiên liḙ̂w, Xớ taang chwấn bi̭ cho wiḙ̂c tố chức hô̭i tháw pơ̭i kác ZN xán xwất, HTX, dơn bi̭ liên kwan tí tlaw dối, thảw gơ̭ ta̒n bưởng mắc nhă̒m xâi zư̭ng buu̒ng ngwiên liḙ̂w nôông xán thă̒nh kôông, zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw cho nôông zân, HTX pơ̭i ZN.


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Ưw tiên nguô̒n lư̭c xâi zưư̭ng kết kẩw ha̭ thơơ̒ng dôô̒ng bô̭, tư̒ng bước hiḙ̂n da̭i

(HBDT) - Dỏ la̒ mṷc tiêw kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn fẩn dẩw nhă̒m thúc dấi KT-XH, dáp ưửng nhu kâ̒w vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân. Wêl ngwiḙ̂n nhân hḙ̂ thôổng ha̭ thơơ̒ng kuố hwiḙ̂n ko̒n iểw kẻm, la̭c hâ̭w, dôô̒n chỉ Bu̒i Thănh Tuu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: Die̒w kiḙ̂n diḙ̂ fương ko̒n khỏ khăn, tloong khi wiḙ̂c dâ̒w tư ha thơơ̒ng do̒i hói nguô̒n kinh fỉ lởn va̒ thư̭c hiḙ̂n tloong suốt thơ̒i zan za̒i.

Hwa̭t dôô̭ng thương ma̭i, zi̭ch bṷ fṷc hô̒i, tăng tlướng

(HBDT) - Zi̭ch Covid-19 ản kiếm xwát, hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh, zu li̭ch, nha̒ haa̒ng, khắch xa̭n fṷc hô̒i, tư̒ chương tli̒nh kết nổl kuung kâ̒w, zaw thương ản tố chức tác dôô̭ng tích kư̭c têểnh ngă̒nh zi̭ch bṷ, thương ma̭i. Hwa̭t dôô̭ng lưw chwiến haa̒ng hwả pơ̭i xwất khấw kỏ mức tăng tlướng khả. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chăng xắi tha ti̒nh tlaa̭ng thiểw haa̒ng, xốt zả; hḙ̂ thôổng chơ̭, tluung tâm muô xẳm hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá.

Nô̭ lư̭c fṷc hô̒i xán xwất kôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Nhơ kác ngă̒nh kinh tể khác, xwất thơ̒i zan za̒i, ngă̒nh kôông ngiḙ̂p kuố tính chi̭w tác dôô̭ng tiêw kư̭c kuố zi̭ch Covid-19. Dă̭c biḙ̂t la̒ tloong năm 2021, kác dơn haa̒ng xṷt zám, ngwiên liḙ̂w dâ̒w paw khỏ khăn, thiểw law dôô̭ng, thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ kỏ thơ̒i diếm di̒nh tlḙ̂…la̒ ta̒n ngwiên nhân chỉnh khiển cho chí tiêw tăng tlướng kuố ngă̒nh chăng da̭t kể hwă̭ch dê̒ tha. Thew kôông bổ xổ liḙ̂w mởi ni nhất kuố HDNZ tính, twi zả tli̭ xán xwất kôông ngiḙ̂p năm tlước da̭t 41.529 tí dôô̒ng, tăng 10,2% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm 2020 kon xổ ni̒ tăng 979 tí dôô̒ng xo pơ̭i xổ ước paw kuổi năm tlước. Xoong, tôốc dô̭ tăng tlướng kuố ngă̒nh la̭i zám 2,49%, éw hơn 15,49 diếm % xo pơ̭i kể hwă̭ch (kể hwă̭ch la̒ 13%).

Hơ̭p tác xa̭ zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng kuố HTX ngă̒i ka̭ng năng dôô̭ng va̒ dối mởi, hưởng baw zi̭ch vṷ hổ chơ̭ thă̒nh viên, nhê̒w mô hi̒nh liên kết zươ̭ HTX kôô̒ng zănh ngiḙ̂p, hô̭ thănhg viên tloong xán xwất, tiêw thṷ xán fấm. Kwa rỉ kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương.