(HBDT) – Ngă̒i 30/6, Kṷc Thôổng kê tố chức ho̭p bảw kôông bổ xô liḙ̂w thôổng kê KT-XH 6 khaảng tâ̒w năm 2022 kuố tính.


Kwang kắnh ho̭p bảw.

 6 khaảng tâ̒w năm, zi̭ch Covid-19 ản khôổng chể, ká nước pước paw zai dwa̭n fṷc hô̒i KT-XH, WBNZ tính ta̒ chí da̭w kác kấp, ngă̒nh thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭, kwiết liḙ̂t kác zái fáp kuố Chính fú diê̒w hă̒nh thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch fát chiến KT-XH pơ̭i zư̭ twản ngân xắch Nha̒ nước (NXNN) năm 2022, tấi mă̭nh kái kắch hă̒nh chỉnh, thảw gơ̭ khỏ khăn thúc tấi xán xwất, kinh zwănh; dám báw an xinh xa̭ hô̭i, KF-AN.

Kết kwá kṷ thế, tôống xán fấm tlêênh diḙ̂ ba̒n tính (GRDP) 6 khaảng tâ̒w năm ước tỉnh 5,13% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm tlước; tloong di̭, nôông, lâm ngiḙ̂p, thwí xán tăng 3,63%; kôông ngiḙ̂p - xâi zư̭ng tăng 6,17%; zi̭ch bṷ tăng 7,32%; thwể xán fấm zám 11,45%, kwi mô nê̒n kinh tể thew zả hiḙ̂n hă̒nh da̭t 26,651,66% tí dôô̒ng; wê̒l kơ kẩw GRDP, khu bư̭c nôông, lâm ngiḙ̂p pơ̭i thwí xán chiểm tí tloo̭ng 18,98%; khu bư̭c kôông ngiḙ̂p pơ̭i xâi zư̭ng chiểm 44,34%; khu bư̭c zi̭ch bṷ chiểm 32,3%; thwể xán fấm (tlư̒ tlơ̭ kấp xán fấm) chiểm 4,38%.

 Ước tỉnh, xán lươ̭ng kam thu hwă̭ch da̭t 23.245 tẩn (pă̒ng 107,8%), xán lươ̭ng pưới da̭t 15.998 tẩn (pă̒ng 108,64% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm 2021). Thu NXNN ước thư̭c hiḙ̂n hết khaảng 6/2022 da̭t 3.256,78 tí dôô̒ng, pă̒ng 160,52% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm tlước, tloong di̭, thu nô̭i diḙ̂ 3.036,6% tí dôô̒ng.

 Chí xổ zả tiêw zu̒ng bi̒nh kwân 6 khaảng năm bảw kảw xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm tlước tăng 3,43%. Twa̒n tính kỏ 255 zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ thă̒nh lâ̭p mởi pơ̭i tôống bổn dăng kỉ khwáng 7.350 tí dôô̒ng. Zwănh thu paảnh lé ha̒ng hwả ước da̭t 5.942,7 tí dôô̒ng (tăng 9,21% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒). Chi ngân xắch diḙ̂ fương ước da̭t 7.561,6 tí dôô̒ng, pă̒ng 51,09% zư̭ twản Thú tưởng Chính fú pơ̭i Ngi̭ kwiết HDNZ tính zaw. Twa̒n tính zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho 9.238 mo̭l (da̭t 57% kể hwă̭ch năm). Thew bảw kảw xơ bô̭, lwi̭ kể têểnh khươ̭ khaảng 6 xắi tha 40 bṷ ta̭i na̭n zaw thôông, la̒ chít 33 mo̭l, bi̭ thương 27 mo̭l.

Ta̭i ho̭p bảw, lă̭nh da̭w Kṷc Thôổng kê tính da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh ta̒ zái dáp, kuung kấp thôông tin, la̒ ro̭ thêm môô̭ch xổ bẩn dê̒ ản kác kơ kwan bảw chỉ kwan tâm nhơ: bẩn dê̒ thu hút dâ̒w tư xán xwất, kinh zwănh; foo̒ng, chẩng zi̭ch bḙ̂nh cho kâl lôông, bâ̭t nuôi hiḙ̂w kwá; zái fáp; di̭nh hưởng kuố tính tí thu NXNN da̭t kết kwá zoong tỉnh pê̒n bư̭ng…


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Ưw tiên nguô̒n lư̭c xâi zưư̭ng kết kẩw ha̭ thơơ̒ng dôô̒ng bô̭, tư̒ng bước hiḙ̂n da̭i

(HBDT) - Dỏ la̒ mṷc tiêw kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn fẩn dẩw nhă̒m thúc dấi KT-XH, dáp ưửng nhu kâ̒w vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân. Wêl ngwiḙ̂n nhân hḙ̂ thôổng ha̭ thơơ̒ng kuố hwiḙ̂n ko̒n iểw kẻm, la̭c hâ̭w, dôô̒n chỉ Bu̒i Thănh Tuu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: Die̒w kiḙ̂n diḙ̂ fương ko̒n khỏ khăn, tloong khi wiḙ̂c dâ̒w tư ha thơơ̒ng do̒i hói nguô̒n kinh fỉ lởn va̒ thư̭c hiḙ̂n tloong suốt thơ̒i zan za̒i.

Hwa̭t dôô̭ng thương ma̭i, zi̭ch bṷ fṷc hô̒i, tăng tlướng

(HBDT) - Zi̭ch Covid-19 ản kiếm xwát, hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh, zu li̭ch, nha̒ haa̒ng, khắch xa̭n fṷc hô̒i, tư̒ chương tli̒nh kết nổl kuung kâ̒w, zaw thương ản tố chức tác dôô̭ng tích kư̭c têểnh ngă̒nh zi̭ch bṷ, thương ma̭i. Hwa̭t dôô̭ng lưw chwiến haa̒ng hwả pơ̭i xwất khấw kỏ mức tăng tlướng khả. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chăng xắi tha ti̒nh tlaa̭ng thiểw haa̒ng, xốt zả; hḙ̂ thôổng chơ̭, tluung tâm muô xẳm hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá.

Nô̭ lư̭c fṷc hô̒i xán xwất kôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Nhơ kác ngă̒nh kinh tể khác, xwất thơ̒i zan za̒i, ngă̒nh kôông ngiḙ̂p kuố tính chi̭w tác dôô̭ng tiêw kư̭c kuố zi̭ch Covid-19. Dă̭c biḙ̂t la̒ tloong năm 2021, kác dơn haa̒ng xṷt zám, ngwiên liḙ̂w dâ̒w paw khỏ khăn, thiểw law dôô̭ng, thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ kỏ thơ̒i diếm di̒nh tlḙ̂…la̒ ta̒n ngwiên nhân chỉnh khiển cho chí tiêw tăng tlướng kuố ngă̒nh chăng da̭t kể hwă̭ch dê̒ tha. Thew kôông bổ xổ liḙ̂w mởi ni nhất kuố HDNZ tính, twi zả tli̭ xán xwất kôông ngiḙ̂p năm tlước da̭t 41.529 tí dôô̒ng, tăng 10,2% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm 2020 kon xổ ni̒ tăng 979 tí dôô̒ng xo pơ̭i xổ ước paw kuổi năm tlước. Xoong, tôốc dô̭ tăng tlướng kuố ngă̒nh la̭i zám 2,49%, éw hơn 15,49 diếm % xo pơ̭i kể hwă̭ch (kể hwă̭ch la̒ 13%).

Hơ̭p tác xa̭ zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng kuố HTX ngă̒i ka̭ng năng dôô̭ng va̒ dối mởi, hưởng baw zi̭ch vṷ hổ chơ̭ thă̒nh viên, nhê̒w mô hi̒nh liên kết zươ̭ HTX kôô̒ng zănh ngiḙ̂p, hô̭ thănhg viên tloong xán xwất, tiêw thṷ xán fấm. Kwa rỉ kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương.