(HBDT) - UBNZ tính vươ̒ ban hă̒nh Chí thi̭ xổ 12/CT-UBND, ngă̒i 20/6/2022 wê̒l wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư kinh zwănh (KTMTDTKZ), nơơng kaw năng lư̭c kă̭nh chănh (NKNLKC) kấp tính PCI.


Wiḙ̂c chiến khai thư̭c hiḙ̂n Bô̭ chí xổ DDCI ản cho la̒ kóp fâ̒n kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư kinh zwănh kuố tính. 

Năm 2021, mă̭c zu̒ kác kấp, kác ngă̒nh da̒ kỏ nhê̒w nổ lư̭c tloong CTMTDTKZ, NKNLKC kuố tính, nhiưng kết kwá da̭t ản rất thấp. Dớ da̭t ản mṷc tiêw năm 2022 va̒ kác năm tiếp thew, Chú ti̭ch UBNZ tính iêw kâ̒w Zảm dôốc kác xớ, thú thướng kác ban, ngă̒nh, kơ kwan, dơn vi̭ liên kwan, Chú ti̭ch UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tâ̭p chuung chiến khai thư̭c hiḙ̂n ngăi môô̭ch xổ nhḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm khâw:

- Tiếp tṷc chiến khai thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác nhiḙ̂m vṷ dớ nơơng kaw chất lương kôông tác KTMTDTKZ, NKNLKC kuố tính. Ngươ̒i dửng dâ̒w kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fưng va̒ kác kơ kwan va̒ kác dơn vi̭ ản zaw la̒ dâ̒w mổl

- Tiếp tṷc chiến khai thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác nhiḙ̂m vṷ dớ nơơng kaw chất lương kôông tác KTMTDTKZ, NKNLKC kuố tính. Ngươ̒i dửng dâ̒w kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fưng va̒ kác kơ kwan va̒ kác dơn vi̭ ản zaw la̒ dâ̒w mổl chí da̭w va̒ chiến khai kác chí xổ thă̒nh fâ̒n fái chi̭w chắch nhiḙ̂m tlước UBNZ Ttính wê̒l kác chí tiêw thew Ngi̭ kwiết xổ 02/NQ-CP ngă̒i 10/1/2022 kuố Chỉnh fú; kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n nhửng nhiḙ̂m vṷ, zái fáp chú iểw KTMTDTKZ, NKNLKC tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2022 ban hă̒nh ke̒m thew thw Kwiết di̭nh xổ 117/QĐ-UBND, ngă̒i 20/1/2022 kuố UBNZ tính.

- Kác kơ kwan dâ̒w mổl kác mṷc tiêw thew Ngi̭ kwiết xổ 02/NQ-CP, ngă̒i 10/1/2022 kuố Chỉnh Fú baw gô̒m: Xớ KH&KN (dâ̒w mổl chí tiêw wê̒l Dối mởi xảng ta̭w)

- Xớ Kôông thương (dâ̒w mổl chí tiêw wê̒l hiḙ̂w kwá logistics), Xớ TT&CT (dâ̒w mổl chí tiêw wê̒l Chỉnh fú diḙ̂n tứ), Xớ VH-TT&ZL (dâ̒w mổl chí tiêw wê̒l Năng lư̭c kănh chănh zu li̭ch) fái chú dôô̭ng, tiếp tṷc bảm xát kác bô̭, ngă̒nh dâ̒w mổl dớ chiến khai hiḙ̂w kwá kấp diḙ̂ fương.

- Kác kơ kwan dơn vi̭ ản zaw nhiḙ̂m vṷ kâ̒n khấn chương chiến khai zái fáp nơơng kaw hiḙ̂w kwá, dám báw zwi chi̒, fát hwi 37 chí tiêw nhó năm 2021 kỏ thử ha̭ng bớ 01 dêểnh 31 xo kôô̒ng kác tính, thă̒nh fổ, chăng dớ tṷt ha̭ng, kái thiḙ̂n thử ha̭ng dổi với chí tiêw nhó năm 2021 kỏ thử ha̭ng 32 tlớ thuổng, nhất la̒ kác chí tiêw dang ớ kuổi báng xếp ha̭ng, chi̭w chắch nhiḙ̂m tlước UBNZ tính wê̒l thử ha̭ng kác chí xổ thuô̭c chắch nhiḙ̂m kơ kwan, dơn vi̭ mêê̒nh...

Ta̭i chí thi̭ ni̒, Chú ti̭ch UBNZ tính zaw nhiḙ̂m vṷ kṷ thế cho tưư̒ng xớ, ban, ngă̒nh chức năng, Hiḙ̂p hô̭i ZN tính nhă̒m nơơng kaw hiḙ̂w kwá KTMTDTKZ, NKCXNLKC, nhất la̒ vẩn dê̒ hổ chơ̭, thảw gơ̭ khỏ khăn, vưởng vắc, ta̭w niê̒m tin cho ZN, NDT dêểnh kôô̒ng tính. Dôô̒ng thơ̒i Chú tich UBNZ tính iêw kâ̒w Thú tlướng kác xớ, ban, ngă̒nh, Chú ti̭ch UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, fố biển dêểnh to̒n thế kản bô̭, kôông chức, viên chức mắt va̒ thư̭c hiḙ̂n ngiêm Chí thi̭ ni̒.KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Ưw tiên nguô̒n lư̭c xâi zưư̭ng kết kẩw ha̭ thơơ̒ng dôô̒ng bô̭, tư̒ng bước hiḙ̂n da̭i

(HBDT) - Dỏ la̒ mṷc tiêw kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn fẩn dẩw nhă̒m thúc dấi KT-XH, dáp ưửng nhu kâ̒w vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân. Wêl ngwiḙ̂n nhân hḙ̂ thôổng ha̭ thơơ̒ng kuố hwiḙ̂n ko̒n iểw kẻm, la̭c hâ̭w, dôô̒n chỉ Bu̒i Thănh Tuu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: Die̒w kiḙ̂n diḙ̂ fương ko̒n khỏ khăn, tloong khi wiḙ̂c dâ̒w tư ha thơơ̒ng do̒i hói nguô̒n kinh fỉ lởn va̒ thư̭c hiḙ̂n tloong suốt thơ̒i zan za̒i.

Hwa̭t dôô̭ng thương ma̭i, zi̭ch bṷ fṷc hô̒i, tăng tlướng

(HBDT) - Zi̭ch Covid-19 ản kiếm xwát, hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh, zu li̭ch, nha̒ haa̒ng, khắch xa̭n fṷc hô̒i, tư̒ chương tli̒nh kết nổl kuung kâ̒w, zaw thương ản tố chức tác dôô̭ng tích kư̭c têểnh ngă̒nh zi̭ch bṷ, thương ma̭i. Hwa̭t dôô̭ng lưw chwiến haa̒ng hwả pơ̭i xwất khấw kỏ mức tăng tlướng khả. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chăng xắi tha ti̒nh tlaa̭ng thiểw haa̒ng, xốt zả; hḙ̂ thôổng chơ̭, tluung tâm muô xẳm hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá.

Nô̭ lư̭c fṷc hô̒i xán xwất kôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Nhơ kác ngă̒nh kinh tể khác, xwất thơ̒i zan za̒i, ngă̒nh kôông ngiḙ̂p kuố tính chi̭w tác dôô̭ng tiêw kư̭c kuố zi̭ch Covid-19. Dă̭c biḙ̂t la̒ tloong năm 2021, kác dơn haa̒ng xṷt zám, ngwiên liḙ̂w dâ̒w paw khỏ khăn, thiểw law dôô̭ng, thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ kỏ thơ̒i diếm di̒nh tlḙ̂…la̒ ta̒n ngwiên nhân chỉnh khiển cho chí tiêw tăng tlướng kuố ngă̒nh chăng da̭t kể hwă̭ch dê̒ tha. Thew kôông bổ xổ liḙ̂w mởi ni nhất kuố HDNZ tính, twi zả tli̭ xán xwất kôông ngiḙ̂p năm tlước da̭t 41.529 tí dôô̒ng, tăng 10,2% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm 2020 kon xổ ni̒ tăng 979 tí dôô̒ng xo pơ̭i xổ ước paw kuổi năm tlước. Xoong, tôốc dô̭ tăng tlướng kuố ngă̒nh la̭i zám 2,49%, éw hơn 15,49 diếm % xo pơ̭i kể hwă̭ch (kể hwă̭ch la̒ 13%).

Hơ̭p tác xa̭ zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng kuố HTX ngă̒i ka̭ng năng dôô̭ng va̒ dối mởi, hưởng baw zi̭ch vṷ hổ chơ̭ thă̒nh viên, nhê̒w mô hi̒nh liên kết zươ̭ HTX kôô̒ng zănh ngiḙ̂p, hô̭ thănhg viên tloong xán xwất, tiêw thṷ xán fấm. Kwa rỉ kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương.