(HBDT) – Têểnh hết năm 2021, hwiḙ̂n Lương Xơn kỏ 10 xán fấm da̭t tiêw chwấn OCOP kấp tính. Nhă̒m tiếp tṷc nôông kaw chất lươ̭ng xán fấm dă̭c tlưng kuố diḙ̂ fương, xâi zư̭ng thương hiḙ̂w, nha̭n hiḙ̂w haa̒ng hwả, pớ tâ̒w năm têểnh măi, hwiḙ̂n Lương Xơn tích kư̭c chiến khai thư̭c hiḙ̂n Chương tli̒nh Mô̭i xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP). Thôông kwa chương tli̒nh kóp fâ̒n tăng zả tli̭ xán xwất, nôông kaw thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân.

nh zả, fân haa̭ng xán fấm OCOP hwiḙ̂n Lương Xơn teẻnh zả fân haa̭ng xán fấm OCOP dơ̭t 1 dổi vởi xán fấm che̒ Mi̭ Tân kuố Hơ̭p tác xa̭ nôông ngiḙ̂p Mi̭ Tân.

Thew dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Minh, Tlướng foo̒ng NN&FCNT hwiḙ̂n, năm 2022, hwiḙ̂n Lương Xơn ta̒ bảm xát di̭nh hưởng, hưởng zâ̭n thư̭c hiḙ̂n thew kwi tli̒nh kuố Tluung ương tí tố chức chiến khai xâi zư̭ng chwấn hwả xán fấm OCOP. Chương tli̒nh ản thư̭c hiḙ̂n kỏ tloo̭ng tâm, tloo̭ng diếm, chăng za̒n tlái, koi tloo̭ng chất lươ̭ng, hưởng têểnh fát chiến pê̒n bư̭ng. Hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n kiḙ̂n twa̒n Hô̭i dôô̒ng teẻnh zả fân haa̭ng xán fấm OCOP năm 2022. Tố chức twiên chwiê̒n, dăng kỉ ỉ tướng, hwẩn lwiḙ̂n chwiên môn wê̒l xâi zư̭ng fương ản xán xwất kinh zwănh (XXKZ), fát chiến xán xwất pơ̭i chiến khai fương ản fát chiến XXKZ; tâ̭p hwẩn kôông tác lâ̭p hô̒ xơ tí tham za teẻnh zả fân haa̭ng xán fấm kấp hwiḙ̂n, kấp tính.

Năm 2022, hwiḙ̂n Lương Xơn kỏ 6 xán fấm tiê̒m năng dăng kỉ tham za chương tli̒nh OCOP, gô̒m: Kaw zâi thiê̒ keenh, chú thế HTX zươ̭c liḙ̂w Lương Xơn, xa̭ Hwa̒ Xơn; bô̭t xẳn zâi kuố THT Dôô̒ng Xḙ, xa̭ Nhwâ̭n Tlă̭ch; za̭n miê̒n Kaw Răm chú thế HTX nôông ngiḙ̂p Vai Da̒w, xa̭ Kaw Xơn; Ha̭w toỏng Lâm Xơn chú thế HTX xán xwất ha̭w toỏng Lâm Xơn; che̒ Mi̭ Tân chú thế HTX nôông ngiḙ̂p Mi̭ Tân pơ̭i che̒ thủl loo̭c ka̒ gai lew chú thế HTX Twiết Nhi, xa̭ Kaw Zương.

Thôông kwa kháw xát, teẻnh zả kuố foo̒ng NN&FCNT hwiḙ̂n kôô̒ng dơn bi̭ tư bẩn teẻnh zả xán fấm Kaw zâi thiê̒ keenh, chú thế HTX zươ̭ liḙ̂w Lương Xơn, xa̭ Hwa̒ Xơn la̒ môô̭ch tloong kác xán fấm tiê̒m năng tlớ thă̒nh xán fấm OCOP kấp tính năm 2022. HTX zươ̭c liḙ̂w Lương Xơn kỏ ziḙ̂n tích lôông kâl thiê̒ keenh la̒ 2ha, HTX thư̭c hiḙ̂n liên kết pơ̭i kác hô̭ zân tloong xa̭ tí fát chiến bu ngwiên liḙ̂w, HTX zươ̭ liḙ̂w Lương Xơn pơ̭i Kôông ti CF Zươ̭c khwa (ZK Pharma) tí kuung kấp zôổng, kwi tli̒nh pơ̭i ki̭ thwâ̭t lôông, chăm xoóc, thu hải, xơ chể ản chwiến zaw pớ PGS.TS Tlâ̒n Văn Ơn. Tí xán xwất kaw zâi thiê̒ keenh ngwiên liḙ̂w ản kiếm xwát chă̭t chḙ thew tiêw chwấn GACP-WHO. Kôông ngḙ̂ xán xwất áp zṷng hḙ̂ thôổng kwán lỉ ISO 2018:22000, kôông ngḙ̂ chiết xwất hiḙ̂n da̭I, khép kỉn, áp xwất zám, hiḙ̂w xwất kaw, chiết kiḙ̂t pơ̭i dám báw tổi ưw nôô̒ng dô̭ kác hwa̭t chất. Hḙ̂ thôổng chiết xwất kỉn hwa̒n twa̒n, hḙ̂ thôổng nổl kô dă̭c chân khôông ản tă̭ch tloong hḙ̂ thôổng foo̒ng kwang kiếm xwát kấp dô̭ zúp dám báw kwi tli̒nh kwang, kỉn pớ dâ̒w paw têểnh dâ̒w tha xán fấm. Kaw thủl loo̭c kỏ baw bi̒, tem nha̭n xán fấm.

Chương tli̒nh OCOP năm 2022 kuố hwiḙ̂n Lương Xơn taang dám báw dủng tiển dô̭ dê̒ tha. Tâ̒w khaảng 7, Hô̭i dôô̒ng thấm di̭nh, teẻnh zả, fân haa̭ng xán fấm OCOP dơ̭t 1 năm 2022. Dơ̭t 1 teẻnh zả xán fấm che̒ Mi̭ Tân kuố HTX nôông ngiḙ̂p Mi̭ Tân, xa̭ Kaw Zương. Hô̭i dôô̒ng teẻnh zả, fân haa̭ng xán fấm OCOP hwiḙ̂n Lương Xơn teẻnh zả xán fấm che̒ Mi̭ Tân kỏ tâ̒i tú hô̒ xơ minh chửng, chất lươ̭ng dám báw, xâi zư̭ng ản thương hiḙ̂w, thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ ốn di̭nh. Hô̭i dôô̒ng teẻnh zả xán fấm che̒ Mi̭ Tân da̭t 74 diếm, da̭t tiêw chwấn OCOP 4 khaw kấp hwiḙ̂n. Dô̒ng thơ̒i, iêw kâ̒w HTX nôông ngiḙ̂p Mi̭ Tân bố xuung hwa̒n thiḙ̂n thú tṷc, hô̒ xơ dê̒ ngi̭ Hô̭i dôô̒ng thấm di̭nh kấp tính teẻnh zả la̒ xán fấm OCOP kấp tính.

Thơ̒i zan têểnh, Lương Xơn tiếp tṷc tố chức hô̭i ngi̭ teẻnh zả, fân haa̭ng dổi vởi kác xán fấm ko̒n la̭i dám báw thew dủng tiển dô̭ dê̒ tha. Dôô̒ng thơ̒i, tấi mă̭nh tư bẩn, hưởng zâ̭n wê̒l chỉnh xắch hô̭ tlơ̭, thú tṷc dăng kỉ nha̭n hiḙ̂w, tăng kương xúc tiển thương ma̭i, kwáng bả xán fấm OCOP ta̒ ản xếp haa̭ng, tăng khức keḙnh tlănh cho xán fấm tlêênh thi̭ tlươ̒ng..

KÁC TIN KHÁC


Fiên chơ̭ bu̒ng kaw tính Hwa̒ Bi̒nh tang teénh la̒ pớ ngă̒i 3 - 7/10/2023

(HBDT) - Khuô̭ng 18/9, WBNZ tính tố tlức thôổng nhất kôông tác chwấn bi̭ tố tlức Fiên chơ̭ bu̒ng kaw tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2023. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính tlú tli̒ kuô̭c ho̭p.

Hwiḙ̂n Iên Thwí fat chiến kinh tể nôông ngiḙ̂p bê̒n vưưng

(HBDT) - Kuổi khảng 8, dâ̒n tôi dêểnh thăm nha̒ vươ̒nHa̭w Nhấtớ khu fổ Thôổng Nhất, thi̭ chẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí). Hơn 3.000 kâl bưới fát chiến xeenh thôốch, khai lỉw tlải, chơ̒ tản lả la̒ ha̒ng ngi̒n ko ka dang baách mổl.

Dấi leenh tiển dô̭ kác chương chi̒nh muuc tiêw kwuốc za

(HBDT) - Tlước Ki̒ ho̭p thử , Kwuốc hô̭i khwả VI, thôông kwa Dwa̒n DBKH tính, kứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kới Kwuốc hô̭i, Chỉnh fú môô̭ch xổ kiển ngi̭ liên kwan dêểnh kác vâ̒n dê̒ KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Vươ̒ kwa, Bô̭ KH&DT da̒ kỏ văn bán tlá lơ̒i kác kiển ngi̭ kuố cứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh.

Zoong kwan hḙ̂ hơ̭p tác dổi ngwa̭i ti paw thư̭c chất, hiḙ̂w kwá

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i kuố tính tang ản bớ hôô̭ng, ti paw thư̭c chất pơ̭i hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n hwi dôô̭ng, cheenh thú ta̒n nguô̒n lư̭c tấi mă̭nh thu hút dâ̒w tư, fát tliến KT-XH pê̒n bư̭ng thew tinh thâ̒n ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025.