(HBDT) – Têểnh hết năm 2021, hwiḙ̂n Lương Xơn kỏ 10 xán fấm da̭t tiêw chwấn OCOP kấp tính. Nhă̒m tiếp tṷc nôông kaw chất lươ̭ng xán fấm dă̭c tlưng kuố diḙ̂ fương, xâi zư̭ng thương hiḙ̂w, nha̭n hiḙ̂w haa̒ng hwả, pớ tâ̒w năm têểnh măi, hwiḙ̂n Lương Xơn tích kư̭c chiến khai thư̭c hiḙ̂n Chương tli̒nh Mô̭i xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP). Thôông kwa chương tli̒nh kóp fâ̒n tăng zả tli̭ xán xwất, nôông kaw thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân.

nh zả, fân haa̭ng xán fấm OCOP hwiḙ̂n Lương Xơn teẻnh zả fân haa̭ng xán fấm OCOP dơ̭t 1 dổi vởi xán fấm che̒ Mi̭ Tân kuố Hơ̭p tác xa̭ nôông ngiḙ̂p Mi̭ Tân.

Thew dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Minh, Tlướng foo̒ng NN&FCNT hwiḙ̂n, năm 2022, hwiḙ̂n Lương Xơn ta̒ bảm xát di̭nh hưởng, hưởng zâ̭n thư̭c hiḙ̂n thew kwi tli̒nh kuố Tluung ương tí tố chức chiến khai xâi zư̭ng chwấn hwả xán fấm OCOP. Chương tli̒nh ản thư̭c hiḙ̂n kỏ tloo̭ng tâm, tloo̭ng diếm, chăng za̒n tlái, koi tloo̭ng chất lươ̭ng, hưởng têểnh fát chiến pê̒n bư̭ng. Hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n kiḙ̂n twa̒n Hô̭i dôô̒ng teẻnh zả fân haa̭ng xán fấm OCOP năm 2022. Tố chức twiên chwiê̒n, dăng kỉ ỉ tướng, hwẩn lwiḙ̂n chwiên môn wê̒l xâi zư̭ng fương ản xán xwất kinh zwănh (XXKZ), fát chiến xán xwất pơ̭i chiến khai fương ản fát chiến XXKZ; tâ̭p hwẩn kôông tác lâ̭p hô̒ xơ tí tham za teẻnh zả fân haa̭ng xán fấm kấp hwiḙ̂n, kấp tính.

Năm 2022, hwiḙ̂n Lương Xơn kỏ 6 xán fấm tiê̒m năng dăng kỉ tham za chương tli̒nh OCOP, gô̒m: Kaw zâi thiê̒ keenh, chú thế HTX zươ̭c liḙ̂w Lương Xơn, xa̭ Hwa̒ Xơn; bô̭t xẳn zâi kuố THT Dôô̒ng Xḙ, xa̭ Nhwâ̭n Tlă̭ch; za̭n miê̒n Kaw Răm chú thế HTX nôông ngiḙ̂p Vai Da̒w, xa̭ Kaw Xơn; Ha̭w toỏng Lâm Xơn chú thế HTX xán xwất ha̭w toỏng Lâm Xơn; che̒ Mi̭ Tân chú thế HTX nôông ngiḙ̂p Mi̭ Tân pơ̭i che̒ thủl loo̭c ka̒ gai lew chú thế HTX Twiết Nhi, xa̭ Kaw Zương.

Thôông kwa kháw xát, teẻnh zả kuố foo̒ng NN&FCNT hwiḙ̂n kôô̒ng dơn bi̭ tư bẩn teẻnh zả xán fấm Kaw zâi thiê̒ keenh, chú thế HTX zươ̭ liḙ̂w Lương Xơn, xa̭ Hwa̒ Xơn la̒ môô̭ch tloong kác xán fấm tiê̒m năng tlớ thă̒nh xán fấm OCOP kấp tính năm 2022. HTX zươ̭c liḙ̂w Lương Xơn kỏ ziḙ̂n tích lôông kâl thiê̒ keenh la̒ 2ha, HTX thư̭c hiḙ̂n liên kết pơ̭i kác hô̭ zân tloong xa̭ tí fát chiến bu ngwiên liḙ̂w, HTX zươ̭ liḙ̂w Lương Xơn pơ̭i Kôông ti CF Zươ̭c khwa (ZK Pharma) tí kuung kấp zôổng, kwi tli̒nh pơ̭i ki̭ thwâ̭t lôông, chăm xoóc, thu hải, xơ chể ản chwiến zaw pớ PGS.TS Tlâ̒n Văn Ơn. Tí xán xwất kaw zâi thiê̒ keenh ngwiên liḙ̂w ản kiếm xwát chă̭t chḙ thew tiêw chwấn GACP-WHO. Kôông ngḙ̂ xán xwất áp zṷng hḙ̂ thôổng kwán lỉ ISO 2018:22000, kôông ngḙ̂ chiết xwất hiḙ̂n da̭I, khép kỉn, áp xwất zám, hiḙ̂w xwất kaw, chiết kiḙ̂t pơ̭i dám báw tổi ưw nôô̒ng dô̭ kác hwa̭t chất. Hḙ̂ thôổng chiết xwất kỉn hwa̒n twa̒n, hḙ̂ thôổng nổl kô dă̭c chân khôông ản tă̭ch tloong hḙ̂ thôổng foo̒ng kwang kiếm xwát kấp dô̭ zúp dám báw kwi tli̒nh kwang, kỉn pớ dâ̒w paw têểnh dâ̒w tha xán fấm. Kaw thủl loo̭c kỏ baw bi̒, tem nha̭n xán fấm.

Chương tli̒nh OCOP năm 2022 kuố hwiḙ̂n Lương Xơn taang dám báw dủng tiển dô̭ dê̒ tha. Tâ̒w khaảng 7, Hô̭i dôô̒ng thấm di̭nh, teẻnh zả, fân haa̭ng xán fấm OCOP dơ̭t 1 năm 2022. Dơ̭t 1 teẻnh zả xán fấm che̒ Mi̭ Tân kuố HTX nôông ngiḙ̂p Mi̭ Tân, xa̭ Kaw Zương. Hô̭i dôô̒ng teẻnh zả, fân haa̭ng xán fấm OCOP hwiḙ̂n Lương Xơn teẻnh zả xán fấm che̒ Mi̭ Tân kỏ tâ̒i tú hô̒ xơ minh chửng, chất lươ̭ng dám báw, xâi zư̭ng ản thương hiḙ̂w, thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ ốn di̭nh. Hô̭i dôô̒ng teẻnh zả xán fấm che̒ Mi̭ Tân da̭t 74 diếm, da̭t tiêw chwấn OCOP 4 khaw kấp hwiḙ̂n. Dô̒ng thơ̒i, iêw kâ̒w HTX nôông ngiḙ̂p Mi̭ Tân bố xuung hwa̒n thiḙ̂n thú tṷc, hô̒ xơ dê̒ ngi̭ Hô̭i dôô̒ng thấm di̭nh kấp tính teẻnh zả la̒ xán fấm OCOP kấp tính.

Thơ̒i zan têểnh, Lương Xơn tiếp tṷc tố chức hô̭i ngi̭ teẻnh zả, fân haa̭ng dổi vởi kác xán fấm ko̒n la̭i dám báw thew dủng tiển dô̭ dê̒ tha. Dôô̒ng thơ̒i, tấi mă̭nh tư bẩn, hưởng zâ̭n wê̒l chỉnh xắch hô̭ tlơ̭, thú tṷc dăng kỉ nha̭n hiḙ̂w, tăng kương xúc tiển thương ma̭i, kwáng bả xán fấm OCOP ta̒ ản xếp haa̭ng, tăng khức keḙnh tlănh cho xán fấm tlêênh thi̭ tlươ̒ng..

KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Thwí: Fát chiến hơ̭p tác xa̭ nôông ngiḙ̂p gẳn kôô̒ng chuô̭i liên kết

(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Thwí ka̭ ni̒ kỏ hơn 40 hơ̭p tác xa̭ (HTX) nôông ngiḙ̂p, chiểm 83,3% tôống HTX. Thơ̒i zan kwa, HTX nôông ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n khắng di̭nh ản va̒i tlo̒ tloong thúc dấi fát chiến kinh tể diḙ̂ fương. Nhê̒w HTX nôông ngiḙ̂p leenh, nhă̭i nẳm bắt thi̭ thiểw thi̭ tlươ̒ng, za tăng khâw zi̭ch vṷ liên kết, hớp tác kôô̒ng kha̒ kôô̒ng zwănh hi̒nh thă̒nh chuô̭i xán xwất bê̒n vưưng.

Zwănh ngiḙ̂p dôô̒ng hă̒nh kái thiḙ̂n chí xổ PCI kuố tính năm 2022

(HBDT) - Kết kwá PCI năm 2021 tính ớ thử 61/63 tính, thă̒nh fổ tlêênh kác nước tha̒ thắch thức, i la̒ kơ hô̭i dớ Hwa̒ Bi̒nh thăi dối va̒ fát chiến. Dớ kái thiḙ̂n, nơơng kaw chí xổ kă̭nh chănh kấp tính tloong thơ̒i zan dêểnh . Vươ̒ kwa Hiḙ̂p hô̭i Zwănh ngiḙ̂p (HHZN) tính da̒ kỏ nhửng kiển ngi̭ thắng thẳn , kỏ tỉnh xâi zư̭ng dêểnh chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương.

Fát chiển ngê̒ nuôi kả lôô̒ng loo̒ng hô̒ hwiḙ̂n Da̒ Bắc – ngi̭ kwiết pớ loo̒ng zân

(HBDT) – Liên tṷc tloong hơn 10 năm kwa, zu̒ kỏ thơ̒I diếm khỏ khăn wê̒l dâ̒w tha, nguô̒n vổn dâ̒w tư mé za di̒nh eenh Dinh Văn Khẳnh ớ xỏm Ké; Xa Văn Moong, ớ xỏm Zưng, xa̭ Hiê̒n Lương (Da̒ Bắc) kôô̒ng ha̒ng chṷc hô̭ tloong xa̭ vẩn kiên tli̒ pơ̭i ngê̒ nuôi kả lôô̒ng tlêênh bu̒ng loo̒ng hô̒ khôông Da̒. Bới, chỉnh ngê̒ nuôi kả lôô̒ng zúp kác hô̭ bươ̭t kwa khỏ khăn, tơ̒ng pước bươn lêênh la̒ ză̒w…

Hơ̭p tác xa̭ nôông ngiḙ̂p xán xwất thân thiḙ̂n kôô̒ng môi tlươ̒ng

(HBDT) - Hưởng dêểnh nê̒n ôông ngiḙ̂p xeenh, thân thiḙ̂n môi tlươ̒ng, môô̭ch xổ hơ̭p tác xa̭ (HTX) nôông ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ xứ zuṷng kác chể fấm xinh hoo̭c tloong foo̒ng chư̒ rôi, bêḙ̂nh ha̭i va̒ ú fân hư̭w kơ dớ bỏn cho kâl tlôô̒ng. Nhưửng mô hi̒nh nôông ngiḙ̂p xeenh zúp zám chi fỉ xán xwất, ta̭w nguô̒n thư̭c fấm kheḙch, an twa̒n cho ngươ̒i tiêw zuu̒ng, dôô̒ng thơ̒i ta̭w môi tlươ̒ng khôổng tloong lee̒nh.

Zái ngân tlêênh 117 tí dôô̒ng vổn wăl fṷc hô̒i pơ̭i fát chiến kinh tể

(HBDT) - Thew bảw kảw kuố Chi nhẳnh Ngân ha̒ng Chỉnh xắch xa̭ hô̭i (NHCXXH) tính, thư̭c hiḙ̂n chương tli̒nh tỉn zṷng wê̒l fṷc hô̒i pơ̭i fát chiến KT – XH thew Ngi̭ kwiết xổ 11/NQ-CP, ngă̒i 30/1/2022 kuố Chỉnh fú, têểnh hết ngă̒i 31/7/2022, twa̒n chi nhẳnh ta̒ cho wăl 3.161 mỏn wăl, kôô̒ng pơ̭i xổ tiê̒n khêênh 117,5 tí dôô̒ng, hwa̒n thă̒nh 70% thew kể hwă̭ch.