(HBDT) - Ngă̒i 11/10, WBNZ tính ho̭p tliến khai Kể hwă̭ch tố chức Liên hwan la̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) 8 tính Tâi Bắc bớ hôô̭ng (TBBH) năm 2023. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng Ban Tố tlức ta̒n kác xư̭ kiḙ̂n văn hwả, thế thaw pơ̭i zu li̭ch tính tlú tli̒ hô̭i ngi̭.


Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính fát biếw kết lwâ̭n hô̭i ngi̭.

Xư̭ kiḙ̂n teénh tố tlức tloong 3 ngă̒i (17-19/11), khai ma̭c paw 20h ngă̒i 17/11 ớ xân khẩw tlung tâm thuô̭c xân kôô̭ng dôô̒ng kuố bán Lác, xa̭ Chiê̒ng Châw (Mai Châw). Ta̒n kác hwa̭t dôô̭ng teénh la̒ tloong liên hwan la̒: thi thwiết minh, zởi thiḙ̂w wê̒l ta̒n la̒ng ZLKD tiêw biếw 8 tính; biếw ziḙ̂n văn ngḙ̂ pơ̭i tli̒nh ziḙ̂n tlang fṷc zân tôô̭c; thi ấm thư̭c ZLKD; thi tlưng pă̒i zan ha̒ng zởi thiḙ̂w ta̒n kác xán fấm văn hwả - zu li̭ch, kwa̒ tă̭ng lưw niḙ̂m, xán fấm OCOP dă̭c tlưng; tli̒nh ziḙ̂n môô̭ch khổ ngê̒ tliê̒n thôổng, tlo̒ chơi zân zan; tlưng pă̒i, tliến la̭m ắnh thôốch zu li̭ch kuố 8 tính TBBH… 

Wê̒l kwi mô tố tlức, teénh kỏ 22 zan ha̒ng, tloong di̭ 7 zan ha̒ng kuố ta̒n kác la̒ng ZLKD thuô̭c ta̒n kác tính TBBH; 5 zan ha̒ng zu li̭ch tiêw biếw kuố tính; 10 zan ha̒ng tlưng pă̒i, zởi thiḙ̂w văn hwả, zu li̭ch, xán fấm OCOP dă̭c tlưng, tiêw biếw kuố ta̒n kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ. 

Têểnh măi, WBNZ tính i ta̒ ban hă̒nh Kwiết di̭nh khổ 2221/QĐ-WBNZ wê̒l wiḙ̂c bố xung zư̭ twản chi nha̒ nước năm 2023 tí tố tlức ta̒n kác xư̭ kiḙ̂n văn hwả, thế thaw pơ̭i zu li̭ch, tloong di̭ ta̒ kấp kinh fỉ cho nô̭i zung Liên hwan ta̒n kác la̒ng ZLKD; Xớ VH,TT&ZL kỏ văn bán kới WBNZ ta̒n kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ kứ da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w tham za thă̒nh biên Tiếw ban zúp wiḙ̂c ớ ta̒n xư̭ kiḙ̂n; kới Xớ VH,TT&ZL, Xớ Zu li̭ch ta̒n kác tính TBBH kôô̒ng pơ̭i WBNZ ta̒n kác hwiḙ̂n: Mai Châw, Tân La̭c, Da̒ Bắc wê̒l wiḙ̂c dê̒ ngi̭ dăng kỉ tham za liên hwan. 

Ớ tloong hô̭i ngi̭, ta̒n kác ngă̒nh thă̒nh biên, da̭i biếw ta̒n hwiḙ̂n, thă̒nh fổ i ta̒ tháw lwâ̭n wê̒l wiḙ̂c chwấn bi̭ kinh fỉ kôô̒ng ta̒n kác diê̒w kiḙ̂n kơ xớ bâ̭t chất, diḙ̂ diếm tố tlức, kôông tác dám báw an ninh tlâ̭t tư̭, an twa̒n zaw thôông kôô̒ng ta̒n kôông tác twiên tliê̒n tlước, tloong xư̭ kiḙ̂n.

Fát biếw kết lwâ̭n, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính nhẩn mă̭nh: Ni la̒ xư̭ kiḙ̂n kwan tloo̭ng tí kwáng bả, zởi thiḙ̂w tiê̒m năng, thể mă̭nh zu li̭ch, ấm thư̭c, hi̒nh ắnh ZLKD tính Hwa̒ Bi̒nh pô̭ tluổ, 8 tính TBBH pô̭ chung, thu hút zu kheéch tloong nước, kuốc tể. Kwa di̭ kóp fâ̒n báw tô̒n, fát hwi zả tli̭ văn hwả tliê̒n thôổng ta̒n kác zân tôô̭c, tôn binh ta̒n kác la̒ng ZLKD, bố hôô̭ng zaw lưw văn hwả kuố ta̒n zân tôô̭c, thúc tấi ZLKD ngă̒i ka̒ng fát tliến. 

Dôô̒ng chỉ dê̒ ngi̭ kôông tác chwấn bi̭ kâ̒n la̒ khấn tlương tí xư̭ kiḙ̂n ản tố tlức tlu dảw. Xớ VH,TT&ZL kôô̒ng pơ̭i Xớ Ta̒i tlỉnh tê̒w ngỏ xét, kân dổi nguô̒n kinh fỉ bảm xát nô̭i zung kể hwă̭ch; Xớ Kôông thương la̒ wiḙ̂c pơ̭i Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh kháw xát dám báw an twa̒n diḙ̂n; ta̒n kác kơ kwan liên kwan tê̒w fái xâi zư̭ng kể hwă̭ch tliến khai la̒ thew nhiḙ̂m bṷ ta̒ ản fân kôông…

 

 


KÁC TIN KHÁC


Tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi

Ngă̒i 26/2, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí tố tlức Lḙ̂ tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi.

Tí lḙ̂ hô̭i Xwân ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh

Paw tâ̒w năm mởi, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính Hwa̒ Bi̒nh ziḙ̂n tha tư̒ lḙ̂ hô̭i Xwân tliê̒n thôổng, zoong dâ̭m bán xắc văn hwả kuố ta̒n bu̒ng. Tí ta̒n lḙ̂ hô̭i ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh, ta̒n kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ tích kư̭c la̒ dôô̒ng bô̭ tư̒ zái fáp.

Xa̭ Bi̒nh Thănh báw tô̒n bán xắc văn hwả dớ fát chiến zu li̭ch

Kỏ kắnh kwan thiên nhiên da za̭ng, dô̒l khṷ huu̒ng vi̭, ká khu rưư̒ng, vươ̒n kâl ăn tlải, dă̭c biḙ̂t kỏ xỏm Mô̭ ko̒n zư̭ ản ngwiên vḙn nếp nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) da̒ va̒ dang fát hwi bán xắc văn hwả, tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch.