Tí khôi fṷc ngê̒ chuông pái tliê̒n thôổng kuố zân tôô̭c Thải Mai Châw, kôô̒ng ản dôô̒ng hă̒nh, hô̭ tlơ̭ kuố zư̭ ản Jica Nhâ̭t Bán pơ̭i mṷc tiêw "Nơng kaw năng lư̭c fát tliến ngă̒nh ngê̒ nôông thôn, fṷc bṷ fát tliến KT-XH ớ nôông thôn tính hwa̒ Bi̒nh”. Năm 2009, HTX chuông pái thố kấm kôô̒ng zi̭ch bṷ zu li̭ch Chiê̒ng Châw, xa̭ Chiê̒ng Châw (Mai Châw) ản thă̒nh lâ̭p. Pớ ni, mo̭l zân kỏ thêm to̒n bấi fát tliến ngê̒ zḙ̂t thố kấm tê̒w pơ̭i zư̭ zi̒n bán xắc zân tôô̭c thew hưởng kôông ngiḙ̂p hwả, hiḙ̂n da̭i hwả.


HTX chuông pái thố kấm kôô̒ng zi̭ch bṷ zu li̭ch Chiê̒ng Châw, xa̭ Chiê̒ng Châw (Mai Châw) tham za ta̒n kác tliến la̭m, hô̭i chơ̭ tó kwáng bả xán fấm, bớ hôô̭ng thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ thố kấm.

 

Têểnh ka̭ zư̭ ản Jica la̒ xoong, HTX tiếp tṷc zwi tli̒ xán xwất, têểnh năm 20213 i ta̒ dăng kỉ thă̒nh lâ̭p tlỉnh thức thew Lwâ̭t HTX. Pa̒ Vi̒ Thi̭ Wănh, Fỏ Zảm dôốc HTX chuông pái thố kấm kôô̒ng zi̭ch bṷ zu li̭ch Chiê̒ng Châw cho hăi: Fát tliến ngê̒ chuông pái bươ̒ kỏ thêm ản wiḙ̂c la̒ cho mo̭l zân, bươ̒ zư̭ zi̒n ản hô̒n kốt, bán xắc kuố zân tôô̭c, gẳn pơ̭i kwáng bả xán fấm tliê̒n thôổng diḙ̂ fương. HTX i kôô̒ng ta̒n ủn ta̒n ma̭ng tloong tố chuông pái nô̭ lư̭c law dôô̭ng, tâ̭n zṷng lơ̭i thể pớ zu li̭ch tlêênh diḙ̂ pa̒n xa̭, pớ di̭ xán xwất tha tư̒ xán fấm thố kấm zân tôô̭c tí tlưng pă̒i, zởi thiḙ̂w pơ̭i kwáng bả kôô̒ng zu kheéch tloong pơ̭i wa̒i nước. 

Khăw thơ̒i zan hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá, HTX i ta̒ bớ hôô̭ng kwi mô xán xwất kôô̒ng pơ̭i tư̒ khung chuông tliê̒n thôổng, mẳi băl, la̒ dêênh wiḙ̂c la̒ cho ha̒ng chṷc law dôô̭ng, thu nhâ̭p bi̒nh kwân 3 - 4 tliḙ̂w dôô̒ng/mo̭l/khảng. Ta̒n xán fấm thố kấm kuố HTX ngă̒i ka̒ng foong fủ, da za̭ng. Chăng dơn thwâ̒n la̒ ta̒n bô̭ tlang fṷc zân tôô̭c, ta̒n ủn ta̒n ma̭ng zân tôô̭c Thải ko̒n la̒ dêênh tư̒ lwa̭i fṷ kiḙ̂n pớ thố kấm nhơ thủl, bỉ, mṷ, thủ pôông, moóc khwả… Thố kấm Chiê̒ng Châw ngă̒i ka̒ng têểnh tư̒ miểng, ản tư̒ mo̭l hăi dẳi têểnh, tảng kế la̒ ká kheéch ha̒ng mo̭l nước wa̒i thôông kwa ta̒n lâ̒n zởi thiḙ̂w xán fấm ớ ta̒n hô̭i chơ̭, tliến la̭m tloong ká nước. 

Chuô tlâ̒ng la̭i ớ di̭, bảm xát Ngi̭ kwiết khổ 04-NQ/HNDTW, ngă̒i 5/8/2019 kuố BCH T.Ư Hô̭i Nôông zân (HNZ) Viḙ̂t Nam kôô̒ng hưởng zâ̭n khổ 205 - HD/HNDTW, ngă̒i 10/7/2020 kuố BCH T.Ư HNZ Viḙ̂t Nam wê̒l wiḙ̂c hưởng zâ̭n kwi tli̒nh thă̒nh lâ̭p pơ̭i tố tlức hwa̭t dôô̭ng kuố tli HNZ ngê̒ ngiḙ̂p, tố HNZ ngê̒ ngiḙ̂p, khảng 10/2021, Ban kwán tli̭ HTX chuông pái thố kấm kôô̒ng zi̭ch bṷ Chiê̒ng Châw i ta̒ tê̒w la̒ pơ̭i HNZ xa̭, tli wí Chi bô̭ kôô̒ng tli HNZ xỏm Chiê̒ng Châw kháw xát xâi zư̭ng tố hô̭i ngê̒ ngiḙ̂p "Tố chuông pái thố kấm tliê̒n thôổng kuố zân tôô̭c Thải” ớ HTX. Mṷc tiêw tlú iểw la̒ fát hwi tiê̒m lư̭c khă̭n kỏ, la̒ ản mổi liên kết chă̭t chḙ khươ̭ ta̒n kác hô̭i biên kỏ kôô̒ng dam mê wê̒l ngê̒ chuông pái tliê̒n thôông ản thể hḙ̂ mâ̭n ngă̒i tí la̭i, bươ̒ khôi fṷc ngê̒, bươ̒ la̒ ản kôông ăn wiḙ̂c la̒, tăng thu nhâ̭p cho law dôô̭ng ỉ pả mo̭l ZTTK ớ diḙ̂ fương. 

Khăw 2 năm hwa̭t dôô̭ng, tố chuông pái thố kấm tliê̒n thổng zân tôô̭c Thải kuố HTX chuông pái thố kấm kôô̒ng zi̭ch bṷ zu li̭ch Chiê̒ng Châw kỏ 10 thă̒nh biên tham za, tloong di̭ kỏ Ban kwán lỉ tố kỏ 3 thă̒nh biên. Ta̒n thă̒nh biên ản nơng kaw thăi ngê̒ chuông, hoo̭c tâ̭p kinh ngiḙ̂m, kóp fâ̒n nơng kaw năng xwất law dôô̭ng, dáp ửng nhu kâ̒w ta̒n kác dơn tă̭ch ha̒ng kuố kheéch tloong pơ̭i wa̒i nước. Kwan tloo̭ng nhất, hwa̭t dôô̭ng ớ tố chuông pái zúp ta̒n ủn ta̒n ma̭ng kỏ nguô̒n thu nhâ̭p ốn di̭nh, tơ̒ng pước kái thiḙ̂n kuô̭c khôổng. 

Dôô̒ng chỉ Fa̭m Thể Ănh, Chú ti̭ch HNZ hwiḙ̂n Mai Châw cho hăi: HTX chuông pái thố kấm kôô̒ng zi̭ch bṷ zu li̭ch Chiê̒ng Châw kô̒ng pơ̭i ta̒n thă̒nh biên i ta̒ zi̒n zư̭ pơ̭i fát hwi ản ngă̒nh ngê̒ tliê̒n thôổng kuố zân tôô̭c mêê̒nh, hwa̭t dô xán xwất kuố HTX zái kwiết ản wiḙ̂c la̒ cho ha̒ng chṷc law dôô̭ng ỉ pả ZTTK… Thơ̒i zan têểnh, HNZ hwiḙ̂n tiếp tṷc kwan tâm, dôô̒ng hă̒nh pơ̭i HTX tloong ta̒n kác hwa̭t dôô̭ng kwáng bả hi̒nh ắnh wê̒l mô hi̒nh tố hô̭i ngê̒ chuông pái thố kấm tliê̒n thôổng kwa ta̒n hô̭i chơ̭, tliến la̭m, chwiê̒n hi̒nh pơ̭i tlêênh tlang ma̭ng xa̭ hô̭i; fát tliến pơ̭i kết na̭p hô̭i biên nôông zân paw tố hô̭i, nhân hôô̭ng mô hi̒nh tê̒w pơ̭i ta̒n mô hi̒nh khác tí zoong xán fấm zo tố hô̭i xánxwất tha thi̭ tlươ̒ng tloong pơ̭i wa̒i nước… Kwa di̭, la̒ dôô̭ng lư̭c zúp HTX fát tliến, tiếp tṷc fát hwi hiḙ̂w kwá tloong wiḙ̂c zư̭ zi̒n ta̒n zả tli̭ văn hwả tliê̒n thôổng zân tôô̭c pơ̭i la̒ ản xinh kể cho law dôô̭ng la̒ mo̭l ỉ pả.

 

 


KÁC TIN KHÁC


Tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi

Ngă̒i 26/2, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí tố tlức Lḙ̂ tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi.

Tí lḙ̂ hô̭i Xwân ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh

Paw tâ̒w năm mởi, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính Hwa̒ Bi̒nh ziḙ̂n tha tư̒ lḙ̂ hô̭i Xwân tliê̒n thôổng, zoong dâ̭m bán xắc văn hwả kuố ta̒n bu̒ng. Tí ta̒n lḙ̂ hô̭i ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh, ta̒n kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ tích kư̭c la̒ dôô̒ng bô̭ tư̒ zái fáp.

Xa̭ Bi̒nh Thănh báw tô̒n bán xắc văn hwả dớ fát chiến zu li̭ch

Kỏ kắnh kwan thiên nhiên da za̭ng, dô̒l khṷ huu̒ng vi̭, ká khu rưư̒ng, vươ̒n kâl ăn tlải, dă̭c biḙ̂t kỏ xỏm Mô̭ ko̒n zư̭ ản ngwiên vḙn nếp nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) da̒ va̒ dang fát hwi bán xắc văn hwả, tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch.