Hwiḙ̂n Iên Thwí hiḙ̂n kỏ 12 diếm zi tích li̭ch xử văn hwả, zănh lam thẳng kắnh, tloong rỉ kỏ 3 zi tích kấp kuốc za la̒ hang Chuô̒ bê̒ chuô̒ Hang (xa̭ Iên Tli̭); hang tác dôô̭ng Thiên Tôn (xa̭ Ngoo̭c Lương); dôô̭ng Thiên Loong (xa̭ La̭c Lương) bê̒ 9 zi tích kấp tính. Tloong mẩi năm pươ̒ rô̒i, hwiḙ̂n i kỏ tư̒ zái fáp tích kư̭c tloong viḙ̂c zư̭ zi̒n, fát hwi kác zả tli̭ zi xản văn hwả vâ̭t thế bê̒ fi vâ̭t thể.

Tiết mṷc zư̭ thi fâ̒n nha̭c kṷ zân tôô̭c kuố xa̭ La̭c Thi̭nh ta̭i Liên hwan ngḙ̂ thwâ̭t zân zan kác zân tôô̭c thiếw xổ hwiḙ̂n Iên Thwí năm 2023.


Thew rỉ, UBND hwiḙ̂n Iên Thwí da̭ ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 58/KH-UBND, ngă̒i 13/5/2021 vê̒l thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ báw tô̒n bê̒ fát hwi zả tli̭ Zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng hwiḙ̂n Iên Thwí năm 2021; Kể hwă̭ch xổ 66/KH-UBND, ngă̒i 21/5/2021 vê̒l chiến khai thư̭c hiḙ̂n Dê̒ án "Báw tô̒n, fát hwi chang fṷc chwiê̒n thôổng kác zân tôô̭c thiếw xổ Viḙ̂t Nam tloong zai dwa̭n hiḙ̂n năi tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí”. Dở viḙ̂c lưw zư̭, báw tô̒n kác zả tli̭ bán xắc văn hwả kuố mo̭l Mươ̒ng, hwiḙ̂n chủ tloo̭ng lưw zư̭, zwi chi̒ bê̒ fṷc zư̭ng kác lḙ̂ hô̭i chwiê̒n thôổng, lḙ̂ hô̭i gẳn bê̒ zi tích li̭ch xứ, zoong dâ̭m bán xắc văn hwả zân tôô̭c, tiêw biếw như Lḙ̂ hô̭i di̒nh Xa̒m - xa̭ Fủ Lai, Lḙ̂ hô̭i Chuô̒ Hang - xa̭ Iên Tli̭, Lḙ̂ hô̭i đi̒nh Râ̭m, Lḙ̂ hô̭i kơm De - xa̭ La̭c Thi̭nh…

Ku̒ng pơ̭i kôông tác báw tô̒n, chu̒ng tu, tôn ta̭w, fát hwi kác zả tli̭ zi tích ản thư̭c hiḙ̂n thươ̒ng xwiên. Bă̒ng kác nguô̒n vổn, bớ năm 2018 dêểnh ni, môô̭ch xổ zi tích ltêênh diḙ̂ ba̒n da̭ ản chu̒ng tu, tôn ta̭w dáp ửng ản nhu kâ̒w tâm linh kuố mo̭l zân như: chuô̒ Hang ản dâ̒w tư 1.9 tỉ dôô̒ng; di̒nh Thươ̭ng dâ̒w tư 900 tliḙ̂w dôô̒ng; di̒nh Fú Vḙ̂ 500 tliḙ̂w dôô̒ng; zư̭ ản tu bố, tôn ta̭w chuô̒ Tác Dức, xa̭ La̭c Thi̭nh dang chi̒nh UBND tỉnh fê dwiḙ̂t bảw kảw kinh tể ki̒ thwâ̭t bê̒ zư̭ twản khwáng 5 tỉ dôô̒ng bớ nguô̒n xa̭ hô̭i hwả.

Kác năm khâânh ni, hwiḙ̂n Iên Thwỉ ko̒n chú tloo̭ng zư̭ zi̒n mâ̭n fát hwi nét thôốch văn hwả chang fṷc kuố mo̭l Mươ̒ng, dă̭c biḙ̂t la̒ vắl Mươ̒ng. Ka̒ ni̒, hwiḙ̂n da̭ thă̒nh lâ̭p ản 10 kâw la̭c bô̭ "Zư̭ zi̒n bê̒ fát hwi zả tli̭ bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng” kác xa̭: Da Fúc, La̭c Lương, La̭c Xi̭, La̭c Thi̭nh. Hăi như viḙ̂c thă̒nh lâ̭p kưở ha̒ng "Chang fṷc ảw za̒i - chang fṷc zân tôô̭c 0 dôô̒ng” xa̭ La̭c Thi̭nh; Kâw la̭c bô̭ Chiêng Mươ̒ng xa̭ La̭c Xi̭, xa̭ Hư̒w Lơ̭i; Kâw la̭c bô̭ Che̒w xa̭ Ngoo̭c Lương. Dă̭c biḙ̂t, UBND tính da̭ tha Kwiết di̭nh xổ 1263/QĐ-UBND, ngă̒i 27/6/2022 vê̒l viḙ̂c cho fép thă̒nh lâ̭p Kâw la̭c bô̭ Mo Mươ̒ng hwiḙ̂n Iên Thwí.

Ka̒ ni̒, kác kâw la̭c bô̭ văn hwả zân zan la̒ bu̒ng bảw tô̒n, fát hwi kác zả tli̭ zi xán văn hwả tiêw biếw kuố diḙ̂ fương. Thôông kwa kác puối xinh hwa̭t kâw la̭c bô̭, kác ngḙ̂ nhân da̭ chwiê̒n ră̭i cho kon ủn diḙ̂ fương vê̒l kác lwa̭i hi̒nh zi xản văn hwả fi vâ̭t thế.

Mḙ̂ Bu̒i Thi̭ Nhiên, xa̭ Da Fúc khể ră̒ng: "Mă̭c vắl Mươ̒ng la̒ niê̒m tư̭ ha̒w kuố zân tôô̭c bê̒ kuổ za di̒nh, tloong za di̒nh ho khi̒ no̒ i dôô̭ng viên kon, thôn mă̭c chang fṷc zân tôô̭c baw kác zi̭p ngă̒i lḙ̂, Thết, hô̭i”.

Dở fát hwi zả tli̭ bán xắc văn hwả zân tôô̭c, ngă̒i 24/8/2023, Hwiḙ̂n wí Iên Thwí tố chức hô̭i ngi̭ zaw ban chwiên dê̒ "Zư̭ zi̒n, fát hwi bê̒ fát chiến bán xắc văn hwả kác zân tôô̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí, zai dwa̭n 2015 - 2021, mṷc tiêw, nhiḙ̂m vṷ zai dwa̭n 2022 - 2025, di̭nh hưởng dêểnh năm 2023”.

Dôô̒ng chỉ Trâ̒n Tlung Kiên, Tlướng foo̒ng Văn hwả - Thôông tin hwiḙ̂n Iên Thwí khể: Tloong kác năm pươ̒ rơ̒i, kôông tác zư̭ zi̒n, fát hwi bê̒ fát chiến bán xắc văn hwả zân tôô̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n i kóp fâ̒n kwan tloo̭ng zảw zṷc tâ̒n ủn vê̒l chwiê̒n thôổng li̭ch xứ văn hwả, la̒ kâ̒w nốl dở kwáng bả hi̒nh ảnh diḙ̂ fương, dôô̒ng thơ̒i dẩi măă̭nh fát chiến zu li̭ch, kóp fâ̒n tăng tlướng KT-XH kuố hwiḙ̂n.

Dở tiếp tṷc zi̒n zư̭, báw tô̒n zá tli̭ bán xắc văn hwả chwiê̒n thôổng, nét thôốch vê̒l foong tṷc, tâ̭p kwản, tiỉn ngươ̭ng, chang fṷc… tloong thơ̒i zan dêểnh, hwiḙ̂n Iên Thwí xác di̭nh mṷc tiêw chung tí la̒ xâi zư̭ng bê̒ fát chiển văn hwá, kon mo̭l hwiḙ̂n Iên Thwí twa̒n diḙ̂n, fu̒ hơ̭p bê̒ xu thể thơ̒i da̭i. Xâi zư̭ng kơ xớ ha̭ tâ̒ng văn hwả bê̒ dô̭i ngṷ kản bô̭, văn ngḙ̂ xi̭ fát chiển dôô̒ng bô̭. Xâi zư̭ng môi tlươ̒ng văn hwả le̒ng mḙng tloong kác li̒nh vư̭c kuôố dơ̒i khôổng xa̭ hô̭i, ỏ ngư̒ng nơng kaw dơ̒i khôổng tinh thâ̒n kuố nhân zân. Fát chiến văn hwả gẳn bê̒ bảw tô̒n bê̒ fát hwi zả tli̭ văn hwả chwiê̒n thôổng thôốch dḙp kuố kác zân tôô̭c hwiḙ̂n Iên Thwí. Fát hwi vai tlo̒ kuố kác chú thế văn hwả, kóp fâ̒n nâng kaw zân chỉ, fát chiến nguô̒n nhân lư̭c thúc dấi fát chiến KT-XH.


 

KÁC TIN KHÁC


Tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi

Ngă̒i 26/2, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí tố tlức Lḙ̂ tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi.

Tí lḙ̂ hô̭i Xwân ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh

Paw tâ̒w năm mởi, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính Hwa̒ Bi̒nh ziḙ̂n tha tư̒ lḙ̂ hô̭i Xwân tliê̒n thôổng, zoong dâ̭m bán xắc văn hwả kuố ta̒n bu̒ng. Tí ta̒n lḙ̂ hô̭i ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh, ta̒n kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ tích kư̭c la̒ dôô̒ng bô̭ tư̒ zái fáp.

Xa̭ Bi̒nh Thănh báw tô̒n bán xắc văn hwả dớ fát chiến zu li̭ch

Kỏ kắnh kwan thiên nhiên da za̭ng, dô̒l khṷ huu̒ng vi̭, ká khu rưư̒ng, vươ̒n kâl ăn tlải, dă̭c biḙ̂t kỏ xỏm Mô̭ ko̒n zư̭ ản ngwiên vḙn nếp nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) da̒ va̒ dang fát hwi bán xắc văn hwả, tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch.