KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kim Bôi: Chiến biển bớ hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew thiểng Bác

(HBDT) – "Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ ản chiến khai ngiêm túc va̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c, ta̭w chiến biển kwan tloo̭ng tloong nhâ̭n thức, hă̒nh dôô̭ng kuố kản bô̭, dáng viên (KB, DV), nhân zân, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n tốt Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp” - dôô̒ng chỉ Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Hwiḙ̂n wí Kim Bôi Ngwiḙ̂n Văn Xiê̒ng khắng di̭nh.