(HBDT) - Ban chí da̭w (BCD) chiển zi̭ch tiêm chuúng vắc xin foo̒ng Covid-19 vươ̒ ban hă̒nh kôông văn hwá tôốc xổ 1846/CV-BCĐ wê̒l wiḙ̂c dấi leenh tiển dô̭ tiêm vắc xin dơ̭t 40 va̒ tiêm vắc xin foo̒ng Covid-19 liê̒w nhắc la̭i (mui 3) cho rét bớ 12-17 thuối.

Tấi nhănh tiển dô̭ tiêm Vắc xin dơ̭t 40 pơ̭i tiêm vắc xin foo̒ng Covid-19 liê̒w nhắc la̭i cho dét kon pớ 12 -17 thuối

(HBDT) – Ban Chí da̭w (BCD) chiển zi̭ch tiêm chúng vắc xin foo̒ng Covid-19 bươ̒ ban hă̒nh Kôông băn hwá tôốc xổ 1846/CV-BCĐ wê̒l wiḙ̂c tấi nhănh tiển dô̭ tiêm Vắc xin dơ̭t 40 pơ̭i tiêm vắc xin foo̒ng Covid-19 liê̒w nhắc la̭i (mṷi 3) cho dét kon pớ 12 - 17 thuối.

Chiến biển kôông tác chiê̒n thôông nơơng kaw chất lươ̭ng zân xổ

(HBDT) - di̭nh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố kôông tác chiê̒n thôông, Chi kṷc ZX-KKHZD tính da̒ chủ tloo̭ng tố chức kác hwa̭t dôô̭ng chiê̒n thôông hi̒nh thức foong fủ, da za̭ng, da̭t nhê̒w kết kwá kwan tloo̭ng. Nhâ̭n thức hă̒nh dô̭ng kuố da̭i bô̭ fâ̭n ngươ̒i zân wê̒l chỉnh xắch ZX-KKHZD kỏ chiến biển tích kư̭c, kóp fâ̒n nơơng kaw chât lươ̭ng kuô̭c khôổng.

Chiến khai chương chi̒nh "vớ rôô̭ng kwi mô dác kheḙch va̒ vḙ̂ xinh nôông thô zươ̭ tlêênh kết kwá dâ̒w tha" vổn wăl Ngân ha̒ng thể zởi

(HBDT) - Vươ̒ kwa Xớ I tể xố chức hô̭i ngi̭ Chiến khai chương chi̒nh "vớ rôô̭ng kwi mô dác kheḙch va̒ vḙ̂ xinh nôông thô zươ̭ tlêênh kết kwá dâ̒w tha" vổn wăl Ngân ha̒ng thể zởi.

Lan twá chương chi̒nh nhân văn "Mḙ dơ̭ dâ̒w"

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh "Mḙ dơ̭ dâ̒w" hổ chơ̭ chăm xóc, ruôi zươ̭ng tlé mô̒ kôi zo zi̭ch Covid-19 kuô T.Ư Hô̭i LHFN Viḙ̂t fát dôô̭ng nhă̒m xwa zi̭w nô̭i dâw, tlớ thee̒nh diếm tươ̭ vưưng chắc dớ kác ủn vươ̭t lêênh hwa̒n kắnh khỏ khăn, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dớ fát chiến to̒n ziḙ̂n.

Hwiḙ̂n Kaw Foong: Ta̭w dô̭t fả wê̒l fát chiến nguô̒n nhân lư̭c zai dwa̭n 2020-2025

(HBDT) - Tâ̭p tluung lă̭nh da̭w, chí da̭w thư̭c hiḙ̂n kác chương tli̒nh nhă̒m fát chiến nguô̒n nhân lư̭c dám báw wê̒l xổ lươ̭ng pơ̭i chất lươ̭ng, dáp ửng iêw kâ̒w fát chiến kuố diḙ̂ fương. Ni la̒ 1 tloong 3 dô̭t fả chiển lươ̭c ta̒ ản Dáng bô̭ hwiḙ̂n Kaw Foong chủ tloo̭ng chiến khai pớ nhiḙ̂m ki̒ 2015-2020, tiếp tṷc tấi mă̭nh tloong nhiḙ̂m ki̒ 2020-2025.

Tiếp tṷc chí da̭w kwiết liḙ̂t hwa̭t dôô̭ng tiêm chúng vắc xin foo̒ng Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 9/6, Ban Chí da̭w (BCD) chiến khai chiển zi̭ch tiêm chúng vắc xin foo̒ng Covid-19 tính tố chức ho̭p chiến khai kể hwă̭ch tiêm chúng vắc xin foo̒ng Covid-19 tloong khaảng 6. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch TT WBNZ tính, Tlướng BCD chú tli̒ hô̭i ngi̭.

Chuung thăi báw bḙ̂ môi tlươ̒ng, xâi zư̭ng môô̭ch Tlải tất thôốch hơn

HBDT) – Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi (MTTZ) ản tố chức paw ngă̒i 5/6 haa̒ng năm tí nhắc nhớ twa̒n thế nhân lwa̭i kôô̒ng chuung thăi báw bḙ̂ Tlải tất pă̒ng ta̒n wiḙ̂c la̒ thiết thư̭c. Kwa di̭, zúp môi tlươ̒ng khôổng ngă̒i kaa̒ng xeenh, kwang, thôốch hơn tlước xư̭ biển tối khỉ hâ̭w tlêênh twa̒n kâ̒w.

Khấn tlương chwấn bi̭ cho ki̒ twiến xinh paw lớp 10 THFT năm hoo̭c 2022-2023

(HBDT) – Tâ̒w khảng 5/2022, Xớ ZZ&DT ban hă̒nh kôông băn hưởng zâ̭n twiến xinh paw lớp 10 THFT năm hoo̭c 2022-2023. Thew di̭, ki̒ thi twiến xinh ản tố chức thă̒nh 2 dơ̭t: Dơ̭t 1 tố chức thi paw tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ; dơ̭t 2 twiến xinh paw lớp 10 tlươ̒ng FTZTNC THFT tính, kác tlươ̒ng FTZTNC THKX&THFT, kác tlươ̒ng THFT tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Hiḙ̂n măi, kôông tác chwấn bi̭ ản kác tlươ̒ng khấn tlương ra̒ xwát tí khă̭n kha̒ng tố chức tốt ki̒ twiến xinh. Dổi pơ̭i fṷ hwinh hoo̭c xinh, tâm tla̭ng chuung khả lo lẳng pơ̭i dă̭c biḙ̂t kwan tâm tểnh kác thôông tin liên kwan.

Fẩn dẩw xêi zưư̭ng Kwi̒ vi̒ mo̭l nge̒w năm 2022 da̭t tlêêng 11 tí dôô̒ng

(HBDT) - Năm 2021, Kwi̒ vi̒ mo̭l nge̒w tính tiếp nhâ̭n khêênh 19 tí dôô̒ng. Pớ ngwô̒n kwí tá xêi mởi va̒ xứa chư̭a nha̒ da̭i dwa̒n kết, xêi kác kôông tli̒nh thiết iểw fṷc vṷ kôô̭ng dôô̒ng nge̒w, hô̭ tlơ̭ xinh kể, khảm chư̭a bḙ̂nh, tăă̭ng kwá Thết…

Xâi zư̭ng mô hi̒nh, fương fáp báw tô̒n chơ̭ fiên dă̭c chưng kuố dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ

(HBDT) - Tloong 2 ngă̒i (25-26/5), ta̭i hwiḙ̂n Mai Châw, Bô̭ VH,TT&ZL fổi hơ̭p pơ̭i Xớ VH,TT&ZL tính tố chức lớp tâ̭p hwẩn wê̒l xâi zư̭ng mô hi̒nh, fương fáp báw tô̒n chơ̭ fiên dă̭c chưng kuố dôô̒ng ba̒w zân tô thiếw xổ (ZTTX). 60 hoo̭c biên la̒ ngḙ̂ nhân, kha̒ laa̒ng, tlướng xỏm, bán têểnh tham zư̭ tâ̭p hwẩn.

Xỏm Hổ 1 - laa̒ng kwêl dối mởi

(HBDT) - Ản cho̭n xâi zư̭ng khu zân kư nôông thôn mởi kiếw mâ̭w (KZKNTMKM), xỏm Hổ 1, xa̭ Ngoo̭c Lương (Iên Thwí) ta̒ kỏ tư̒ khới xắc pớ xư̭ chuung khức, dôô̒ng loo̒ng kuố Nhân zân. Năm 2020, xỏm da̭t zái A kuô̭c thi KZKNTMKM zai dwa̭n 2018-2020 kuố tính, ản nhâ̭n bă̒ng khen kuố WBNZ tính.

Hwiḙ̂n Da̒ Bắc kâ̒n khắc fṷc khỏ khăn, tâ̒ng pước nôông kaw chất lươ̭ng zảw zṷc

(HBDT) – Ngă̒i 23/5, dwa̒n kôông tác kuố WBNZ tính zo dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính la̒ tlướng dwa̒n têểnh la̒ wiḙ̂c pơ̭i WBNZ hwiḙ̂n Da̒ Bắc wê̒l kôông tác zảw zṷc pơ̭i da̒w ta̭w (ZD&DT), Kôô̒ng ti kỏ lă̭nh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh liên kwan.

“Pôông hôô̒ng thép” lan twá ti̒nh thương pớ mô hi̒nh “mḙ̂ dơ̭ dâ̒w”

(HBDT) – Kwa haa̒ng chṷc km taa̭ng khả tô̒l khṷ kwănh ko, dôô̭c da̭w, tlôốc ko̒n chuô hết kơn khăi khăw ká thiểng tôô̒ng hô̒ ngô̒i tlêênh xe, mé bươ̒ tha khói xe, Da̭i wí Ngwiḙ̂n Thi̭ Tháw, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Fṷ nư̭ (HFN) khổi xâi zư̭ng lư̭c lươ̭ng (Kâng an tính) ta̒ thuổng uốp chă̭t ủn Xa Thi̭ Khẳnh Thi paw loo̒ng…

Tha̒nh Fổ Hwa̒ Bi̒nh: Foo̒ng ngươ̒ thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n ma twỉ ngăi bớ kôô̭ng dô̒ng

(HBDT) - "Wiḙ̂c thă̒nh lâ̭p kơ kwan záp rănh an twa̒n wê̒l ANCT va̒ foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m ma twỉ (TFMT) ta̭i fươ̒ng Kwi̒nh Lâm va̒ fươ̒ng Dôô̒ng Tiển la̒ mô̭ch tloong nhửng hwa̭t dôô̭ng kṷ thế dớ dươ kôông tác foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m, nhất la̒ thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ wê̒l kơ xớ. Bớ mô hi̒nh ni̒ xḙ hwi dôô̭ng ản xư̭ tham za tích kư̭c kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ kác thơơ̒ng lớp nhân zân baw kôông tác foo̒ng ngươ̒ thô̭i fa̭m, tḙ̂ nan ma twỉ ngăi bớ diḙ̂ fương, khu zân kư va̒ kôô̭ng dô̒ng" dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Hư̭w Lwiḙ̂n, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ TF Hwa̒ Bi̒nh nhẩn meḙnh.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn zám nge̒w bê̒n vưưng

(HBDT) - Kết kwá ra̒ xwát hô̭ nge̒w, hô̭ kâ̭n nge̒w kuổi năm năm 2021 thew chấn nge̒w áp zuṷng cho chi zai dwa̭n 2022 - 2025, hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 34.762 hô̭, tloong rỉ kỏ 8.387 hô̭ nge̒w (24,13%), 6.851 hô̭ kâ̭n nge̒w (19,71%). Mṷc tiêw fẩn dẩw kuố hwiḙ̂n dêểnh kuổi nam 2022 zám ko̒n 20,05% hô̭ nge̒w.