(HBDT) - Ngă̒i 23/11, Báw hiếm xa̭ hô̭i (BHXH) Viḙ̂t Nam tố tlức lḙ̂ fát dôô̭ng tă̭ng xố BHXH, thé BHIT cho mo̭l kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thể Mă̭nh, Tôống Zảm dôốc BHXH Viḙ̂t Nam chú tli̒ puối lḙ̂. Zư̭ ớ ta̭i diếm kâ̒w kuố tính kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng Ban Chí da̭w thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch BHXH, BHIT tính kôô̒ng pơ̭i kác thă̒nh biên Ban Chí da̭w…

Dấi leenh tiển dô̭ kác zư̭ ản, tiếw zư̭ ản wê̒l zảw zṷc ngê̒ ngiḙ̂p

(HBDT) - Tloong khuôn khố tiếw zư̭ ản 1, thuô̭c Zư̭ ản 4 fát chiến zảw zṷc ngê̒ ngiḙ̂p (ZZNN) vuu̒ng nge̒w, vuu̒ng khỏ khăn (Chương chi̒nh mṷc tiêw kwuố za (MTKZ) Zám nge̒w bê̒n vưưng năm 2022), to̒n tính ản fân bố tlêênh 7,5 tí dôô̒ng thư̭c hiḙ̂n hổ chơ̭ da̒w tawk ngê̒ cho ngươ̒i law dôô̭ng thuô̭c hô̭ nge̒w, hô̭ kâ̭n nge̒w, hô̭ mởi thwát nge̒w, ngươ̒i zân khinh khôổng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n nge̒w. Dôô̒ng chỉ Dởi Văn Chinh, Fỏ Zảm dôốc Xớ LD-TB&XH nhẩn meḙnh, thơ̒i zan kuố năm chăng ko̒n nhê̒w, kâ̒n kấp rút dấi leenh tiển dô̭ chiến khai, thư̭c hiḙ̂n kác zư̭ ản, tiếw zư̭ ản wê̒l lỉnh vư̭c ZZNN.

Ôông Xuu̒ng A Chêênh - Ngươ̒i kóp fâ̒n la̒ tlảng bán, tlảng la̒ng

(HBDT) - Ớ khươ bán Cha̒ Dẳi, xa̭ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ homestay I Xaw kuố za di̒nh ôông Xuu̒ng A Chêênh kỏ 3 kăn nha̒ kôô̭ng dôô̒ng thew kiển chúc mo̭l Môông. Twi chăng fái la̒ ngươ̒i dâ̒w tiên kinh zwănh zu li̭ch kuố xa̭ nhưng homestay I Xaw thu hút kheéch hơn, khi̒ dêểnh ni, zu kheéch ản ngẳm dôô̒ng na̒, dô̒l lo̭, ớ nha̒ mo̭l Môông, di chơ̭ dêm, thướng thức ấm thư̭c kuố mo̭l Môông.

Tiêm văc xinCovid-19 la̒ biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng bêḙ̂nh tốt nhất

(HBDT) - Tloong ti̒nh hi̒nh zi̭ch Covid-19 ớ nước ha vấn kơ bán ản kiếm xwát, twi nhien nhê̒w diḙ̂ fương da̒ gi nhâ̭n nhê̒w biển thế mởi kuố Omicron kỏ khác năng lâi lan lenh hơn biển chuúng kôốc, tlêênh thể zởi i da̒ xwất hiḙ̂n nhê̒w biển thế fṷ mởi, kâ̒n tiếp tṷc dấi leenh tiêm vắc xin foo̒ng Covid-19.

Zảw chwiḙ̂n chwiên dê̒ foo̒ng chôổng na̭n táw hôn pơ̭i hôn nhân kâ̭n hwiết thôổng

(HBDT) - Ngă̒i 13/11, Ban Zân tôô̭c tính tố tlức puối zảw chwiḙ̂n chwiên dê̒ foo̒ng chôổng na̭n táw hôn pơ̭i hôn nhân kâ̭n hwiết thôổng (TH&HNKHT), zảw zṷc zởi tỉnh, khức khwé xinh xán bi̭ thă̒nh niên cho hoo̭c xinh khổi THFT ớ ta̭i 2 diếm tlươ̒ng FNZTNT THKX&THFT hwiḙ̂n Mai Châw pơ̭i tlươ̒ng FNZTNT THKX&THFT B hwiḙ̂n Mai Châw.

Hwiḙ̂n Da̒ Bắc: Kwan tâm dâ̒w tư thiết chể văn hwả bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ

(HBDT) - Kái ta̭w nha̒ xinh hwa̭t kôô̭ng dôô̒ng, nha̒ văn hwả (NVH) ớ kác xỏm, bán la̒ môô̭ch tloong ta̒n kác zănh mṷc kôông tli̒nh ản hwiḙ̂n Da̒ Bắc thư̭c hiḙ̂n tloong Tlương tli̒nh mṷc tiêw kuốc za (MTKZ) wê̒l fát tliến KT-XH bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ pơ̭i miê̒n nủi (ZTTX&MN) năm 2022 tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n.

Xâi zư̭ng tương lai bớ xân chơi chỉ twḙ̂ bố ích

(HBDT) - Dâ̒u khảng 10, ngă̒nh ZZ&DT tính nhân tin bui khi̒ Ban tố chức Kuô̭c thi DO YOUR:BIT to̒n kâ̒w kôông bổ kết kwá chuung kuô̭c. Dô̭i hoo̭c xinh kuố tính baw gô̒m 2 hoo̭c xinh tlươ̒ng THFT Kôông ngiêp va̒ 1 hoo̭c xinh tlươ̒ng Fố thôông Zân tôô̭c nô̭i chủ THFT tính da̒ xwất xắc ản zái Winmer (Kwản kwân) khu vư̭c chÂW ả - Thải Bi̒nh Zương. Ni la̒ thă̒nh tích dă̭c biḙ̂t xwất xăvs kuố hoo̭c xinh môô̭ch tính mê̒n nủi, khi tham za kác xân chơi ngiên kửw khwa hoo̭c ki̭ thwâ̭t kỏ tâ̒m kwuốc tể.

Xa̭ Hiê̒n Lương khai thác tiê̒m năng, kái thiḙ̂n tơ̒i khôổng mo̭l zân

(HBDT) - Tlớ la̭i Hiê̒n Lương, xa̭ bu̒ng hô̒ kuố hwiḙ̂n bu̒ng kaw Da̒ Bắc ta̒n ngă̒i tâ̒w khảng 11, ta̒n tôi nhâ̭n dố ta̒n dối thăi tích kư̭c wê̒l ha̭ tơ̒ng, xán xwất, ziḙ̂n ma̭w nôông thôn. Ta̒n kác tiê̒m năng lơ̭i thể wê̒l fát tliến zu li̭ch, nuôi thwí xán bu̒ng hô̒, xán xwất nôông lâm ngiḙ̂p tơ̒ng pước ản khai thác hiḙ̂w kwá, tơ̒i khôổng mo̭l zân ngă̒i ka̒ng ản kái thiḙ̂n.

Hwiḙ̂n Mai Châw fát chiến dôô̒ng bô̭ ha̭ thơơ̒ng nôông thôn

(HBDT) - Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n Mai Châw lâ̒n thử XXVI, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025 xác đi̭nh xâi zưư̭ng hwiḙ̂n Mai Châw thee̒nh khu zu li̭ch tloo̭ng diếm kuố tính, la̒ diếm dêểnh zu li̭ch hấp zâ̭n va̒ thân thiḙ̂n.

Tẩm gương tư̭ hoo̭c kuố thú khwa zân tôô̭c Mươ̒ng

(HBDT) - Tloong xổ 117 hoo̭c xinh, xinh biên xwất xắc bươ̒ ản Hô̭i Khwiển hoo̭c tính tlaw chửng nhâ̭n da̭t zănh hiḙ̂w "Hoo̭c chăng khâi no̒ tlâ̒ng”, kỏ Bu̒i Thi̭ Hôô̒ng Twiết - kư̭w hoo̭c xinh lớp 12B2, tlươ̒ng Fố thôông Zân tôô̭c nô̭i tlủ THFT tính, tân xinh biên khwa Diḙ̂ lỉ, tlươ̒ng Da̭i hoo̭c Xư fa̭m Ha̒ Nô̭i.

Xa̭ Fủ Ngiḙ̂ xâi zưư̭ng nôông thôn mởi kiếw mâ̭w

(HBDT) - Nhưửng năm kwa, Dáng bô̭ xa̭ Fủ Ngiḙ̂ luôn ản Hwiḙ̂n wí La̭c Thwí deẻnh zả kaw tloong kôông tác lẳnh da̭w thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ ta̭i diê fương. Ka̭ ni̒ Dáng bô̭ xa̭ tiếp tṷc lẳnh da̭w tâ̭p chuung mo̭i nguô̒n lư̭c, hưởng dêểnh xâi zưư̭ng thee̒nh kôông xa̭ nôông thôn mởi (NTM) kiêw mâ̭w.

Hwiḙ̂n Lương Xơn nơơng kaw khá năng ưửng fỏ thiên tai kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Măc zu̒ ngăi bớ dâ̒w năm, Ban chí hwi Foo̒ng chôổng thiên tai va̒ thi̒m kiểm kửw na̭n (FCTT&TKKN) hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ xâi zưư̭ngkể hwă̭ch, fương ản ưửng fỏ thiên tai. Tlước ziển biển fức ta̭p, khỏlươ̒ng kuố kác lo̭i hi̒nh thiên tai, 9 khảng năm năi Lương Xơn la̒ môô̭ch tloong nhưửng diḙ̂ fương chi̭w thiḙ̂t ha̭i nhê̒w nhất tinha zo thiên tai gâi tha ước thiḙ̂t ha̭i 181,7 tí dôô̒ng.

Xân chơi bố ích kết nổl ngươ̒i kaw thuối ớ xỏm A̒w U

(HBDT) - "Bớ khi̒ kâw la̭c bô̭ (KLB) Liên thể hḙ̂ tư̭ zúp kha̒ (LTHTZK) tha mă̭t, di baw hwa̭t dôô̭ng, tôi va̒ kác thă̒nh viên rất hảw hức, tham za xinh hwa̭t dê̒w dă̭n baw ngă̒i 18 ha̒ng khảng. Ó chí tlang bi̭ thêm kiển thức, ki̭ năng chăm xoóc khắc khwé za di̒nh, kác thanhg viên ko̒n gẳn chă̭t ti̒nh do̒n kết, chiê xé nhửng bui buô̒n, tương chơ̭ zúp kha̒ tloong kuô̭c khôổng..." Dỏ la̒ chiê xé kuố ba̒ Bu̒i Thi̭ Lỉ, thă̒nh viê KL LTHTZK xỏm A̒w U, xa̭ Nhân Mi̭ (Tân La̭c) khi tham za kác máng hwa̭t dôô̭ng chỉnh kuố zư̭ ản "Zám nhḙk tỉnh rḙ̂ bi̭ tốn thương wê̒lt hu nhâ̭p va̒ khức khwé kuố ngươ̒i kaw thuối (NKT) ta̭i Viḙ̂t Nam " (Zư̭ ản VIEO71).

Mo̭l thi̒m hưởng ti tluố ớ Na̒ Fo̒n

(HBDT) - Khăw khi tốt ngiḙ̂p THFT, chi̭ Ha̒ Thi̭ Hươ̒ng, xỏm Na̒ Chiê̒ng, xa̭ Na̒ Fo̒n (Mai Châw) ti hoo̭c khwa Thiểng Ănh, tlươ̒ng Kaw dắng Xư fa̭m Hwa̒ Bi̒nh. Năm 2021, chi̭ tha tlươ̒ng la̒ thơ̒i diếm hwiḙ̂n Mai Châw fát tliến mă̭nh ngă̒nh zu li̭ch. Khăw 7 năm la̒ kôông wiḙ̂c hưởng zâ̭n biên zu li̭ch cho ta̒n kác khắch xa̭n ớ diḙ̂ fương, lḙ̂ tân, kwán lỉ nha̒ ha̒ng, têểnh khảng 6/2017, chi̭ wăl bổn bớ homestay kôô̒ng pơ̭i thên hôốc Little Mai Châw Homestay.

Xôi dôô̭ng la̒ng ngê̒ khṷ kắnh thôn Xói

(HBDT) - La̒ng ngê̒ khṷ kắnh thô Xói, xa̭ Fủ Thă̒nh (La̭c Thwí) dang baw thơ̒i diếm bâ̭n nhô̭n kuổi năm. Mḙ̂t ma̒i bớ khởm tinh mơ cho dêê̒nh khi̒ thổl mi̭t, ngḙ̂ nhân tloong la̒ng miḙ̂t ma̒i chể tác, diêw khắc, ta̭w hi̒nh ho kác xán fấm ngḙ̂ thwâ̭t kôô̒ng chất liḙ̂w khṷ tư nhiên. Thiểng dṷc, choo̒ng, ho̭t ma̒i tlêênh khṷ ta̭w rêênh âm thănh xôi dôô̭ng.

Nơng kaw nhâ̭n thức wê̒l bi̒nh dắng zởi

(HBDT) - Ngă̒i Kuốc tể tlé em la̒ ỉ pả 11/10 năm năi, Liên hơ̭p kuốc lươ̭ cho̭n chú dê̒: "Nơng kaw bai tlo̒, bi̭ thể kuố tlé em la̒ ỉ pả kóp fâ̒n zám thiếw bất kân bă̒ng zởi tỉnh ka̭ té (BKBZTKT)” nhă̒m tlaw kơ hô̭i tư̒ hơn cho tlé em la̒ ỉ pả pơ̭i nơng kaw nhâ̭n thức wê̒l bất bi̒nh dắng zởi.

Ưửng fỏ, zám thiḙ̂t ha̭i thiên tai kác khảng kuổi năm

(HBDT) - Tỉnh bớ dâ̒w năm dêểnh khảng 9/2022, tl diḙ̂ ba̒n tính xắi tha nhê̒w hiḙ̂n tươ̭ng thơ̒i tiết kư̭c dwan nhơ: xỏ meḙnh, mươ to kṷc bô̭, chả dâ̭m, chả răng gâi mươ vươ̒, mươ to, xế la̒l, lṷ kwét... Dă̭c biḙ̂t, đa xwất hiḙ̂n 13 dơ̭t mươ to ziḙ̂n rôô̭ng va̒ 9 ngă̒i mươ vươ̒ ziḙ̂n rôô̭ng. Tôống lươ̭ng mươ fố biển nhê̒w hơn tluung bi̒nh nhê̒w năm bớ 41 - 471 mm, nhê̒w hơn kuu̒ng ki̒ năm tlước bớ 12 - 573 mm. Ban Chí hwi foo̒ng chôổng thiên tai va̒ thi̒m kiểm kửw na̭n (BCHFCTT&TKKN) tính, kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương da̒ chú dôô̭ng tloong kôông tác foo̒ng chôổng, ưửng fỏ, khắc fṷc hâ̭w kwá. Twi nhiên thiên tai vấn gâi tha thiḙ̂t ha̭i lởn tlêênh diḙ̂ ba̒n 10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, ánh hướng nhê̒w dr dơ̒i khôổng, xán xwất kuố ngươ̒i zân.

Hwa̒ Bi̒nh ản fân bố 60.000 liê̒w vắc xin foo̒ng Covid-19

(HBDT) - Thew Kwiết di̭nh xổ 920/QĐ-VSDTTƯ ngă̒i 5/10/2022 wê̒l wiḙ̂c fân bố vắc xin foo̒ng Covid-19 dơ̭t 117, gô̒m 2.511.060 liê̒w vắc xin.