(HBDT) - Xốt xwất hwiết (XXH) Dengue la̒ bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m kấp tỉnh zo virus Dengue gâi dêênh. Bḙ̂nh lâi thew dươ̒ng mẳw, tlung zan chwiê̒n bḙ̂nh la̒ kon mo̭i Aedes aegypti (mo̭i wă̒n). Bḙ̂nh kỏ biếw hiḙ̂n lâm xa̒ng tlú iểw la̒ xốt kấp ziḙ̂n pơ̭i xwất hwiết kôô̒ng tư̒ za̭ng khác ha̒. Mé ớ thế nă̭ng kỏ thế xôốc zo zám lươ̭ng mẳw lưw hă̒nh khăw di̭ kỏ thế la̒ cho mo̭l chít. Bḙ̂nh XXH thươ̒ng têểnh paw ka̭ khảng 3 - 4 pơ̭i khwáng tâ̒w khảng 7 - 11 ha̒ng năm. Ni la̒ ka̭ thwâ̭n lơ̭i cho fát tliến kuố kon mo̭i wă̒n. Tlêênh diḙ̂ pa̒n tính i ta̒ kỏ ta̒n ka bḙ̂nh XXH thơ̒i diếm tliến muô̒ khươ̭ muô̒ xwân pơ̭i he̒.

Ban Zân tôô̭c: Zảm xát wiḙ̂c kấp ZCNKXZD cho dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) - Ngă̒i 27/3, Ban Zân tôô̭c (HDNZ) tính cho dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (DBZTTX) zi zân tải di̭nh kư, dinh kư bớ nzm 2018 dểnh chi̒ ni̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Tiển Lư̭c, Tlướng Ban Zân vâ̭n tính wí, Chú ti̭ch WB MTTK tính, Tlướng Ban Zân tôô̭c (HDNZ tính), Tlướng dwa̒n zảm xát chú chi̒ buối zảm xát.

Zư̭ lḙ̂ ngê̒ la̒ chẩi zỏ ngươ̒i Mươ̒ng Xuổi Kó

(HBDT) - Dâ̒w khảng 3, dâ̒n tôi dêểnh thăm kơ xớ xán xwất chẩi zỏ kuố mo̭l Mươ̒ng ớ xỏm Xuổi Kó, xa̭ Kaw Xơn (Lương Xơn). Xư̭ dam mê kôô̒ng ngê̒ chiê̒n thôổng kuố kwê hương, môô̭ch xổ ngươ̒i Mươ̒ng bê̒n bí, miḙ̂t ma̒i zư̭ zi̒n ngê̒ la̒ chẩi zỏ, la̒ zư̭ zi̒n nhửng nét văn hwả kuố bổ dả dớ la̭i chăng bi̭ vất di.

Chăng tlú kwan pơ̭i bḙ̂nh kủm muô̒

(HBDT) - Thơ̒i tiết tliến muô̒ xwân he̒ năm năi ziḙ̂n biển zất bất thươ̒ng, ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho môô̭ch xổ bḙ̂nh zi̭ch fát tliến, dă̭c biḙ̂t la̒ kủm muô̒ ớ ta̒n kác tính miê̒n Bắc. Tlêênh diḙ̂ pa̒n tính ha, thơ̒i zan khânh ni ta̒n ka bḙ̂nh kủm muô̒ kỏ tliê̒w hưởng tăng. Mo̭l zân kâ̒n tlú dôô̭ng foo̒ng, chẩng bḙ̂nh kủm muô̒, báw bḙ̂ khức khwé tloong thơ̒i diếm thơ̒i tiết tliến muô̒.

Khắng di̭nh vi̭ thể tlường chwiên, xwất hiḙ̂n nhân tổ mởi ớ tlươ̒ng hwiḙ̂n

(HBDT) - Kết kwá ki̒ thi cho̭n hoo̭c xinh zói kwuốc za (HXZKZ) THFT năm hoo̭c 2022 - 2023 da̒ fán ắnh kổ gẳng kuố ngă̒nh ZZ&DT tính ha tloong kôông tác ôn thi HXZKZ. Wa̒i chiê̒n thôổng dâ̒i tư̭ ha̒w kuố tlươ̒ng THFT Hwa̒ng Văn Thṷ, dê̒w dảng gi nhâ̭n ta̭i la̒ thi kỏ tỉnh chất "vươn tha biến lởn" năi da̒ xwất hiḙ̂n nhân tổ mới nối bâ̭t dêểnh bớ tlươ̒ng THFT Kim Bôi. Bâ̭n dâ̒w tiên tloong li̭ch xứ kác ki̒ thi cho̭n HXZKZ THFT, kỏ môô̭ch hoo̭c xih tlươ̒ng chwiên hwiḙ̂n tham za dô̭i tiến thiểng Ănh da̒ xwất xắc da̭t zái.

Khới xắc tơ̒i khôổng bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ hwiḙ̂n Tân La̭c

(HBDT) - Pớ nguô̒n bổn la̒ ta̒n tlương tli̒nh, zư̭ ản kôô̒ng pơ̭i Tlương tli̒nh mṷc tiêw kuốc za fát tliến KT-XH bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ pơ̭i miê̒n nủi (ZTTX&MN), hwiḙ̂n Tân La̭c i ta̒ tlủ tloo̭ng dâ̒w tư xâi zư̭ng kơ xớ ha̭ tơ̒ng, kơ xớ bâ̭t chất pơ̭i i nhơ hô̭ tlơ̭ fát tliến xán xwất cho ta̒n kác xa̭ bu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn (DBKK). Kwa di̭ kóp fâ̒n tơ̒ng pước thăi tối ziḙ̂n ma̭w nôông thôn, kái thiḙ̂n tơ̒i khôổng dôô̒ng ba̒w ta̒n kác zân tôô̭c tlêênh diḙ̂ pa̒n.

La̒ng ngê̒ chể tác loi kâl tlól, khṷ kắnh xa̭ Lâm Xơn

(HBDT) - La̒ng ngê̒ chể tác kâl loi tlól, khṷ kắnh xa̭ Lâm Xơn (Lương Xơn) roo̭c thew kwuốc lô̭ 6, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Do̒n Kết, khâânh chṷ xớ UBNZ xa̭. Nhê̒w xán fấm dô̒ mi̭ ngḙ̂ thú kôông, khunkắnh thôốch, ânt ươ̭ng ản tlưưng bă̒i ta̭i kác kơ xớ xán xwất.

Xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả gẳn kôô̒ng nôông thôn mởi

(HBDT) - Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n Kaw Foong lâ̒n thử XXVIII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025 xác di̭nh mṷc tiêw kwan tloo̭ng la̒ ta̭w chiến biển dôô̒ng bô̭ wê̒l lỉnh vư̭c văn hwả - xa̭ hô̭i, ó ngư̒ng nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân, fẩn dẩu năm 2025 tlớ thee̒nh hwiḙ̂n nôông thôn mởi (NTM). Khâw nướ nhiḙ̂m ki̒ thưc hiḙ̂n Ngi̭ kwiết, hwiḙ̂n da̒ ta̭w nhưửng chiến biển tích kưư̭c khi̒ kwiết tâm xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả gẳn kôô̒ng xâi zưư̭ng NTM, bớ rỉ kỏ da̒ fát chiến thwâ̭n lơ̭i dớ hưởng dêểnh kác mṷc tiêw dê̒ tha.

Tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ 28 thỉ xinh da̭t zái tloong ki̒ thi cho̭n hoo̭c xinh zói kuốc za THFT năm hoo̭c 2022 - 2023

(HBDT) - Tham zư̭ ki̒ thi cho̭n hoo̭c xinh zói kuốc za THFT năm hoo̭c 2022 – 2023, tính ha kỏ 72 thỉ xinh tham zư̭ ớ 12 bô̭ môn: Twản hoo̭c, Hwả hoo̭c, Xinh hoo̭c, Tin hoo̭c, Bâ̭t lỉ, Ngư̭ văn, Li̭ch xứ, Diḙ̂ lỉ, thiểng Ănh, thiểng Fáp, thiểng Nga, thiểng Tlung. Kết kwá, kỏ 28 thỉ xinh da̭t zái (tăng 5 zái xo pơ̭i ki̒ thi năm hoo̭c 2021 - 2022).

Hwiḙ̂n La̭c Thwí: kwan tâm chiến dối xổ tloong kác hơ̭p tác xa̭

(HBDT) - Tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lác Thwí da̒ thư̭c hiḙ̂n chiến dối 100% zử liḙ̂w kuố kác hơ̭p tác xa̭ (HTX) lêênh fâ̒n mê̒m hḙ̂ thôổng thôông tin kwuốc za wê̒l dăng kỉ HTX. Kác HTX áp zuṷng kôông ngḙ̂ kaw, xán xwất xán fấm kỏ thương hiḙ̂w nhơ OCOP, hư̭w kơ, GlobalGAP... Dớ thi̒m kiểm va̒ vớ rôô̭ng thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ xán fấm, nhê̒w HTX di dâ̒w tiêw thṷ xán fấm kwa xa̒n thương ma̭i diḙ̂n tứ (TMDT) Voso.vn, Postomart.vn va̒ kác tlang ma̭ng xa̭ hô̭i Facebook, zalo...

Mo̭l ấp ú xâi zư̭ng bu̒ng lôông tháw zươ̭c kwỉ

(HBDT) - Té tha pơ̭i ká lêênh tloong za di̒nh kỏ ngê̒ thuốc nam tliê̒n thôổng, lương i Bu̒i Thi̭ Xiêm, Zảm dôốc HTX xán xwất, chể biển, thiêw thṷ zươ̭c liḙ̂w Thiên Lơ̭i An ớ xỏm Bô̭ Mu, xa̭ Kim Bôi (Kim Bôi) ấp ú moong ước xâi zư̭ng bu̒ng lôông kâl zươ̭c liḙ̂w ớ diḙ̂ fương. Kwa di̭ kung kấp cho mo̭l zân tlêênh diḙ̂ pa̒n nguô̒n tháw zươ̭c kwỉ dám báw chất lươ̭ng. Kwa di̭ kung kấp cho mo̭l zân tlêênh diḙ̂ pa̒n nguô̒n tháw zươ̭c kwỉ dám báw chất lươ̭ng, ho̭ nguô̒n kôốc. Dôô̒ng thơ̒i chwiến tối kơ kẩw kâl lôông, ta̭w wiḙ̂c la̒ pơ̭i thu nhâ̭p ốn di̭nh cho mo̭l law dôô̭ng, kóp fâ̒n thúc tấi fát tliến KT-XH diḙ̂ fương.

Nhân hôô̭ng za di̒nh bi̒nh dắng, tiển bô̭, hă̭nh fúc

(HBDT) - Kôông tác za di̒nh (KTZD) nhâ̭n ản tư̒ xư̭ kwan tâm kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, xư̭ paw kuô̭c kuố kác kấp, ngă̒nh, dwa̒n thế pơ̭i hướng ửng tích kư̭c kuố kôô̭ng dôô̒ng zân kư. Ban Chí da̭w KTZD kác kấp tloong tính ản thă̒nh lâ̭p, thươ̒ng xwiên kiḙ̂n twa̒n dám báw hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá.

Nư̭ Tlướng Ban kôông tác mă̭t tlâ̭n kương mâ̭w, tâ̭n ti̒nh kôô̒ng zân

(HBDT) - Kương mâ̭w, nhiḙ̂t ti̒nh, tâm hwiết tloong kôông wiḙ̂c va̒ khẻw lẻw tloong kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng dớ ngươ̒i zân tin, hiếw va̒ la̒ thew, mḙ̂ Ha̒ Thi̭ Mai, Tlướng Ban kôông tác mă̭t tlâ̭n xỏm Kiê̒, xa̭ Iên Hwa̒ (Da̒ Bắc).

Khiết chă̭t kwán lỉ zaw thôông bu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Lươ̭ng zu kheéch têểnh pơ̭i hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thăm kwan tlái ngiḙ̂m zi̭p tâ̒w xwân tăng kaw. Tloong khi di̭, tư̒ fương tiḙ̂n chăng tú diê̒ kiḙ̂n chớ kheéch thew kwi di̭nh bới bi̒ chăng kỏ dăng kỉ, dăng kiếm, chẩi fép hwa̭t dôô̭ng. Tí dám báw an twa̒n cho hă̒nh kheéch, thew chí da̭w kuố WBNZ tính, kác kơ kwan tlức năng khiết chă̭t hwa̭t dôô̭ng kwán lỉ pển káng, fương tiḙ̂n, tăng kươ̒ng xứ fa̭t, kiên kwiết chăng cho xwất pển fương tiḙ̂n chăng dám báw an twa̒n.

Foo̒ng, chẩng “chă̭c kúi” báw bḙ̂ hâ̒ng

(HBDT) - Tí chú dôô̭ng tliến khai ta̒n kác biḙ̂n fáp foo̒ng chẳl, chiḙ̂ chẳl hâ̒ng (FCCCH) hiḙ̂w kwá, pớ tâ̒w muô̒ heenh khô năm 2022 - 2023, Chi kṷc Kiếm lâm i ta̒ tham mưw Xớ NN&FTNT tli̒nh WBNZ tính ban hă̒nh Kôông văn xổ 2231, ngă̒i 19/12/2022 wê̒l wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác báw bḙ̂ hâ̒ng (BBH) pơ̭i FCCCH muô̒ khô năm 2022 – 2023; Kôông văn xổ 95, ngă̒i 30/1/2023 wê̒l tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp BBH, ngăn chă̭n ti̒nh tla̭ng fả hâ̒ng, khai thác hâ̒ng tlải fáp lwâ̭t, FCCCH, tlêênh kơ xớ kác văn bán chí da̭w kuố WBNZ tính, kác diḙ̂ fương, chú hâ̒ng ngiêm túc thư̭c hiḙ̂n ta̒n kác biḙ̂n fáp FCCCH, Cho dêênh, pớ tâ̒w năm tê măi twa̒n tính chăng xắi tha chẳl hâ̒ng.