Ban Bỉ thư chwấn i tham za ban Thươ̒ng bṷ Tính wí dổi pơ̭i dôô̒ng chỉ Vo̭ Ngo̭c Kiên, Tlướng Ban Twiên zả Tính wí

Lảng khởm 23/11, Ban Thươ̒ng bṷ (BTB) Tính wí tố tlức Hô̭i ngi̭ tliến khai kwiết di̭nh kuố Ban Bỉ thư wê̒l kôông tác kản bô̭. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Fi Loong, Wí biên zư̭ khwiết Ban Chấp hă̒nh (BCH) T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí tlú tli̒ hô̭i ngi̭.

Hwiḙ̂n Lương Xơn - Tư̒ zái fáp thiết thư̭c xâi zư̭ng Dáng

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, Ban Thươ̒ng bṷ (BTB) Hwiḙ̂n wí Lương Xơn i ta̒ tâ̭p tlung lă̭nh da̭w ká thắi kôông tác xâi zư̭ng Dáng, hḙ̂ thôổng tlỉnh tli̭, dê̒ kaw tlắch nhiḙ̂m kuố kản bô̭, dáng biên, nhất la̒ mo̭l dửng tâ̒w tloong lă̭nh da̭w, chí da̭w la̒ ta̒n nhiḙ̂m bṷ tlỉnh tli̭ xâi zư̭ng hwiḙ̂n Lương Xơn tlớ thă̒nh ha̭t nhân bu̒ng dôô̭ng lư̭c kinh tể kuố tính.

Tiếp nhâ̭n ta̒i liḙ̂w, bán dô̒ wê̒l Hwa̒ng Xa pơ̭i Tlươ̒ng Xa

(HBDT) - Ngă̒i 7/11, Hô̭i Xứ hoo̭c tính tố tlức lḙ̂ tỏn nhâ̭n ta̒i liḙ̂w, bán dô̒ khắng di̭nh tlú kwiê̒n biến dáw Hwa̒ng Xa pơ̭i Tlươ̒ng xa la̒ kuố Viḙ̂t Nam kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác bán xắc foong li̭ch xứ zo zoo̒ng tôô̭c ho̭ Kaw Viết - Mươ̒ng Piḙ̂ng tlaw tă̭ng.  

Dáng bô̭ xa̭ An Bi̒nh: Fát hwi vai tlo̒ kuố Dáng viên tloong xâi zưư̭ng nôông thôn mởi nơơng kaw

(HBDT) – Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa An Bi̒nh (La̭c Thwí) lâ̒n thử XXVIII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025 dê̒ tha muṷc tiêw dêểnh năm 2025 tlớ thee̒nh xa̭ nôông thôn mởi (NTM) nơơng kaw. Thưư̭c hiḙ̂n muṷc tiêw rỉ, xa̭ dê̒ tha 3 dô̭t fả chiển lươ̭c va̒ 8 nhỏm zái fáp chỉnh. Tloong rỉ tloo̭ng tâm la̒ fát hwi vai tlo̒ di dâ̒w, kương mâ̭w kuố dáng viên tham za fát chiến kinh tể va̒ xâi zưư̭ng NTM.