(WBDT) – Tloong 2 ngă̒i (bớ 22-23/12), ta̭i Tlung tâm zái chỉ Xaw Mai, Liên dwa̒n Kwâ̒n vơ̭t tính tố chức zái Kwâ̒n vơ̭t tính Wa̒ Bi̒nh năm 2107. Tham zư̭ zái dẩw kỏ 135 hwẩn liḙ̂n viên, vâ̭n dôô̭ng viên kuố 20 kâw la̭c bô̭ kwâ̒n vơ̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.


Kác dô̒ng chỉ lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh tă̭ng kơ̒ lưw niḙ̂m cho kác dô̭i tham za zái


Kác VDV thi dẩw hết mê̒nh ớ nô̭i zung dôi nam 49 – 55 thuối

Zái dẩw tố chức nhă̒m thi duô lâ̭p tha̒nh tích cha̒w mư̒ng kí niḙ̂m kác ngă̒i lḙ̂ lởn kuố dất nước. Kác vâ̭n dôô̭ng viên thi dẩw ớ nô̭i zung dôi nam thew kác nhỏm thuối: dôi nam 35 thuối, dôi nam 36 – 42, dôi nam 43 – 48, dôi nam 49 – 55, dôi nam bớ 56 tlớ lêênh mân nô̭i zung dôi nư̭. Kác dô̭i chiê báng thi dẩw thew hi̒nh thức tỉnh diếm, lươ̭ cho̭n kác dô̭i baw bản kết, chung kết. Thôông kwa zái kóp fâ̒n thúc dấi foong tla̒w liḙ̂n tâ̭p kác môn thế thaw mởi nỏi chung, môn kwâ̒n vơ̭t nỏi riêng. Tăng kươ̒ng xư̭ hơ̭p tác fát chiến zaw lưw do̒n kết hổ chơ̭ zươ̭ kác tha̒nh viên KLB tloong tính.


Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Twa̒n, Tlướng Ban Twiên zảw Tính wí tlaw hwi chương, zái thướng cho kác VDV da̭t zái dôi nam tlêênh 56 thuối

Kết thúc zái dẩw, BTC da̒ tlaw hwi chương, zái thướng cho kác VDV da̭t tha̒nh tích kaw (chí nêw zái nhất): Fa̭m Thi̭ Kim Liên, Bu̒i Thi̭ Kim Zung – KLB kông ti Thwí Diḙ̂n (dôi nư̭); Châw Kwang Ngiḙ̂, Dô̭ Tlo̭ng Twẩn – KLB Tính wí (dôi nam 56 thuối tlớ lêênh) Vương Văn Hu̒ng, Ngwiển Chỉnh Tính – KLB Diḙ̂n lư̭c (dôi nam 49 – 55 thuối); Hwang Lỉ Hái, Bu̒i Văn Vương – KLB Kông an (dôi nam 43 – 48 thuối); Khương Minh Twẩn, Ngwiển Kwang Zủng – KLB Xố xổ (dôi nam 36-42 thuối); Trâ̒n Dức Chung, Dinh Dức An – KLB Xố xổ (dôi nam 25 thuối tlớ thuổng)

KÁC TIN KHÁC


Lḙ̂ kí niḙ̂m 75 năm Ngă̒i Thương binh - Liḙ̂t xi̭ pơ̭i kă̭p mă̭t biếw zương mo̭l kỏ kôông tiêw biếw năm 2022

(HBDT) – Khởm ngă̒i 27/7, Tính wí – HDNZ – WBNZ – WBMTTK tính tố chức tloo̭ng thế Lḙ̂ kí niḙ̂m 75 năm ngă̒i Thương binh – Liḙ̂t xi̭ (27/7/1947-27/7/2022) pơ̭i kă̭p mă̭t da̭i biếw mo̭l kỏ kôông pơ̭i kắch maa̭ng (MKK) tiêw biếw tính năm 2022.

500 dwa̒n viên, thănh niên thắp nển tli ân ta̭i ngiḙ̂ tlaang Liḙ̂t xi̭ Chiển zi̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Pân thổl 24/7, tloong khuôn khố hwa̭t dôô̭ng kí niḙ̂m 75 năm ngă̒i Thương binh - Liḙ̂t xi̭ (27/7/1947 - 27/7/2022, Tính Dwa̒n fổi hơ̭p Thă̒nh Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh tố chức lḙ̂ zơng hương, thắp nển tướng niḙ̂m kác eenh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i ngiḙ̂ tlaang liḙ̂t xi̭ Chiển zi̭ch Hwa̒ Bi̒nh. Zư̭ puối lḙ̂ kỏ dôô̒ng chỉ Vo̭ Ngoo̭c Kiên, Fỏ Chú ti̭ch HDNZ tính; da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w WBMTTK tính, môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh kôô̒ng hơn 500 dwa̒n viên thănh niên (DVTN) tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh, Dwa̒n Thănh niên Kâng an tính, Bô̭ CHKX tính kôô̒ng Dwa̒n khổi Kác kơ kwan tính.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Fi Loong, Wí biên zư̭ khwiết BCH Tluung ương Dáng ản fân kôông la̒ Bỉ thư Tính wí Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Khuô̭ng 25/7, Tính wí Hwa̒ Bi̒nh tố chức hô̭i ngi̭ kôông bổ kwiết di̭nh kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l kôông tác kản bô̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Tlương Thi̭ Mai, Wí biên Bô̭ Chỉnh tli̭, Bỉ thư T.Ư Dáng, Tlướng Ban Tố chức T.Ư; kác dôô̒ng chỉ Wí biên BCH T.Ư Dáng: Ngwiḙ̂n Kwang Zương, Fỏ ban Tố chức T.Ư; Ngô Văn Twẩn, Bỉ thư Ban Kản xư̭ Dáng Kiếm twản Nha̒ nước, Fỏ Tôống Kiếm Twản fṷ tlắch Kiếm twản Nha̒ nước, Tlướng Dwa̒n DBKH tính Hwa̒ Bi̒nh; Hô̒ Kuốc Zṷng, Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính Bi̒nh Di̭nh; Kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí Bi̒nh Di̭nh; da̭i ziḙ̂n kác ban, bô̭, ngă̒nh T.Ư. Tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, Thươ̒ng tlư̭c HDNZ, WBNZ tính; Wí biên BCH Dáng bô̭ tính, kác xớ, ngă̒nh.