(HBDT) – La̒ diḙ̂ ba̒n kỏ tí lḙ̂ thanh niên di la̒ ăn xa khả kaw, twi nhiên, nhê̒w năm kwa, Dáng bô̭ xa̭ La̭c Thi̭nh (Iên Thwí) vấn luôn la̒ môô̭ch tloong nhửng tố chức kơ xớ Dáng zâ̭n dâ̒w to̒n hwiḙ̂n wê̒l kôông tác da̒w ta̭w nguô̒n, fát chiến dáng viên. Nhiḙ̂m ki̒ 2015 -–2020, to̒n Dáng bô̭ kết na̭p ản hơn 66 dáng viên, vươ̭t 32% chí tiêw ngi̭ kwiết da̭i hô̭i dê̒ tha.


Ắnh: Kác da̭i ziḙ̂n dwa̒n thế CT-XH xa̭ La̭c Thi̭nh (Iên Thwí) tă̭ng kwa̒ hô̭ khỏ khăn tlêênh diḙ̂ ba̒n, chung thăi dổi fỏ zi̭ch Covid-19

Dáng bô̭ xa̭ ka̭ ni̒ kỏ 16 chi bô̭ tlư̭c thuô̭c, tlêênh 400 dáng viên. Dôô̒ng chỉ Bỉ thư Dáng wí xa̭ Bu̒i Thi̭ Len cho mắt: Ha̒ng năm thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố BTV Hwiḙ̂n wí Iên Thwí wê̒l kôông tác fát chiến dáng viên, Dáng wí xa̭ da̒ ban hă̒nh ngi̭ kwiết chwiên dê̒ chí da̭w kác chi bô̭, dwa̒n thế CH-XH xâi zư̭ng kể hwă̭ch wê̒l ta̭w nguô̒n, kết na̭p dáng viên mởi, koi ni la̒ nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ thươ̒ng xwiên nhă̒m tư̒ng bước tăng kươ̒ng, kúng kổ, xâi zư̭ng dô̭i ngṷ dáng viên ngă̒i ka̭ng fát chiến wê̒l xổ lươ̭ng, meḙnh wê̒l chất lươ̭ng, kóp fâ̒n nơơng kaw năng lư̭c lẳnh da̭w, khức chiển dẩw kuố kác chi bô̭ tloong to̒n Dáng bô̭.

Twi nhiên ku̒ng nhơ nhê̒w Dáng bô̭ kơ xớ khác tlêênh diḙ̂ ba̒n, Dáng bô̭ xa̭ kă̭p nhê̒w khỏ khăn tloong kôông tác fát chiến dáng viên zo thiểw nguô̒n va̒ ha̭n chế tloong ta̭w nguô̒n. Ka̭ ni̒ xổ lươ̭ng lởn DVTV, dổi tươ̭ng chỉnh dớ ta̭w nguô̒n bô̒i zươ̭ng kết na̭p Dáng dê̒w di la̒ ăn xa, xổ ko̒n la̭i ớ diḙ̂ fương hảw tâ̭p chung fát chiến kinh tể za di̒nh, ó hảw bi̭ ra̒ng buô̭c baw kác tố chức...

Tlước tình hình rỉ, BTV Dáng wí xa̭ xác di̭nh nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng la̒ thi̒m nguô̒n kết na̭p dáng viên. Thư̭c hiḙ̂n chí da̭w, BCH Dwa̒n xa̭ iêw kâ̒w kác chi dwa̒n khu zân kư tích kư̭c fổi hơ̭pi̒ kác tố chức, dwa̒n thế chú dôô̭ng ra̒ xwát, nẳm bắt xổ lươ̭ng DVTN dang khinh khôổng, tham za xinh hwa̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n… Kác chi bô̭ ku̒ng chủ tloo̭ng nguô̒n dổi tươ̭ng kết na̭p Dáng la̒ hô̭i viên, kản bô̭ lẳnh da̭w kác chi hô̭i dwa̒n thế ta̭i kác xỏm, vớ rôô̭ng nguô̒n fát chiến Dáng bớ kác nha̒ tlươ̒ng, kỏ tiêw chỉ fu̒ hơ̭p… Dáng bô̭ xa̭ ku̒ng tâ̭p chung la̒ tốt kôông tác zảw zṷc hcỉnh tli̭ tư tướng, thăi dối nhâ̭n thức kuố kwâ̒n chủng wê̒l wiḙ̂c baw Dáng.

Nhơ̒ nhửng zái fáp tích kư̭c, thơ̒i zan kwa, kôông tác fát chiến Dáng ớ Dáng bô̭ xa̭ luôn ản zwi chi̒ tốt. Tlung bi̒nh mối năm, Dáng bô̭ xa̭ kỏ 13 dáng viên mởi tlớ lêênh. Xổ dáng viên mởi kết na̭p dê̒w dám báw dủng tiêw chấn, diê̒w kiḙ̂n kwi di̭nh. Hâ̒w hết kác dáng viên mởi dê̒w nêw kaw tinh thâ̒n kương mâ̭w, di dâ̒w tloong tất ká kác lỉnh vư̭c, ản nhân zân tỉn nhiḙ̂m bâ̒w zư̭ môô̭ch xổ chức vṷ ớ kơ xớ.

La̒ tốt kôông tác ta̭w nguô̒n va̒ fát chiến dáng viên zúp cho Dáng bô̭ xa̭ kỏ thêm, nơơng kaw năng lư̭c lẳnh da̭w, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác mṷc tiêw, nhiḙ̂m vṷ dê̒ tha. Nhê̒w ăm kwa, Dáng bô̭ luôn zwi chi̒ la̒ Dáng bô̭ hwa̒n thă̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ tlớ lêênh; tlung bi̒nh ha̒ng năm kỏ 77,86% dáng viên hwa̒n thă̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ ản zaw.

Hái Iển


KÁC TIN KHÁC