(HBDT) - Ngă̒i 24/1/2022, Bỉ tư Tính wí NGÔ VĂN TWẨN kỉ ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 08-NQ/TU kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wê̒l wiḙ̂c chiến dối xổ (CDX) tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2021 - 2025, di̭nh hưởng dêểnh năm 2030.


Tính wí tâ̭p chuung chí da̭w lô̭ chi̒nh chiến dối xổ.

Ngi̭ kwiết nhẩn mḙnh: CDX la̒ iêw kâ̒w kheéch kwan, la̒ nhiḙ̂m vṷ kỏ ỉ ngiḙ̂ chiển lươ̭c dă̭c biḙ̂t kwan tloo̭ng vươ̒ kấp bắch vươ̒ lô za̒i kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ và tòn xạ hội, gẳn kôô̒ng ti̒nh hi̒nh fát chiến KT-XH hô̭i kuố tính. Thew rỉ dă̭ch tha mṷc tiêw: Dêểnh năm 2025, kơ bán hwa̒n thă̒nh kác mṷc tiêwkơ bán hwa̒n thă̒nh kác mṷc tiêw xâi zưư̭ng chỉnh kwiê̒n diên tứ, thúc dấi kwả chi̒nh fát chiến dô thi̭ thôông minh; tư̒ng bước hwa̒n thă̒nh CDX dổi vơit nhưửng lỉnh vư̭c wkan tloo̭ng tlêênh kác 3 chṷ kô̭t: Chỉnh wkiê̒n xổ, kinh tể xổ, xa̭ hô̭i xổ, ưw tiên tâ̭p chung dấi leenh tiển chi̒nh CDX ớ môô̭ch xổ lỉnh vư̭c. Kơ bán hwa̒n thă̒nh CDX tloong kơ kwan Daáng va̒ dwa̒n thế chỉnh tli̭, xa̭ hô̭i kuố tính.

Tlêênh kơ xớ rỉ dê̒ tha kác zái fáp tloo̭ng tâm nhơ: Tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố kác kấp wí Daáng, chỉnh kwiê̒n. Thư̭c hiḙ̂n CDX tloong kác kơ kwan Daáng, MTTK va̒ kác tố chức chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i. Xâi zưư̭ng, fát chiến ha̭ thơơ̒ng băng thôông rôô̭ng chất lươ̭ng kaw tlêênh to̒n tính. Ngi̭ kwiết xác di̭nh môô̭ch xổ lỉnh vư̭c ưw tiên tâ̭p chuung nguô̒n lư̭c chiến khai CDX tloong môô̭ch xổ lỉnh vư̭c kỏ nhu kâ̒w kaw, kỏ lơ̭i thể kă̭nh chănh nhă̒m fát chiến KT-XH, fṷc vṷ tiḙ̂n ích cho ngươ̒i zân và zwănh ngiḙ̂p, baw gô̒ kác lỉnh vư̭c: Kư chủ, zảw zṷc, i tể, nôông ngiḙ̂p, văn hwả zu li̭ch, zaw thôông vâ̭n tái va̒ logistics, a̒i ngwiên, môi tlươ̒ng, ta̒i chỉnh - ngân haa̒ng, xán xwất kôông ngiḙ̂p...KÁC TIN KHÁC


Pớ Hwa̒ Bi̒nh têểnh Diḙ̂n Biên Fú

(HBDT) – Pớ Kwáng khaảng 3/1953, tí chwấn bi̭ cho chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú, ta̭i Dôô̒ng Tươ thuô̭c xỏm Kướ Lwi̭, xa̭ Dwa̒n Kết (Iên Thwí), bô̭ dô̭i ha tố chức hwẩn lwiḙ̂n pẳnh ta̭n la̒ hoong pơ̭i ta̒n khấw xơn fảw mo̒ wê̒l khăw ni̒ ản zoong têểnh Diḙ̂n Biên Fú kôông fả kwân dô̭i Fáp ớ keẻnh tôô̒ng Mươ̒ng Thănh.