KÁC TIN KHÁC


Kứ chi deẻnh zả kaw hwa̭t dôô̭ng kuố Dwa̒n DBKH tính ta̭i Ki̒ ho̭p thử ba, Kwuốc hô̭i kwả XV

(HBDT) - Ki̒ ho̭p thử ba Kwuốc hô̭i khwả XV da̒ kết thúc khâw khânh 1 khảng la̒ wiḙ̂c. Ki̒ ho̭p da̒ thu hút xư̭ kwan tâm kuố dôông dáw kứ chi ká nước, kác fiên tháw lwâ̭n, chất vẩn xôi nối ta̭i ngi̭ tlươ̒ng. Thew roi xát xaw tư̒ng fiên ho̭p kuố Kwuốc hô̭i, kứ chi Hwa̒ Bi̒nh deẻnh zả kaw hwa̭t dôô̭ng kuố Dwa̒n DBKH tính kỏ nhê̒w ỉ kiển, kiển ngi̭ xát thư̭c thể diḙ̂ fương, dôô̒ng thơ̒i thắng thắn, chắch nhiḙ̂m tloong tháw lwâ̭n, kóp ỉ baw nhửng nô̭i zuung kuố Ki̒ ho̭p.

Da̭i hô̭i Zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc lâ̒n thử I, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027

(HBDT) - Ngă̒i 22/6, ta̭i khu zu li̭ch Xoan-Retreat Da̒ Bắc, xỏm Mơ , xa̭ Hiê̒n Lương, Ban kwán lỉ AOP hwiḙ̂n Da̒ Bắc tố chức Da̭i hô̭i Zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc lâ̒n thử I, nhiḙ̂m ki̒ 2022- 2027

Da̭i hô̭i da̭i biếw Hô̭i Chư̭ thâ̭p dó tính lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027

(HBDT) – Ngă̒i 23/6/2022, Hô̭i Chư̭ thâ̭p dó (CTD) tính tố chức Da̭i hô̭i da̭i biếw Hô̭i CTD tính lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2022 – 2027, Zư̭ Da̭i hô̭i kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngô Văn Twẩn, Wí biên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí, Tlướng DBKH tính; Bu̒i VănTính, ngwiên Wí biên T. Ư Dáng, ngwiên Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch zănh zư̭ Hô̭i CTD tính nhiḙ̂m ki̒ 2017-2022; Hwi̒nh Thi̭ Xwân Lam, Fỏ Chú ti̭ch T.Ư Hô̭i Chư̭ thâ̭p dó Viḙ̂t Nam; kác dôô̒ng chỉ tloong BTB Tính wí, lă̭nh da̭w WBNZ, WBMTTK tính, kác xớ, ngă̒nh; kôô̒ng da̭i ziḙ̂n Hô̭i CTD kác tính, thă̒nh pơ̭i 162 da̭i biếw chỉnh thức da̭i ziḙ̂n cho kác hô̭i biên, ti̒nh ngwiḙ̂n biên, thănh thiểw niên CTD tlêênh twa̒n tính.