(HBDT) – Pớ Kwáng khaảng 3/1953, tí chwấn bi̭ cho chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú, ta̭i Dôô̒ng Tươ thuô̭c xỏm Kướ Lwi̭, xa̭ Dwa̒n Kết (Iên Thwí), bô̭ dô̭i ha tố chức hwẩn lwiḙ̂n pẳnh ta̭n la̒ hoong pơ̭i ta̒n khấw xơn fảw mo̒ wê̒l khăw ni̒ ản zoong têểnh Diḙ̂n Biên Fú kôông fả kwân dô̭i Fáp ớ keẻnh tôô̒ng Mươ̒ng Thănh.


Hô̭i biên hô̭i KCB pơ̭i thể hḙ̂ ko̒n dỏi xa̭ Môông Hwả (TPHB) tlaw dối, chiê xé, ngiên kửw ta̒i liḙ̂w li̭ch xứ wê̒l toỏng kóp kuố kwân pơ̭i zân kác zân tôô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh cho chiển tlươ̒ng Diḙ̂n Biên Fú.

"Ớ xa̭ Dwa̒n Kết, tlước ni la̒ buu̒ng zái foỏng cho dêênh pớ ta̒n năm 1947-1948, xa̭ ta̒ ản cho̭n tí tlớ thă̒nh môô̭ch tloong ta̒n kăn kử hâ̭w kâ̒n kwan tloo̭ng fṷc bṷ cho chiển dẩw kuố kwân dô̭i ha. Dă̭c biḙ̂t, haang Tlutlêênh khṷ Bai Bương ản cho̭n la̒ nơi tố chức Hô̭i ngi̭ Khu íw Khu 3 tí ho̭p pa̒n kôông tác khaảng chiển. Kuô̭c ho̭p kỏ xư̭ tham za kuố kác dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Xâm – Da̭i dwa̒n tlướng Da̭i dwa̒n 320, Thiểw tưởng Văn Tiển Zṷng… Thơ̒i ki̒ khaảng chiển chẩng Fáp, xa̭ Dwa̒n Kết la̒ nơi toỏng kwân, tố chức hwẩn lwiḙ̂n bô̭ dô̭i cho kác mă̭t tlâ̭n. Zu̒ ko̒n tư̒ khỏ khăn mé mo̭l zân ha i nhươ̒ng nha̒ kướ cho bô̭ dô̭i la̒ kho ta̭n zươ̭c, kho lương thư̭c, thư̭c fấm, kwân i …”, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Zâ̭w, Bỉ thư Dáng íw za̭ Dwa̒n Kết cho hăi.

Khaảng 3/1953, xa̭ Dwa̒n Kết binh zư̭ ản Tấng Kwân íw lươ̭ cho̭n la̒ nơi "thứ lướ” kác khấw xơn fảw pớ 75 – 105mm. Kác khấw xơn fảw ni̒ khăw di̭ tê̒w ản zoong paw chiển dẩw ta̭i chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú. Tloong kuô̭c khaảng chiển chẩng thư̭c zân Fáp, pơ̭i bi̭ chỉ chiển lươ̭c kwan tloo̭ng, Hwa̒ Bi̒nh chăng chí la̒ mă̭t tlâ̭n pơ̭i ta̒n tlâ̭n tẳnh la̒ tiêw haw xinh lư̭c di̭ch mo̒ ko̒n tlớ thă̒nh kăn kử hâ̭w kâ̒n dă̭c biḙ̂t kwan tloo̭ng fṷc bṷ chiển tlươ̒ng.

Khăw thất ba̭i ớ Hwa̒ Bi̒nh, kwân Fáp liên tiếp nhâ̭n tư̒ thất ba̭i nă̭ng nê̒ tlêênh chiển tlươ̒ng Tâi Bắc pơ̭i ớ mă̭t tlâ̭n buu̒ng dôô̒ng bă̒ng Bắc Bô̭. Pước paw chiển kuô̭c Dôông Xwân 1953-1954, Fáp tâ̭p tluung khwảng 50% lư̭c lươ̭ng pơ̭i 90% lư̭c lươ̭ng kơ dôô̭ng tlêênh twa̒n Dôông Zương tha tlô̭ Bắc Bô̭ nhă̒m bớ kuô̭c tẩn kôông chiển lươ̭c ză̒nh thể chủ dôô̭ng tlêênh chiển tlươ̒ng. Xác di̭nh ho̭ âm mưw kuố di̭ch, ha tích kư̭c la̒ kôông tác chwấn bi̭, dổi fỏ pơ̭i chwiến tloo̭ng tâm chiển dẩw lêênh buu̒ng hâ̒ng khṷ Tâi Bắc. Tâ̒w khaảng 12/1953, Bô̭ Chỉnh tli̭ kwiết di̭nh cho̭n Diḙ̂n Biên Fú la̒ diếm kwiết chiển chiển lươ̭c tloong Dôông Xwân 1953-1954 nhă̒m tấp tan kử diếm mă̭nh nhất kuố di̭ch ớ Dôông Zương. Kôông tác chwấn bi̭ cho chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú ản pắt tâ̒w pơ̭i tinh thâ̒n "Tất ká cho tiê̒n twiển, tất ká cho chiển thẳng”.

Pơ̭i tinh thâ̒n di̭, kwân zân kác zân tôô̭c tính ha hwi dôô̭ng nhân lư̭c, fương tiḙ̂n, tiếp nhâ̭n, bâ̭n chwiến lương thư̭c, ta̭n zươ̭c, bâ̭n chwiến chăm xoóc thương binh, xăi thoóc, tâm lo̭ kuung kấp thư̭c fấm cho mă̭t tlâ̭n. Nhân zân tloong tính hăng hải ti zân kôông, xâi zư̭ng kho taa̒ng, lản tla̭i, tỏn tiếp, zúp dơ̭ ta̒n kác dwa̒n zân kôông, dơn bi̭ bô̭ dô̭i hă̒nh kwân tha mă̭t tlâ̭n, úng hô̭, toỏng kóp lương thư̭c, thư̭c fấm… Khaảng 1/1954, tlước iêw kâ̒w khấn tlương chwấn bi̭ cho chiển zi̭ch, tính hwi dôô̭ng pơ̭i tố chức 3 da̭i dô̭i thănh niên xuung foong (TNXF), 3.000 zân kôông kôô̒ng zân kác tính ô̭i tu xướ, tôn ză̭l pơ̭i bớ hôô̭ng tlêênh 70 km taa̭ng khả pớ Hwa̒ Bi̒nh lêênh Môô̭c Châw (Xơn La) tí lâ̭p fṷc bṷ bô̭ dô̭i, zân kôông pơ̭i ta̒n kác dwa̒n xe thô̒, xe ô tô tha mă̭t tlâ̭n. Wa̒i tha, kác dơn bi̭ bô̭ dô̭i diḙ̂ fương pơ̭i TNXF kôô̒ng haa̒ng ngi̒n zân kôông ngă̒i têm bảm kă̒w, bảm taa̭ng khả tlước la̒n bom ta̭n kuố di̭ch tí dám báw zaw thôông thôông xuốt. Haa̒ng ba̭n lươ̭t zân kôông, TNXF, bô̭ dô̭i diḙ̂ fương bâ̭n chwiến haa̒ng tlăm tẩn lương thư̭c, thư̭c fấm, bṷ khỉ tha chiển tlươ̒ng. Dôô̒ng thơ̒i tỏn, chăm xoóc thương binh pớ mă̭t tlâ̭n tlớ wê̒l.

Tloong twa̒n chiển zi̭ch, tính ha hwi dôô̭ng 381.292 lươ̭t zân kôông, 905 xe ta̭p thô̒, bâ̭n chwiến 4.900 tẩn haa̒ng, hwi dôô̭ng 170.000 ngă̒i kôông xăi, tâm 545 tẩn thoóc lo̭ cho bô̭ dô̭i, kuung kấp cho mă̭t tlâ̭n hơn 39,5 tấn nhúc, 1.840 m3gô̭ pơ̭i haa̒ng ba̭n kâl luô̒ng, kâl pương. Tloong thơ̒i zan ziḙ̂n tha chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú, bô̭ dô̭i diḙ̂ fương pơ̭i zân kwân zu kích luôn chú dôô̭ng bớ kác dơ̭t tẩn kôông la̒ kiê̒m chể, tiêw haw xinh lư̭c di̭ch. Thẳng lơ̭i chuung kuố twa̒n Dáng, twa̒n kwân pơ̭i twa̒n zân ha tloong kuô̭c khaảng chiển chẩng Fáp pô̭ chuung pơ̭i chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú pô̭ tluố, kwân pơ̭i zân kác zân tôô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ kỏ tư̒ toỏng kóp kwan tloo̭ng chi biḙ̂n khấc mo̭l, khấc kuố pơ̭i fổi hơ̭p tác chiển, ta̭w dêênh chiển thẳng lâ̭i lư̒ng ớ Diḙ̂n Biên Fú năm no̒.


KÁC TIN KHÁC


Kứ chi deẻnh zả kaw hwa̭t dôô̭ng kuố Dwa̒n DBKH tính ta̭i Ki̒ ho̭p thử ba, Kwuốc hô̭i kwả XV

(HBDT) - Ki̒ ho̭p thử ba Kwuốc hô̭i khwả XV da̒ kết thúc khâw khânh 1 khảng la̒ wiḙ̂c. Ki̒ ho̭p da̒ thu hút xư̭ kwan tâm kuố dôông dáw kứ chi ká nước, kác fiên tháw lwâ̭n, chất vẩn xôi nối ta̭i ngi̭ tlươ̒ng. Thew roi xát xaw tư̒ng fiên ho̭p kuố Kwuốc hô̭i, kứ chi Hwa̒ Bi̒nh deẻnh zả kaw hwa̭t dôô̭ng kuố Dwa̒n DBKH tính kỏ nhê̒w ỉ kiển, kiển ngi̭ xát thư̭c thể diḙ̂ fương, dôô̒ng thơ̒i thắng thắn, chắch nhiḙ̂m tloong tháw lwâ̭n, kóp ỉ baw nhửng nô̭i zuung kuố Ki̒ ho̭p.

Da̭i hô̭i Zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc lâ̒n thử I, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027

(HBDT) - Ngă̒i 22/6, ta̭i khu zu li̭ch Xoan-Retreat Da̒ Bắc, xỏm Mơ , xa̭ Hiê̒n Lương, Ban kwán lỉ AOP hwiḙ̂n Da̒ Bắc tố chức Da̭i hô̭i Zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc lâ̒n thử I, nhiḙ̂m ki̒ 2022- 2027

Da̭i hô̭i da̭i biếw Hô̭i Chư̭ thâ̭p dó tính lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027

(HBDT) – Ngă̒i 23/6/2022, Hô̭i Chư̭ thâ̭p dó (CTD) tính tố chức Da̭i hô̭i da̭i biếw Hô̭i CTD tính lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2022 – 2027, Zư̭ Da̭i hô̭i kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngô Văn Twẩn, Wí biên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí, Tlướng DBKH tính; Bu̒i VănTính, ngwiên Wí biên T. Ư Dáng, ngwiên Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch zănh zư̭ Hô̭i CTD tính nhiḙ̂m ki̒ 2017-2022; Hwi̒nh Thi̭ Xwân Lam, Fỏ Chú ti̭ch T.Ư Hô̭i Chư̭ thâ̭p dó Viḙ̂t Nam; kác dôô̒ng chỉ tloong BTB Tính wí, lă̭nh da̭w WBNZ, WBMTTK tính, kác xớ, ngă̒nh; kôô̒ng da̭i ziḙ̂n Hô̭i CTD kác tính, thă̒nh pơ̭i 162 da̭i biếw chỉnh thức da̭i ziḙ̂n cho kác hô̭i biên, ti̒nh ngwiḙ̂n biên, thănh thiểw niên CTD tlêênh twa̒n tính.