(HBDT) – Dám báw ANCT, an twa̒n zaw thôông (ATZT) la̒ môô̭ch tloong ta̒n nô̭i zuung kwan tloo̭ng kóp fâ̒n tố chức thă̒nh kôông SEA Games 31 pô̭ chuung pơ̭i môn xe ta̭p ản tố chức ta̭i tính ha pô̭ tluố. Tloong ta̒n ngă̒i ni̒, lư̭c lươ̭ng kâng an twa̒n tính chú dôô̭ng nẳm pắt ti̒nh hi̒nh, chiển khai dôô̒ng bô̭ ta̒n fương ản dám báw ANCT, fân luô̒ng, dám báw ATZT tlước, tloong pơ̭i khăw thơ̒i zan ziḙ̂n tha SEA Games 31.


Lư̭c lươ̭ng Kắnh xát zaw thôông (Kâng an tính) muổng khả ti la̭i dám báw zaw thôông ta̭i Zái xe ta̭p foong tla̒w tính bớ hôô̭ng lâ̒n thử I, năm 2022 hưởng têểnh SEA Games 31.

Zấp ni̒, môô̭ch khổ môn thi dẩw tloong khuôn khố SEA Games 31 khới cheenh ta̭i môô̭ch khố tính, thă̒nh fổ tloong ká nước. Ta̭i tính ha, môn xe ta̭p xḙ ziḙ̂n tha pớ ngă̒i 14 – 22/5. Ta̒n dwa̒n bâ̭n dôô̭ng biên (BDB) kuố 8 nước tham za cheenh ta̒i môn xe ta̭p ta̒ lâ̒n lươ̭t kỏ mă̭t ta̭i Hwa̒ Bi̒nh. Tư̒ hwa̭t dôô̭ng pên lê̒ hướng ửng SEA Games ta̒ ản tính chiến khai, Mởi ni nhất, tính tố chức thă̒nh kôông Zái xe ta̭p foong tla̒w bớ hôô̭ng lâ̒n thử I, năm 2022 pơ̭i hơn 300 BDB la̒ thă̒nh biên kuố ta̒n kâw la̭c bô̭ xe ta̭p tloong tính pơ̭i khwáng 15 kâw la̭c bô̭ xe ta̭p ta̒n tính, thă̒nh fổ tloong ká nước tham zư̭. Kwa tố chức zái zúp lư̭c lươ̭ng kâng an, i tể, zaw thôông pơ̭i ta̒n ngă̒nh chức năng tính tâ̭p zươ̭t fương ản fân luô̒ng zaw thôông, dám báw ANCT kuṷng nhơ rút kinh ngiḙ̂m tloong khâw tố chức tí dám báw fṷc bṷ tốt cho xư̭ kiḙ̂n dăng kai tố chức môn xe ta̭p SEA Games.

Thew dôô̒ng chỉ Bu̒i Viḙ̂t Huu̒ng, Fỏ Zảm dôốc Kâng an tính, Tlướng tiếw ban an ninh, i tể, zaw thôông, Ban Tố chức diḙ̂ fương dăng kai môn xe ta̭p SEA Games 31: Môn xe ta̭p kỏ 2 nô̭i zuung thi dẩw la̒ dươ̒ng tlươ̒ng pơ̭i diḙ̂ hi̒nh ản tố chức wa̒i tlơ̒i, tlêênh fa̭m bi diḙ̂ ba̒n hôô̭ng. Cho dêênh, kôông tác dám báw ANCT to̒i hói kỏ fương ản kṷ thế pơ̭i kấn tloo̭ng hơn zất tư̒. Di̭ bươ̒ la̒ fương ản dám báw ATZT tlêênh taa̭ng khả bươ̒ dám báw ANCT tloong xuốt kwả chi̒nh thi dẩw, ăn ngí kuố ta̒n dwa̒n BDB.

Pơ̭i kwiết tâm dám báw kaw nhất ANCT, chăng tí xắi tha ta̒n bṷ wiḙ̂c fức ta̭p, chăng tí bi̭ dôô̭ng, bất ngơ̒, ngăi pớ ta̒n ngă̒i tâ̒w chiến khai nhiḙ̂m bṷ chwấn bi̭ cho SEA Games 31, lư̭c lươ̭ng Kâng an tính ta̒ zaw cho ta̒n foo̒ng chwiên môn fổi hơ̭p pơ̭i diḙ̂ fương chú dôô̭ng foo̒ng ngươ̒, fát hiḙ̂n, dẩw tlănh xứ lỉ ta̒n lwa̭i thô̭i fa̭m pơ̭i bi fa̭m fáp lwâ̭t kuố ta̒n hḙ̂, lwa̭i dổi tươ̭ng tloong thơ̒i zan chwấn bi̭, tố chức ta̒n chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng tloong khuôn khố SEA Games 31. Tăng kươ̒ng kôông tác ANCT, foo̒ng chẩng chẳl dố ta̭i ta̒n kác diḙ̂ diếm tố chức chương chi̒nh, hwa̭t dô kuố SEA Games 31, ta̒n diḙ̂ diếm lưw chủ, tâ̭p lwiḙ̂n kuố ta̒n dwa̒n BDB, hwẩn lwiḙ̂n biên, kwan chức thế thaw, foỏng biên… Chú dôô̭ng kôông tác kwán lỉ, zo̒ thi̒m bom, mi̒n, bâ̭t liḙ̂w dố kuố ta̒n fương tiḙ̂n fṷc bṷ tố chức SEA Games 31.

I thew dôô̒ng chỉ Fỏ Zảm dôốc Kâng an tính, ta̭i tất ká diḙ̂ diếm thi dẩw, nơi ăn ngí, fương tiḙ̂n ti la̭i kuố ta̒n dwa̒n BDB tham zư̭ SEA Games ta̭i tính tê̒w ản lư̭c lươ̭ng kâng an fổi hơ̭p pơ̭i kwân xư̭ kiếm tla an ninh, ra̒ xwát bom mi̒n pơ̭i kứ ta̒n tố kôông tác kănh gác 24/24h. Dám báw an twa̒n twiḙ̂t dổi cho BDB, hwẩn lwiḙ̂n biên pơ̭i thă̒nh biên dwa̒n thế thaw.

Kôô̒ng pơ̭i kôông tác dám báw ANCT, lư̭c lươ̭ng Kâng an tính fổi hơ̭p ngă̒nh zaw thôông bâ̭n tái ra̒ xwát, diê̒w chính bố xuung hḙ̂ thôổng tỉn hiḙ̂w, biến bảw, biến chí zâ̭n zaw thôông tlêênh diḙ̂ ba̒n tính tloong thơ̒i zan ziḙ̂n tha SEA Games an twa̒n thwâ̭n tiḙ̂n. Lư̭c lươ̭ng kâng an tăng kươ̒ng twâ̒n tla, kiếm xwát zaw thôông, báw dám ANCT, ATZT xứ lỉ ngiêm hă̒nh bi bi fa̭m tlêênh ta̒n twiển taa̭ng khả liên kwan têểnh chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng SEA Games, chăng tí xắi tha ti̒nh tlaa̭ng u̒n tắc, tai na̭n zaw thôông ngiêm tloo̭ng la̒ ắnh hướng têểnh lô̭ chi̒nh ti la̭i, tâ̭p lwiḙ̂n, thi dẩw kuố ta̒n dwa̒n BDB. "Môô̭ch khổ twiển fổ nhơ KL6, kỏ tư̒ diếm thươ̒ng tâ̭p kết xe xướ chươ̭ ta̭i môô̭ch khổ kướ haa̒ng, zi̭ch bṷ xướ xe kỏ tlâ̒ng dô̭ xe tlêênh taa̭ng khả, ta̒n tôi iêw kâ̒w ta̒n ngă̒i ziḙ̂n tha SEA Games fái tlâ̒ng hwa̭t dôô̭ng. Ta̒n tôi xḙ bổ chỉ ớ mô̭i taa̭ng khả ngé, taa̭ng khả nhó tloong lô̭ chi̒nh thi dẩw môô̭ch tố an ninh túc chư̭c tâ̒w khả tí la̒ nhiḙ̂m bṷ fân luô̒ng zaw thôông, tleẻnh tlươ̒ng hơ̭p ta̒n xe ti tha pớ tloong taa̭ng khả nhó ắnh hưởng têểnh dwa̒n duô” - dôô̒ng chỉ Fỏ Zảm dôốc Kâng an tính cho mắt thêm.

Wa̒i tha, Kâng an tính i chí da̭w Kâng an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, kâng an ta̒n fươ̒ng, xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n thă̒nh fổ twâ̒n tla khép kỉn diḙ̂ ba̒n, kiếm tla kôông tác dám báw bḙ̂ xinh an twa̒n thư̭c fấm ta̭i kơ xớ kinh zwănh thư̭c fấm, tố chức kỉ kam kết pơ̭i ta̒n haa̒ng kwản chấp hă̒nh ngiêm kwi di̭nh wê̒l ANCT, zư̭ zi̒n bḙ̂ xinh môi tlươ̒ng, chăng gâi bất châ̭t tư̭ an ninh kâng kôô̭ng pơ̭i niêm iết kôông khai zả paảnh.

KÁC TIN KHÁC


Kứ chi deẻnh zả kaw hwa̭t dôô̭ng kuố Dwa̒n DBKH tính ta̭i Ki̒ ho̭p thử ba, Kwuốc hô̭i kwả XV

(HBDT) - Ki̒ ho̭p thử ba Kwuốc hô̭i khwả XV da̒ kết thúc khâw khânh 1 khảng la̒ wiḙ̂c. Ki̒ ho̭p da̒ thu hút xư̭ kwan tâm kuố dôông dáw kứ chi ká nước, kác fiên tháw lwâ̭n, chất vẩn xôi nối ta̭i ngi̭ tlươ̒ng. Thew roi xát xaw tư̒ng fiên ho̭p kuố Kwuốc hô̭i, kứ chi Hwa̒ Bi̒nh deẻnh zả kaw hwa̭t dôô̭ng kuố Dwa̒n DBKH tính kỏ nhê̒w ỉ kiển, kiển ngi̭ xát thư̭c thể diḙ̂ fương, dôô̒ng thơ̒i thắng thắn, chắch nhiḙ̂m tloong tháw lwâ̭n, kóp ỉ baw nhửng nô̭i zuung kuố Ki̒ ho̭p.

Da̭i hô̭i Zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc lâ̒n thử I, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027

(HBDT) - Ngă̒i 22/6, ta̭i khu zu li̭ch Xoan-Retreat Da̒ Bắc, xỏm Mơ , xa̭ Hiê̒n Lương, Ban kwán lỉ AOP hwiḙ̂n Da̒ Bắc tố chức Da̭i hô̭i Zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc lâ̒n thử I, nhiḙ̂m ki̒ 2022- 2027

Da̭i hô̭i da̭i biếw Hô̭i Chư̭ thâ̭p dó tính lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027

(HBDT) – Ngă̒i 23/6/2022, Hô̭i Chư̭ thâ̭p dó (CTD) tính tố chức Da̭i hô̭i da̭i biếw Hô̭i CTD tính lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2022 – 2027, Zư̭ Da̭i hô̭i kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngô Văn Twẩn, Wí biên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí, Tlướng DBKH tính; Bu̒i VănTính, ngwiên Wí biên T. Ư Dáng, ngwiên Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch zănh zư̭ Hô̭i CTD tính nhiḙ̂m ki̒ 2017-2022; Hwi̒nh Thi̭ Xwân Lam, Fỏ Chú ti̭ch T.Ư Hô̭i Chư̭ thâ̭p dó Viḙ̂t Nam; kác dôô̒ng chỉ tloong BTB Tính wí, lă̭nh da̭w WBNZ, WBMTTK tính, kác xớ, ngă̒nh; kôô̒ng da̭i ziḙ̂n Hô̭i CTD kác tính, thă̒nh pơ̭i 162 da̭i biếw chỉnh thức da̭i ziḙ̂n cho kác hô̭i biên, ti̒nh ngwiḙ̂n biên, thănh thiểw niên CTD tlêênh twa̒n tính.