KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ hwiḙ̂n Da̒ Bắc: Kản bô̭, dáng biên kṷ thế hwả chwấn mư̭c da̭w dức

(HBDT) - "Kản bô̭, dáng biên (KB,DB) kâ̒n fái kỏ bán li̭nh chỉnh tli̭ bư̭ng ba̒ng la̒ kâ̒n, kiḙ̂m, liêm, chỉnh, chỉ kôông, bô tư. La̒ wiḙ̂c tlắch nhiḙ̂m, chú dôô̭ng, khwa hoo̭c, xảng ta̭w. Pô̭ ti tôi pơ̭i la̒, tôn tloo̭ng fáp lwâ̭t, kí kương. Tloo̭ng zân, khânh zân, hiếw zân, hoo̭c zân pơ̭i kỏ tlắch nhiḙ̂m pơ̭i Nhân zân…”, di̭ la̒ ta̒n nô̭i zung kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c hwa̒n thiḙ̂n, xâi zư̭ng kôô̒ng pơ̭i thư̭c hiḙ̂n chwấn mư̭c fa̭w dức cho KB,DB ớ Dáng bô̭ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, ản dôô̒ng tlỉ Tlâ̒n Thi̭ Vân Zung, Fỏ tlướng Ban Twiên zảw Hwiḙ̂n wí cho hăi.

Kuúng kổ, fát hwi khức meḙnh khổi da̭i do̒n kết to̒n zân

(HBDT) - Nhưửng năm kwa, Dáng wí Kwân xư̭ tính dac lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên kôông tác fổi hơ̭p kấp wí, chỉnh kwiê̒n, kơ kwan, dơn vi̭, diḙ̂ fương wê̒l kuúng kổ, fát hwi khổi khức meḙnh da̭i do̒n kết kác zân tô tloong tính. Ni la̒ nê̒n táng dớ kuúng kổ nê̒n kwuốc foo̒ng to̒n zân vưưng chắc.

Kóp kôông khai bớ ta̒n kác bỉ ấn kuố nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh (VHHB) la̒ nê̒n văn hwả tiê̒n xứ nối thiểng ớ Viḙ̂t Nam kôô̒ng pơ̭i khu bư̭c Dôông Nam Ả. Kác zi tích VHHB ản thi̒m dố, ngiên kửw tloonwg tư̒ thơ̒i ki̒ khác ha̒, zo tư̒ tố tlức, kả nhân tiển hă̒nh. Zo nô̭i zung foong fủ pơ̭i fức ta̭p kuố nê̒n VHHB cho dêênh têểnh măi i ko̒n tư̒ bẩn dê̒ tang ản tháw lwâ̭n, ngiên kửw.