(HBDT) - Nhưửng năm kwa, Dáng wí Kwân xư̭ tính dac lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên kôông tác fổi hơ̭p kấp wí, chỉnh kwiê̒n, kơ kwan, dơn vi̭, diḙ̂ fương wê̒l kuúng kổ, fát hwi khổi khức meḙnh da̭i do̒n kết kác zân tô tloong tính. Ni la̒ nê̒n táng dớ kuúng kổ nê̒n kwuốc foo̒ng to̒n zân vưưng chắc.

Lẳnh da̭w Bô̭ CHKX tính tă̭ng kwa̒ ôông Bu̒i Thănh Xwân, xỏm Dôô̒ng Nhất, xa̭ Zuủng Foong (Kaw Foong) la̒ na̭n nhân nhiḙ̂m chất dôô̭c hwả hoo̭c dioxin. 

Dáng wí Kwân xư̭ tính da̒ chí da̭w la̒ tốt kôông tác tiên chiê̒n fáp lwâ̭t nhơ: Lwâ̭ kwuốc foo̒ng, Lwâ̭t ngiḙ̂ vṷ kwân xư̭, Lwâ̭t zân kwân tư̭ vḙ̂, Lwâ̭t zư̭ bi̭ dôô̭ng viên, wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ kwuốc foo̒ng, kwân xư̭ diḙ̂ fương, vâ̭n dôô̭ng dôô̒ng ba̒w zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc zân tô̭c, tích kư̭c tham za xâi zưư̭ng nôông thôn mởi... vởi hi̒nh thức foong fủ, da za̭ng. Thew thôổng kê tloong 10 năm tlớ la̭i ni, kản bô̭, chiển xi̭ to̒n lư̭c lươ̭ng da̒ thư̭c hiḙ̂n va̒ fổi hơ̭p tiên chiê̒n, fố biển ản hơn 23.000 buối cho hơn 1,8 tliḙw lươ̭t kản bô̭, chiển xi̭, hô̭i viên, dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ. Nối bâ̭t nhơ tiên chiê̒n fáp lwâ̭t hơn 1.700 buối cho tlêênh 136.500 lươ̭t hô̭i viên; chơ̭ zúp fáp lỉ cho hơn 16.000 lươ̭t kản bô̭, hô̭i viên nôông zân; tố chức tâ̭p hwẩn 112 lớp wê̒l kác nô̭i zuung foo̒ng, chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho hơn 12.300 lươ̭t mo̭l tham za. Fổi hơ̭p kơ kwan Kôông an tham mưw kấp wí diḙ̂ fương thă̒nh lâ̭p kác kṷm do̒n kết kwân zân, kṷm diḙ̂ ba̒n an twa̒n kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n tốt nhiḙ̂m vṷ báw vḙ̂ an ninh kwuốc za, dám báw châ̭t tư̭, an twa̒n xa̭ hô̭i, dẩw chănh foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m va̒ nhiḙ̂m vṷ kwuốc foo̒ng. Kwa rỉ kác zân tô̭c tloong tính tin tướng baw dươ̒ng lổi luố Dáng, xư̭ ngiḙ̂p dối mởi dất nước, tích kư̭c tham za fát chiến KT-XH, kuúng kổ KF-AN, xâi zưư̭ng kwê hương ngă̒i ka̭ng văn minh, zâ̒w dḙp.

Dă̭c biḙ̂t wiḙ̂c chiến khai chỉnh xắch xa̭ hô̭i va̒ chỉnh xắch hâ̭w fương kwân dô̭i "Dê̒n ơn, dáp ngiḙ̂" thơ̒i zna kwa da̒ cho thẩi nhưửng chiến biển tích kư̭c. Da̭i tả Kwắch Dăng Fủ, Chinhe wí Bô̭ CHKX tính cho mắt: "Nối bâ̭t tloong hửng năm kwa nhơ hwa̭t ă̭ xâi zưư̭ng 58 nha̒ ti̒nh ngiḙ̂ tă̭g dổi tươ̭ng chỉnh xắch, 21 nha̒ dôô̒ng dô̭i cho kwân nhân kỏ hwa̒n kắnh dă̭c biḙ̂t khỏ khăn wê̒l nha̒ ớ thew mức 70-80 tliḙ̂w dôô̒ng/ nha̒, tôôngs zả tli̭ tlêênh 5 tí dôô̒ng. Xem xét zái kwiết chể dô̭, chỉnh xắch thew kwiết dinhj kuố Thú tưởng Chỉnh fú cho khân 2.300 dổi tươ̭ng kỏ xổ thiê̒n lêênh dêểnh 600 tliḙ̂w dôô̒ng". Ni la̒ wiḙ̂c la̒ kỏ ỉ ngiḙ̂ thiêt thức, kwan tloo̭n, kóp fâ̒n ta̭w xư̭ gẳn kết chă̭t chḙ zươ̭ kwân dô̭i kôô̒ng Nhân zân, kuúng kổ khổi do̒n kết to̒n zân vưưng chắc tloong ti̒nh hi̒nh mởi".

 


KÁC TIN KHÁC