KÁC TIN KHÁC


Ko̒n ngwiên wḙn kỉ ức wê̒l tlâ̭n chiển Tô̒l A1

Té năm 1934, năm năi zu̒ i ta̒ 90 thuối mé ka̭ kế la̭i ta̒n ngă̒i kôô̒ng pơ̭i dôô̒ng dô̭i tẩn kôông Tô̒l A1 ớ chiển tlươ̒ng Diḙ̂n Biên Fú kắhc ni tlo̒n 70 năm, tôi mă̭t kuố kư̭w chiển binh (KCB) Mai Da̭i Xả ớ tố 7, fươ̒ng Dôô̒ng Tiển (TF Hwa̒ Bi̒nh) nhơ kỏ kúi, zoo̭ng pô̭ tlớ dêênh mă̭nh mḙ nhơ ka̭ 20 thuối thăi kâ̒m khủng, choo̭ng zâ̭l pớ chiển ha̒w hô xung foong…