(HBĐT) - Ngă̒i 3/6, Ban Tố chức diḙ̂ fương Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam năm 2019 khu vư̭c fiể Bắc tố chức ho̭p ba̒n, chiến khai Kể hwă̭ch fổi hơ̭p va̒ chấn bi̭ cho Hô̭i thi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC chú chi̒ hô̭i ngi̭.Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC thôổng nhất kác nô̭i zung tloong kuô̭c ho̭p.  

Ta̭i hô̭i ngi̭, BTC da̒ thôông bảw Kwiết di̭nh kuố UBND tính wê̒l thă̒nh lâ̭p BTC diḙ̂ fương; Kể hwă̭ch UBND tính wê̒l tham za, fổi hơ̭p tố chức Hô̭i thi; zư̭ thaw fân kôông nhiḙ̂m vṷ kác thă̒nh viên BTC va̒ zư̭ tỏn kinh fỉ tham za va̒ tố chức Hô̭i thi. Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam năm 2019 khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n ản tố chức ta̭i tính ha zo Bô̭ TT&TT fổi hơ̭p ku̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh tố chức. Thew rỉ, Hô̭i thi kỏ chú dê̒ "Twiên chiê̒n báw vḙ̂ chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam” kỏ 14 tính tham za gô̒m: Kaw Bă̒ng, Ha̒ Zang. Law Kai, Lai Châw, Twiên Kwang, Bắc Ka̭n, La̭ng Xơn, Iên Bải, Diḙ̂n Biên, Xơn La, Hwa̒ Bi̒nh, Fủ Tho̭, Vỉnh Fúc, Thải Ngwiên. Hô̭i thi zư̭ kiển ziḙ̂n tha tloong khảng 8 năm 2019 ta̭i tính ha, gô̒m kác hi̒nh thức thi: hi kác dô̭i tiên chiê̒n lưw dôô̭ng, chiến la̭m ánh, tố chức lḙ̂ tha kwân... Kác tiết mṷc zư̭ thi dám báw chiê̒n da̭t nô̭i zung wê̒l dươ̒ng lổi, chú chương kuố Dáng, chỉnh xắch, fáp lwâ̭t... kỏ lien kwan dêểnh biến dáw. Nhửng kơ xớ, chửng kơử li̭ch xứ, fáp lỉ khắng di̭nh chú kwiê̒n Viḙ̂t Nam dổi vơit hal kwâ̒n dáw Hwa̒ng Xa va̒ Chươ̒ng Xa, kác hwa̭t dôô̭ng hơ̭p tác kuốc tể wê̒l biến dáw, khỉ hâ̭w va̒ nửng kam kết, hă̒nh dôô̭ng kuố viḙ̂t Nam dổi vởi hiḙ̂n tươ̭ng biển dối khỉ hâ̭w...
Kết lwâ̭n buối ho̭p, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC nhẩn meḙnh: Ni la̒ Hô̭i thi zo Bô̭ TT&TT fổi hơ̭p ku̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh tố chức kỏ kwi mô rôô̭ng, nhê̒w tính tham za va̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ dơn vi̭ chú chi̒. Zo rỉ BTC diḙ̂ fương kâ̒n thôổng nhất la̭i vởi Bô̭ TT&TT wê̒l nô̭i zung chương chi̒nh tôống thế. Tlước mă̭t kác thă̒nh viên BTC kăn kử kể hwă̭ch ản fân kôông kâ̒n kháw xát, deẻnh zả, kỏ kể hwă̭ch kṷ thế, chi tiết dớ lêênh chương chi̒nh. Dôô̒ng thơ̒i, kâ̒n bố xung thêm thă̒nh viên BTC va̒ fân kôông nhiḙ̂m vṷ kṷ thế. Tlêênh kơ xớ zư̭ twản bước dâ̒w, kác dơn vi̭ thă̒nh viê nfổi hơ̭p Xớ Ta̒i chỉnh ra̒ xwát la̭i mức kinh fỉ tlước khi chi̒nh UBND tính.

Hô̒ng Ngo̭c

KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ xa̭ Tân Vinh Dối mởi xinh hwa̭t chi bô̭

(HBDT) – Dáng bô̭ xa̭ Tân Vinh (Lương Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 196 dáng viên, xinh hwa̭t ta̭i 10 chi bô̭ tlư̭c thuô̭c. Tloong rỉ kỏ 6 chi bô̭ nôông thôn, 2 cho bô̭ tlươ̒ng hoo̭c, 1 chi bô̭ tla̭m i tể va̒ 1 chi bô̭ Kôông an. Nhiḙ̂m ki̒ vươ̒ kwa, Dáng bô̭ xa̭ da̭t ản nhê̒w kết kwá kwan tloo̭ng tlêênh tất ká kác lỉnh vư̭c, nương kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t di̭nh ki̒ chwiên dê̒.

Bỉ thư Dwa̒n năng dôô̭ng, nhiḙ̂t ti̒nh

(HBDT) – Khâw khi tốt ngiḙ̂p da̭i ho̭c, dôô̒ng chí Ngwiḙ̂n Zwi Tư la̒ wiḙ̂c ta̭i Văn foo̒ng UBNZ TF Hwa̒ Bi̒nh, Foo̒ng No̭i vṷ thă̒nh ổ va̒ bớ khảng 1/2018 la̒ Bỉ thư Tha̒nh Dwa̒n. Dôô̒ng chỉ Tư chiê xé: "Ản tỉn nhiḙ̂m zư̭ kương vi̭ Bỉ thư Thă̒nh Dwa̒n, tôi luôn ku̒ng kản bô̭m dwa̒n viên xâi zưng tố chức Dwa̒n vưng meḙnh, chiến khai nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thu hút, tâ̭p hơ̭p thanh niên tham za.

Dáng bô̭ xa̭ La̭c Thi̭nh La̒ tốt kôông tác fát chiến Dáng viên

(HBDT) – La̒ diḙ̂ ba̒n kỏ tí lḙ̂ thanh niên di la̒ ăn xa khả kaw, twi nhiên, nhê̒w năm kwa, Dáng bô̭ xa̭ La̭c Thi̭nh (Iên Thwí) vấn luôn la̒ môô̭ch tloong nhửng tố chức kơ xớ Dáng zâ̭n dâ̒w to̒n hwiḙ̂n wê̒l kôông tác da̒w ta̭w nguô̒n, fát chiến dáng viên. Nhiḙ̂m ki̒ 2015 -–2020, to̒n Dáng bô̭ kết na̭p ản hơn 66 dáng viên, vươ̭t 32% chí tiêw ngi̭ kwiết da̭i hô̭i dê̒ tha.