(HBDT) – Ngă̒i 28/7/2019, WBKT Tính wí da̒ tiển ha̒nh ki̒ ho̭p thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020. Dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Dức – Wí viên Ban Thươ̒ng vṷ, Chú nhiḙ̂m WBKT Tính wí chú chi̒ ki̒ ho̭p. Ta̭i ki̒ ho̭p ni̒, UBNKT Tính wí da̒ xem xét, kết lwâ̭n kác nô̭i zung khâw:

I. XEM XÉT DÊ̒ NGI̭ THU HA̒NH KÍ LWÂ̭T DỔI VỞI DÁNG VIÊN LA̒ KẢN BÔ̭ THUÔ̭C ZIḘ̂N TÍNH WÍ KWÁN LỈ:

1. Xem xét dê̒ ngi̭ thi ha̒nh kí lwâ̭t dáng dổi vởi dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Bỉ thư Ban Kản xư̭ Dáng, Fỏ Chú ti̭ch Thươ̒ng chư̭c UBND tính. Tlướng Ban Chí da̭w Ki̒ thi THFT KZ năm 2017 – 2018 tính Hwa̒ Bi̒nh:

- Vởi kương vi̭ la̒ Wí viên Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí, Fỏ Bỉ thư Ban Kản xư̭ Dáng, Fỏ Chú ti̭ch Thươ̒ng chư̭c UBND tính. Tlướng Ban Chí da̭w Ki̒ thi THFT KZ năm 2017 – 2018 tính Hwa̒ Bi̒nh, dôô̒ng chỉ da̒ tích kư̭c chí da̭w kôông tác chấn bi̭ va̒ tố chức Ki̒ thi THFT KZ năm 2017 – 2018

Xoong dôô̒ng chỉ da̒ thiểw kiếm tla, dôn dôốc, zảm xát chă̭t môô̭ch xổ khâw tloong kwả chi̒nh tố chức ki̒ thi, kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n Kwi chể thi, nhất la̒ khâw chẩm thi, ó ki̭p thơ̒i fát hiḙ̂n tha xơ hớ kỏ thế zẩn ở vi fa̭m dớ khắc fṷc. Bớ rỉ dớ xắi tha xai fa̭m, kan thiḙ̂p, tác dôô̭ng, xướ chươ̭, nơng diếm thi cho 65 thỉ xinh tloong 2 năm 2017 – 2018, gâi hâ̭w kwá rất ngiêm tloo̭ng, la̒ zám xút niê̒m tin kuố nhân zân dổi vởi kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nga̒nh zảw zṷc tính nha̒; gâi bức xúc tloong xa̭ hô̭i, la̒ vất di kơ hô̭i kuố kác thỉ xinh khác baw kác tlươ̒ng da̭i hoo̭c, kaw dắng chỉnh kwi; bước dâ̒w kỏ 07 kản bô̭ chẩm thi nga̒nh zảw zṷc Hwa̒ Bi̒nh bi̭ khới tổ, bắt ta̭m zam dớ xứ lỉ hi̒nh xư̭. Zo rỉ Ban Chí da̭w thi va̒ ngươ̒i dửng dâ̒w Ban Chí da̭w thi ó hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ năm 2017 - 2018

Xem xét dâ̒i dú, to̒n ziḙ̂n kác nô̭i zung, tỉnh chất, mức dô̭ vi fa̭m va̒ kác ngwiên nhân kheéch kwan, chú kwan, ti̒nh tiết zám nhḙl, tăng nă̭ng ku̒ng nhơ tinh thâ̒n chách nhiḙ̂m tloong wiḙ̂c khác fṷc hâ̭w kwá vi fa̭m, WBKT Tính wí da̒ tháw lwâ̭n va̒ thôổng nhất kết lwâ̭n:

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw kỏ khwiết diếm, vi fa̭m dêểnh mức fái thi ha̒nh kí lwâ̭t va̒ kăn kử Kwiết di̭nh xổ 102-QĐ/TW ngă̒i 15/11/2017 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l xứ lỉ kí lwâ̭t dáng viên, WBKT Tính wí da̒ biếw kwiết dê̒ ngi̭ Ban Thươ̒ng vṷ tính wí chi̒nh Ban chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính xem xét, thi ha̒nh kí lwâ̭t dổi vởi dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw bă̒ng hi̒nh thức : Kánh kảw

2. Xem xét dê̒ ngi̭ kí lwâ̭t Dáng dổi vởi dôô̒ng chỉ Bu̒i Tloo̭ng Dắc – Tính wí viên, Dáng wí viên Dáng wí Khổi kác kơ kwan tính, Bỉ thư Dáng wí, Zảm dôốc Xớ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w, Fỏ Tlướng Ban Thươ̒ng chư̭c Ban Chí da̭w thi; Chú ti̭CHJ Hô̭I dôô̒ng thi THFT KZ năm 2017 - 2018 tính Hwa̒ Bi̒nh.

 

Vởi tlắch nhiḙ̂m la̒ Tính wí viên, Dáng wí viên Dáng wí Khổi kác kơ kwan tính, Bỉ thư Dáng wí, Zảm dôốc Xớ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w, Fỏ Tlướng Ban Thươ̒ng chư̭c Ban Chí da̭w thi; Chú ti̭CHJ Hô̭I dôô̒ng thi THFT KZ năm 2017 -2018 tính Hwa̒ Bi̒nh, dô̒ng chỉ da̒ kỏ nhê̒w kổ gẳng tloong kôông tác tham mưw cho UBND tính va̒ chí da̭w kôông tác chấn bi̭ tố chức Ki̒ thi THFT KZ năm 2017 – 2018. Xoong dôô̒ng chỉ da̒ thiểw kiếm tla, zảm xát chă̭t môôch xổ khâw tloong kwả chi̒nh tố chức thi, kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n Kwi chể thi, nhất la̒ khâw chẩm thi; bổ chỉ tha̒nh viên ta̭i môô̭ch xổ Ban kuố Hô̭i dôô̒ng thi xai Kwi chể; zaw nhiḙ̂m vṷ cho tlướng, fỏ Ban fúc kháw chươ dủng kwi chể thi; thiểw kiếm tla, zảm xát chă̭t kản bô̭ zưở kwiê̒n dớ môô̭ch xổ kản bô̭ chẩm thi kết kẩw mân kha̒ kha̒ kan thiḙ̂p, xướ chươ̭, nơng diếm thi tlải fáp lwâ̭t cho 65 thỉ xinh tloong 2 năm hoo̭c 2017 – 2018, gâi hâ̭w kwá rất ngiêm tloo̭ng. Zo dỏ Hô̭i dôô̒ng thi va̒ ngươ̒i dửng dâ̒w Hô̭i dôô̒ng thi ó hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ năm 2017 – 2018.

Xem xét dâ̒i dú, to̒n ziḙ̂n kác nô̭i zung, tỉnh chất, mức dô̭ vi fa̭m, ti̒nh tiết zám nhḙl, tăng nă̭ng va̒ kác ngwiên nhân kheéch kwan, chú kwan ku̒ng nhơ tinh thâ̒n, chắch nhiḙ̂m tloong wiḙ̂c khác fṷc hâ̭w kwá vi fa̭m. WBKT Tính wí da̒ tháw lwâ̭n va̒ thôổng nhất kết lwâ̭n:

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Tlo̭ng Dắc kỏ khwiết diếm vi fa̭m dêểnh mức fái xem xét, thi ha̒nh kí lwâ̭t va̒ kăn kử Kwi di̭nh xổ 102-QĐ/TW, ngă̒i 15/11/2017 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l xắ lỉ kí lwâ̭t dáng viên vi fa̭m. WBKT Tính wí da̒ biếw kwiết dê̒ ngi̭ Ban Thươ̒ng vṷ tính wí chi̒nh Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính xem xét, thi ha̒nh kí lwâ̭t dổi vởi dáng viên Bu̒i Tlo̭ng Dắc bă̒ng hi̒nh thức: Kánh kảw

Ngă̒i 31/7/2019, nh Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ ho̭p, xem xét, la̒ ro̭ chách nhiḙ̂m dôô̒ng chỉ Bu̒i Tlo̭ng Dắc fái chi̭w chách nhiḙ̂m wê̒l to̒n bô̭ kôông tác tố chức thi ta̭i Hô̭i dôô̒ng thi ản zaw fṷ chách va̒ dê̒ ngi̭ Ban Bỉ thư xem xét, thi ha̒nh kí lwâ̭t băng fhi̒nh thức: Kách chức.

II. XEM XÉT, KWIẾT DI̭NH THI HA̒NH KÍ LWÂ̭T DỔI VỞI DÁNG VIÊN LA̒ KẢN BÔ̭ THUÔ̭C ZIḘ̂N BAN THƯƠ̒NG VṶ TÍNH WÍ KWÁN LỈ:

1. Xem xét , kwiết di̭nh thi ha̒nh kí lwâ̭t dổi vởi dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Dức Lương – Dáng wí viên, Fỏ zảm dôốc Xứ Zảw zṷ va̒ Da̒w ta̭w, Fỏ Tlươ̒ng Ban Chí da̭w thi, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i dôô̒ngthi, Tlươ̒ng Ban in xaw dê̒ thi, Tlươ̒ng Ban koi thi THFT KZ năm 2017 – 2018 tính Hwa̒ Bi̒nh.

Vởi chách nhiḙ̂m ản fân kông, nhất la̒ tlêênh kương vi̭ Tlươ̒ng Ban chẩm thi, dôô̒ng chỉ da̒ kỏ nhê̒w kổ gẳng tloong chí da̭w kôông tác chấn bi̭ va̒ tố chức ki̒ thi THFT KZ năm 2017 – 2018. Xoong dôô̒ng chỉ da̒ tham mưw cho Chú ti̭ch Hô̭i dôô̒ng thi fân kôông kản bô̭ chẩm thi chắc ngiḙ̂m xai Kwi chể thi; ó rút thăm ba̒i chẩm dổi vởi ba̒i tư̭ lwâ̭n môn ngư̭ văn; thiểw kiếm tla, zảm xát chă̭t kản bô̭ zưởi kwiê̒n tloong Ban chẩm thi, dớ cho môô̭ch xổ kản bô̭ chẩm thi kết kâ̒w mân kha̒, kan thiḙ̂p nơng diếm thi tlải fáp lwâ̭t cho 65 thỉ xinh tloong năm hoo̭c 2017 – 2018, gâi hâ̭w kwá rất ngiêm tloo̭ng, zỏ rỉ Ban Chí da̭w thi va̒ Tlướng Ban Chẩm thi ó hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ năm 2017 – 2018.

Xem xét dâ̒i dú, to̒n ziḙ̂n kác nô̭i zung, tỉnh chất, mức dô̭ vi fa̭m, ti̒nh tiết tăng năng, zám nhḙl va̒ kác ngwiên nhân kheéch kwan, chú kwan ku̒ng nhơ tih thâ̒n, chách nhiêm tloong wḙ̂c khác fṷc hâ̭w kwá vi fa̭m. WBKT Tính wí da̒ tháw lwâ̭n va̒ thôổng nhất kết lwâ̭n:

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Dức Lương kỏ khwiết diếm, vi fa̭m dêểnh mức fái thi ha̒nh kí lwâ̭t va̒ kăn kăn kử Kwi di̭nh xổ 102-QĐ/TW, ngă̒i 15/11/2017 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l xắ lỉ kí lwâ̭t dáng viên vi fa̭m., WBKT Tính wí da̒ biếw kwiết, kwiết di̭nh thi ha̒nh kí lwâ̭t dổi vởi Dáng viên Ngwiḙ̂n Dức Lương bă̒ng hi̒nh thức: Kánh Kảw

 

2. Xem xét, kwiết di̭nh thi ha̒nh kí lwâ̭t dổi vởi dôô̒ng chỉ Dinh Thi̭ Hươ̒ng – Fỏ Bỉ thư Dáng wí, Fỏ Zảm dôốc Xơ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w, Fỏ Tlướng Ban chí da̭w thi, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i dôô̒ng thi, Tlướng Ban Vâ̭n chiến va̒ Ba̒n zaw dê̒ thi; Tlướng Ban la̒ fách ba̒i thi tư̭ lwâ̭n; Tlướng Ban Fúc kháw Ki̒ thi THFTKZ năm 2017 – 2018 tính hwa̒ Bi̒nh

 

Vởi chách nhiḙ̂m ản fân kôông, nhất la̒ tlênh kương vi̭ Tlướng Ban la̒ fách ba̒i thi tư̭ lwâ̭n môn ngư̭ văn, dôô̒ng chỉ da̒ kỏ nhê̒w kổ gẳng tloong kôông tác chấn bi̭ va̒ tố chức ki̒ thi THFT KZ năm 2017 – 2018 thew nhiḙ̂n vṷ ản fân kôông, xoong dôô̒ng chỉ chươ kwản chiḙ̂t dâ̒i dú Kwi chể thi, iêw kâ̒w, kwi chi̒nh la̒ fách; thiểw kiếm tla, zảm xát chă̭t kwi chi̒nh va̒ kết kwá la̒ fách kuố tha̒nh viên Ban la̒ fách, zâ̭n dêểnh chăng khinh ma̭ fách; dôô̒ng chỉ fái liên dởi chi̭w chách nhiḙ̂m ku̒ng Ban chí da̭w, Hô̭i dôô̒ng thi, zo ó hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vu, vi̒ dớ xắi tha vṷ wiḙ̂c kan thiḙ̂p, nơng diếm thi tlải fáp lwâ̭t cho

Thỉ xinh tloong năm hoo̭c 2017 - 2018

Xem xét dâ̒i dú, to̒n ziḙ̂n kác nô̭i zung, tỉnh chất, mức dô̭ vi fa̭m, ti̒nh tiết tăng năng, zám nhḙl va̒ kác ngwiên nhân kheéch kwan, chú kwan ku̒ng nhơ tih thâ̒n, chách nhiêm tloong wḙ̂c khác fṷc hâ̭w kwá vi fa̭m. WBKT Tính wí da̒ tháw lwâ̭n va̒ thôổng nhất kết lwâ̭n:

Dôô̒ng chỉ Dinh Thi̭ Hươ̒ng kỏ khwiết diếm, vi fa̭m dêểnh mức fái thi ha̒nh kí lwâ̭t va̒ kăn kăn kử Kwi di̭nh xổ 102-QĐ/TW, ngă̒i 15/11/2017 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l xắ lỉ kí lwâ̭t dáng viên vi fa̭m., WBKT Tính wí da̒ biếw kwiết, kwiết di̭nh thi ha̒nh kí lwâ̭t dổi vởi Dáng viên Dinh Thi̭ Hươ̒ng bă̒ng hi̒nh thức: Khiến chách

 

3. Xem xét, kwiết di̭nh thi ha̒nh kí lwâ̭t dổi vởi dôô̒ng chỉ Da̭i tả Ngwiḙ̂n Tha̒nh – Wí viên Ban Thươ̒ng vṷ Dáng wí, Fỏ Zảm dôốc Kôông an tính, Fỏ Tlướng Ban chí da̭w Ki̒ thi THFT KZ năm 2018 tính Hwa̒ Bi̒nh.

Vởi chách nhiḙ̂m la̒ Fỏ Zảm dôốc Kôông an tính, Fỏ Tlướng Ban chí da̭w Ki̒ thi THFT KZ năm 2018, dôô̒ng chỉ da̒ kỏ nhê̒w nổ lư̭c, kổ gẳng tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng va̒ chiến khai kôông tác báw dám an ninh châ̭t tư̭ cho ki̒ thi THFT KZ năm 2018. Xoong dô̒ng chỉ chươ xâw xát, chươ chấp ha̒nh dâ̒i dú nhiḙ̂m vṷ thew kwiết di̭nh fân kôông kuố Chú ti̭ch UBND tính, ó bảw kảw, dê̒ xwất vởi Chú ti̭ch UBND tính thăi ngươ̒i khác khi̒ di hoo̭c thew chiḙ̂w tâ̭p kuố Bô̭ Kôông an. Wiḙ̂c Ban Chí da̭w Ki̒ thi THFT KZ năm 2018 ó hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂n vṷ, dôô̒ng chỉ fái liên dởi chiḙw chách nhiḙ̂m.

Xem xét dâ̒i dú, to̒n ziḙ̂n kác nô̭i zung, tỉnh chất, mức dô̭ vi fa̭m, ti̒nh tiết tăng năng, zám nhḙl va̒ kác ngwiên nhân kheéch kwan, chú kwan ku̒ng nhơ tih thâ̒n, chách nhiêm tloong wḙ̂c khác fṷc hâ̭w kwá vi fa̭m. WBKT Tính wí da̒ tháw lwâ̭n va̒ thôổng nhất kết lwâ̭n:

Dôô̒ng chỉ Da̭i tả Ngwiḙ̂n Tha̒nh kỏ khwiết diếm, vi fa̭m dêểnh mức fái thi ha̒nh kí lwâ̭t va̒ kăn kăn kử Kwi di̭nh xổ 102-QĐ/TW, ngă̒i 15/11/2017 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l xắ lỉ kí lwâ̭t dáng viên vi fa̭m., WBKT Tính wí da̒ biếw kwiết, kwiết di̭nh thi ha̒nh kí lwâ̭t dổi vởi Dáng viên Dinh Thi̭ Hươ̒ng bă̒ng hi̒nh thức: Khiến chách

4. Xem xét iêw kâ̒w ngiêm túc kiếm diếm xâw xắc va̒ rút kinh ngiḙ̂m tlước tố chức dáng nơi xinh hwa̭t, nơi kôông tác dổi vởi 21 dôô̒ng chỉ Wí viên Ban Chí da̭w thi la̒ kản bô̭ thuô̭c ziḙ̂n Ban Thươ̒ng vṷ kwán lỉ:

 

Dổi vởi dôô̒ng chỉ Châ̒n Zwiên Hái – Ngwiên Fỏ Zảm dôốc Xớ Ta̒i chỉnh, Fỏ Tlươ̒ng Ban Chí da̭w thi năm 2018 va̒ 20 dôô̒ng chỉ Wí viên Ban Chí da̭w thi THFT KZ năm 2017 – 2018 ta̭ tính Hwa̒ Bi̒nh la̒ Zảm dôốc môô̭ch xổ xớ, nga̒nh kuố tính va̒ Fỏ Chú ti̭ch UBND kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ nổ lư̭c hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ ản fân kôông.

Twi nhiên, zo Ban Chí da̭w thi ó hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ năm 2017 – 2018, zó dớ xắi tha vṷ wiḙ̂c kan thiḙ̂p nơng diếm thi tlải fáp lwâ̭t cho 65 thỉ xinh tloong năm hoo̭c 2017 – 2018, gâi hâ̭w kwá rất ngiêm tloo̭ng. Kác dôô̒ng chỉ la̒ tha̒nh viên Ban Chí da̭w thi zo rỉ fái liên dởi chi̭w chách nhiḙ̂m, dôô̒ng thơ̒i fái ngiêm túc kiếm diếm xâw xắc va̒ rút kinh ngiḙ̂m tlước tố chức dáng nơi xinh hwa̭t ku̒ng nhơ nơi kôông tác.

 

III. KẾT KWÁ KIẾM TLA KHI Ỏ ZẨW HIḘ̂W VI FA̭M DỔI VỞI DÁNG VIÊN LA̒ KẢN BÔ̭ THUÔ̭C ZIḘ̂N BAN THƯƠ̒NG VṶ TÍNH WÍ KWÁN LỈ:

 

WBKT Tính wí da̒ xem xét bảw kảw kết kwá kiếm tla ki kỏ zẩw hiḙ̂w vi fa̭m (ZHVF) dổi vởi 5 dáng viên la̒ kản bô̭ thuô̭c ziḙ̂n Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí kwán lỉ kỏ liên kwan dêểnh xai fa̭m tloong ki̒ thi THFTKZ năm 2018 ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, kṷ thế nhơ khâw:

 

1. Dổi vởi dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Thẳng – Ngwiên Tính wí viên, ngwiên Bỉ thư Dáng wí, ngwiên Zảm dôốc Xớ Zaw thôông vâ̭n tái (ZTVT):

 

1.1 Kết lwâ̭n kiếm tla: Kwa kwả chi̒nh thấm tla, xác minh dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Thẳng va̒ vơ̭ kuố dôô̒ng chỉ khắng di̭nh chăng kỏ tác dôô̭ng, kan thiḙ̂p nơng diếm thi cho kon dé kuố mêê̒nh, nhưng tloong xổ kác thỉ xinh ản kan thiḙ̂p, nơng diếm thi tloong ki̒ thi THFT KZ năm 2017 – 2018 ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, tloong rỉ kỏ kon dé kuố dôô̒ng chi̒ ản xướ chươ̭, nơng diếm thi, như vâ̭i la̒ vi fa̭m Diê̒w 49, Kwi chể thi ban ha̒nh ke̒m thew Thôông tư xổ 04/2017/TT-BZZDT, ngă̒i 25/01/2017 kuố Bô̭ ZZ&DT. Mă̭t khác, wiḙ̂c thỉ xinh xứ zṷng diếm thi ản nơng tlải fáp lwâ̭t dớ dăng kỉ baw hoo̭c Hoo̭c viên ANNZ la̒ vi fa̭m Diê̒w 13 Kwi chể tiến xinh da̭i hoo̭c, kaw dắng ban ha̒nh thew Thông tư xổ 04/VBHN-BGDĐT, ngă̒i 04/5/2018 kuố Bô̭ ZZ&DT.

Kwi chể thi thi THFT KZ, Kwi chể tiến xinh da̭i hoo̭c, kaw dắng chỉnh kwi vf fáp lwâ̭t ka̭ ni̒. Như vâ̭i thỉ xinh da̒ vi fa̭m fáp lwâ̭t va̒ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Thẳng da̒ vi fa̭m Khwán 8, Diê̒w 3, Kwi di̭nh xổ 08-QĐ/TW kuố Ban Chấp ha̒nh Tlung ương wê̒l chách nhiḙ̂m nêw kương kuố kản bô̭ dáng viên.

 

1.2. WBKT Tính wí iêw kâ̒w: Ban Thươ̒ng vṷ Dáng wí Khổi kác kơ kwan tính, Dáng wí Xớ ZTVT chí da̭w, hưởng zâ̭n Chi bô̭ Kể hwa̭ch – Ta̒i chỉnh tlư̭c thuô̭c Dáng bô̭ Xớ ZTVT thư̭c hiḙ̂n kwi chi̒nh xem xét, thi ha̒nh kí lwâ̭t Dáng dổi vởi dáng viên Bu̒ Văn Thẳng thew thấm kwiê̒n va̒ bảw kảw kết kwá wê̒l Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí, WBKT Tính wí tlước ngă̒i 10/8/2019

 

2. Dổi vởi dô̒ng chỉ Châ̒n Văn Tiḙ̂p – Tính wí viên, Zảm dôốc Xớ Nôông ngiḙ̂p va̒ Fát chiến nôông thôn (NN&FTNT):

 

2.1 Kết lwâ̭n kiếm tla: Kwa kwả chi̒nh thấm tla, xác minh dôô̒ng chỉ Châ̒n Văn Tiḙ̂p va̒ vơ̭ kuố dôô̒ng chỉ khắng di̭nh chăng kỏ tác dôô̭ng, kan thiḙ̂p nơng diếm thi cho kon dé kuố mêê̒nh, nhưng tloong xổ kác thỉ xinh ản kan thiḙ̂p, nơng diếm thi tloong ki̒ thi THFT KZ năm 2017 – 2018 ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, tloong rỉ kỏ kon dé kuố dôô̒ng chi̒ ản xướ chươ̭, nơng diếm thi, như vâ̭i la̒ vi fa̭m Diê̒w 49, Kwi chể thi ban ha̒nh ke̒m thew Thôông tư xổ 04/2017/TT-BZZDT, ngă̒i 25/01/2017 kuố Bô̭ ZZ&DT. Mă̭t khác, wiḙ̂c thỉ xinh xứ zṷng diếm thi ản nơng tlải fáp lwâ̭t dớ dăng kỉ baw hoo̭c Tlươ̒ng Da̭i hoo̭c KTKZ Ha̒ Nô̭i la̒ vi fa̭m Diê̒w 13 Kwi chể tiến xinh da̭i hoo̭c, kaw dắng ban ha̒nh thew Thông tư xổ 04/VBHN-BGDĐT, ngă̒i 04/5/2018 kuố Bô̭ ZZ&DT. Kwi chể thi thi THFT KZ, Kwi chể tiến xinh da̭i hoo̭c, kaw dắng chỉnh kwi vf fáp lwâ̭t ka̭ ni̒. Như vâ̭i thỉ xinh da̒ vi fa̭m fáp lwâ̭t va̒ dôô̒ng chỉ Châ̒n Văn Tiḙ̂p da̒ vi fa̭m Khwán 8, Diê̒w 3, Kwi di̭nh xổ 08-QĐ/TW kuố Ban Chấp ha̒nh Tlung ương wê̒l chách nhiḙ̂m nêw kương kuố kản bô̭ dáng viên.

 

2.2. WBKT Tính wí iêw kâ̒w: Ban Thươ̒ng vṷ Dáng wí Khổi kác kơ kwan tính, Dáng wí Xớ NN&FTNT chí da̭w, hưởng zâ̭n Chi bô̭ Kể hwa̭ch – Ta̒i chỉnh tlư̭c thuô̭c Dáng bô̭ Xớ NN&FTNT thư̭c hiḙ̂n kwi chi̒nh xem xét, thi ha̒nh kí lwâ̭t Dáng dổi vởi dáng viên Châ̒n Văn Tiḙ̂p thew thấm kwiê̒n va̒ bảw kảw kết kwá wê̒l Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí, WBKT Tính wí tlước ngă̒i 10/8/2019

 

3. Dổi vởi dôô̒ng chỉ Dô̭ Hái Hô̒ - Zảm dôốc xớ Khwa hoo̭c va̒ Kôông ngḙ̂ (KH&KN):

3.1 Kết lwâ̭n kiếm tla: Kwa kwả chi̒nh thấm tla, xác minh dôô̒ng chỉ Dô̭ Hái Hô̒ va̒ vơ̭ kuố dôô̒ng chỉ khắng di̭nh chăng kỏ tác dôô̭ng, kan thiḙ̂p nơng diếm thi cho kon dé kuố mêê̒nh, nhưng tloong xổ kác thỉ xinh ản kan thiḙ̂p, nơng diếm thi tloong ki̒ thi THFT KZ năm 2017 – 2018 ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, tloong rỉ kỏ kon dé kuố dôô̒ng chi̒ ản xướ chươ̭, nơng diếm thi, như vâ̭i la̒ vi fa̭m Diê̒w 49, Kwi chể thi ban ha̒nh ke̒m thew Thôông tư xổ 04/2017/TT-BZZDT, ngă̒i 25/01/2017 kuố Bô̭ ZZ&DT. Mă̭t khác, wiḙ̂c thỉ xinh xứ zṷng diếm thi ản nơng tlải fáp lwâ̭t dớ dăng kỉ baw hoo̭c Hoo̭c viên ANNZ la̒ vi fa̭m Diê̒w 13 Kwi chể tiến xinh da̭i hoo̭c, kaw dắng ban ha̒nh thew Thông tư xổ 04/VBHN-BGDĐT, ngă̒i 04/5/2018 kuố Bô̭ ZZ&DT. Kwi chể thi thi THFT KZ, Kwi chể tiến xinh da̭i hoo̭c, kaw dắng chỉnh kwi vf fáp lwâ̭t ka̭ ni̒. Như vâ̭i thỉ xinh da̒ vi fa̭m fáp lwâ̭t va̒ dôô̒ng chỉ Châ̒n Văn Tiḙ̂p da̒ vi fa̭m Khwán 8, Diê̒w 3, Kwi di̭nh xổ 08-QĐ/TW kuố Ban Chấp ha̒nh Tlung ương wê̒l chách nhiḙ̂m nêw kương kuố kản bô̭ dáng viên.

3.2. WBKT Tính wí iêw kâ̒w: Ban Thươ̒ng vṷ Dáng wí Khổi kác kơ kwan tính, Dáng wí Xớ KH&KN chí da̭w, hưởng zâ̭n Chi bô̭ xổ 1 tlư̭c thuô̭c Dáng bô̭ Xớ KH&KN thư̭c hiḙ̂n kwi chi̒nh xem xét, thi ha̒nh kí lwâ̭t Dáng dổi vởi dáng viên Dô̭ Hái Hô̒ thew thấm kwiê̒n va̒ bảw kảw kết kwá wê̒l Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí, WBKT Tính wí tlước ngă̒i 10/8/2019

 

4. Dổi vởi dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Anh Twẩn – Fỏ Kṷc Tlướng Kṷc Thể tính:

 

4.1 Kết lwâ̭n kiếm tla: Kwa kwả chi̒nh thấm tla, xác minh dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Anh Twẩn va̒ vơ̭ kuố dôô̒ng chỉ khắng di̭nh chăng kỏ tác dôô̭ng, kan thiḙ̂p nơng diếm thi cho kon dé kuố mêê̒nh, nhưng tloong xổ kác thỉ xinh ản kan thiḙ̂p, nơng diếm thitloong ki̒ thi THFT KZ năm 2017 – 2018 ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, tloong rỉ kỏ kon dé kuố dôô̒ng chi̒ ản xướ chươ̭, nơng diếm thi, như vâ̭i la̒ vi fa̭m Diê̒w 49, Kwi chể thi ban ha̒nh ke̒m thew Thôông tư xổ 04/2017/TT-BZZDT, ngă̒i 25/01/2017 kuố Bô̭ ZZ&DT.

Twi nhiên dôô̒ng chỉ cho mắt kỏ kô ủn kải roo̭ch kỏ nhơ̒ ngươ̒i khác ngỏ zúp diếm cho kon mêê̒nh. Mă̭t khác wiḙ̂c thỉ xinh xứ zṷng diếm thi ản nơng tlải fáp lwâ̭t dớ dăng kỉ baw ho Tlươ̒ng Da̭i hoo̭c KTKZ Ha̒ Nô̭i la̒ vi fa̭m Diê̒w 13 Kwi chể tiến xinh da̭i hoo̭c, kaw dắng ban ha̒nh thew Thông tư xổ 04/VBHN-BGDĐT, ngă̒i 04/5/2018 kuố Bô̭ ZZ&DT. Kwi chể thi thi THFT KZ, Kwi chể tiến xinh da̭i hoo̭c, kaw dắng chỉnh kwi vf fáp lwâ̭t ka̭ ni̒. Như vâ̭i thỉ xinh da̒ vi fa̭m fáp lwâ̭t va̒ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Anh Twẩn da̒ vi fa̭m Khwán 8, Diê̒w 3, Kwi di̭nh xổ 08-QĐ/TW kuố Ban Chấp ha̒nh Tlung ương wê̒l chách nhiḙ̂m nêw kương kuố kản bô̭ dáng viên.

4.2. WBKT Tính wí iêw kâ̒w: Ban Thươ̒ng vṷ Dáng wí Khổi kác kơ kwan tính, Dáng wí Chi Kṷc Thể tính chí da̭w, hưởng zâ̭n Chi bô̭ Foo̒ng Kwán lỉ Hô̭ kinh zwanh Dáng wí Chi Kṷc Thể thư̭c hiḙ̂n kwi chi̒nh xem xét, thi ha̒nh kí lwâ̭t Dáng dổi vởi dáng viên Ngwiḙ̂n Anh Twẩn thew thấm kwiê̒n va̒ bảw kảw kết kwá wê̒l Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí, WBKT Tính wí tlước ngă̒i 10/8/2019

 

5. Dổi vởi dôô̒ng chỉ Fa̭m Hô̒ng Hái – Zảm dôốc Kôông ti Báw Viḙ̂t Hwa̒ Bi̒nh:

 

5.1 Kết lwâ̭n kiếm tla: Kwa kwả chi̒nh thấm tla, xác minh dôô̒ng chỉ Fa̭m Hô̒ng Hái va̒ vơ̭ kuố dôô̒ng chỉ khắng di̭nh chăng kỏ tác dôô̭ng, kan thiḙ̂p nơng diếm thi cho kon dé kuố mêê̒nh, nhưng tloong xổ kác thỉ xinh ản kan thiḙ̂p, nơng diếm thi tloong ki̒ thi THFT KZ năm 2017 – 2018 ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, tloong rỉ kỏ kon dé kuố dôô̒ng chi̒ ản xướ chươ̭, nơng diếm thi, như vâ̭i la̒ vi fa̭m Diê̒w 49, Kwi chể thi ban ha̒nh ke̒m thew Thôông tư xổ 04/2017/TT-BZZDT, ngă̒i 25/01/2017 kuố Bô̭ ZZ&DT. Mă̭t khác, wiḙ̂c thỉ xinh xứ zṷng diếm thi ản nơng tlải fáp lwâ̭t dớ dăng kỉ baw hoo̭c Hoo̭c viên ANNZ la̒ vi fa̭m Diê̒w 13 Kwi chể tiến xinh da̭i hoo̭c, kaw dắng ban ha̒nh thew Thông tư xổ 04/VBHN-BGDĐT, ngă̒i 04/5/2018 kuố Bô̭ ZZ&DT. Kwi chể thi thi THFT KZ, Kwi chể tiến xinh da̭i hoo̭c, kaw dắng chỉnh kwi vf fáp lwâ̭t ka̭ ni̒. Như vâ̭i thỉ xinh da̒ vi fa̭m fáp lwâ̭t va̒ dôô̒ng chỉ Fa̭m Hô̒ng Hái da̒ vi fa̭m Khwán 8, Diê̒w 3, Kwi di̭nh xổ 08-QĐ/TW kuố Ban Chấp ha̒nh Tlung ương wê̒l chách nhiḙ̂m nêw kương kuố kản bô̭ dáng viên.

5.2. WBKT Tính wí iêw kâ̒w: Ban Thươ̒ng vṷ Tha̒nh wí Hwa̒ Bi̒nh, chí da̭w, hưởng zâ̭n Chi Kôông ti Báw Viḙ̂t Hwa̒ Bi̒nh thư̭c hiḙ̂n kwi chi̒nh xem xét, thi ha̒nh kí lwâ̭t Dáng dổi vởi dáng viên Fa̭m Hô̒ng Hái thew thấm kwiê̒n va̒ bảw kảw kết kwá wê̒l Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí, WBKT Tính wí tlước ngă̒i 10/8/2019


KÁC TIN KHÁC