(HBDT) – Mư̒ng dất nước, mư̒ng Dáng, mư̒ng xwân mởi, nhân zi̭p Thết Ngwiên dản kố chiê̒n kuố zân tôô̭c, Bảw hwa̒ Bi̒nh xwất bán ẩn fấm qă̭c biḙ̂t Thết Kănh Tỉ – 2020. Ban biên tâ̭p Bảw Hwa̒ Bi̒nh kỉnh mơ̒i kác nha̒ bảw, nha̒ ngiên kửw, kôô̭ng tác viên, ban doo̭c tloong va̒ wa̒i tính tham za viết ba̒i, kới chănh, ánh cho xổ bảw xwân.


Năm 2019, vởi xư̭ lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh kwiết liḙ̂t, linh hwa̭t, xảng ta̭w kuố Tính wí, HDNZ, xư̭ chung khức dôô̒ng loo̒ng kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kôô̭ng dôô̒ng zwanh ngiḙ̂p va̒ nhân zân, tính ha da̒ vươ̭t kwa khỏ khăn, thắch thức, kơ bán thư̭c hiḙ̂n da̭t va̒ vươ̭t kác mṷc tiêw, chí tiêw kwan tloo̭ng dê̒ tha, dươ KT-XH kuố tính ngă̒i kaa̭ng fát chiến

Bước xang năm Kănh Tỉ – 2020 ku̒ng vởi ká nước, tính ha kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng kí niḙ̂m kác xư̭ kiḙ̂n li̭ch xứ tloo̭ng da̭i. Dâ̒w xwân 2020, ká nước tố chức kí niḙ̂m 90 năm Ngă̒i thă̒nh lâ̭o Dáng Kôô̭ng xán Viḙ̂t Nam (3/2/1930 – 3/2/2020). Tiếp rỉ la̒ kí niḙ̂m 45 năm Ngă̒i zái foỏng hwa̒n twa̒n miê̒n nam, thôổng nhất dất nươ̭c (30/4/1975 – 30/4/2020); 130 năm ngă̒i kinh Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); 75 năm Kắch ma̭ng khảng Thảm va̒ Kwuốc khẳnh 2/9. Ku̒ng tloong năm 20290, tính ha tố chức Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025.

Ẩn fấm dă̭c biḙ̂t Bảw Hwa̒ Bi̒nh xwân Kănh Tỉ – 2020  tâ̭p chung chiê̒n tái nhửng vẩn dê̒ kwan tloo̭ng, thơ̒i xư̭ tloong dơ̒i khr chỉnh tli̭ va̒ fát chiến KT-XH kuố tính; nét dḙp văn hwả, thiên nhiên, kon ngươ̒i Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng thơ̒i kuu̒ng nhâ̭n ziḙ̂n nhửng mă̭t ko̒n ha̭n chể, khỏ khăn, thắch thưức nhă̒m khơi zâ̭l khức meḙnh da̭i do̒n kết zân tôô̭c, khơi nguô̒n xảng ta̭w, dươ tính Hwa̒ Bi̒nh fát chiến xửng dảng la̒ vu̒ng kướ ngo̭ kuố Thú dô Ha̒ Nô̭i

Ban biên tâ̭p Bảw Hwa̒ Bi̒nh moong muổn nhâ̭n ản kác tác fấm viêt wê̒l tinh thâ̒n dối mởi, xảng ta̭w. Tinh thâ̒n khới ngiḙ̂p va̒ khới ngiḙ̂p xảng ta̭w kuố kác thơ̒ng lớp nhân zân. Kác ba̒i viết nêw kương tâ̭p thế, kả nhân tiêw biếw xwất xắc tlêênh kác lỉnh vư̭c kôông tác; nhửng diến hi̒nh wê̒l hoo̭c tâ̭p, la̒ thew Bác Hô̒. Nhửng thă̒nh tư̭w nối bâ̭t tlêênh kác lỉnh vư̭c KT-XH, KF-AN; dổi ngwa̭i, zư̭ vưng chú kwiê̒n biến dáw. Kôông ngiḙ̂p 4.0, hwa̭t dôô̭ng dê̒n ơn dáp ngiḙ̂, Thết cho ngươ̒i nge̒w, nét dḙp văn hwả, kác foong tṷc, tâ̭p kwản dôô̭c dảw, dă̭c xác kuố kác zân tôô̭c ớ Hwa̒ Bi̒nh...

Bảw Hwa̒ Bi̒nh Thết Kănh Tỉ – 2020 ză̒nh nhê̒w chang văn hwả, văn ngḙ̂, thế thaw, tloong rỉ kỏ kác ba̒i viết we̒lchieenf thôổng văn hwả zân tôô̭c, wê̒l hô̭i nhâ̭p kwuốc tể; zởi thiḙ̂w nhửng nét dḙp tloong foong tṷc, tâ̭p kwản kuố ngươ̒i zân khắp mo̭i miê̒n dất nước va̒ kôô̭ng dôô̒ng ngươ̒i Viḙ̂t ớ nước wa̒i.

Dớ Bảw Hwa̒ Bi̒nh Thết Kănh Tỉ – 2020 kỏ nô̭i zung foong fủ, da za̭ng, hấp zâ̭n, hi̒nh thức dḙp, Ban biên tâ̭p Bảw Hwa̒ Bi̒nh moong muổn nhâ̭n thức, xư̭ kôô̭ng tác nhiḙ̂t ti̒nh kuố kác nha̒ bảw, nha̒ ngiên kửw, kôô̭ng tác viên, ban doo̭c tloong va̒ wa̒i tính tham za viết ba̒i wê̒l nhê̒w lỉnh vư̭c, thế lo̭i nhơ: foỏng xư̭, bút kỉ, twi̒ bút, gi chép, chiḙ̂n ngẳn, thơ, tiếw fấm, kâw dổi, ánh dḙp... kỏ khôông khỉ ngă̒i xwân va̒ zâ̒w ỉ ngiḙ̂

Ba̒i viết kâ̒n ngẳn, go̭n, xúc tích, ro̭ ra̒ng, dê̒ ta̒i mởi la̭, kắch viết kỏ văn foong ngḙ̂ thwâ̭t, văn chương, thôông tin khôổng dôô̭ng, ngôn ngư̭ rḙ̂ hiếw, kám xúc, hâps zâ̭n ba̭n do Wa̒i bút zănh, ba̒i viết kâ̒n dê̒ ro̭ ho̭, thê, diḙ̂ chí, diḙ̂n thwa̭i (nểw kỏ) dớ Twa̒ xwa̭n tiḙ̂n liên hḙ̂ khi̒ kâ̒n thiết.

Ban biên tâ̭p moong nhâ̭n ản xư̭ kôông tác dớ ẩn fấm Bảw Hwa̒ Bi̒nh Thết Kănh Tỉ – 2020 thư̭c xư̭ la̒ mỏn kwa̒ xwân ỉ ngiḙ̂ vởi mổi za di̒nh.

Thơ̒i zan nhâ̭n tác fấm dêểnh hết ngă̒i 10/12/2019

Tác fấm kới wê̒l: Tòa soạn Báo Hòa Bình, số 47, đường Nguyễn Huệ, phường Phương Lâm, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình hoặc qua email: toasoan@baohoabinh.com.vn.


BAN BIÊN TÂ̭P BÁW HWA̒ BI̒NH

KÁC TIN KHÁC