(HBDT) -–la̒ lư̭c lươ̭ng di dâ̒w thư̭c hiḙ̂ Chương chi̒nh OCOP cho rêênh kác hơ̭p tác xa̭ (HTX) luôn chú dôô̭ng nôơng kaw chất lươ̭ng xán fấm, dâ̒w tư baw bi̒, nha̭n mác, tem chwi xwất nguô̒n kôốc xán fấm ản dew khaw OCOP. Kết kwá năm 2019, to̒n tính kỏ 27 xán fấm OCOP kấp tính, tloong rỉ kỏ 16 xán fấm kuố 13 HTX ản xếp ha̭ng, gô̒m: 5 xán fấm 4 khaw, 11 xán fấm 3 khaw.


Dớ ta̭w tha xán fấm kam kwa̒ tă̭ng kaw kấp, HTX 3T nôông xán Kaw Fong thư̭c hiḙ̂n chuô̭i zâi chwiê̒n xơ chể gô̒m kác kwi chi̒nh: fân lo̭i xán fấm, xṷc thướ ozone, xẩi khô vfa baw ma̒ngxinh hoo̭c…

Nhă̒m hổ chơ̭ kác HTX tham za Chương chi̒nh OCOP, Liên minh HTX tính tố chức diê̒w tla, thôổng kê nhửng xán fấm chiê̒n thôổng, thể meḙnh kuố diḙ̂ fươ̭ng cho HTX la̒ chú thế, hổ chơ̭ dớ HTX hwa̒n thiḙ̂n thú tṷc tham za chương chi̒nh. Kác HTX ó ngư̒ng nương kaw chất lươ̭ng xán fấm, dấi meḙnh xán xwất thew chuô̭i zả tli̭, xán xwất thew tiêw chấn VietGAP; DANG lỉ thương hiḙ̂w, nha̭n mác… Nhơ̒ thể, nhửng HTX kỏ xán fấm tham za Chương chi̒nh OCOP da̭t ản kết kwá kaw, tiêw biếw như HTX Ha̒ Fong kỏ 4 xán fấm da̭t tiêw chấn OCOP.

Dô̒ng chỉ Hô̒ Xwân Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n Kaw Fong cho mắt: Năm 2019, hwiḙ̂n Kaw Fong kỏ 5 xán fấm ản kôông nhâ̭n da̭t tiêw chấn OCOP, tloong rỉ 2 xán fấm da̭t 4 khaw kuố HTX Ha̒ Fong. Khâw khi gẳn khaw dê̒w ản tiêw thṷ tốt. Bớ rỉ, 2 HTX kỏ xán fấm da̭t tiêw chấn OCOP kuố hwiḙ̂n tlớ thee̒nh kiếw mâ̭w, diếm dêểnh dớ môô̭ch xổ HTX tloong va̒ wa̒i tính hoo̭c tâ̭p.

Môô̭ch xổ xán fấm kuố HTX da̭t tiêw chấn OCOP nhơ: Xán fấm ka thươi ngwiên kon kuố HTX chăn ruôi ka La̭c Thwí, xa̭ An Bi̒nh (La̭c Thwí); bưới dó Zang Lô̭c kuố HTX xán xwất, chể biển va̒ tiêw thṷ bưới dó Tân La̭c, thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c); thố kấm zḙ̂t thăi kuố HTX Zḙ̂T thố kấm zḙ̂t thăi va̒ zi̭ch vṷ zu li̭ch bán Lác, xa̭ Chiê̒ng Châw (Mai Châw); ha̭t zối kuố HTX kung ửng ửng zôổng kâl va̒ zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p xa̭ Chỉ Da̭w (La̭c Xơn)... dê̒w la̒ xán fấn chiến thôổng kuố diḙ̂ fương.

Ka̭ ni̒ mô̭ch xổ HTX tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chú dôô̭ng kwi hwă̭ch vu̒ng xán xwất ha̒ng hwả, tâ̭p chung ởng zṷng khwa hoo̭c kôông ngḙ̂, nơơng kaw chất lươ̭ng zi̭ch vṷ, xán xwất thew chuô̭i zả tli̭. Thew thôông kê dêểnh hết kwỉ I, to̒n tính kỏ 54 xán fấm dăng lỉ tham za Chương chi̒nh OCOP, tloong rỉ kỏ hơn 30 HTX tham za.

Dôô̒ng chỉ Chi̭nh Thi̭ Ngo̭c Thwỉ, Fỏ Chú ti̭ch Liên minh HTX tính deẻnh zả: Chương chi̒nh OCOP khwiển khích thúc dấi HTX fát chiến xán fấm chất lươ̭ng tốt, dáp ửng ngă̒i ka̭ng kaw iêw kâ̒w kuố thi̭ tlươ̒ng. Khi HTX tham za chương chi̒nh ản kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương hổ chơ̭ kinh fỉ hwa̒n thiḙ̂n, nơng kấp baw bi̒ tem chwi xwất nguô̒n kôốc, kwáng bả xán fấm… Dă̭c biḙ̂t tham za Chương chi̒nh OCOP kóp fâ̒n nơơng kaw zả tli̭ cho xán fấm, hwa̒n thiḙ̂n chuô̭i zả tli̭ bớ xán xwất dêểnh chể biến, tiêw thu xán fấm. Zúp cho thu nhâ̭p kuố viên viên vfa ngươ̒i law dôô̭ng tloong HTX ản nơơng kaw. Thơ̒i zan dêểnh Liên minh HTX tính tiếp tṷc vâ̭n dôô̭ng, hổ chơ̭ kác HTX tham za Chương chi̒nh OCOP.


KÁC TIN KHÁC


Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân, do̒n nuô̒ng zúp nôông zân thwát nge̒w

(HBDT) – La̒ môô̭ch tloong nhửng nguô̒n tỉn zṷng hổ chơ̭ zúp nôông zân fát chiến xán xwất, nơơng kaw thu nhâ̭p. Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân (HCNZ) ản kác kấp Hô̭i Nôông zân chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh xán xwất bê̒n vưng, kóp fâ̒n zám nge̒w ớ diḙ̂ fương.

Chắp keẻnh cho hô̭t tlói băl xa

(HBDT) – Baw dơ̒i kwa, hô̭t tlói la̒ dă̭c xán tư̭ ha̒w kuố vu̒ng dất La̭c Xơn. Ớ ni nha̒ no̒ ki kỏ kâl tlói, hô̭t tlói la̒ za vi̭ ăn kweenh năm. Dớ dươ hô̭t tlói dêểnh ngươ̒i tiêw zu̒ng tiḙ̂n lơ̭i, an twa̒n, chi̭ bu̒i thi̭ Lơ̭i ớ xỏm Be tlêênh, xa̭ Chỉ Da̭w da̒ tứ ngiḙ̂m, chể biển thee̒nh xán fấm za vi̭ vỏi tlói Mươ̒ng Be.

Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p hổ chơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Én, Chú ti̭c Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p (La̭c Xơn) cho mắt: Hô̭i LHFN xa̭ chi̒ ni̒ kỏ 1.358 hô̭i viên, xinh hwa̭t ớ 14 chi hô̭i. Tloong nhửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ luôn xác di̭nh wiḙ̂c hổ chơ̭, zúp dơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám bê̒n vưng la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm. Kwa rỉ, tư̒ng bước kóp fâ̒n nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n hô̭i viên, dôô̒ng thơ̒i, khắng di̭nh vai tlo̒, vi̭ chỉ kuố tố chức Hô̭i tloong kác foong tla̒w kuố diḙ̂ fương.