(HBDT) – Kuổi khảng 7, kác xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí xôi nối tham za hô̭i thi khu zân kư (KZK) kiếw mâ̭w va̒ xa̭ da̭t chấn NTM nơơng kaw lâ̒n thử I, zo UB MTTK hwiḙ̂n fổi hơ̭p vởi kác do̒n thế CT-XH tố chức. Kác hwiḙ̂n tloong tính ku̒ng tố chức hô̭i thi thew kể hwă̭ch, hưởng zâ̭n kuố UN MTTK tính. Thôông kwa hô̭i thi tiên chiê̒n kác chú chương, chỉnh xắch wê̒l xâi zư̭ng NTM va̒ NTM mởi nơơng kaw. Dă̭c biḙ̂t la̒ nối bâ̭t xư̭ tham za doỏng kóp kuố hḙ̂ thôổng MTTK, kác dwa̒n thế, hô̭i viên, dwa̒n viên, nhân zân.

 

Nhân zân tố 13, fươ̒ng Zân chú (TFHB) tham za mô hi̒nh "Twiê̒n fổ văn minh, khu zân kư ó kỏ rác”

Fỏ Chú ti̭ch MTTK tính Dă̭ng Thi̭ Ngo̭c Bích cho mắt: Hô̭i thi kóp fâ̒n thúc dấi nơơng kaw hiḙ̂w kwá kuô̭c vâ̭n dôô̭ng (KVD) ""o̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng NTM, dô thi văn minh" zo MTTK chú chi̒. La̒ môô̭ch tlong nhửng KVD lởn. Ngă̒i 8/4/2016 Tính wí da̒ na hă̒nh Chí thi̭ xổ 13-CT/TU wê̒l tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng dổi vởi KVD. MTTK va̒ kác dwa̒n thế CH-XH tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng to̒n zân hướng ửng, tham za, nhẩn meḙnh ngươ̒i zân chính la̒ chú thế xâi zư̭ng NTM, dô thi̭ văn minh. Chí khi̒ no̒ ngươ̒i zân hiếw ro̭, tham za mḙ̂ thư̭c xư̭ hiḙ̂w kwá.

MTTK kác dwa̒n thế tâ̭p chung tiên chiê̒n kản bô̭, nhân zân thư̭c hiḙ̂n nếp khôổng văn hwả, ửng xứ văn minh, ba̒i chư̒ hú tṷc la̭c hâ̭w, mê tỉn zi̭ dwan, zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c. Fát dôô̭ng va̒ zwi chi̒ kác foong tla̒w báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, xâi zư̭ng KZK ""khảng -–xeenh -–kheḙch - dḙp". Tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân tham za fát hiḙ̂n, tố zác thô̭i fa̭m, fổi hơ̭p ra̒ xwát, lâ̭p zănh xắch dổi tươ̭ng vắc tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i... To̒n tính kỏ 3.531 mô hi̒nh tư̭ kwán, hwa̭t dôô̭ng nê̒ nếp, fát hwi ti̒nh do̒n kết, zúp dơ̭ kha̒ fát chiến kinh tể, dám báw ANCT...

Kác nô̭i zung, van bán wê̒l KVD fố biển dêểnh 1.482 KZK tloong tính. Ha̒ng năm MTTK kác kấp fổi hơ̭p tố chức cho kản bô̭, KZK dang kỉ, bi̒nh xét thi duô thư̭c hiḙ̂n KVD, khơi zâ̭l vai tlo̒, chắch nhiḙ̂m, ỉ thức kuố mối ngươ̒i zân, za di̒nh. Dôô̒ng thơ̒i lể fiểw deẻnh zả xư̭ ha̒i loo̒ng kuố ngươ̒i zân ta̭i kác xa̭ dê̒ ngi̭ dat chấn NTM.

Kỏ xư̭ baw kuô̭c kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ va̒ nhân zân, ziḙ̂n ma̭w nôông thôn va̒ dô thi̭ tloong tính kỏ nhê̒w khới xắc. Khi̒ da̒ thôông hiếw, nhân zân tích kư̭c doỏng kóp ngă̒i kôông, thiê̒n, hiển dất xâi zư̭ng ha̭ thơơ̒ng kơ xớ. 10 năm xâi zư̭ng NTM, nhân zân da̒ doỏng kóp 109,72 tí dôô̒ng, tlêênh 2,4 tliḙ̂w ngă̒i kôông law dôô̭ng, hiển tlêênh 979.000 m2 dất va̒ kóp vâ̭t tư, vâ̭t liḙ̂w, mẳi moóc tli̭ zả tlêênh 2.306 tí dôô̒ng.

Tính da̒ hi̒nh thă̒nh kác vu̒ng xán xwất tâ̭p chung kwi mô lởn thew hưởng ha̒ng hwả ngă̒i ka̭ng khắng di̭nh thương hiḙ̂w nhơ: miể tỉm Hwa̒ Bi̒nh, kam Kaw Foong, bưới dó Tân La̭c, zan Xơn Thwí, kả khôông Da̒, de La̭c Thwí... To̒n tính kỏ 22 zư̭ ản liên kết xán xwất thew chuô̭i zả tli̭ va̒ 500 mô hi̒nh xán xwất... Dêểnh khảng 6/2020 kỏ 53 xa̭ da̭t chấn NTM, 39 KZK NTM kiêw mâ̭w. Hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ wê̒l dích NTM, thi̭ chẩn Lương Xơn va̒ khṷ vư̭c vớ rôô̭ng da̭t tiêw chỉ dô thi̭ lo̭i IV.

Dớ nơơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá KVD, MTTK, kác dwa̒n thế tiếp tṷc dấi meḙnh tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng khu rôô̭ng dớ nhân zân hiếw ro̭ mṷc dích, ỉ ngiḙ̂, tâ̒m kwan tloo̭ng kuố KVD, la̒ cho mo̭i ngươ̒i, mo̭i KZK, za di̒nh fẩn dẩw thư̭c hiḙ̂n tốt 5 nô̭i zung, tiêw chấn kơ bán kuố kvd. Kwa rỉ fát chiến kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i, fát hwi nô̭i lư̭c khức zân tham za xâi zư̭ng NTM, tố chức thee̒nh kôông hô̭i thi kấp tính KZK kiế mâ̭w va̒ xa̭ da̭t chấnNTM nơơng kaw lâ̒n thử I.

Kấm Lḙ̂

 


KÁC TIN KHÁC


Eenh Hwa̒ng Văn Zang Diến hi̒nh foong tla̒w thi duô xán xwất, kinh zwănh zói

(HBDT) – Xâi zư̭ng vươ̒n ươm tlói gép kwi mô kỏ thiểng tloong vu̒ng, ta̭w kôông ăn wiḙ̂c la̒ cho 4 law dôô̭ng thươ̒ng xwiên va̒ 20 – 30 law dôô̭ng thơ̒i vuk, eenh Hwa̒ng Văn Zang ớ xỏm La Văn Kâ̒w, xa̭ Thươ̭ng Kôốc la̒ môô̭ch tloong nhửng hô̭ za di̒nh xán xwất, kinh zwănh zói tiêw biếw kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn.

Zâ̒w la̭c Iên Thwí xán fấm OCOP 4 khaw

(HBDT) – xán fấm zâ̒w lă̭c kuố HTX nôông ngiuḙ̂p an twa̒n Iên Thwí ản chiết xwất bớ la̭c kheḙch, ó zu̒ng chất báw kwán, ó fa̭ chô̭l bất li̒ thă̒nh fâ̒nno̒ khác. Xán fấm kỏ tác zṷng ngăn ngươ̒ la̭w hwả, chôổng ung thư va̒ kác bêḙ̂nh wê̒l tim meḙch, ản ngươ̒i tiêw zu̒ng deẻnh zả kaw wê̒l chất lươ̭ng. Năm 2020, xán fấm râ̒w la̭c kuố HTX nôông ngiḙ̂p an twa̒n Iên Thwí ản UBNZ tính kôông nhâ̭n la̒ xán fấm OCOP 4 khaw.

Xâi zư̭ng dô thi̭ Lương Xơn tlaảng, xeenh, kheḙch

(HBDT) – "Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n xác dinh mṷc tiêw xâi zư̭ng hwiḙ̂n Lương Xơn kơ bán da̭t tiêw chỉ kấp thi̭ xa̭ năm 2025. Ni la̒ mṷc tiêw rất kắch ma̭ng, do̒i ho̒i kwiết tâm kaw kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân thi̭ chẩn Lương Xơn” -–Đôô̒ng chỉ Hwa̒ng Viḙ̂t Hái, Bỉ thư Dáng wí thi̭ chẩn Lương Xơn cho mắt.