(HBDT) – Năm 2016, Tlung tâm Khwiển nôông tính chiến khai zư̭ ản "xâi zư̭ng va̒ fát chiến mô hi̒nh áp zṷng dôô̒ng bô̭ kác tiển bô̭ ki̭ thwâ̭t tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh” ta̭i xa̭ Tứ Nê va̒ Fủ Vinh (Tân La̭c). Tôống ziḙ̂n tích zư̭ ản 38 ha, kỏ 20 hô̭ tham za. Khâw 4 năm chiến khai, zư̭ ản deẻnh zả tí lḙ̂ kâl khôổng bớ 95 – 98%, kâl kon xinh tlướng dôô̒ng dê̒w, chiê̒w kaw bút ngo̭n bớ 10 – 12m, dươ̒ng kỉnh kôốc bớ 15 - 20cm.Ôông Bu̒i Văn Za̒nh (fảl dăm), ớ xỏm Bin, xa̭ Tứ Nê (Tân La̭c) chiê xé kinh ngiḙ̂m tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh cho ngươ̒i zân tloong xa̭.

 

 

 

Tlôông rư̒ng kâl to, zúp tiết kiḙ̂m chi fỉ wê̒l zôổng, kôông chăm xoóc, tăng hiḙ̂w kwá kinh tể tlêênh mô̭ch ziḙ̂n tích tlôô̒ng tlo̭t, zả tli̭ kấp 3 – 4 lâ̒n xo rư̒ng kâl kon, ha̭n chể nhê̒w rôi bêḙ̂nh, ha̭n chế xwi thwải dất rư̒ng… Chiến khai zư̭ ản ớ hwiḙ̂n Tân La̭c, Tlung tâm Khwiển nôông tính da̒ kung kấp 100% zôổng cho kác hô̭. Zôổng ản cho̭n la̒ kew lai mô, gô̒m: kew BV10, BV16, BV32. Wa̒i tha, kác hô̭ ko̒n ản hổ chơ̭ 50% fân bỏn, tham za kác lớp tâ̭p hwẩn wê̒l ki̭ thwâ̭t chăm xoóc kơ bán tloong tư̒ng zai dwa̭n xinh tlướng kuố kâl tlôô̒ng.

Ôông Bu̒i Văn Ză̒nh, xỏm Bin, xa̭ Tứ Nê chiê xé: Za di̒nh tôi tham za zư̭ ản tlôông 1,8ha. Tlước khi tham za tôi ản ta̭p hwẩn ki̭ thwâ̭t kắch tlôông, khwáng kắch, chăm xoóc, fân bỏn cho tư̒ng zai dwa̭n tlôông rư̒ng. Ban dâ̒w tôi tlôông 1.330 kâl/ha, xứ lỉ thư̭c bi̒ to̒n ziḙ̂n... Kew lai mô chăm xoóc 3 năm, fân bỏn NPK kỏ ha̒m lươ̭ng 0,2kg 1 vủ tlôông. Tôi ngỏ kiế tí lḙ̂ kâl khôổng kaw dêểnh 95%. Khânh 4 năm khâw, kâl da̭t chiê̒w kaw 10-12m, dươ̒ng kỉnh kô̭ 10-14cm; ưw diếm kâl ká leenh vươ̭t chô̭i kấp 1,5 -–2 lâ̒n. Thơ̒i zan dớ tlôông rêểnh rư̒ng kâl to hơn 10 năm xḙ cho thu hwă̭ch, hưở hḙn zoong la̭i kinh tể kaw hơn nhê̒w xo kôô̒ng zôổng kew ku.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Xwân Chươ̒ng, Fỏ Zảm dôốc Tlung tâm zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p hwiḙ̂n cho mắt: Hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ nhê̒w tiê̒m năng dớ fát chiến lâm ngiḙ̂p. Tôống ziḙ̂n tích dất kwi hwă̭ch cho nôông ngiḙ̂p kuố hwiḙ̂n la̒ hơn 33.315 ha, tloong rỉ ziḙ̂n tích dất kỏ rư̒ng hơn 25.036ha va̒ hơn 8.278ha chươ kỏ rư̒ng. Twi nhiên ngươ̒i zân vấn chươ khai thác hết tiê̒m năng dớ fát chiến lâm ngiḙ̂p, chú iểw khai thác kâl non, kâl kon, baảnh ngwiên liḙ̂w thô… Tâ̭p kwản kănh tác chú iểw kwáng kănh, chươ chủ tloo̭ng kác biḙ̂n fáp thâm kănh, tăng năng xwất, chất lươ̭ng rư̒ng. Bớ chú chương kuố ngă̒nh NN&FCNT tính la̒ chiến bớ rư̒ng kâl kon la̭i tl rư̒ng kâl to zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw hơn, kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n dấi meḙnh tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân chiến la̭i tlôông rư̒ng kâl to.

Kwa khânh 4 năm thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản "Xâi zư̭ng va̒ fát chiến mô hi̒nh áp zṷng dôô̒ng bô̭ kác tiển bô̭ ki̭ thwâ̭t tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh” ta̭i hwiḙ̂n, twi chươ dêểnh thuối khai thác, kwa deẻnh zả kuố kác chwiên za va̒ ngươ̒i zân tham za tlôông rư̒ng, thẩi kâl moo̭c leenh, ngươ̒i zân tin tướng chắc chẳn xḙ zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể, kóp fâ̒n báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, xinh thải

 

Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Kaw Xơn fát chiến tlôông rư̒ng

(HBDT) – Nhửng năm kwa, tâ̭n zṷng tiê̒m năng, thể meḙnh wê̒l ziḙ̂n tích dất dô̒l rôô̭ng, ngươ̒i zân xa̭ Kaw Xơn (Da̒ Bắc) tâ̭p chung fát chiến tlôông rư̒ng. Hưởng di ni̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể khả, zúp ba̒ kon nơơng haw thu nhâ̭p va̒ kóp fâ̒n fú xeenh dất dá ró, dô̒l lo̭l.

Ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong kwán lỉ diê̒w hă̒nh va̒ záng ră̭i

(HBDT) – Năm ho̭c 2019 – 2020, ngă̒nh ZZ&DT tính hwa̒n thă̒nh xwất xắc nhiḙ̂m vṷ wê̒l kôông ngḙ̂ thôông tin (KNTT). Diếm nối bâ̭t tloong năm ho̭c la̒ da̒ thư̭c hiḙ̂n chiến khai chái ngiḙ̂m xảng ta̭w khwa hoo̭c kôông ngḙ̂ tlêênh nê̒n táng Micro:bit va̒ zảw zṷc STEM dêểnh 47 tlươ̒ng tiếw hoo̭c, THKX, TH&THKX. Da̒ kỏ nhê̒w xán fấm xảng ta̭w tham za kác kuô̭c thi, kỏ 1 xán fấm da̭t zái khwiển khích kuô̭c thi xảng ta̭w khwa hoo̭c cho thănh, thiểw niên to̒n kwuốc

Xa̭ Tứ Nê Fát chiến tlôông rư̒ng kâl to

(HBDT) - Xa̭ Tứ Nê (Tân La̭c) kỏ 669 ha rư̒ng xán xwất va̒ 146 ha rư̒ng foo̒ng hô̭. Mă̭c zu̒ ziḙ̂n tích rư̒ng kuố xa̭ ó nhê̒w, ngươ̒i zân tloong xa̭ luôn chú dôô̭ng fát hwi hiḙ̂w kwá bớ tlôông rư̒ng, tích kư̭c báw vḙ̂ rư̒ng. Thew chú chương kuố kác kấp, ngă̒nh, nhửng năm khânh ni, ngươ̒i zân xa̭ Tứ Nê kỏ ỉ thức kẻw za̒i chu ki̒ xán xwất, chwiến hwả rư̒ng tlôông kâl kon la̭i kinh zwănh kâl to.

Nôông zân xa̭ An Bi̒nh thi duô xán xwất, kinh zwănh zói

(HBDT) – Thơ̒i zan kwa, khỉ thể xán xwất ta̭i xa̭ An Bi̒nh (La̭c Thwí) ziḙ̂n tha xôi nối, foong tla̒w thi duô "Nôông zân xán xwất, kinh zwănh (XX-KZ) zói” da̭t nhê̒w kết kwá tích kư̭c, khai thác tiê̒m năng kuố diḙ̂ fương, xwất hiḙ̂n nhê̒w kương fát chiến kinh tể nối bâ̭t, vươn l la̒ zâ̒w.