KÁC TIN KHÁC


Hiwḙ̂n Tân La̭c baw vṷ thu hwă̭ch miể tỉm

(HBDT) – Dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ kỏ tlêênh 30 ha miể tỉm ản tiêw thu, nhê̒w ziḙ̂n tích miể tơ, miể lưở khởm da̒ dêểnh ki̒ thu hwă̭ch. Vṷ ni̒ chất lươ̭ng miể tỉm ốn di̭nh, mâ̭w ma̭ dḙp hơn xo vṷ miể tlước.

Hưởng di meḙnh za̭n kuố eenh Thanh

(HBDT) – Rẳm ngi̭, rẳm la̒, eenh Bu̒i Văn Thanh, DVTN xỏm Dô̒l Bưng, xa̭ Dôông Lai (Tân Lâ̭c) da̒ meḙnh za̭n dươ kâl theenh loong roo̭ch dó tlôông tlêênh dất lo̭. Ó chí rêênh rỉ, eenh Theenh ko̒n thươ̒ng xwiên chiê xé kinh ngiḙ̂m, ki̭ thwâ̭t tlôông, chăm xoóc than loong roo̭ch dó cho ba̒ kon tloong xa̭ va̒ kác xa̭ deenh kweenh