KÁC TIN KHÁC


Thi̒m kiểm vớ rôô̭ng thi̭ tlươ̒ng xwất khấw nôông xán

(HBDT) - Dâ̒w khaảng 11 ni̒, tin bui lởn dêểnh kôô̒ng ngă̒nh nôông ngiḙ̂p kuố tính, khi lâ̒n dâ̒w tiên Hwa̒ Bi̒nh xwất khấw ản 10 tẩn miể thươi xaang Dức, môô̭ch thi̭ tlươ̒ng khỏ tỉnh kuố châw Âw, do̒i hói tiêw chấn, chất lươ̭ng xán fấm rất cao, kwi chi̒nh kiếm di̭nh ngiêm ngă̭t, khắt khe.

Dấi meḙnh chiến dối xổ to̒n ziḙ̂n

(HBDT) -–Thư̭c hiḙ̂n chú dê̒n năm 2021 wê̒l "Chiến dối xổ (CDX) tloong Tâ̭p dwa̒n Diḙ̂n lư̭c Kwuốc za Viḙ̂t Nam” , Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) da̒, daang chiến khai hiḙ̂n da̭i hwả kuung kấp zi̭ch vṷ diḙ̂n thew hưởng xổ hwả to̒n bô̭ hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh va̒ zi̭ch vṷ kheéch haa̒ng.

Hwa̒ Bi̒nh ză̒nh 2 zái waa̒ng ta̭i chuung kết kuô̭c thi̭ “Thách thức xaảng kiển kinh zwănh”

(HBDT) – Ngă̒i 11/11, Ban Tố chức (BTC) kuô̭c thi "Thắch thức xaảng kiển kinh zwănh” tố chức woo̒ng chuung kết thew hi̒nh thức chư̭c twiển.