(HBDT) – Wiḙ̂c xâi zư̭ng kác chuô̭i liên kết dêểnh tiêw thṷ nôông xán (TTNX) ản ngă̒nh nôông ngiḙ̂p kwan tâm dấi meḙnh. Dă̭c biḙ̂t tloong thơ̒i diếm ziển biển zi̭ch Covid-19 ziển biển fức ta̭p, wiḙ̂c TTNX kă̭p nhê̒w khỏ khăn, mô hi̒nh liên kết xán xwất thew chuô̭i zả tli̭ bê̒n vưưng zúp za tăng chất lươ̭ng, zả tli̭ xán fấm nôông ngiḙ̂p, kóp fâ̒n tiêw thṷ xán fấm zả ká ốn di̭nh cho nôông zân.


 

Xán fấm che̒ Khôông Bôi Thăng Loong (La̭c Thwí) ản xwất khấw la̭i thi̭ tlươ̒ng Da̒i Lwan, Nhâ̭t Bán, Ha̒n Kwuốc và môô̭ch xổ nước EU .

Wê̒l xa̭ Thu Foong (Kaw Foong), dâ̒n tôi thăm mô hi̒nh tlôông kam VietGAP kuố za di̒nh eenh Dô̭ Anh Twẩn ớ fổ Kun. Eenh Twẩn chiê xé: Bớ năm 2018 za di̒nh tôi tham za chuô̭i liên kết xán xwất va̒ tiêw thṷ kuố HTX 3T nôông xán Kaw Foong (3T Farm) tlôông thew tiêw chấn VietGAP hư̭w kơ. Nhơ̒ ản tâ̭p hwẩn, áp zuṷng ngiêm ngă̭t kwi chi̒nh ki̭ thwâ̭t cho rêênh chất lươ̭ng xán fấm dám báw, ản baw tiêw dâ̒w tha.

Khi tham za liên kết tloong xán xwất, TTNX, kác diḙ̂ fương chủ tloo̭ng xâi zưư̭ng hḙ̂ thôổng ha̭ thơơ̒ng, tâ̭p hwẩn ki̭ thwâ̭t cho nôông zân, hổ chơ̭ vổn cho nôông zân, HTX, tố hơ̭p tác. Wiḙ̂c ta̭w kơ chể thôông, thwảng nhă̒m thu hút kác zwănh ngiḙ̂p dâ̒w tư, xâi zưư̭ng xướng xán xwất, chê rbiển kwi mô nhă̒m nơơng kaw zả tli̭ nôông xán. Nhơ̒ thể, nhê̒w chuô̭i liên kết fát hwi ản hiḙ̂w kwá, ó chí zoong la̭i thu nhâ̭p ốn di̭nh, nơơng kaw dơ̒i khôổng nhân zân, ma̒ ko̒n zúp nôông xán kuố tính dưửng vưưng tlêênh thi̭ tlươ̒ng. Ka̭ ni̒ to̒n tính to̒n tính da̒ hi̒nh thă̒nh va̒ fát chiến 100 chuô̭i kung ửng nôông xná thư̭c fấm an twa̒n thâw, tlải, che̒, thi̭t, kả... Tloong rỉ nhê̒w kơ xớ, zwănh ngiḙ̂p da̒ liên kết dươ xán fấm baw hḙ̂ thôổng kác xiêw thi̭ lởn nhơ: Big C, Co.op mart... Nối bâ̭t nhất la̒ xán fấm kam Kaw Foong, chuổi Viba da̒ ản dươ lêênh fṷc vṷ tloong kác chiển băl kuố haa̭ng haa̒ng khôông Vietnam Airline.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Hư̭w Ta̒i, Chi Kṷc tlướng Chi kṷc Kwán lỉ chất lươ̭ng nôông, lâm xán, thwí xán cho mắt: Dấi meḙnh liên kết tloong xán sxwất nôông ngiḙ̂p, ta̭w tha xư̭ khác biḙ̂t kuố nôông xán an twa̒n mân kác xán fấm thôông thươnggf, kóp fâ̒n nơơng kaw ỉ thức, vai tlo̒, chắch nhiḙ̂m kuố kác dơn vi̭, hô̭ xán xwất, kinh zwănh.


 

 


KÁC TIN KHÁC


Hwa̒ Bi̒nh ză̒nh 2 zái waa̒ng ta̭i chuung kết kuô̭c thi̭ “Thách thức xaảng kiển kinh zwănh”

(HBDT) – Ngă̒i 11/11, Ban Tố chức (BTC) kuô̭c thi "Thắch thức xaảng kiển kinh zwănh” tố chức woo̒ng chuung kết thew hi̒nh thức chư̭c twiển.

Dối mởi mô hi̒nh tăng tlướng, nơơng kaw khức kă̭nh chănh kuố nê̒n kinh tể

(HBDT) – Daáng bô̭ tính tâ̭p chuung lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 05-NQ/TW wê̒l môô̭ch xổ chú chương, chỉnh xắch lởn, nhă̒m tiếp tṷc dối mởi mô hi̒nh tăng tlướng, nơơng kaw chất lươ̭ng tăng tlướng, năng xwất law dôô̭ng, khức kă̭nh chănh kuố nê̒n kinh tể tlêênh diḙ̂ ba̒n da̭t ản kết kwá kwan tloo̭ng. Kwi mô kinh tể kuố tính ản vớ rôô̭ng, tôốc dô̭ tăng tlướng GRDP da̭t khả, kaw hơn mức bi̒nh kwân chuung kuố ká nước.

Hwiḙ̂n Kim Bôi: Chú dôô̭ng xán xwất vṷ dôông

(HBDT) – Vṷ dôông 2021 - 2022, hwiḙ̂n Kim Bôi fẩn dẩw zew tlôô̒ng 1.920 ha, thâw mâ̒w, tâ̭p chuung baw môô̭ch xổ kâl tlôô̒ng nhơ rố, khwai tâi, kú voỏng, kâl thâw, dâ̭w kác lo̭i... Chănh thú ngă̒i zớ thảw, nôông zân tlêênh diḙ̂ ba̒n tâ̭p chung thu hwă̭ch ziḙ̂n tích kâl mâ̒w vṷ he̒ - thu ko̒n la̭i, dấi leenh tiển dô̭ tlôông kâl mâ̒w vṷ dôông thew khuung thơ̒i vṷ.

Xâi zưư̭ng ha̭ thơơ̒ng thương ma̭i, văn hwả, thế thaw va̒ zu li̭ch

(HBDT) – Nhưửng năm khânh ni, với xư̭ kwan tâm hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c dâ̒w tư kết kẩw ha̭ thơơ̒ng thương ma̭i, zu li̭ch, zi̭ch vṷ văn hwả thăi dối meḙnh, kóp fâ̒n nơơng kaw chất lươ̭ng dơ̒i khôổng tiinh thâ̒n nhân zân, chấn bi̭ nhửng diê̒w kiḙ̂n kâ̒n thiết dươ zu li̭ch, zi̭ch vṷ la̒ ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh kuố tính.