(HBDT) – Ngă̒i 11/11, Ban Tố chức (BTC) kuô̭c thi "Thắch thức xaảng kiển kinh zwănh” tố chức woo̒ng chuung kết thew hi̒nh thức chư̭c twiển.


Ta̭i diếm kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh, lẳnh da̭w Tính Dwa̒n tlaw 2 zái waa̒ng cho 2 dê̒ ản da̭t zái.

Ni la̒ kuô̭c thi ză̒nh riêng cho thănh niên (TN) zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) kỏ kác xảng kiển khơ̒i ngiḙ̂p va̒ kinh zwănh dối mởi, xảng ta̭w, kóp fâ̒n xâi zưư̭ng fát chiến kinh tể diḙ̂ fương, ản ta̒i chớ bới Liên mi̭n Châw Âw va̒ Ngân haa̒ng Standard Chartered ta̭i Viḙ̂t Nam; thư̭c hiḙ̂n bới tố chức Aide et Action, Tluung tâm Hơ̭p tác fát chiến Tâi Bắc kuu̒ng Hô̭i Liên hiḙ̂p TN 2 tính Hwa̒ Bi̒nh va̒ Law Kai. 13 dê̒ ản xwất xắc kuố 2 tính da̒ tham za chi̒nh bă̒i va̒ fán biḙ̂n dê̒ ản kuố mf tlước Hô̭i dôô̒ng ban zảm kháw dớ kêw go̭i dâ̒w tư.

Dổi tươ̭ng tham za la̒ TN ZTTX bớ 16 – 30 thuối, dă̭c biḙ̂t la̒ nư̭ zởi, kỏ í tướng, xaảng kiển khới ngiḙ̂p mê chươ chiến khai thư̭c hiḙ̂n hwă̭c daang kinh zwănh kwi mô nhó hô̭ za di̒nh, tố hơ̭p tác, hơ̭p tác xa̭, zwănh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó. Kca lỉnh vư̭c, xaảng kiển kinh zwănh da zaa̭ng, dă̭c biḙ̂t la̒ xaảng kiển tloong lỉnh vư̭c zu li̭ch va̒ nôông ngiḙ̂p; xaảng kiển dối mởi tloong vâ̭n hă̒nh zwănh ngiḙ̂p dớ thích iửng kôô̒ng bỏi kắnh da̭i zi̭ch Covid-19. Khwiển khích kác xaảng kiển hưởng dêểnh zái kwiết kác vẩn dê̒ xa̭ hô̭i, môi tlươ̒ng va̒ fu̒ hơ̭p kôô̒ng di̭nh hưởng fát chiến kuố diḙ̂ fương.

Tính ha kỏ tlêênh 10 dê̒ ản zư̭ thi va̒ kỏ 4 dê̒ ản thuô̭c nhỏm 1 – TN daang khinh khôổng ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Mia Châw tham zư̭ woo̒ng chung kết, gô̒m : "Fṷc hô̒i va̒ báw tô̒n ngê̒ la̒ zẩi zỏ” kuố Lo̒ Thi̭ Chaang (Da̒ Bắc); "Tlôông va̒ xán xwất tơ tư̭ nhiên bớ kâl kai lew” kuố Chi̭nh Thi̭ Thănh Hwa̒ (Da̒ Bắc); "Chiếc kăn piêw nổl za̒i” kuố Ha̒ Thi̭ Hwa (Mai Châw) va̒ "Zi̭ch vṷ zu li̭ch va̒ nôông ngiḙ̂p Haang Kiê” kuố Za̒ng A La (Mai Châw)

BTC da̒ tlaw 5 zái hổ chơ̭ (zái waa̒ng) cho 5 dê̒ ản kuố tính Hwa̒ Bi̒nh, Law Kai. Tloong rỉ tính ha kỏ 2dê̒ ản: "Tlôông va̒ xán xwất tơ tư̭ nhiên bớ kâl kai lew” kuố Chi̭nh Thi̭ Thănh Hwa̒ (Da̒ Bắc); "Zi̭ch vṷ zu li̭ch va̒ nôông ngiḙ̂p Haang Kiê” kuố Za̒ng A La (Mai Châw). Kác dê̒ ản ni̒ xḙ ản BTC hổ chơ̭ nguô̒n vổn dâ̒w tư 120 tliḙ̂w dôô̒ng/ 1 zư̭ ản va̒ dôô̒ng hă̒nh chiến 5 bước kuố zư̭ ản tloong năm 2022

Wa̒i tha, BTC chương chi̒nh 2 zái ẩn tươ̭ng cho 2 dê̒ ản thuô̭c nhỏm 2 kuố tính Law Kai.

 


 


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Lương Xơn tấi nhănh tiển dô̭ thư̭c hiḙ̂n Chương tli̒nh Mô̭i xa̭ môô̭ch xán fấm

(HBDT) – Têểnh hết năm 2021, hwiḙ̂n Lương Xơn kỏ 10 xán fấm da̭t tiêw chwấn OCOP kấp tính. Nhă̒m tiếp tṷc nôông kaw chất lươ̭ng xán fấm dă̭c tlưng kuố diḙ̂ fương, xâi zư̭ng thương hiḙ̂w, nha̭n hiḙ̂w haa̒ng hwả, pớ tâ̒w năm têểnh măi, hwiḙ̂n Lương Xơn tích kư̭c chiến khai thư̭c hiḙ̂n Chương tli̒nh Mô̭i xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP). Thôông kwa chương tli̒nh kóp fâ̒n tăng zả tli̭ xán xwất, nôông kaw thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Ưw tiên nguô̒n lư̭c xâi zưư̭ng kết kẩw ha̭ thơơ̒ng dôô̒ng bô̭, tư̒ng bước hiḙ̂n da̭i

(HBDT) - Dỏ la̒ mṷc tiêw kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn fẩn dẩw nhă̒m thúc dấi KT-XH, dáp ưửng nhu kâ̒w vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân. Wêl ngwiḙ̂n nhân hḙ̂ thôổng ha̭ thơơ̒ng kuố hwiḙ̂n ko̒n iểw kẻm, la̭c hâ̭w, dôô̒n chỉ Bu̒i Thănh Tuu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: Die̒w kiḙ̂n diḙ̂ fương ko̒n khỏ khăn, tloong khi wiḙ̂c dâ̒w tư ha thơơ̒ng do̒i hói nguô̒n kinh fỉ lởn va̒ thư̭c hiḙ̂n tloong suốt thơ̒i zan za̒i.

Hwa̭t dôô̭ng thương ma̭i, zi̭ch bṷ fṷc hô̒i, tăng tlướng

(HBDT) - Zi̭ch Covid-19 ản kiếm xwát, hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh, zu li̭ch, nha̒ haa̒ng, khắch xa̭n fṷc hô̒i, tư̒ chương tli̒nh kết nổl kuung kâ̒w, zaw thương ản tố chức tác dôô̭ng tích kư̭c têểnh ngă̒nh zi̭ch bṷ, thương ma̭i. Hwa̭t dôô̭ng lưw chwiến haa̒ng hwả pơ̭i xwất khấw kỏ mức tăng tlướng khả. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chăng xắi tha ti̒nh tlaa̭ng thiểw haa̒ng, xốt zả; hḙ̂ thôổng chơ̭, tluung tâm muô xẳm hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá.

Nô̭ lư̭c fṷc hô̒i xán xwất kôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Nhơ kác ngă̒nh kinh tể khác, xwất thơ̒i zan za̒i, ngă̒nh kôông ngiḙ̂p kuố tính chi̭w tác dôô̭ng tiêw kư̭c kuố zi̭ch Covid-19. Dă̭c biḙ̂t la̒ tloong năm 2021, kác dơn haa̒ng xṷt zám, ngwiên liḙ̂w dâ̒w paw khỏ khăn, thiểw law dôô̭ng, thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ kỏ thơ̒i diếm di̒nh tlḙ̂…la̒ ta̒n ngwiên nhân chỉnh khiển cho chí tiêw tăng tlướng kuố ngă̒nh chăng da̭t kể hwă̭ch dê̒ tha. Thew kôông bổ xổ liḙ̂w mởi ni nhất kuố HDNZ tính, twi zả tli̭ xán xwất kôông ngiḙ̂p năm tlước da̭t 41.529 tí dôô̒ng, tăng 10,2% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm 2020 kon xổ ni̒ tăng 979 tí dôô̒ng xo pơ̭i xổ ước paw kuổi năm tlước. Xoong, tôốc dô̭ tăng tlướng kuố ngă̒nh la̭i zám 2,49%, éw hơn 15,49 diếm % xo pơ̭i kể hwă̭ch (kể hwă̭ch la̒ 13%).