(HBDT) - Nổl tiếp nhưửng chiển miể da̒ xwất khấw thee̒nh kôông xang thi̭ tlươ̒ng Nhâ̭t Bán tloomg năm 2019. Mă̭c zu̒ zi̭ch Covid-19 ziển biển fức ta̭p, dâ̒w khảng 11 vươ̒ kwa chiển miể thươi ản bớ Hwa̒ Bi̒nh ản xwất khấw la̭i Dức tôống khổi lươ̭ng 10 tẩn. Ni la̒ tỉn hiḙ̂w daảng mơơ̒ng, la̒ kơ hô̭i vớ tha hưởng fát chiến cho kâl miể Hwa̒ Bi̒nh tloong thơ̒i zan dêểnh

 

Lô xán fấm miể thươi ản Kôông ti TNHH va̒ dâ̒w tư thương ma̭i Tiển Ngân (TF Hwa̒ Bi̒nh) thu muô, xơ chể, doỏng kỏi xwất la̭i thi̭ tlươ̒ng Dức.

Lô xán fấm zo HTX zi̭ch vṷ nôông, lâm ngiḙ̂p Tuu̒ng Zương, xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Tân La̭c) da̒ kuung kấp vươ̭t kwa iêw kâ̒w kiếm zi̭ch thư̭c vâ̭t hết khức khắt khe. Miể ản xơ chể thew 2 kôông dwa̭n, dá hết mẩw, mă̭t, dám báw diê̒w kiḙ̂n baw kỏi, hút chân khôông chă̭t, báw kwán ở nhiḙ̂t dô̭ leḙnh khâw xơ chể. Hi̒nh thức, baw bi̒, kwi kắch duủng nhơ dổi tác iêw kâw. Thă̒nh kôông kuố chiển miể thươi xwất khấw ni̒ la̒ dôô̭ng lư̭c vô kuu̒ng lởn dổi vởi HTX nỏi riêng, kuu̒ng nhơ nhê̒w nôông zân tlôông miể tlêênh di̭e ba̒n xa̭ Mi̭ Hwa̒. ka̭ ni̒, kâl miể tiếp tṷc ản ngơ̒i zân gẳn bỏ, koi la̒ kâl tlôô̒ng chú lư̭c kuố diḙ̂ fương.

Khâw thee̒nh kôông kuố chiển miể tỉm xwất la̭i Nhâ̭t Bán, xán fấm miể thươi kuố Hwa̒ Bi̒nh tiếp tṷc kỏ mă̭t ta̭i thi̭ tlươ̒ng Mi̭ va̒ Dức. Wiḙ̂c ni̒ cho thẩi kwi chi̒nh ki̭ thwâ̭t xán xwất kâl miể ta̭i tính ha ngă̒i kaa̭ng ản nơơng kaw, dáp ưửng nhưửng iêw kâ̒w khắt khe kuố thi̭ tlươ̒ng nước wa̒i. Dớ zwi chi̒, nơơng kaw chất lươ̭ng miể thươi dôô̒ng thơ̒i hưởng dêểnh thi̭ tlươ̒ng xwất khấw, tính da̒ ngiên kửw, nhân rôô̭ng thee̒nh kôông nhe̒w ziḙ̂n tích miể ản thew fương fáp ruôi kẩl mô, cho năng xwất chất lươ̭ng kaw. Thew thôổng kê kuố Xớ NN&FCNT, dêểnh chi̒ ni̒, ziḙ̂n tích miể to̒n tính khwáng 6.800ha, tâ̭p chuung ở kác hwiḙ̂n Kaw Foong, Tân La̭c, La̭c Xơn, Kim Bôi, iên Thwí, Da̒ Bắc... Tloong rỉ ziḙ̂n tích miể dươ̒ng khwáng 800ha, ko̒n la̭i la̒ miể thươi. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân da̭t khwáng 200 - 250 tliḙ̂w dôô̒ng/ ha, chư̒ chi fỉ, lơ̭i nhwâ̭n thu ản bớ 100 - 140 tliḙ̂w dôô̒ng/ ha.

Tính za̒ kỏ chú chương fát chiến nơơng kaw chất lươ̭ng miể ăn htươi, fẩn zẩw dêêểnh băm 2030 ziḙ̂n tích miể to̒n tính la̒ 10.000 ha, xán lươ̭ng khwáng 225.000 tẩn. Dêểnh năm 2025, 100% zôổng xứ zuṷng ản nhân zôổng bă̒ng fương fáp ruôi kẩl mô


 

 


KÁC TIN KHÁC


Thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, dô̭t fả ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn: Thwát khói vuu̒ng luṷng wê̒l thu hút dâ̒w tư

(HBDT) - La̭c Xơn la̒ hiwḙ̂n rôô̭ng zân dôông, ỏi diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến. Thơ̒i zan kwa, hwiḙ̂n da̒ vâ̭n zuṷng hiḙ̂w kwá chú chương, di̭nh hưởng kuố tính baw diê̒w kiḙ̂n kṷ thế, tâ̭p chuung lẳnh da̭w, chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, tloo̭ng tâm, dô̭t fả, ản mắt dêểnh la̒ diếm tlaảng tloong kôông tác kản bô̭, kwán lỉ dất dai, thu hút dâ̒w tư, hiḙ̂n thư̭c hwả kác Nghi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng kác kấp.

Tói tiể - xán vâ̭t buu̒ng kaw Mai Châw

(HBDT) - Tói tiể Mai Châw (tói Noong Luông) bươ̒ lo̭t Top 100 dă̭c xán kwa̒ tă̭ng kuố Viḙ̂t Nam (2021 - 2022) zo Tố chức Kí lṷc Viḙ̂t Nam kôông bổ mởi ni tloong hă̒nh tli̒nh thi̒m kiểm, kwáng bả kác zả tli̭ ấm thư̭c, dă̭c xán Viḙ̂t Nam. Kác xán fấm, mỏn ăn khi lo̭t Top 100 ản kôông bổ, zởi thiḙ̂w tlêênh kôống thôông tin diḙ̂n tứ kuố Tố chức Kí lṷc Viḙ̂t Nam (VietKings), Top Viḙ̂t Nam, Tố chức Kí lṷc mo̭l Viḙ̂t twa̒n kâ̒w (VietWorld), tlêênh kác kânh chwiê̒n thôông thuô̭c hḙ̂ thôổng kí lṷc Viḙ̂t Nam, bớ tha kơ hô̭i lởn tí kwáng bả hi̒nh ắnh mỏn ăn, dă̭c xán, zả tli̭ ấm thư̭c Viḙ̂t Nam tloong pơ̭i wa̒i nước.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí: Fát chiến hơ̭p tác xa̭ nôông ngiḙ̂p gẳn kôô̒ng chuô̭i liên kết

(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Thwí ka̭ ni̒ kỏ hơn 40 hơ̭p tác xa̭ (HTX) nôông ngiḙ̂p, chiểm 83,3% tôống HTX. Thơ̒i zan kwa, HTX nôông ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n khắng di̭nh ản va̒i tlo̒ tloong thúc dấi fát chiến kinh tể diḙ̂ fương. Nhê̒w HTX nôông ngiḙ̂p leenh, nhă̭i nẳm bắt thi̭ thiểw thi̭ tlươ̒ng, za tăng khâw zi̭ch vṷ liên kết, hớp tác kôô̒ng kha̒ kôô̒ng zwănh hi̒nh thă̒nh chuô̭i xán xwất bê̒n vưưng.