(HBDT) - Kỏ moong muổn la̒ zâ̒w tlêênh kwê hương, băngg vổn kiển thức da̒ hoo̭c ản ớ zaáng dươ̒ng da̭i hoo̭c, eenh Châ̒n Văn Loong meḙnh za̭n thee̒nh lâ̭p HTX zi̭ch ṷ nôông ngiḙ̂p tôống hơ̭p Vṷ Lâm (La̭c Xơn), tloong rỉ, hưởng di chỉnh la̒ ruôi ka kiển kết hơ̭p ruôi hươu va̒ da̒ diếw.


Mối năm, HTX zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p tôống hơ̭p Vṷ Lâm (La̭c Xơn) xwất chuô̒ng khwáng tẩn da̒ diếw, thu wê̒l khânh 360 tliḙ̂w dôô̒ng.

Eenh Châ̒n Văn Loong chiê xé: Khu̒ mởi thă̒nh lâ̭p, HTX kă̭p nhê̒w khỏ khăn wê̒l vổn va̒ dất dớ vớ rôô̭ng kwi mô xán xwất. Twi nhiên ản xư̭ zúp dơ̭ kuố chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, HTX tiếp kâ̭n ản kác nguô̒n vổn, dôô̒ng thơ̒i thê 1 ha dất rưư̒ng xán xwất ta̭i xỏm Re, xa̭ Ân Ngiḙ̂ dớ xâi ziư̭ng chuô̒ng tla̭i 13.000 kon ka/lưở; thê 1.140m2 dất 5% ta̭i fổ Lâm Hwả 2, xa̭ Vṷ Bi̒nh dớ ruôi 40 kon da̒ diếw, 10 kon hươu. Kwi mô chăn ruôi ản zwi chi̒ bớ năm 2018 dêểnh chi̒ ni̒.

Eenh Loong thươ̒ng xwiên kâ̭p nhâ̭t thôông tin tlêênh internet, kheéch, bảw... dớ thi̒m hiếw nơơng kaw kiển thức; tích kư̭c tham kwan kác HTX kỏ mô hi̒nh fát chiến tương tư̭ dớ hoo̭c hói kinh ngiḙ̂m, thi̒m tho̒i noơng kaw chất lươ̭ng kon zôổng... Wê̒l chuô̒ng tla̭i, eenh Loong cho mắt, kâ̒n ản xâi ziư̭ng dươ̭c kaw, thwảng, xa khu zân kư. Nê̒n chuô̒ng khô, thwảng, kỏ dú hḙ̂ thôổng de̒n chiểw tlaảng dớ za xúc, za kâ̒m ăn thêm baw ban dêm, nhất la̒ tlaảng ẩm cho za xúc, za kâ̒m non khi̒ ban dêm hăi mươ chả.

Bớ năm 2018 dêểnh chi̒ năm, mối năm HTX xwất chuô̒ng khwáng 78 tẩn ka lai kiển (52.000), thu 4 tí dôô̒ng; khwáng 4 tẩn da̒ diếw (40 kon), thu khâânh 360 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm; 1,1 tẩn hươu, thu bớ nhuung va̒ thi̭t hơi khwáng 360 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm. Khâw khi chư̒ chi fỉ, tôống zwănh thu bi̒nh kwân kuố HTX ước khwáng 585 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ năm. Ta̭w wiḙ̂c la̒ thươ̒ng xwiên cho 10 law dôô̭ng, thu nhâ̭p 5 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khaảng.

Bớ thee̒nh kôông kúô HTX zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p tôống hơ̭p Vṷ Lâm, nhê̒w za di̒nh tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ thi̒m dêểnh hoo̭c tâ̭p. Eenh Châ̒n Văn Loong chiê xé thêm: Wa̒i wiḙ̂c fát chiến kinh tể za di̒nh, tôi ko̒n hiếw mê̒nh ko̒n kỏ chắch nhiḙ̂m fố biển kiển thức, kinh ngiḙ̂m dêểnh ngươ̒i zân, dwa̒n viên, hô̭i viên, kác tố chức hô̭i, bớ rỉ kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá foong tla̒w xwả dỏl, zám nge̒w ta̭i diḙ̂ fương.

Vởi loo̒ng nhiḙ̂t hwiết, năng dôô̭ng, tin tướng mô hi̒nh HTX zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p tôống hơ̭p zo eenh Châ̒n Văn Loong doửng dâ̒w xḙ fát chiến bê̒n vưưng, ản nhân rôô̭ng, lan twá, la̒ kâ̒w nổl dớ kỏ thêm ngươ̒i tloong hwiḙ̂n vươn lêênh la̒ zâ̒w xâi zưư̭ng kwê hương ngă̒i kaa̭ng zâ̒w dḙp.


KÁC TIN KHÁC


Kác nôông zân thơ̒i 4.0

( HBDT) – Tâ̒ng pước tiển têểnh niê̒n nôông ngiḙ̂p an twa̒n, thâng minh, ta̒n năm tlước ni, kôô̒ng xư̭ hô̭ tlơ̭ kuố kâng nghḙ̂, tư̒ nôô̒ng zân tlêênh diḙ̂ ba̒n tính i ta̒ chăng ngâ̒n nga̭i thăi dối tư zwi xán xwất nôông nghiḙ̂p. I pớ ka̭ dỉ, ta̒n tôô̒ng na̒ hôô̭ng kôô̒ng nôông xán chất lươ̭ng kaw. Ta̒n nôông tla̭i kwi mô dâ̒w tư haa̒ng tí dôô̒ng ản hi̒nh thă̒nh, zoong la̭i thu nhâ̭p pơ̭i tơ̒i khôổng ẩm do cho tư̒ hô̭ nôông zân.

Xâi zưư̭ng hwiḙ̂n La̭c Xơn tlớ thee̒nh tluung tâm zu li̭ch, ngí zươ̭ng, chăm xóc khức khwé chất lươ̭ng kaw

(HBDT) - "Xác di̭nh dêểnh năm 2030 hwiḙ̂n Lacj Xơn tlớ thee̒nh tluung tâm zu li̭ch, ngí zươ̭ng chất lươ̭ng kaw kuố khu vư̭c va̒ ká nước zươ̭ tlêênh tiê̒m năng la̒ nguô̒n khwảng noỏng, kắnh kwan thiên nhiên tươ dḙp, môi tlươ̒ng tloong lee̒nh, kỏ hô̒ dác ngoo̭ch nhân ta̭w lởn nhất miê̒n Bắc, kỏ bán xắc văn hwả dôô̭c dảw" - Ni la̒ nô̭i zuung kết lwâ̭n kuố Tính wí dổi vởi kôông tác kwi hwă̭ch kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn.

32 xán fấm dăng kỉ tham za Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm

(HBDT) - Năm 2022, to̒n tính ha kỏ 32 xán fấm dăng kỉ tham za Chương chi̒nh Mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP). Tloong rỉ, kác hwiḙ̂n: Iên Thwí, La̭c Thwí, La̭c Xơn, mối diḙ̂ fương 3 xán fấm; Kim Bôi, Tân La̭c, mai Châw, TF Hwa̒ Bi̒nh mối diḙ̂ fương 2 xán fấm; Da̒ Bắc 5 xán fấm, Kaw Foong 4 xán fấm, Lương Xơn 6 xán fấm.

Xa̭ Fủ Lai: Xâi zưư̭ng nôông thôn kiếw mâ̭w

(HBDT) - Ngi̭ kwiết kuố Ban Chấp hă̒nh Dáng bô̭ xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025 dă̭ch tha mṷc tiêw "Xâi zưư̭ng xa̭ Fủ Lai da̭t chấn nôông thôn mởi kiếw mâ̭w (NTMKM) năm 2022". Dớ hwa̒n thă̒nh mṷc tiêw ni̒, xa̭ da̒ ban hă̒nh ngi̭ kwiết chwiên dê̒ va̒ kwiết tâm chiến khai dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp mởi, moong muổn ta̭w xư̭ bứt fả tloong fát fát chiến KT-XH, nơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Hơ̭p tác xa̭ kóp fâ̒n ta̭w wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng nôông thôn

(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 44 hơ̭p tác xa̭ (HTX) 579 thă̒nh viên. Kác HTX da̒ linhhwa̭t thích ưửng kôô̒ng thi̭ tlươ̒ng, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho khwáng 700 law dôô̭ng thươ̒ng xwiên, thu nhâ̭p bớ 3,5 - 5 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng.