(HBDT) - La̒ tính nmiê̒n nủi, khu vư̭c nôông thôn chiểm 80% zân kư, nôông ngiḙ̂p chiểm tí tloo̭ng 19,98% GDP; mô hi̒nh xán xwất nhó, lé, kkẻm hiḙ̂w kwá, thiểw liên kết chuô̭i zả tli̭ ... la̒ nhửng tô̒n ta̭i va̒ ha̭n chể kuố nôông ngiḙ̂p tính nhê̒w năm kwa. Zo rỉ wiḙ̂c chiến dối xổ tloong lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p ản moong la̒ khác fṷc chiḙ̂t dế tô̒n ta̭i ni̒, kóp fâ̒n thúc dấi "xán xwất nôông nghiḙ̂p" la̭i "kinh tể nôông ngiḙ̂p", fát chiến nôông ngiḙ̂p bê̒n vưưng.


Bưw diḙ̂n tính fổi hơ̭p kôô̒ng nôông zân dươ xán fấm kam Kaw Foong lêênh xa̒n thương ma̭i diḙ̂n tứ.

Nhửng năm kwa, ngă̒nh nôông ngiḙ̂p da̒ koi tloo̭ng fát chiến kác mô hi̒nh nôông ngiḙ̂p kheḙch, ưửng zuṷng kôông ngḙ̂ kaw, tâ̭p chú iểw ớ 3 lỉnh vư̭c: Tlôô̒ng tlo̭t, chăn ruôi, chể biển nôông xán. Diến hi̒nh nhơ fát chiến nôông ngiḙ̂phư̭w kơ, kôông ngḙ̂ thưởi nhó zo̭t; fát chiến kâl ăn tlải thew hưởng VietGAP..., xán fấm kuố kác HTX, zwănh ngiḙ̂p ản zản tem chwi xwất nguô̒n kôốc. Tiêw biếw nhơ THX chuổi Viba (Lương Xơn), xâi zưư̭ng nha̒ xơ chể, doỏng kỏi, báw kwán chuổi; HTX chăn ruôi ka La̭c Thwí (La̭c Thwí) xứ zuṷng ,ẳi oỏng dác tư̭ dôô̭ng, ăn tư̭ dôô̭ng, tem chwi xwất nguô̒n kôốc va̒ baản haa̒ng kwa website zởi thiḙ̂w xán fấm.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Hư̭w ta̒i, Chi kṷc tlướng Chi kṷc Kwán lỉ chất lươ̭ng nôông ngiḙ̂p nôông lâm thwí xán cho mắt: Ngă̒nh nôông ngiḙ̂p tích kư̭c fổi hơ̭p kác dơn vi̭, tố chức xúc tiển thương ma̭i, hổ chơ̭ tiêw thṷ xán fấm lơ̭i thể... Chi kṷc dang fổi hơ̭p kôô̒ng kác xa̒n thương ma̭i Postmarrt.vn thuô̭c Tôống kôông ti Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam, Vosco.vn thuô̭c Viêttl Post va̒ sa̒n Sendo.vn thuô̭c Tâ̭p dwa̒n FPT dớ dươ kác xán fấm kuố tính lêênh kác xa̒n thương ma̭i. Dêểnh chi̒ ni̒ kỏ 84 zwănh ngḙ̂p, HTX tham xa̒n thương ma̭i diḙ̂n tứ.

Chiến dối xổ zoong lai nhửng kết kwá tích kư̭c ó chí tloong chất lươ̭ng, năng xwất mag ko̒n kái thiḙ̂n dảng kế kắch thức kwán lỉ, fương thức kinh zwănh tloong lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p. Ka̭ ni̒ thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố tính, ngă̒nh nôông ngiḙ̂p daang chiến khai chương chi̒nh chiến dối xổ zai dwa̭n 2021 - 2025, di̭nh hưởng dêểnh năm 2030 nhă̒m ta̭w zưư̭ng môi tlươ̒ng, hḙ̂ xinh thải xổ nôông ngiḙ̂p la̒ nê̒n moỏng thức dấi bớ "xán xwất nôông nghiḙ̂p" la̭i "kinh tể nôông ngiḙ̂p” ; fát chiến nôông ngiḙ̂p kôông ngḙ̂ kaw thew hưởng chủ tloo̭ng nôông ngiḙ̂p thôông minh, nôông ngiḙ̂p chỉnh xác, tăng tí tloo̭ng kuố nôông ngiḙ̂p kôông ngḙ̂ xổ tloong nê̒n kinh tể.KÁC TIN KHÁC


32 xán fấm dăng kỉ tham za Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm

(HBDT) - Năm 2022, to̒n tính ha kỏ 32 xán fấm dăng kỉ tham za Chương chi̒nh Mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP). Tloong rỉ, kác hwiḙ̂n: Iên Thwí, La̭c Thwí, La̭c Xơn, mối diḙ̂ fương 3 xán fấm; Kim Bôi, Tân La̭c, mai Châw, TF Hwa̒ Bi̒nh mối diḙ̂ fương 2 xán fấm; Da̒ Bắc 5 xán fấm, Kaw Foong 4 xán fấm, Lương Xơn 6 xán fấm.

Xa̭ Fủ Lai: Xâi zưư̭ng nôông thôn kiếw mâ̭w

(HBDT) - Ngi̭ kwiết kuố Ban Chấp hă̒nh Dáng bô̭ xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025 dă̭ch tha mṷc tiêw "Xâi zưư̭ng xa̭ Fủ Lai da̭t chấn nôông thôn mởi kiếw mâ̭w (NTMKM) năm 2022". Dớ hwa̒n thă̒nh mṷc tiêw ni̒, xa̭ da̒ ban hă̒nh ngi̭ kwiết chwiên dê̒ va̒ kwiết tâm chiến khai dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp mởi, moong muổn ta̭w xư̭ bứt fả tloong fát fát chiến KT-XH, nơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Hơ̭p tác xa̭ kóp fâ̒n ta̭w wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng nôông thôn

(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 44 hơ̭p tác xa̭ (HTX) 579 thă̒nh viên. Kác HTX da̒ linhhwa̭t thích ưửng kôô̒ng thi̭ tlươ̒ng, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho khwáng 700 law dôô̭ng thươ̒ng xwiên, thu nhâ̭p bớ 3,5 - 5 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng.

Kwi̭ I, kim ngă̭ch xwất khấw tăng tlêênh 86% xo kuu̒ng ki̒ năm tlước

(HBDT) - Vởi chú chương tâ̭n zuṷng tổi da lơ̭i thể bớ kác hiḙ̂p di̭nh thương mai tư̭ do dớ vớ rôô̭ng thi̭ tlươ̒ng nhă̒m dấi meḙnh xwất khấw, nhất la̒ kác mă̭t haa̒ng kỏ zả tli̭ za tăng kaw; ưw tiên kác thi̭ tlươ̒ng khởm khôi fṷc la̭i khâw da̭i zi̭ch Covid-19... tloong kwi I/2022, hwa̭t dôô̭ng xwất, nhâ̭p khấw kuố tính da̭t kết kwá tích kư̭c. Kim ngă̭ch xwất khấw tlêênh diḙ̂ ba̒n ước da̭t 361,854 tliḙ̂w USD, tăng 86,13% xo kuu̒ng ki̒ năm tlước, thư̭c hiḙ̂n da̭t 25,18% kể hwă̭ch năm.

Bổn khâw dô̭t fả chiển lươ̭c: Hưởng di duủng va̒ chuủng thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII

(HBDT) - Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n 4 khâw dô̭t fả chiển lươ̭c gô̒m: Kwi hwă̭ch, fát chiến ha̭ thơơ̒ng, kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh, dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư, fát chiến nguô̒n nhân lư̭c ản Tôống Bỉ thư Ngwiḙ̂n Fủ Tloo̭ng gi nhâ̭n tloong buối la̒ wiḙ̂c kôô̒ng BTV tính wí mởi ni.