(HBDT) - La̒ tính nmiê̒n nủi, khu vư̭c nôông thôn chiểm 80% zân kư, nôông ngiḙ̂p chiểm tí tloo̭ng 19,98% GDP; mô hi̒nh xán xwất nhó, lé, kkẻm hiḙ̂w kwá, thiểw liên kết chuô̭i zả tli̭ ... la̒ nhửng tô̒n ta̭i va̒ ha̭n chể kuố nôông ngiḙ̂p tính nhê̒w năm kwa. Zo rỉ wiḙ̂c chiến dối xổ tloong lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p ản moong la̒ khác fṷc chiḙ̂t dế tô̒n ta̭i ni̒, kóp fâ̒n thúc dấi "xán xwất nôông nghiḙ̂p" la̭i "kinh tể nôông ngiḙ̂p", fát chiến nôông ngiḙ̂p bê̒n vưưng.


Bưw diḙ̂n tính fổi hơ̭p kôô̒ng nôông zân dươ xán fấm kam Kaw Foong lêênh xa̒n thương ma̭i diḙ̂n tứ.

Nhửng năm kwa, ngă̒nh nôông ngiḙ̂p da̒ koi tloo̭ng fát chiến kác mô hi̒nh nôông ngiḙ̂p kheḙch, ưửng zuṷng kôông ngḙ̂ kaw, tâ̭p chú iểw ớ 3 lỉnh vư̭c: Tlôô̒ng tlo̭t, chăn ruôi, chể biển nôông xán. Diến hi̒nh nhơ fát chiến nôông ngiḙ̂phư̭w kơ, kôông ngḙ̂ thưởi nhó zo̭t; fát chiến kâl ăn tlải thew hưởng VietGAP..., xán fấm kuố kác HTX, zwănh ngiḙ̂p ản zản tem chwi xwất nguô̒n kôốc. Tiêw biếw nhơ THX chuổi Viba (Lương Xơn), xâi zưư̭ng nha̒ xơ chể, doỏng kỏi, báw kwán chuổi; HTX chăn ruôi ka La̭c Thwí (La̭c Thwí) xứ zuṷng ,ẳi oỏng dác tư̭ dôô̭ng, ăn tư̭ dôô̭ng, tem chwi xwất nguô̒n kôốc va̒ baản haa̒ng kwa website zởi thiḙ̂w xán fấm.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Hư̭w ta̒i, Chi kṷc tlướng Chi kṷc Kwán lỉ chất lươ̭ng nôông ngiḙ̂p nôông lâm thwí xán cho mắt: Ngă̒nh nôông ngiḙ̂p tích kư̭c fổi hơ̭p kác dơn vi̭, tố chức xúc tiển thương ma̭i, hổ chơ̭ tiêw thṷ xán fấm lơ̭i thể... Chi kṷc dang fổi hơ̭p kôô̒ng kác xa̒n thương ma̭i Postmarrt.vn thuô̭c Tôống kôông ti Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam, Vosco.vn thuô̭c Viêttl Post va̒ sa̒n Sendo.vn thuô̭c Tâ̭p dwa̒n FPT dớ dươ kác xán fấm kuố tính lêênh kác xa̒n thương ma̭i. Dêểnh chi̒ ni̒ kỏ 84 zwănh ngḙ̂p, HTX tham xa̒n thương ma̭i diḙ̂n tứ.

Chiến dối xổ zoong lai nhửng kết kwá tích kư̭c ó chí tloong chất lươ̭ng, năng xwất mag ko̒n kái thiḙ̂n dảng kế kắch thức kwán lỉ, fương thức kinh zwănh tloong lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p. Ka̭ ni̒ thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố tính, ngă̒nh nôông ngiḙ̂p daang chiến khai chương chi̒nh chiến dối xổ zai dwa̭n 2021 - 2025, di̭nh hưởng dêểnh năm 2030 nhă̒m ta̭w zưư̭ng môi tlươ̒ng, hḙ̂ xinh thải xổ nôông ngiḙ̂p la̒ nê̒n moỏng thức dấi bớ "xán xwất nôông nghiḙ̂p" la̭i "kinh tể nôông ngiḙ̂p” ; fát chiến nôông ngiḙ̂p kôông ngḙ̂ kaw thew hưởng chủ tloo̭ng nôông ngiḙ̂p thôông minh, nôông ngiḙ̂p chỉnh xác, tăng tí tloo̭ng kuố nôông ngiḙ̂p kôông ngḙ̂ xổ tloong nê̒n kinh tể.KÁC TIN KHÁC


Kwiết liḙ̂t chí da̭w kái thiḙ̂n chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính

(HBDT) - Văn foo̒ng UBNZ tính vươ̒ han hă̒nh Thôông bảw xổ 3402/TB-VPUBND tính wê̒l kết lwâ̭n kuố Chú ti̭ch UBNZ tính ta̭i kuô̭c ho̭p Ban chí da̭w kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kinh zwănh va̒ nơơng kaw chí xổ kă̭nh chănh (PCI) tính hwa̒ Bi̒nh, Tlướng Ban chí da̭w da̒ kết lwâ̭n:

Tâ̭p tlung hải lo̭ chiêm xwân thew dủng khung thơ̒i bṷ

(HBDT) - Ta̒n ngă̒i kwa, kải noỏng wa̒i tlơ̒i kỏ nơi, kỏ ka̭ lêênh têểnh hơn 40 dô̭ C. Tí tleẻnh ắnh hướng têểnh khức khwé zo dẳng noỏng thẳn khẻw za̒i, pớ ka̭ 4,5 zơ̒ lảng, nôông zân ta̒n kác diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ hôốc ha̒ tha kho̭m, khấn tlương hải lo̭ bṷ chiêm xwân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Fẩn dẩw nơơng kaw chí xổ năng lưư̭c kă̭nh chănh

(HBDT) - Ản tôống hơ̭p va̒ fân tích zươ̭ tlêênh ỉ kiển kuố kác chú kơ xớ xán xwất, kinh zwănh (XX-KZ) tlêênh diḙ̂ ba̒n, chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp hwiḙ̂n va̒ kác xớ, ngă̒nh (DDC) nhă̒m deẻnh zả năng lư̭c diê̒w hă̒nh kuố chỉnh kwiê̒n kấp hwiḙ̂n. Năm 2022, diếm xổ thă̒nh fâ̒n kúo hwiḙ̂n La̭c Xơn zám 0,9 diếm, ớ vi̭ chỉ thử 7/10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, tṷt 2 bơơ̭c xo kôô̒ng năm 2021.