(HBDT) - Mâ̭w ma̭ thôốch, hơm, ngoo̭ch, kỏ tư̒ dác, pớ ta̒ lô kam Kaw Foong ta̒ ản tư̒ mo̭l tiêw zu̒ng hăi dẳi têểnh nhơ môô̭ch dă̭c xán kuố tất Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh nhơ̒ kác dă̭c tỉnh wê̒l chất lươ̭ng bươ̭t chô̭l xo pơ̭i tư̒ xán fấm kôô̒ng lwa̭i tlêênh thi̭ tlươ̒ng. Dă̭c biḙ̂t, mởi ni kam Kaw Foong la̒ môô̭ch tloong 5 mỏn ăn, xán fấm nôông ngiḙ̂p kuố tính ản tlo̭t paw Top kác xán fấm, mỏn ăn dă̭c xán kwa̒ tă̭ng kuố Viḙ̂t Nam (2021 - 2022) zo Tố chức Kí lṷc Viḙ̂t Nam kôông bổ tloong hă̒nh tli̒nh thi̒m kiểm, kwáng bả kác zả tli̭ ấm thư̭c, dă̭c xán Viḙ̂t Nam.


Mo̭l zân hwiḙ̂n Kaw Foong dâ̒w tư chăm xoóc kam thew tiêw chwấn an twa̒n.

Diê̒w kiḙ̂n khỉ hâ̭w, tất dác kôô̒ng pơ̭i tli̒nh dô̭ thâm kănh kuố mo̭l lôông kam la̒ dêênh thương hiḙ̂w xán fấm kam hwiḙ̂n Kaw Foong. Kác chwiên za nôông ngiḙ̂p cho hăi: Ta̒n kác dă̭c tỉnh kwỉ wê̒l chất lươ̭ng dă̭c thu̒ tluố kuố kam Kaw Foong ản kết hơ̭p bới 2 iểw tổ kwan tloo̭ng: Diê̒w kiḙ̂n diḙ̂ lỉ dă̭c thu̒ kôô̒ng ki̭ năng xán xwất kuố mo̭l Kaw Foong. Diḙ̂ hi̒nh buu̒ng kam Kaw Foong thuô̭c za̭ng tô̒l khṷ thwái hi̒nh pát úp dêênh thwát dác tốt, thích ngi cho kâl fát tliển, Nhiḙ̂t dô̭ kuố Kaw Foong ka̭ no̒ i thấp. Hơn buu̒ng kam dôô̒ng bă̒ng khwáng 100C. 

Dă̭c biḙ̂t la̒ nhiḙ̂t dô̭ thuổng dủng paw muô̒ tâ̭w tlải (kuổi khảng 3, tâ̒w khảng 4) ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho kwả tli̒nh tlaw tối tinh bô̭t thă̒nh dươ̒ng. Cho dêênh, kam Kaw Foong kỏ bi̭ ngoo̭ch, ít chuô hơn xo pơ̭i ta̒n kác bu̒ng kam khác. Kam Kaw Foong ngoo̭ch pơ̭i moo̭ng dác. Tloong khi di̭, tư̒ buu̒ng kam khác kỏ tâ̒ng tất moỏng chơ̒ 60cm, nge̒w zinh zươ̭ng, khá năng thwát, zư̭ dác kẻm, cho dêênh kam ít dác pơ̭i ít ngoo̭ch. Wa̒i kác iểw tổ wê̒l diḙ̂ lỉ, chất lươ̭ng dă̭c thu̒ kuố kam Kaw Foong ko̒n ản kwiết di̭nh bới ki̭ thwâ̭t kănh tác luố mo̭l zân khu bư̭c nôông tlươ̒ng thi̭ tlẩn Kaw Foong. Kể thươ̒ ta̒n uw thể kỏ tluố wê̒l diê̒w kiḙ̂n khỉ hâ̭w, tất dác, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n Kaw Foong i ta̒ kỏ kác di̭nh hưởng hô̭ tlơ̭ mo̭l zân fát tliển xán fấm kam. Năm 2012, hwiḙ̂n Kaw Foong tiển hă̒nh xâi zư̭ng chí zâ̭n diḙ̂ lỉ (CZDL) "Kaw Foong” cho xán fấm kam. Ngă̒i 5/11/2014, Kṷc Xớ hư̭w tlỉ twḙ̂ ta̒ kấp Chẩi chửng nhâ̭n dăng kỉ CZDL xổ 00046 cho ta̒n xán fấm kam kuố hwiḙ̂n Kaw Foong. Xán fấm ni̒ tiếp tṷc ản kwán lỉ pơ̭i fát tliến khăw báw hô̭ thôông kwa zư̭ ản "kwán lỉ pơ̭i fát tliến CZDL kam Kaw Foong kuố tính Hwa̒ Bi̒nh”. Kôô̒ng pơ̭i di̭, hwiḙ̂n Kaw Foong i ta̒ tliến khai tư̒ zái fáp tố tlức, liên kết xán xwất an twa̒n ửng zṷng tiển bô̭ KHKT thư̭c hiḙ̂n chăm xoóc dủng kắch… Cho dêênh, chất lươ̭ng kác lwa̭i kam Kaw Foong chăng tlâ̒ng ản kái thiḙ̂n. kam kỏ po̭ moo̭ng, moo̭ng dác, bi̭ ngoo̭ch hơm nhḙl, tép wa̒ng, tư̒ zôổng kam chăng kỏ hô̭t fu̒ hơ̭p pơ̭i nhu kâ̒w thi̭ tlươ̒ng. Năm 2016, kam Kaw Foong tlo̭t paw Top 10 thương hiḙ̂w, nha̭n hiḙ̂w nối thiểng lâ̒n thử 5”. Kam Kaw Foong ản lươ̭ cho̭n la̒ mỏn tlaảng meḙnh fṷc bṷ hă̒nh kheéch kuố Vietnam Airlines….dôô̒ng thơ̒i kỏ mă̭t ớ tư̒ chuô̭i xiêw thi̭ kuố ká nước. 

Niên bṷ 2022 - 2023, hwiḙ̂n Kaw Foong zấp ni̒ kỏ khwáng 1.500 ha, xán lươ̭ng 18.000 tẩn, tloong di̭ ziên tích kam xán xwất thew tiêw chwấn VietGAP khwáng 536,77 ha. Nhă̒m tiếp tṷc nôông kaw hiḙ̂w kwá zôổng kâl chú lư̭c ni̒. WBNZ hwiḙ̂n taang tliến khai dê̒ ản tải kănh kâl kỏ mủi tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Foong, zai dwa̭n 2021 - 2015, thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kṷ thế nôông kaw chất lươ̭ng xán fấm kam Kaw Foong.


KÁC TIN KHÁC


Fiên chơ̭ bu̒ng kaw tính Hwa̒ Bi̒nh tang teénh la̒ pớ ngă̒i 3 - 7/10/2023

(HBDT) - Khuô̭ng 18/9, WBNZ tính tố tlức thôổng nhất kôông tác chwấn bi̭ tố tlức Fiên chơ̭ bu̒ng kaw tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2023. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính tlú tli̒ kuô̭c ho̭p.

Hwiḙ̂n Iên Thwí fat chiến kinh tể nôông ngiḙ̂p bê̒n vưưng

(HBDT) - Kuổi khảng 8, dâ̒n tôi dêểnh thăm nha̒ vươ̒nHa̭w Nhấtớ khu fổ Thôổng Nhất, thi̭ chẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí). Hơn 3.000 kâl bưới fát chiến xeenh thôốch, khai lỉw tlải, chơ̒ tản lả la̒ ha̒ng ngi̒n ko ka dang baách mổl.

Dấi leenh tiển dô̭ kác chương chi̒nh muuc tiêw kwuốc za

(HBDT) - Tlước Ki̒ ho̭p thử , Kwuốc hô̭i khwả VI, thôông kwa Dwa̒n DBKH tính, kứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kới Kwuốc hô̭i, Chỉnh fú môô̭ch xổ kiển ngi̭ liên kwan dêểnh kác vâ̒n dê̒ KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Vươ̒ kwa, Bô̭ KH&DT da̒ kỏ văn bán tlá lơ̒i kác kiển ngi̭ kuố cứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh.

Zoong kwan hḙ̂ hơ̭p tác dổi ngwa̭i ti paw thư̭c chất, hiḙ̂w kwá

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i kuố tính tang ản bớ hôô̭ng, ti paw thư̭c chất pơ̭i hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n hwi dôô̭ng, cheenh thú ta̒n nguô̒n lư̭c tấi mă̭nh thu hút dâ̒w tư, fát tliến KT-XH pê̒n bư̭ng thew tinh thâ̒n ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025.