(HBDT) - Thew bảw kảw kuố chi nhẳnh NHCX tính, tỉnh dêểnh hết khảng 1/2023, tống zư nơ̭ kuố chương chi̒nh cho wăl hô̭ nge̒w tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̭t 875,5 tí dôô̒ng.Vổn wăl ưw da̭i da̒ zúp hô̭ nge̒w ta̭i xỏm Zḙ̂, xa̭ Bắc Foong (Kaw Foong) dâ̒w tư chăn ruôi, tưư̒ng bước vươ̭t lêênh khỏ khăn.

Ni la̒ chương chi̒nh kỏ kwi mô tỉn zuṷng lởn nhất tloong kác chương chi̒nh ma̒ NHCX da̒ va̒ dang chiến khai thư̭c hiḙ̂n. Tloong khảng 1/2023, da̒ kỏ 234 hô̭ nge̒w ản wăl tỉnh zuṷng, zwănh xổ wăl  da̭t tlêênh 11,5 tí dôô̒ng. Dêểnh chi̒ ni̒, to̒n tính kỏ tlêênh 20,4 ngi̒n kheéch ha̒ng ko̒n zư zơ̭.

Thew deẻnh zả kuố chỉnh nhẳnh NHCXXH tính, nhưửng năm kwa vổn wăl ưw da̭i bớ NHCXXH tính da̒ zúp hô̭ nge̒w tlêênh diḙ̂ ba̒n tính dâ̒w tư fát chiến kinh tể, nơơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng. Nhơ năm 2022 kỏ tlêênh 6,2 ngi̒n lươ̭t hô̭ nge̒w  ản wăl vổn chỉnh xắch. Kuu̒ng vởi kác chương chi̒nh tỉn zuṷng khác, NHCXXH dang chiến khai cho wăl hô̭ nge̒w la̒ nguô̒n vổn kwan tloo̭ng dớ thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw zám nge̒w bê̒n vưưng va̒ xâi zưư̭ng nôông thôn mởi tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.
KÁC TIN KHÁC


Thănh niên 9X kwiết tâm lâ̭p ngiḙ̂p tlêênh dất kwê hương

(HBDT) - Di dâ̒w tloong tlôông chuổi kẩl mô kwi mô lởn, cha̒ng thănh niên Châ̒n Tluung Dưức, xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn) da̒ kỏ ziḙ̂n tích ngwiên liḙ̂w chuổi ốn di̭nh kuu̒ng xướng xơ chể, zẩm chuổi bă̒ng kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i. Mô hi̒nh HTX tlôông va̒ xán xwất chuổi thew tiêw chấn VietGAP kwi mô lởn kuố eenh Dưức da̒ zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p ốn di̭nh cho ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.

Fát chiến kôông ngiḙ̂p thew hưởng bê̒n vưưng

(HBDT) -La̒ tính miê̒n nủi, chăng kỏ kướ khấw,káng biến, dươ̒ng khắch.., twi nhên kỏ vi̭ chỉ tiếp záp Ha̒ Nô̭i, tính ha dang dấi meḙnh fát chiến kôông ngiḙ̂p (KN) thew hưởng bê̒n vưưng, hiḙ̂w kwá, thân thiḙ̂n kôô̒ng môi tlươ̒ng.