(HBDT) - Ngă̒i 15/3, Xớ NN&FCNT fổi hơ̭p Chi kṷc Kwán lỉ chất lươ̭ng nôông lâm thwí xán, Kôông ti KF Kim Bôi (Khu Vai, thi̭ chẩn Ba Ha̒ng Dô̒l, hwiḙ̂n La̭c Thwí) tố chức lḙ̂ xwất khấw ha̒ng nôông xán la̭i thi̭ tlươ̒ng châw Âw (EU). Ni la̒ lô ha̒ng xán fấm văng chểbiển thử 4 kuố Kôông ti KF Kim Bôi ản xwất khấw tloong năm 2023.


Lẳnh da̭w Xớ NN&FCNT ,fổi hơ̭p kôô̒ng Chi kṷc Kwán lỉ chất lươ̭ng nông lâm xán va̒ thwsi xán kiếm tla kwi chi̒nh doỏng thuu̒ng xán fấm kuố Kôông ti KF Kim Bôi, khu Vai, thi̭ chẩn Ba Ha̒ng Dô̒l (La̭c Thwí ) tlước khi vâ̭n chiến di xwất khấw. 

Năm 2022, Kôông ti KF Kim Bôi da̒ dâ̒w tư kôông ngḙ̂, ki̭ thwâ̭t toong wiḙ̂c chể biển kác xán fấm bớ văng, miển, nhă̒m dáp ưửng nhu kâ̒w kaw ta̭i thi̭ tlươ̒ng tloong va̒ wa̒i nước. Kôông ti da̒ kỏ 27 ma̭ xán fấm ản tiêw thṷ tlêênh thi̭ tlươ̒ng, tloong rỉ 8 ma̭ ản xwất khấw. Nhâ̭n ản xư̭ tin tướng wê̒l chất lươ̭ng xán fấm kuố ngươ̒i tiêw zuu̒ng nước wa̒i. Kôông ti tiếp tṷc káw tiển ki̭ thwâ̭t, nơơng kaw chất lươ̭ng, mâ̭w ma̭ xán fấm, dêểnh chi̒ ni̒ da̒ hwa̒n thiḙ̂n thêm mă̭t ha̒ng mởi fu̒ hơ̭p iêw kâ̒w kheéch ha̒ng nơơng tôống xổ lo̭i xán fấm xwất khấw lêênh 9 ma̭. Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, kôông ti da̒ xwất khấw 3 kôông ten nơ xán fấm văng chê rbiển, tương dương 85 tẩn lai kác nước Singapore, Nhâ̭t Bán va̒ Ha̒ Lan.

Lô ha̒ng chê rbiển bâ̭n ni̒ tiếp tṷc ản xwất khấw la̭i thi̭ tlươ̒ng Ha̒ Lan, tôôngs xổ 22 tẩn cho 1 lo̭i xán fấm la̒ văng kú thải chư nhâ̭t doỏng lon. Văng ản kôông ti thu muô, xơ chể va̒ doỏng kỏi chư̭c tiếp. Xán fấm xán xwất thew kwi chi̒nh khép kỉn, tlước khi xwất khấw da̒ ản xơ chể, luô̭c chỉn, ziḙ̂t khwấn doỏng lon. Mối lon kỏ tloo̭ng lươ̭ng 3kg va̒ doỏng baw thuu̒ng carton 6 lon, dám báw chất lươ̭ng thew tiêw chấn xwất khấw. Wiḙ̂c doỏng ha̒ng ản thư̭c hiḙ̂n duủng kwi kắc iêw kâ̒w, chuúng lo̭i ha̒ng hwấm báw tiêw chấn an twa̒n thư̭c fấm kuố EU. Zư̭ kiển 36 ngă̒i lô xán fấm xḙ kâ̭p bển Ha̒ Lan.

 


KÁC TIN KHÁC


Thănh niên 9X kwiết tâm lâ̭p ngiḙ̂p tlêênh dất kwê hương

(HBDT) - Di dâ̒w tloong tlôông chuổi kẩl mô kwi mô lởn, cha̒ng thănh niên Châ̒n Tluung Dưức, xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn) da̒ kỏ ziḙ̂n tích ngwiên liḙ̂w chuổi ốn di̭nh kuu̒ng xướng xơ chể, zẩm chuổi bă̒ng kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i. Mô hi̒nh HTX tlôông va̒ xán xwất chuổi thew tiêw chấn VietGAP kwi mô lởn kuố eenh Dưức da̒ zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p ốn di̭nh cho ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.

Fát chiến kôông ngiḙ̂p thew hưởng bê̒n vưưng

(HBDT) -La̒ tính miê̒n nủi, chăng kỏ kướ khấw,káng biến, dươ̒ng khắch.., twi nhên kỏ vi̭ chỉ tiếp záp Ha̒ Nô̭i, tính ha dang dấi meḙnh fát chiến kôông ngiḙ̂p (KN) thew hưởng bê̒n vưưng, hiḙ̂w kwá, thân thiḙ̂n kôô̒ng môi tlươ̒ng.