(HBDT) - Xán fấm Văng Kim Bôi kuố Kôông ti Kố fâ̒n Kim Bôi vươ̒ lo̭t paw top 20 ha̒ng Viḙ̂t thôốch vi̒ kwiê̒n lơ̭i mo̭l tiêw zuu̒ng, zwănh ngiḙ̂p fát tliến vưư̒ng măă̭nh, thương hiḙ̂w ha̒ng Viḙ̂t Nam, xán fấm di̭ch vṷ chất lươ̭ng va̒ng vi̒ kwiê̒n lơ̭i mo̭l tiêw zuu̒ng năm 2023.

 


Văng Kim Bôi dạt tiêw chwấn haa̒ng Viḙ̂t Nam chất lươ̭ng kaw năm 2023.

Ni la̒ chương tli̒nh hướng ửng "Ngă̒i kwiê̒n Mo̭l tiêw zuu̒ng Viḙ̂t Nam năm 2023 do Viḙ̂n Kinh tể va̒ văn hwả kết hơ̭p Tluung tâm Báw vḙ̂ Mo̭l têw zuu̒ng tố chức. Chương tli̒nh ni̒ nă̒m tloong chuô̒i xư̭ kiḙ̂n "Haa̒ng Viḙ̂t Nam thôốch” ản tố chức lâ̒n thử 16 nhă̒m lươ̭ cho̭n tha kác zwănh ngiḙ̂p kỏ thương hiḙ̂w nối thiểng, xán fấm, di̭ch vṷ wi tín – chất lươ̭ng kuố kác zwănh ngiḙ̂p tiêw biếw tlêênh ká nước.

Kôông ti Kố fâ̒n Kim Bôi chwiên xán xwất kác xán fấm như văng púp, văng thải khă̒n, văng chuô, văng khô… kỏ mă̭t khắp kác xiêw thi̭, xa̒n thương ma̭i diḙ̂n tứ kác tính, thăă̒nh fổ tloong ká nước va̒ môô̭ch xổ nước tlêênh thể zởi.


KÁC TIN KHÁC


Thănh niên 9X kwiết tâm lâ̭p ngiḙ̂p tlêênh dất kwê hương

(HBDT) - Di dâ̒w tloong tlôông chuổi kẩl mô kwi mô lởn, cha̒ng thănh niên Châ̒n Tluung Dưức, xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn) da̒ kỏ ziḙ̂n tích ngwiên liḙ̂w chuổi ốn di̭nh kuu̒ng xướng xơ chể, zẩm chuổi bă̒ng kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i. Mô hi̒nh HTX tlôông va̒ xán xwất chuổi thew tiêw chấn VietGAP kwi mô lởn kuố eenh Dưức da̒ zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p ốn di̭nh cho ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.

Fát chiến kôông ngiḙ̂p thew hưởng bê̒n vưưng

(HBDT) -La̒ tính miê̒n nủi, chăng kỏ kướ khấw,káng biến, dươ̒ng khắch.., twi nhên kỏ vi̭ chỉ tiếp záp Ha̒ Nô̭i, tính ha dang dấi meḙnh fát chiến kôông ngiḙ̂p (KN) thew hưởng bê̒n vưưng, hiḙ̂w kwá, thân thiḙ̂n kôô̒ng môi tlươ̒ng.