(HBDT) - Ản tôống hơ̭p va̒ fân tích zươ̭ tlêênh ỉ kiển kuố kác chú kơ xớ xán xwất, kinh zwănh (XX-KZ) tlêênh diḙ̂ ba̒n, chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp hwiḙ̂n va̒ kác xớ, ngă̒nh (DDC) nhă̒m deẻnh zả năng lư̭c diê̒w hă̒nh kuố chỉnh kwiê̒n kấp hwiḙ̂n. Năm 2022, diếm xổ thă̒nh fâ̒n kúo hwiḙ̂n La̭c Xơn zám 0,9 diếm, ớ vi̭ chỉ thử 7/10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, tṷt 2 bơơ̭c xo kôô̒ng năm 2021.


Bô̭ fâ̭n tiếp nhâ̭n va̒ tlá kết kwá hwiḙ̂n La̭c Xơn bổ chỉ kôông chưức dúnăng lưư̭c chwiên môn, khá năng zaw tiếp tốt dớ kái thiḙ̂n xư̭ ha̒i loo̒ng kuố tố chức, kôông zân dêểnh zaw zi̭ch. 

Thew dôô̒ng chỉ Bu̒i Thănh Tuu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n, chất lươ̭ng DDCI kỏ ỉ ngiḙ̂ kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c ta̭w lâ̭p môi tlươ̒ng dâ̒w tư kinh zwănh thôông thwảng, minh bă̭ch, bi̒nh dắng, thân thiḙ̂n, thúc dấi kác zwănh ngiḙ̂p, HTX, hô̭ kinh zwănh tlêênh diḙ̂ ba̒n hwa̭t dôô̭ng XX-KZ hiḙ̂w kwá, thu hút thêm nha̒ dâ̒w tư kỏ năng lưư̭c, kóp fâ̒n ta̭w nguô̒n lư̭c thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương.

4 khảng dâ̒w năm, nhă̒m kái thiḙ̂n chất lươ̭ng DDCI, UBNZ hwiḙ̂n da̒ kwiết di̭nh tiển hă̒nh, kiếm tla, deẻnh zả thải dô̭ va̒ tinh thâ̒n la̒ wiḙ̂c kuố tư̒ng KB, KC tleẻnh dớ xăi tha tlươ̒ng hơ̭p nhuủng nhiḙ̂w, fiê̒n ha̒. Dôô̒ng thơ̒i xắp xếp, bổ chỉ kản bô̭ kỏ năng lư̭c chwiên môn, khá năng zaw tiếp tốt la̒ wiḙ̂c ta̭i Bô̭ fâ̭n tiếp nhâ̭n va̒ tlá kết kwá kuố hwiḙ̂n dớ tiếp nhâ̭n hô̒ xơ, hưởng zâ̭n kác tố chức, kả nhân dêểnh zaw zi̭ch ản thwâ̭n lơ̭i. Thư̭c hiḙ̂n ngiêm kwi di̭nh wê̒lvi̭ chỉ kôông tác dổi với KB, KC, VC; fát hwi hiḙ̂w kwá chỉnh kwiê̒n diḙ̂n tứ, khwiển khích ngươ̒i zân, zwănh ngiḙ̂p thư̭c hiḙ̂n TTHC kwa ma̭ng, kắch zám tổi da thơ̒i zan zái kwiết TTHC.

I thew dôô̒ng chỉ Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n, dớ khắc fuṷc nhưửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể,nhă̒m nơơng kaw chí xổ DDCI năm 2023, kác kơ kwan, dơn vi̭, UBNZ xa̭, thi̭ chẩn tâ̭p chuung thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp, tloong ri Foo̒ng Ta̒i chỉnh - Kết hwă̭ch chú chi̒ fổi hơ̭p kác kơ kwan, diḙ̂ fương liên kwan kái thiḙ̂n chí xổ hổ chơ̭ XX-KZ, fẩn dẩw xếp thử 5 lêênh thử bơơ̭c 4/10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, chi fỉ za nhâ̭p thi̭ tlươ̒ng va̒ hwa̭t dôô̭ng kấp fép xếp thử 4 lêênh bơơ̭c 6/10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, chi fit ó chi̒nh thức xếp bớ thử 9 lêênh thử 6/10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ.

 


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Iên Thwí fat chiến kinh tể nôông ngiḙ̂p bê̒n vưưng

(HBDT) - Kuổi khảng 8, dâ̒n tôi dêểnh thăm nha̒ vươ̒nHa̭w Nhấtớ khu fổ Thôổng Nhất, thi̭ chẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí). Hơn 3.000 kâl bưới fát chiến xeenh thôốch, khai lỉw tlải, chơ̒ tản lả la̒ ha̒ng ngi̒n ko ka dang baách mổl.

Dấi leenh tiển dô̭ kác chương chi̒nh muuc tiêw kwuốc za

(HBDT) - Tlước Ki̒ ho̭p thử , Kwuốc hô̭i khwả VI, thôông kwa Dwa̒n DBKH tính, kứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kới Kwuốc hô̭i, Chỉnh fú môô̭ch xổ kiển ngi̭ liên kwan dêểnh kác vâ̒n dê̒ KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Vươ̒ kwa, Bô̭ KH&DT da̒ kỏ văn bán tlá lơ̒i kác kiển ngi̭ kuố cứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh.

Zoong kwan hḙ̂ hơ̭p tác dổi ngwa̭i ti paw thư̭c chất, hiḙ̂w kwá

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i kuố tính tang ản bớ hôô̭ng, ti paw thư̭c chất pơ̭i hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n hwi dôô̭ng, cheenh thú ta̒n nguô̒n lư̭c tấi mă̭nh thu hút dâ̒w tư, fát tliến KT-XH pê̒n bư̭ng thew tinh thâ̒n ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025.