(HBDT) - Bă̒ng xư̭ chăm chí, khă̒n la̒, eenh Bu̒i Văn Bi̒nh da̒ fát chiến thee̒nh kôông mô hi̒nh chăn ruôi kủi ruư̒ng zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw.. Bớ rỉ kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng za di̒nh, ko̒n zúp dơ̭ ba̒ kon tloong xa̭ kuu̒ng fát chiến kinh tể.


 

Mô hi̒nh chăn ruôi kủi ruư̒ng kuố za di̒nh eenh Bu̒i Văn Bi̒nh ớ xa̭ Thươ̭ng Kôốc (La̭c Xơn) zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw.

Bớ năm 2019 ngỏ kiế thực tể kác diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhên kuố diḙ̂ fương kỏ nhê̒w thwâ̭n lơ̭i kuu̒ng moong muổn vươn lêênh thwát nge̒w, eenh Bi̒nh meḙnh zan wăl vổn ngân ha̒ng, tham za kác lớp  tâ̭p hwẩn chiến zaw khwa hoo̭c ki̭ thwâ̭t dớ nơơng kaw kiển thức tloong chăn ruôi. Năm 2020, eenh kái ta̭w  ziḙ̂n tích dất kuố za di̒nh, xâi zưư̭ng mô hi̒nh tlang tla̭i chăn ruôi kết hơ̭p tlôô̒ng tlo̭t tôống ziḙ̂n tích 2,6ha dớ dâ̒w tư chăn ruôi kủi rư̒ng. Da̒n kủi tluung bi̒nh kỏ khwáng  80 kon kủi thi̭t, 100 kon kủi zôổng.

Mối năm za di̒nh baảnh di khwáng 60 kon kủi thi̭t va̒ 60 kon kủi zôổng. Kủi thi̭t ruôi bớ 8 - 10 khảng, khi̒ xwất chuô̒ng, mối kon tluung bi̒nh năng khwáng 30 - 35kg, kủi chí ruôi khwáng 2 khảng la̒ kỏ thế xwất baảnh, mối kon nă̭ng 6  - 7kg. Kủi thi̭t baảnh zả 120 ngi̒n dôô̒ng/kg, kủi zôổng zả khwáng 1 tliḙ̂w dôô̒ng/kg. Năm 2020 mô hi̒nh kinh tể tôống hơ̭p zoong la̭i cho za di̒nh eenh thu nhâ̭p 1,4 tí dôô̒ng chươ chư̒ chi fỉ.   

Mô hi̒nh chăn ruôi kủi ruư̒ng ta̭w tha wiḙ̂c la̒ thươ̒ng xwiên cho 8-12 law dôô̭ng, thu nhâ̭p bi̒nh kwân 5 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng. Eenh ko̒n tích kưư̭c tham za, uúng hô̭ kác hwa̭t dôô̭ng zo kác tố chức, dwa̒n thế, kác ngă̒nh ớ diḙ̂ fương fát dôô̭ng nhơ: báw vḙ̂ môi tlươ̒ng nôông thôn, zúp dơ̭ hô̭ nge̒w, hô̭ new dơn tloong xa̭, hwa̭t dôô̭ng ti̒nh ngiḙ̂.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Fuṷc, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Thươ̭ng Kôốc cho mắt: "Tloong kác năm kwa  eenh Bi̒nh va̒ za di̒nh luôn kương mâ̭w, tích kưư̭c vâ̭n dôô̭ng mo̭i ngươ̒i thư̭c hiḙ̂n tốt kác chú chương kuố Dáng, fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước, kuố diḙ̂ fương va̒ tố chưức Hô̭i Nông zân kác kấp.  Mô hi̒nh chăn ruôi kuố nha̒ eenh Bi̒nh la̒ môô̭ch tloong nhưửng mô hi̒nh kinh tể tiêw biếw, hiḙ̂w kwá tlêênh diḙ̂ ba̒n. Moong ră̒ng eenh Bi̒nh tiếp tuṷc fát hwi vai tlo̒ di dâ̒w kuố hô̭i viên nôông zân, fát hwi hiḙ̂w kwá mô hi̒nh, luôn nơơng kaw chất lươ̭ng xán fấm, dôô̒ng thơ̒i chiê xé kinh ngiḙ̂m, bớ rỉ zúp dơ̭ ba̒ kon ku fát chiến kinh tể, zúp kha̒ la̒ zâ̒w va̒ zám nge̒w bê̒n vưưng"


KÁC TIN KHÁC


Fiên chơ̭ bu̒ng kaw tính Hwa̒ Bi̒nh tang teénh la̒ pớ ngă̒i 3 - 7/10/2023

(HBDT) - Khuô̭ng 18/9, WBNZ tính tố tlức thôổng nhất kôông tác chwấn bi̭ tố tlức Fiên chơ̭ bu̒ng kaw tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2023. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính tlú tli̒ kuô̭c ho̭p.

Hwiḙ̂n Iên Thwí fat chiến kinh tể nôông ngiḙ̂p bê̒n vưưng

(HBDT) - Kuổi khảng 8, dâ̒n tôi dêểnh thăm nha̒ vươ̒nHa̭w Nhấtớ khu fổ Thôổng Nhất, thi̭ chẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí). Hơn 3.000 kâl bưới fát chiến xeenh thôốch, khai lỉw tlải, chơ̒ tản lả la̒ ha̒ng ngi̒n ko ka dang baách mổl.

Dấi leenh tiển dô̭ kác chương chi̒nh muuc tiêw kwuốc za

(HBDT) - Tlước Ki̒ ho̭p thử , Kwuốc hô̭i khwả VI, thôông kwa Dwa̒n DBKH tính, kứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kới Kwuốc hô̭i, Chỉnh fú môô̭ch xổ kiển ngi̭ liên kwan dêểnh kác vâ̒n dê̒ KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Vươ̒ kwa, Bô̭ KH&DT da̒ kỏ văn bán tlá lơ̒i kác kiển ngi̭ kuố cứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh.

Zoong kwan hḙ̂ hơ̭p tác dổi ngwa̭i ti paw thư̭c chất, hiḙ̂w kwá

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i kuố tính tang ản bớ hôô̭ng, ti paw thư̭c chất pơ̭i hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n hwi dôô̭ng, cheenh thú ta̒n nguô̒n lư̭c tấi mă̭nh thu hút dâ̒w tư, fát tliến KT-XH pê̒n bư̭ng thew tinh thâ̒n ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025.