Thew Bảw kảw Tlí khổ hiḙ̂w kwá kwán tli̭ pơ̭i hă̒nh tlỉnh kôông kấp tính (PAPI) lâ̒n thử 15 ản Tlương tli̒nh Fát tliến Liên hơ̭p kuốc ớ Viḙ̂t Nam tê̒w pơ̭i Tlung tâm Bô̒i zươ̭ng kản bô̭ pơ̭i Viḙ̂n ngiên kửw khwa hoo̭c Mă̭t tlâ̭n Tố kuốc Viḙ̂t Nam kôô̒ng môô̭ch khổ tố tlức tloong nước bươ̒ kôông bổ mởi ni, năm 2023 Hwa̒ Bi̒nh da̭t ản 43,5493 diếm, ớ thử 20/63 tính, thă̒nh tloong ká nước wê̒l Tlí khổ PAPI, tăng 23 bâ̭c xo pơ̭i năm 2022, nă̒m tloong nhỏm tlung bi̒nh – kaw )nhỏm xếp thử 2). Kết kwá ni̒ ản dố ha̒i loo̒ng kuố mo̭l zân pơ̭i hiḙ̂w kwá thư̭c hti tlỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước, kwán tli̭ diḙ̂ fương kôô̒ng pơ̭i kung ửng zi̭ch bṷ kôông kuố tlỉnh kwiê̒n ta̒n kác kấp tí fṷc bṷ nhân zân.


Bô̭ fâ̭n Tiếp nhâ̭n pơ̭i tlá kết kwá hwiḙ̂n Iên Thwí ản dâ̒w tư kơ xớ bâ̭t chất,nơng kaw chất lươ̭ng fṷc bṷ nhân zân. 


Năm 2023, Tlung tâm Bô̒i zươ̭ng kản bô̭ pơ̭i ngiên kửw khwa hoo̭c MTTK Viḙ̂t Nam kôô̒ng môô̭ch khổ tố tlức kỏ liên kwan kháw xát Tlí khổ PAPI kuố tính Hwa̒ Bi̒nh thôông kwa mo̭l zân ớ 12 xỏm, tố zân fổ kuố 6 xa̭, fươ̒ng, thi̭ tlẩn thuô̭c 3 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ. Ớ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh kháw xát ớ tố 6, tố 7 fươ̒ng Thải Bi̒nh; tố 9, tố 17, fươ̒ng Fương Lâm. Hwiḙ̂n Kim Bôi kháw xát ớ khu Mở Dả pơ̭i khu Thôổng Nhất, thi̭ tlẩn Bo, xỏm Chí Bải pơ̭i xỏm Ba̒ Za̒, xa̭ Hu̒ng Xơn. Hwiḙ̂n Mai Châw kháw xát ớ xỏm Chiê̒ng Ha̭ pơ̭i xỏm Lâ̒w, xa̭ Mai Ha̭, tiếw khu 3 pơ̭i xỏm Va̭ng, thi̭ tlẩn Mai Châw. 

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Mai Fương, Tlướng foo̒ng kái kắch hă̒nh tlỉnh pơ̭i Văn thư lưw tlư̭ (Xớ Nô̭i vṷ) cho hăi: la̒ kơ kwan thươ̒ng tlư̭c tham mưw cho WBNZ tính wê̒l kôông tác kái kắch hă̒nh tlỉnh kuố tính, ngăl khăw khi kôông bổ kết kwá Tlí khổ PAPI năm 2023, Xớ Nô̭i Vṷ i ta̒ xâi zư̭ng bảw kảw fân tích Tlí khổ hiḙ̂w kwá kwán tli̭ pơ̭i hă̒nh tlỉnh kôông kấp tính năm 2023 kuố tính Hwa̒ Bi̒nh. Kwa di̭ teẻnh zả, Tlí khổ PAPI tôống hơ̭p năm 2023 kuố tính ản 43,55 diếm, xếp thử 20, zám 2,52 diếm, tăng 23 bâ̭c xo pơ̭i năm 2022, nă̒m tloong nhỏm ản diếm tlung bi̒nh – kaw. Kỏ 7/8 tlí khổ nô̭i zung tăng diếm, gô̒m: tham za kuố mo̭l zân ớ kấp kơ xớ ản 5,16 diếm (tăng 0,06 diếm); kôông khai, minh bă̭ch ản 5,13 diếm (tăng 0,01 diếm); tlắch nhiḙ̂m zái tli̒nh pơ̭i mo̭l zân ản 4,46 diếm (tăng 0,14 diếm); kiếm xwát tham nhṷng tloong khu bư̭c kôông ản 7,23 diếm (tăng 0,79 diếm); thú tṷc hă̒nh tlỉnh (TTHT) kôông ản 7,35 diếm (tăng 0,7 diếm); kwán tli̭ môi tlươ̒ng ản 3,88 diếm (tăng 0,45 diếm); kwán tli̭ diḙ̂n tứ ản 3,15 diếm (tăng 0,15 diếm) xo pơ̭i năm 2022. Môô̭ch nô̭i zung zám diếm la̒ kung ửng zi̭ch bṷ kôông ản 7,19 diếm, zám 0,2 diếm xo pơ̭i năm 2022). 

Tlí khổ PAPI năm 2023 kuố tính i ta̒ teẻnh zả môô̭ch kắch kheéch kwan ản dố kuố mo̭l zân dổi pơ̭i kôông tác kái kắch hă̒nh tlỉnh, diê̒w hă̒nh KT-XH, la̒ kwi chể zân chú kơ xớ ớ diḙ̂ fương. Pơ̭i khổ diếm 43,55 diếm, thuô̭c nhỏm tlung bi̒nh – kaw tloong 63 tính, thă̒nh fổ i ta̒ cho dố tương dôô̒ng pơ̭i kết kwá la̒ ta̒n nhiḙ̂m bṷ, zái fáp fát tliến KT-XH kuố tính tloong năm 2023. Tlắch nhiḙ̂m zái tli̒nh, tiếp xúc pơ̭i mo̭l zân kuố kản bô̭, kôông chức ớ ta̒n kác kấp tlỉnh kwiê̒n ngă̒i ka̒ng ản nơng kaw; wiḙ̂c zái kwiết TTHT ớ Tlung tâm fṷc bṷ hă̒nh tlỉnh kôông tính kôô̒ng bô̭ fâ̭n "môô̭ch kướ” kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ kơ bán dáp ửng ản nhu kâ̒w mo̭l zân. Chất lươ̭ng zi̭ch bṷ xứ lỉ ta̒n kác TTHT dám báw kwi di̭nh, dủng thơ̒i ha̭n; năng lư̭c, ki̭ năng zái kwiết kôông wiḙ̂c kuố kôông chức ản nơng lêênh ho̭, dáp ửng iêw kâ̒w zái kwiết TTHT kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác nô̭i zung kôông wiḙ̂c khác. 

Mé, thew Xớ Nô̭i vṷ, thôông kwa teẻnh zả Tlík hổ PAPI năm 2023 i cho dố ko̒n ta̒n ha̭n chể tloong diê̒w hă̒nh ta̒n tlỉnh xắch, fṷc bṷ mo̭l zân nhơ: wiḙ̂c tlwi kâ̭p, tiếp kâ̭n pơ̭i khai thác thôông tin tlêênh internet, xứ zṷng kôống thôông tin diḙ̂n tứ tí lḙ̂ thôông tin wê̒l TTHT, xứ zṷng zi̭ch bṷ kôông tlư̭c twiển kuố mo̭l zân ko̒n ha̭n chể. Wiḙ̂c dâ̒w tư xâi zư̭ng kơ xớ bâ̭t chất, tlang thiết bi̭ cho ta̒n kác tlươ̒ng hoo̭c, kơ xớ i tể, chất lươ̭ng bâ̭nh viḙ̂n kôông lâ̭p twiển hwiḙ̂n, ta̭ng khả bê tôông nôông thôn, tâ̒n xwất kuố zi̭ch bṷ thu gom zác thái… chuô dáp ửng ản nhu kâ̒w kuố mo̭l zân. 

Kôô̒ng pơ̭i kết kwá ni̒ pơ̭i teẻnh zả ta̒n ha̭n chể, kơ kwan thươ̒ng tlư̭c tham mưw WBNZ tính xâi zư̭ng kể hwă̭ch tú tể fân khai cho ta̒n kác xớ, ban, ngă̒nh, kơ kwan ,dơn bi̭, hwiḙ̂n, thă̒nh fổ thư̭c hiḙ̂n kái kắch Tlí khổ PAPI năm 2024 pơ̭i ta̒n năm têểnh ni. Tloong di̭ tlủ tloo̭ng kôông tác tham mưw zái fáp kái thiḙ̂n ta̒n tlí khổ nô̭i zung, nô̭i zung thă̒nh fâ̒n ản zaw thư̭c hiḙ̂n; chú dôô̭ng tham mưw xâi zư̭ng ta̒n tlương tli̒nh, dê̒ ản, zư̭ ản, kể hwă̭ch tí nơng kaw hiḙ̂w kwá kwán lỉ nha̒ nước thew ngă̒nh, li̭nh bư̭c tli̒nh kấp kỏ thấm kwiê̒n fê zwiḙ̂t. Chú dôô̭ng tliến khai thư̭c hiḙ̂n ta̒n nhiḙ̂m bṷ tê̒w pơ̭i wiḙ̂c chwiên môn kuố ngă̒nh, nhiḙ̂m bṷ tlỉnh tli̭ kuố dơn bi̭, mṷc tiêw fát tliến KT-XH kuố diḙ̂ fương. WBNZ kấp hwiḙ̂n tham mưw pơ̭i kấp wí kôô̒ng kấp chí da̭w ta̒n ban, ngă̒nh, dwa̒n thế, WBNZ kấp xa̭ la̒ tốt ta̒n tlỉnh xắch an xinh xa̭ hô̭i kwi di̭nh kuố Lwâ̭t Thư̭c hiḙ̂n zân chú ớ kơ xớ. Tăng kươ̒ng twiên tliê̒n, fố biển, zảw zṷc an xinh xa̭ hô̭i, kwi di̭nh kuố Lwâ̭t Thư̭c hiḙ̂n zân chú ớ kơ xớ. Tăng kươ̒ng twiên tliê̒n, fổ biển, zaw zṷc fáp lwâ̭t ớ kôô̭ng dôô̒ng zân kư, dám báw mo̭l zân hăi dẳi pơ̭i la̒ ản thew ta̒n kwi di̭nh fáp lwâ̭t liên kwan têểnh tơ̒i khôổng mo̭l zân. La̒ ta̒n zái fáp kái thiḙ̂n, nơng kaw Tlí khổ PAPI năm 2024, tảng kế la̒ fái tê̒w pơ̭i kôông tác zân bâ̭n tlỉnh kwiê̒n, kwi chể zân chú ớ kơ xớ. 

Pên keḙnh di̭, tlủ tloo̭ng kôông tác twiên tliê̒n wê̒l kết kwá, nô̭i zung, mṷc dích, ỉ ngiḙ̂ kuố Tlí khổ PAPI; tlắch nhiḙ̂m kuố hḙ̂ thôổng tlỉnh tli̭ tloong wiḙ̂c kái thiḙ̂n, nơng kaw Tlí khổ PAPI, hưởng têểnh mṷc tiêw kuổi ku̒ng la̒ kóp fâ̒n kái thiḙ̂n chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố bô̭ mẳi tlỉnh kwiê̒n ta̒n kác kấp, nơng kaw tinh thâ̒n fṷc bṷ nhân zân, tăng kươ̒ng kôông khai, minh bă̭ch pơ̭i tlắch nhiḙ̂m zái tli̒nh kuố ta̒n kác tố tlức kôông, dám báw kwiê̒n kăn bán kuố kon mo̭l, nhất la̒ kwiê̒n ản pă̒i tố tlỉnh kiển, tiếp kâ̭n thôông tin pơ̭i xứ zṷng zi̭ch bṷ kôông kăn bán kỏ chất lươ̭ng. 


KÁC TIN KHÁC


Chú dôô̭ng foo̒ng chẩng chẳl hâ̒ng muô̒ dẳng noỏng

Zấp ni̒ tang pước paw muô̒ He̒, i la̒ ta̒n khảng dẳng noỏng, tiê̒m ấn tư̒ ngwi kơ chẳl hâ̒ng. Bươ̒ kwa, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính xắi tha 3 bṷ chẳl hâ̒ng ti kôô̒ng pơ̭i ziḙ̂n tích thiḙ̂t ha̭i tlêênh 8,8 ha. Tlước thư̭c tể di̭, ta̒n ngă̒nh tlức năng kôô̒ng pơ̭i ta̒n diḙ̂ fương i ta̒ tăng kươ̒ng kôông tác twiên tliê̒n, bâ̭n dôô̭ng, nơng kaw ngẳm ngi̭ kuố mo̭l zân tloong wiḙ̂c foo̒ng chẩng chăl hâ̒ng kôô̒ng pơ̭i tliến khai ta̒n biḙ̂n fáp tí ha̭n chể éw nhất chẳl hâ̒ng xắi tha.

Tla̒ng tlai 9X khới ngiḙ̂p pớ nuôi kả tlêênh loo̒ng hô̒

Khai thác diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên khă̭n kỏ, eenh Ngwiḙ̂n Dức Tâm, té năm 1993 ớ xỏm Lo̒n, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) i ta̒ mă̭nh za̭n dâ̒w tư nuôi kả lôô̒ng tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tlớ thă̒nh tẩm gương lảng wê̒l khới ngiḙ̂p tloong thănh niên tlêênh diḙ̂ pa̒n.

Vổn ưw da̭i - “ba̒ dơ̭” cho dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ hwiḙ̂n Mai Châw

Nhưửng năm kwa, vổm wăl ưw da̭i bớ Ngân ha̒ng Chỉnh xắch xa̭ hô̭i (NGHXXH) thư̭c xư̭ la̒ diếm tươ̭ cho ba̒ kon dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c hwiḙ̂m Mai Châw vươ̭t lêênh khói dỏl nge̒w. Hwiḙ̂n kỏ tlêênh 88% la̒ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ khinh khôổng, kỏ 10 xa̭ vuu̒ng III, 7 xỏm ớ kác xa̭ vuu̒ng II thuô̭c ziḙ̂n dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Nhăửng năm kwa, nhê̒w hô̭ tloong hwiḙ̂n da̒ vươ̭t lêênh khỏ khăn khi̒ ản tiếp kâ̭n kác chương chi̒nh cho wăl kuố NHCXXH.

Gương lảng fát tliến kinh tể ớ xa̭ Fủ Lai

Hăi dẳi ản dố diḙ̂ fương kỏ diê̒w kiḙ̂n hơ̭p tí fát tliến chăn nuôi za xúc, za kâ̒m eenh Ngwiḙ̂n văn Viḙ̂t, hô̭i biên nôông zân xỏm Tân Vươ̭ng, xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) i ta̒ mă̭nh za̭n chwiến zi̭ch kơ kẩw kâl lôông, bâ̭t nuôi, chwiến la̭i nuôi tê paảnh. Pớ ka̭ xỏm chuô kỏ hô̭ no̒ nuôi tê, eenh ti tâ̒w kôô̒ng pơ̭i 3 hô̭ tham za mô hi̒nh nuôi tê paảnh. "Tôi i ta̒ ti tham kwan hoo̭c tâ̭p ta̒n mô hi̒nh ớ tloong pơ̭i wa̒i hwiḙ̂n, pớ di̭ mă̭nh za̭n wăl bổn ngân ha̒ng dâ̒w tư chăn nuôi tê”, eenh Ngwiḙ̂n Văn Viḙ̂t chiê xé.